Case de marcat

06 Jan 2015 | Diverse, Legislatie | 344 comentarii5058 vizualizari

cashregister2Discutam la finele anului trecut despre modificarea legislației cu privire la utilizarea aparatelor de marcat fiscale. La finele anului, în bună tradiție românească, Guvernul României prin Ministerul Finanțelor, a publicat în 30 decembrie 2014, ordonanța de urgență 91/2014. Aceasta modifică substanțial OUG 28/1999 privind obligația agenților economici de a se dota cu aparate de marcat fiscale. Pe lângă unele modificări, de bun simț și care tind să ducă la reducerea evaziunii fiscale, Ministerul Finanțelor, a introdus unele sancțiuni aberante, din punctul meu de vedere, sancțiuni ce privesc unele fapte ce, culmea, țin mai mult de distribuitorii aparatelor de marcat fiscale decât de către utilizatori.

Dacă aveți completări, observații sau sugestii legate de acest articol, vă rog să mi le semnalați pentru a completa/modifica cele ce urmează.

Iată, în continuare, o sinteză a modificărilor aduse, cu observații practice adaptate legislației modificate.

Cine trebuie să utilizeze aparate de marcat fiscale?

Există două categorii de persoane ce trebuie să le utilizeze:
– cei care livrează cu amănuntul bunuri  și le încasează în numerar, cu card de debit/credit sau cu substitute de numerar (BVF – bonuri cu valoare fixă, tichete de masă, tichete cadou sau alte tipuri de tichete)
– cei care prestează servicii către populație

Atenție! În cazul comerțului, a livrărilor de bunuri cu amănuntul, nu contează tipul clientului – că e persoană juridică, persoană fizică autorizată sau persoană fizică.

Ce înseamnă livrări cu amănuntul? Conform legislației din România comerțul cu amănuntul/de detail – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora, iar comerțul cu ridicata – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi.

Din păcate ordonanța cu privire la case de marcat se referă la modalitate de livrare a bunurilor nu la tipul de comerț. Totuși putem presupune, în mod rezonabil, că livrări cu amănuntul efectuează cei care îndeplinesc, cumulativ, două condiții esențiale:
1. sunt autorizați să efectueze comerț cu amănuntul
2. clienții sunt, în marea majoritate, persoane fizice și nu clienți profesionali

Cine nu trebuie să utilizeze case de marcat?

a) comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
b) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;
c) transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
d) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
e) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;
f*) activitățile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;
g*) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;
h*) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;
i*) serviciile de instalații, reparații şi întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
j*) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;
k*) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
l*) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;
m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internaţional, prestate de societăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
n) activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcționează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede și conțin un sistem de contorizare electronic și/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidențierea și controlul sumelor încasate, cu excepția livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
q) comerțul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

O mențiune pentru transportul de călători: doar cel în interiorul localităților este exceptat, transportul rutier intra-localități nu este exceptat de utilizarea caselor de marcat.

Ce documente emiteți clienților?

Cei care au obligația de a utiliza aparate de marcat fiscale emit și înmânează clienților exclusiv bonuri fiscale ca documente ce atestă plata contravalorii bunurilor livrate, dacă plata lor se face în numerar, card sau substitute de numerar cu o singură excepție: cea în care casa de marcat este stricată.
Această interdicție ridică unele probleme în aplicarea practică. Asta pentru că acum sunt cazuri în care se vând produse de 1000 lei unor firme, se emite factură pentru ele dar acestea achită în numerar doar 500 lei de exemplu, iar diferența o achită ulterior fie în numerar fie prin ordin de plată. Dacă ulterior achită în numerar, se pune întrebarea: ce bon fiscal îi mai emit eu? pentru că inițial i-am emis bon fiscal și factură pe întreaga valoare. În acest caz, sfatul meu este să încasați prin virament diferența și nu în numerar. Dacă vrea să vă achite în numerar, fragmentat, atunci ar fi bine să nu acceptați. Pentru că riscați prea mult. Fie achită integral în numerar fie, ulterior, achită diferența exclusiv prin virament.

La cererea clienților sunteți obligați să emiteți factură. Indiferent de valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, indiferent că pe bon apare sau nu codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului, indiferent de tipul clientului – populație, societate comercială, PFA, etc. Emiterea facturii pentru cumpărăturile efectuate de clienți nu poate fi refuzată sub nici un motiv și se face pe loc de către operatorul casei de marcat.

Dacă nu aveți obligația de a utiliza case de marcat și sunteți în una din situațiile de la literele f-l de mai sus (marcate cu asterix) sau casa de marcat este defectă aveți obligația de a emite chitanțe pentru orice încasare sau vânzare efectuată.

Care sunt elementele obligatorii ce trebuie să apară pe bonul fiscal?

Conform legii elementele minim obligatorii sunt:

– denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent;
– adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
– logotipul şi seria fiscală ale aparatului;
– numărul de ordine;
– data şi ora emiterii;
denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;
– preţul sau tariful unitar;
– cantitatea;
– valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă;
– valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
– valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;
– valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
unitatea de măsură
– codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului la solicitarea expresă a acestuia

 

După cum vedeți legea cere și a cerut întotdeauna ca pe bon să apară explicit denumirea bunurilor și serviciilor prestate. De aceea apariția a expresiilor de tip “Alimentare”, “Nealimentare”, “Electrice”, etc. este total ilegală.
Unitatea de măsură va fi obligatorie pe bonurile emise de casele de marcat cu jurnal electronic (cele se se vor pune în circulație abia în cursul acestui an). Pe cele existente acum, până la schimbarea lor, nu este obligatorie apariția unității de măsură. La fel este situația și în cazul codului de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului. ATENȚIE! Nu orice cod de înregistrare fiscală ci doar codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Ce obligații aveți?

Înainte de începerea activității – să vă dotați cu case de marca fiscale. În niciun caz să nu începeți activitatea, să aveți obligația utilizării caselor de marcat și să nu aveți casă de marcat. În cazul în care veți face asta, riscați amendă de la 10000 lei la 15000 lei precum şi suspendarea activităţii pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi trei luni

După începerea activităţii

Am să încep cu cele mai aberante și costisitoare obligații din punct de vedere contravențional – amenzi de la 40.000 lei la 60.000 lei.

1. Să verificați în manualul de utilizare dacă există înscrise de către producătorul/distribuitorul casei de marcat, informații despre tipul și caracteristicile tehnice a consumabilelor utilizate de către casa de marcat. Dacă nu există în manualul de utilizare aceste informații, solicitați, în scris, distribuitorului autorizat de la care aţi cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor. Trebuie să fiţi capabili să demonstraţi faptul că aţi făcut o astfel de solicitare

2. Să folosiţi exclusiv consumabile cu caracteristici tehnice şi de tipul celor menţionate în manualul de utilizare a casei de marcat.

3. Dacă nu aveți deja – să încheiați cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor

4. Să folosiți numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor

Dacă nu respectați una sau mai multe din cele patru obligații de mai sus, amenda este de la 40.000 lei la 60.000 lei (aberant!). Este nu doar aberant dar și oarecum ilogic. Să presupunem că în manual există prevederi legate de consumabile – tipul și caracteristicile lor, că am contract cu furnizorii pentru aceste consumabile și că le și folosesc, dar ele nu mai sunt lizibile sau devin ilizibile înainte de expirarea perioadei de arhivare (2 ani). De ce aș fi, eu, utilizatorul amendat aici? Că folosesc consumabile indicate de producător/distribuitor și altele nu pot folosi. E total ilogic. La fel, de ce aș fi eu utilizator amendat că distribuitorul nu are informații complete în manual? Iarăși e aberant.

5. O altă faptă pentru care riscați amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei este nerespectarea obligaţiei de a păstra și arhiva memoria fiscală, precum și dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiții care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent.

Alte obligații, după începerea activității

1. Să afişaţi la loc vizibil un anunț din care să reiasă fără echivoc că:
          – pentru livrările de bunuri cu amănuntul ce se încasează total sau parțial cu numerar, card sau substitute de numerar sau pentru prestările de servicii prestate populației, nu se emit alte documente de plată decât bonurile fiscale (cu excepția cazului în care casa de marcat este defectă), și
          – clientul este obligat să solicite să i se înmâneze bonul fiscal dacă nu i se înmânează așa ceva sau i se înmânează un alt document decât bonul fiscal (cu excepția cazului în care casa de marcat este defectă)
Neafișarea anunțului din care să reiasă cele două aspecte de mai sus, duce la o amendă de la 2000 lei la 4000 lei

ATENȚIE! Afișele existente, cele cu “Vă rugăm să solicitați și să păstrați bonul fiscal” nu mai sunt valabile. Anunțul trebuie modificat în așa fel încât să respecte cerințele modificate.

2.Să emiteți bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau servicii prestate și să le emiteți la valoarea lor reală nu la valori inferioare. În caz caz contrar sancțiunea este – amendă de la 10000 lei la 15000 lei și suspendarea activității pentru o perioadă cuprinsă între una și trei luni.

3. Să emiteți bonuri fiscale ce să aibă în conținut informațiile minime descrise anterior. În cazul unor informații incomplete sau incorecte riscați o amendă de la 2.0000 lei la 4.000 lei.

4. Să utilizați casa de marcat în parametrii tehnici legali – așa cum sunt indicați de către distribuitor/producător, iar în caz de avarie să permiteți intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal. În caz contrar, riscați o amendă de la 8.0000 lei la 10.000 lei.

5. În cazul defectării casei de marcat aveți obligația de a anunța unitatea de service autorizată (anunțarea trebuie să fie efectuată prin orice mijloc ce vă permite demonstrarea anunțării unității de service sau a distribuitorului autorizat -  fax, e-mail, scrisoare cu confirmare de primire, etc.). Indicat este să stabiliți, de comun acord, cu furnizorul casei de marcat modalitatea concretă de anunțare a defectelor acesteia. În cazul neanunțării unității de service sau a distribuitorului a defectului casei de marcat, riscați o amendă de la 2.0000 lei la 4.000 lei.

6. Pe toată perioada în care casa de marcat este indisponibilă, fiind defectă, aveți obligația de a înregistra vânzările efectuate în jurnalul cu regim special, livrat cu casa de marcat, precum și de a emite tuturor clienților chitanțe pentru sumele în numerar achitate de aceștia precum și factură dacă aceasta este solicitată de către clienți. În caz contrar, riscați o amendă de la 8.0000 lei la 10.000 lei.

7. Să păstrați și să nu actualizați împreună cu unitatea de service cartea de intervenții,  riscați o amendă de la 8.0000 lei la 10.000 lei. Culpa în acest caz poate fi comună, atât utilizatorul cât și distribuitorul putând fi amendați pentru neactualizarea cartei de intervenții.

8. Pentru casele de marcat folosite acum, nu cele cu jurnal electronic, dacă nu reintroduceți  datele înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale, riscați o amendă de la 8.0000 lei la 10.000 lei

9. În cazul unei verificări efectuate de organele ANAF, aceștia au dreptul de a solicita prezența unui tehnician autorizat în vederea efectuării unor verificări de natură tehnică asupra caselor de marcat. Aveți obligația să permiteți prezența tehnicianului și efectuarea de către acesta a verificărilor. Dacă dumneavoastră nu veți permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, riscați o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

10. Să marcați orice sumă intrată în casa de marcat – fie ca vânzare fie ca intrare/ieșire de sume de serviciu din casa de marcat, deoarece dacă la punctul de vânzare – atenție! puncte de vânzare – nu sedii secundare sau sediu social – aveți mai mulți bani decât cei marcați în casa de marcat, sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe – puteți primi o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, iar sumele nejustificate se confiscă. Aici am o mențiune: unele organe de control fiscal, solicită operatorilor sau patronilor, persoanelor de acolo, să-și golească buzunarele și le cer explicații legate de sumele personale – ceea ce e un lucru lipsit de orice fundament legal, în esență un abuz de drept. Sumele personale nu trebuie justificate și nu există nici o reglementare ce să dea dreptul acestor organe de control să interpreteze sumele respective ca provenind din vânzări sau servicii neoperate în casa de marcat.

11. Să păstrați și să arhivați  rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut de lege (cel ce se completează atunci când sunt defecte casele de marcat) – pe o perioadă de 10 ani – registrul special, respectiv 5 ani pentru raportul de închidere Z și rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic. În caz contrar amenda este de la 8.000 lei la 10.000 lei

12. Să întocmiți documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului. Ce înseamnă asta? Că va trebui să operați intrări/ieșiri de sume în/din casa de marcat, dar nu este suficient. Va trebui să întocmiți și documente justificative pentru orice sumă ce o operați ca intrare sau ieșire, mai puțin pentru cele ce se introduc pentru a da rest.  Ce document justificativ? Eu vă recomand ca pentru sumele marcate ca intrări de sume (altele decât vânzări sau sume pentru rest) să întocmiți o dispoziție de plată către casierie prin care operatorului casei de marcat i se pune la dispoziție o sumă de bani pentru folosirea ca sumă de serviciu, iar acesta să o marcheze ca intrare de sume în casa de marcat. Pentru orice sumă scoasă din casa de marcat, operatorul să introducă o ieșire de sumă din casa de marcat, dar să se întocmească și o dispoziție de încasare de la casierie pe numele operatorului cu titlu de restituire sume de serviciu. Bineînțeles că sumele plătite operatorului de către casierie – pentru a fi operate ca intrări de numerar în casă, trebuie să se regăsească în soldul casei. Adică nu puteți avea în registrul de casă 15 lei sold și dimineața să operați sume de serviciu de 50 lei.
Dacă nu respectați această obligație – de a opera orice sumă intrată sau scoasă din sertar, prin casa de marcat și, totodată, nu întocmiți documente justificative pentru acele operațiuni de intrare/ieșire de numerar în/din casă, intrăm într-o aberație legislativă. Asta pentru că MF a stabilit pentru această singură faptă două contravenții distincte din care una cu o măsură complementară:
– pe de o parte există stabilită o amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, dar
– pe de altă parte, pentru exact aceiași faptă se stabilește amendă de la 10.000 la 15.000 lei și suspendarea activității de la o lună la trei luni
După cum vrea organul de control. Glumesc. Nu e de glumit cu asta. Speram ca MF să remedieze această aberație legislativă. Văd că nu au făcut-o și e păcat pentru că poate duce la abuzuri. Vă dați seama că o firmă poate avea suspendată activitatea pe chestia asta, iar alta nu. Și-n ambele cazuri sancțiunile vor fi legal aplicate. Adică inspectorii vor putea aplica, legal, o dublă măsură pentru aceiași faptă.

13. Să vă dotați cu case de marcat cu jurnal electronic și să asigurați conectarea on-line la serverele ANAF a acestor case. Termenul limită până la care trebuie să vă dotați cu astfel de case este:
   – 31 martie 2016 – dacă sunteți contribuabili mari
   – 30 iunie 2016 – dacă sunteți contribuabili mijlocii
   – 31 octombrie 2016 – dacă sunteți contribuabili mici
Dacă din ziua următoare acestor date, în funcție de categoria de contribuabil în care vă încadrați, nu veți utiliza case de marcat cu jurnal electronic sau nu veți asigura conectarea lor la ANAF, puteți primi o amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei și, mai mult, în cazul neutilizării de case de marcat cu jurnale electronice după aceste termene va duce la suspendarea activității între o lună și trei luni.

14. În cazul în care vi se suspendă activitatea să nu o continuați la acel punct de lucru a cărei activitate a fost suspendată. Riscați amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei și confiscarea sumelor obținute din vânzări sau prestări efectuate după suspendarea activității

15. Să vă instruiți personalul să emită bonuri fiscale corect și să le înmâneze clienților obligatoriu și să nu refuze sub nici o formă emiterea facturii la solicitarea clientului. Refuzul de a emite factura sau neînmânarea bonului clientului, poate să ducă la o amendă aplicată direct persoanei, angajatului ce nu a înmânat bonul sau a refuzat să emită factură. Amenda ce se poate aplica persoanei fizice este de la 800 lei la 1500 lei.

344 comentarii

  1. Căprioară pe naiba. Aici e scroafa moartă în coteț. Și ăia de la ANAF se distrează. Cum să dai amenzile alea pe consumabile? Cum să dai pentru aceiași faptă două amenzi, după cum vrei?

  1. Mă tem că nicăieri. Nu există un afiș standard. E un anunț ce poate fi elaborat de oricine cu condiția să fie menționate ambele situații menționate în lege,

 1. ma intreb cum vom asigura conectarea on line la serverele anaf? ca doar nu punem internet la fiecare magazinas? sau o fi jurnalul asta electronic un fel de stick usb cu care te duci la anaf si il bagi cand ai control?

  1. Asta e cel mai simplu lucru de implementat. Se poate face fie prin internet fix, prin wireless sau cablu de rețea, ori prin modul GSM. Spre exemplu sunt și acum POS-uri ale băncilor instalate la unele firme, la alimentație publică de regulă, terminale mobile ce au conexiune GSM cu serverele băncii pentru a permite plata cu cardul. Similar se poate implementa și aici. Probabil va exista și o stocare off-line și se vor sincroniza cu ANAF la prima conectare la internet. Oricum însă, neasigurarea conectării la ANAF este prevăzută ca o contravenție.
   E o chestiune de costuri.Pentru că prețul unei case cu un astfel de modul sau adăugarea unui astfel de modul la casele existente, dacă acestea permit, înseamnă niște costuri. Primele zvonuri sunt de genul 300 EUR. Rămâne de văzut. Se merge pe ideea că jurnalul electronic duce la economii cu consumabilele. Eu mă îndoiesc sincer.

 2. Ce se intampla in cazul facturarii catre persoane juridice, daca se doreste o incasare partiala a facturii cu bon fiscal in ziua respectiva, deoarece in momentul de fata, casa de marcat care este conectata la programul SAGA, nu permite acest lucru?

  1. Ba permite. Orice casă de marcat permite închiderea bonului fiscal prin modalități diverse: încasare numerar sau credit, cec/bo, card, tichete, etc. Aceste modalități se setează în casa de marcat și i se asociază un index. Acel index se setează în SAGA sau Marketline în mod corespunzător.
   La fel este și acum. Problema e însă ce se întâmplă cu diferența. Așa cum e acum nu se poate emite alt document pentru încasare decât bonul fiscal, dar el deja este emis. O soluție este ca diferența să fie achitată prin bancă sau o altă variantă ar fi să nu se accepte plăți parțiale.

 3. in cazul in care emitem factura persoanelor juridice si incasarea se face cu bon fiscal ,cum facem cu declaratia 394 ?????
  in mod normal raportul fiscal zilnic se inregistreaza la venituri.
  Cum fac defalc sa nu dublez inregistraile???
  adica in raportul fiscal am incasarile si de la personele juridice ,iar daca inregistrez facturile ca sa apara in declaratia 394 dublez deja veniturile
  ????????? nu stiu cum fac altii

  1. Exact ca și până acum. Diminuați valoarea raportului Z cu cea a facturilor. Acest lucru se poate demonstra foarte simplu. Pe facturile emise în baza bonurilir faceți expres această mențiune. Că au fost eliberate și încasate în baza unui bon fiscal.

 4. Pentru prestatorii de servicii, ai caror clienti sunt si persoane fizice si juridice, este obligatorie incasarea facturilor emise persoanelor juridice doar cu bon fiscal? Nu se mai poate folosi chitanta ca si pana acum?

  1. Se poate elibera doar chitanță. Am și spus că serviciile prestate populației se încasează exclusiv cu bon fiscal. Doar livrările cu amănuntul au o problemă.

 5. Va rog sa- mi spuneti la prestare servicii se poate incasa cu chitanta sau numai cu bon fiscal. La vanzare cu amanuntul am inteles ca nu conteaza ce statut are clientul dar la prestari nu zice clar. De exemplu la un service auto care repara o masina cu piese aduse tot de service unde se incadreaza?

  1. Dimpotrivă, la servicii e mult mai clar decât la comerț. La prestări de servicii efectuate direct către populați încasările se face exclusiv pe bază de bon fiscal. Prestările de servicii către agenți economici, persoane juridice sau PFA ori liber profesioniși sau către instituții publice se pot încasa și cu chitanță.
   Nu contează cine aduce piesele. Contează ce fel de client este.

 6. Buna.

  Pt service auto care repara cu piese aduse de service cum se procedeaza pt ca este si prestare si vinde piesa. Ce se face la pj bon sau chit?

 7. In situatia in care , soldul din registrul de casa , exemplu 35 lei , cf.documentelor de casa este mai mare decat numerarul din automat , respectiv 30 lei . Precizez ca am avut situatia in care , pe Z , veniturile incasate intr-o zi sunt mai mici decat balanta numerar a aceleiasi zile , diferenta fiind numerarul nerestituit clientilor ( s-a defectat automatul ), dar si aceasta diferenta am inregistrat-o , prin
  cont 473 , insa ceva a fost cu automatul , din moment ce acum apar in plus acesti 5 lei in soldul casei , dar nu si in sertarul automatului .
  Cum aduc la egalitate cele doua solduri ? Cu ce document diminuez soldul
  casei pana la nivelul celui din automat ?

  1. Nu înțeleg ce doriți. Ce treabă are soldul din registru de casă cu numerarul din aparatele de marcat fiscale sau din alte aparate? De ce ar fi egal?

 8. Soldul efectiv ( numerarul )din “sertarul” automatului la data de 15 februarie nu trebuie sa fie egal cu soldul scriptic , transpus in
  registrul de casa la aceeasi data , de exemplu ? Sau nu mai stiu eu ?
  A fost o situatie inedita si pentru mine , Z-eturile cumulate si celelalte documente zilnice pana la 15 februarie intregistrate erau egale cu soldul registrului de casa , 35 lei , dar balanta de numerar a
  automatului mi-a emis un “monetar” de 30 lei , la 15 februarie .Am dedus ca a fost o defectiune a automatului , deci intrebarea este , cum le aduc la aceeasi valoare ? Sper ca acum am fost mai clara…

  1. De ce ar fi? Sincer nu înțeleg. Prin casă și, implicit, registrul de casă înregistrați depuneri la bancă, plăți de salarii, plăți de furnizori, etc. Caz în care este imposibil să aveți același sold în registrul de casă și în sertarul autormatului

 9. Va rog sa imi spuneti daca si in situatia serviciilor efectuate la domiciliul beneficiarului (manichiura, masaj, coafura) este necesara casa de marcat. Multumesc!

  1. Aveți în articol o secțiune ce spune așa: cine nu trebuie să utilizeze case de marcat. Vă regăsiți în vreuna din situațiile de acolo? Dacă da, atunci nu trebuie să aveți casă de marcat. Dar dacă nu vă regăsiți, da, aveți obligația utilizării a unei astfel de case de marcat.

 10. Pentru ca exista registru de casa separat de casa “principala” ; prin acest registru se deruleaza numai operatiunile aferente automatului ,de
  aceea “sertarul” cu soldul trebuie sa dea egalitate , altfel asa-i ,nu
  aveau de ce sa fie acelasi sold .

 11. Multumesc pentru raspuns, cu toate ca este putin cam acid pentru gustul meu. Am citit articolul. Casa de marcat ar trebui sa o pastrez la sediu chiar daca activitatea nu o desfasor acolo?

 12. @Carmen Tanase
  Nu asta a fost intenția mea, să vă răspund acid. Nu o păstrați la sediu. Există case de marcat ce se pot fiscaliza pentru activități ambulante, nu pe un sediu fix. Case de marcat mobile ce pot fi purtate de către utilizator.

 13. Buna Cristi,
  Intaleg ca ptr intrarile/iesirile in/din casa de marcat ptr rest (la inceputul/sfarsitul zilei) nu trebuie intocmite documente justificative dar ptr platile la furnizori de ex n-ar trebui operate iesiri din casa, la care sa anexam chitantele de plata? Astfel incat numerarul din raportul de casa la sf zilei sa fie egal cu soldul registrului de casa, si nu cu incasarile din respectiva zi?
  Multumesc.

  1. Ba da. Evident că trebuie. Regula este asta: orice intrare sau ieșire de sume in/din sertarul casei de marcat se operează în casă de marcat.

 14. ramona :Buna.Pt service auto care repara cu piese aduse de service cum se procedeaza pt ca este si prestare si vinde piesa. Ce se face la pj bon sau chit?

  1. Către persoane juridice puteți emite factură și chitanță, dar dacă vă achită pe loc numerar, integral, nu vă oprește nimeni să-i emiteți bon fiscal dacă doriți.

 15. Salut.Tatal meu este Persoana Fizica Aautorizata, are o taraba intr-un targ special amenajat, vinde diverse maruntisuri (ceasuri de mana, de masa, baterii de ceas…etc) cumparate legal, cu factura, intrebarea este daca se incadreaza la contribuabili mici si de cand este obligat sa-si procure casa de marcat?
  Multumesc anticipat.

  1. Trebuia să aibă casă de marcat încă de la începerea activității. Acest tip de comerț nu este exceptat de la utilizarea caselor de marcat. Nu contează că e contribuabil mic, mijlociu sau mare. Contează ce tip de activitate desfășoară și dacă se încadrează sau nu la excepții în ceea ce privește utilizarea casei de marcat.

 16. Buna ziua.Lucrez la o societate care are ca obiect de activitate comert cu amanuntul al materialelor de constructie.Vindem catre persoane fizice si eliberam bon fiscal,dar avem o multime de clienti si persoane juridice(societati de constructii sau alte societati care isi cumpara materiale pentru renovare,reparatii).La persoanele juridice care achita pe loc numerar eliberam factura si bon fiscal dar la cele care achita mai tarziu(pot fi 30-60 zile) eliberam chitanta .Intrebarea mea este nu mai am voie sa eliberez chitanta?(mentionez ca unii imi achita facturile fractionat chiar si 3-4 parti)

 17. Buna seara,
  Avem o firma de transport international de marfa si am primit o comanda de la o persoana fizica pentru un transport partial de utilaje agricole din Germania in Romania. Vom emite o factura in lei pentru transportul efectuat pe aceasta relatie.
  Putem incasa in numerar cu chitanta valoarea facturii sau suntem obligati sa avem casa de marcat si sa emitem bonului fiscal?
  Multumim.

  1. Eu zic că nu, pentru că nu e o activitate constantă. Dar pentru a evita orice discuție rugați persoana să vă depună banii în contul bancar, direct. În acest caz nu este nevoie de casă de marcat.

 18. Va rog frumos,daca se poate macar sa va dati cu parerea despre problema mea pusa mai sus.Multumesc!

  1. Din păcate nu vă pot da un răspuns concret. Asta pentru că odată cu noul text de lege apar probleme pe care ANAF nu catadicește să le clarifice. Una din ele este că se interzice în mod explicit ca cei care vând cu amănuntul să emită și alte documente decât bonurile fiscale. Dar se poate vinde cu plata ulterioară pentru că nu există o astfel de interdicție. În acest caz se pot emite bonuri a căror încasare să se facă cu o altă opțiune decât numerar – “credit” de exemplu. Problema apare însă la încasarea ulterioară cân nu se mai poate elibera bon de casă ci chitnață. Dar asta ar însemna ca suma respectivă să fie introdusă ca intrare de numerar. ANAF nu dă răspunsuri clare la aceste probleme. Defel.

 19. Lucrez la o firma care comercializeaza en detail produse industriale si avem clienti si persoane juridice care ar dori sa revanda produsele noastre deoarece au preturi foarte bune dar noi nu putem elibera factura pentru revanzatori , va rugam ne puteti da un sfat ??

  1. De ce să nu puteți elibera factură? Sunteți chiar obligată să eliberați factură la cerere.

 20. Domnule Cristi stiu asta, in lege e subliniat acest lucru dar cei ce cumpara de la mine cu factura insotita de bonul fiscal nu pot revinde marfa pentru ca eu am punctul de lucru declarat ca magazin en detail.In nici o lege nu am gasit in mod explicit stipulat ca as avea voie sa vand si en detail si en gros din aceeasi gestiune. Multumesc pentru promptitudine .

  1. Problema este puțin mai delicată. Să mă explic:
   – dacă eliberați factură și bon fiscal nu înseamnă că vindeți cu ridicata
   – dacă aveți un contract de vânzare cumpărare încheiat cu o firmă ce vă achită spre exemplu cu ordin de plată, iarăși nu înseamnă că e comerț cu ridicata.
   O ordonanță OG 99/2000 cea cu privire la comercializarea bunurilor și serviciilor interzice efectuarea de comerț cu ridicata și cu amănuntul în aceeași incintă. Dar pe de altă parte problema se pune așa
   – dacă eu sunt autorizat să efectuez comerț cu ridicata și vând unor persoane fizice, fiscul pretinde că trebuie casă de marcat, deși poate acea persoană e un utilizator profesionist al produselor mele.
   – dacă din spațiu autorizat să efectueze comerț cu amănuntul vând către firme, cu plată ulterioară, fiscul pretinde că vând cu ridicata
   În ambele cazuri cred că e vorba de o premisă eronată. Spre exemplu comerțul cu amănuntul este definit ca fiind activitatea desfășurată de comercianții care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora. De regulă. Adică și alte persoane – nu doar consumator final, persoană fizică, pot fi clienții unui astfel de tip de comerț. Și atunci prin prisma OUG 28/1999 dacă mi se achită numerar trebuie să emit bon fiscal obligatoriu, dacă se achită prin bancă cu OP sau alt instrument de plată (BO/CEC) nu am obligația emiterii de bon ci de factură. Eu nu am de unde ști în toate cazurile că cel care cumpără de la mine cumpără în vederea revânzării sau pentru uz propriu. Pentru că nu am cum. Și nu știu de vreo lege ce să interzică expres cumpărarea în scop de revânzare din magazine. Exista Legea 12/1990 dar a picat acel text din lege.

 21. Am luat o amenda mai mult decat substsntiala de la vechea garda pe motiv ca in lege scrie ca nu imi este permis sa vand din aceeasi gestiune si en gros si en detail…adica si cu bon fiscal si cu factura. Acum si antifrauda se leaga de aceeasi problema , au dat 20 000 ron amenda cu suspendarea activitatii de en gros.

 22. daca clienti magazinului nu iau restul de pe restiera eu in calitate de casier ce trebuie sa fac ?

 23. MAI EXACT : SC X SRL AUTORIZAT PT COMERT CU AMANUNTUL SI CU RIDICATA , AMBELE ACTIVITATII SE DESFASOARA LA ACCEASI ADRESA , IN MOMENTUL VANZARII CU AMANUNTUL SE FACE TRANSFER DE PE GESTIUNEA CU RIDICATA PRIN NOTA DE PREDARE PRIMIRE PE GESTIUNEA CU AMANUNTUL IAR VANZAREA SE EFECTUEAZA PE CASA DE MARCAT CU BON FISCAL, PRECIZEZ FAPTUL CA IN GESTIUNEA AMANUNT STOCUL DE MARFA ESTE 0 , IN ACEST CAZ SPATIILE DINTRE CELE DOUA GESTIUNI NU SUNT SEPARATE .CE MA SFATUITI ?

  1. Activitate de comerț cu ridicata și de comerț cu amănuntul se pot efectua numai în spații delimitate distinct. Chiar dacă la aceiași adresă.

 24. Buna ziua d-nule Cristi.Am o societate care presteaza 2 activitati si anume inchirierea de spatii comerciale catre agenti economici si persoane fizice autorizate si un restaurant cu activitate sezoniera numai pentru nunti .Pentru ambele activitati pana in prezent emitem facturi si chitante pe baza contractelor incheiate atat cu persoanele juridice in cazul inchirierii spatiilor cat si pentru persoanele fizice in cazul nuntilor.In cazul acestor activitati este necesar emiterea de bonuri fiscale ?Va multumesc!

 25. Buna Cristi,
  In cazul in care, la un punct de lucru se fac vanzari de bunuri si prestari de servicii atat catre persoane fizice, cat si catre persone juridice, iar una din modalitatile de incasare este prin ordin de plata/transfer bancar, este obligatoriu emitere de bon fiscal?
  Mentionez ca se emite inainte o proforma care PF/PJ si apoi, dupa efetuarea platii, se face vanzarea.
  Multumesc frumos!

  1. Pentru vânzări a căror contravaloare se încasează cu ordin de plată (adică nu prin numerar, card sau substitute de numerar) emiterea bonului nu este obligatorie.

 26. Buna ziua d-nule Cristi.Revin cu inca o intrebare.Am inteles ca prestarea serviciilor gen nunti fiind o activitate catre o persoana fizica se va emite bon fiscal.In acest caz sa inteleg ca nu se mai emite factura fiscala conform contractului incheiat pentru a evita dubla inregistrare atat a veniturilor cat si a tva-ului?Pana acum se emitea chitanta si factura pentru avans, iar la sfarsitul evenimentului o alta factura si chitanta din care se scadea avansul,toate acestea in baza unui contract incheiat de unitate cu persoana fizica in cauza.Va multumnesc!

  1. Se poate emite și factură, la cerere. Nu se dublează nimic, factura fiind emisă în baza bonului fiscal.

 27. Buna ziua. As dori sa ma lamuriti in urmatoare situatie:Am 1500 lei soldul registrului de casa. La inceputul zilei se introduc 100 lei sume de serviciu, incasari in numerar in valoare de 800 lei. In cazul unui control, suma care trebuie prezentata este 1500+800 sau 1500+900? Adica sumele se serviciu sunt o parte din soldul registrului si care se intruduc a doua zi in sertar pentru rest, sau sunt sume independente?
  Si daca am de platit un furnizor sa zicem 500 lei, pot plati din cei 1500 lei, fara sa mai fac dispozitie de plata, pentru ca nu scot banii din sertar. Va multumesc

  1. Depinde unde aveți casieria. Dacă la punctul de lucru este și casierie, atunci suma prezentată e suma totală. Altfel trebuie justificați banii din sertarul casei de marcat.

 28. Buna ziua d-adle Cristi
  As dori sa ma lamuriti si pe mine:
  -daca unitatea la care lucrez este o firma de productie de dulapuri si seifuri metalice pondrea activitatii fiind export,e obligatoriu casa de marcat pt.bon fiscal daca vindem ocazional la persoane fizice pe baza de factura si chitanta fiscala?

  1. Da. Nu mai există vânzări ocazionale. Partea cea mai proastă este că ANAF poate, după cum înțeleg că s-a și întâmplat deja, să considere că nu puteți efectua comerț cu amănuntul în același spațiu.

 29. Legea asta mizera trebuia sa aiba in vedere si un aspect grav in care poti avea un angajat care intentionat vrea sa iti faca rau si nu da bon unor persoane necunoscute,tocmai in ideea ca poate este un anaf-ist deghizat. Suntem la mana acestor angajati care daca vor oricum sa plece de la tine,vor sa faca si un rau omului care l-a “hranit” ani buni. Ce ziceti? ce facem in acest caz?

  1. Doar un salariat demotivat ar face așa ceva. Sau unul rău intenționat dar asta poate însemna și că ați avut grijă la angajare. Nu vreau să comentez astfel de situații pentru că ele sunt relativ puține în raport cu ceea ce se întâmplă zilele acestea.

 30. buna seara,am si eu cateva nelamuriri<sunt magazin cu amanuntul,emit bon fiscal si la cerere factura la care atasez bf,dar nu sunt convinsa pe deplin daca clientii pers juridice care cumpara marfa de la mine o pot revinde in baza legii12`1990 republicata in 2014 si ce fac cu cei care nu achita pe loc,ce docum le emit la incasarea banilor?multumesc

  1. 1. Legea 12/1990 nu mai are această interdicție.
   2. Din păcate nu vă pot răspunde. Nu mai permiteți vânzarea de marfă fără a fi achitată pe loc sau solicitați achitarea exclusiv prin virament a bunurilor vândute cu plata la termen.

 31. Am o situație clara seara în registru am sold 1000 lei
  Dimineața logic încep registrul de casa tot cu 100 lei
  Banii aceștia sunt la mine în buzunar pentru ca este un chiosc nu un marketing cu casierie.
  Iau din iei 100 și introduc în casa ca bani de schimb.
  La ora 9 plătesc un furnizor 500 lei dar eu nu am încasat decât 200 pana atunci eu de unde iau banii și plătesc ?

  1. Din soldul casei. Dacă aveți sold 1000 lei și doar 100 lei îi operați ca sumă de serviciu, vă mai rămâne sold 900 lei. Dacă nu luați bani din sertarul casei nu se întâmplă nimic. Casierie are orice firmă indiferent de modul ei de organizare.

 32. Buna ziua,
  Soldul registrului de casa este 2000 lei.Din acestia cu o dispozitie de plata din casierie intocmita pe numele receptionerului s-au transferat 100 lei reprezentand bani de schimb care se marcheaza pe casa de marcat ca intrari si seara ca sume extrase din sertarul casei de marcat.
  .Practic receptionerul ramane incarcat cu aceasta suma.Aceasta suma a doua zi se marcheaza din nou ca intrari,ea fiind predata de la un schimb la altul in baza unui proces verbal.Este necesar ca aceasta suma sa fie predata in fiecare zi cu dispozitie de incasare la casierie si apoi emisa o noua dispozitie de plata sau e bine cum se procedeaza?
  Va multumesc,

  1. Nu. Am mai spus-o și o repet: pentru sumele ce se marchează ca intrare de sume pentru rest nu e nevoie de întocmire de documente justificative. OUG 91/2014 este clară – documente justificative se întocmesc pentru alte sume decât cele provenite din vânzări sau sume de serviciu

 33. Multumesc,pentru raspuns dar va rog sa ma lamuriti ca nu inteleg atunci acesti bani de schimb de unde se iau si se introduc in casa de marcat?
  Daca se iau din casa nu trebuie intocmit un document prin care se scade soldul la registrul de casa?
  Va multumesc,

  1. Eu zic că e suficient bonul scos de casă la operarea intrării de sume. E casă fiscală până la urmă. Dar în România casa fiscală e degeaba din punctul ăsta de vedere.

 34. Buna ziua,
  Daca emit facura catre o persoana fizica sau juridica pot emite chitanta sau OBLIGATORIU BON FISCAL?
  (achitarea este in numerar)

 35. Buna ziua,
  Soldul registrului de casa este 30 lei. Aceasta suma se introduce la intrari ca sume de serviciu, incasez de la clienti 300 de lei, si fac o plata la un furnizor de 310 lei, aceasta suma este operata la Iesiri sume din casa de marcat. Raman in sertarul casei de marcat la sfarsitul zilei cu 20 de lei. Inaninte de a scoate raportul de vanzari, nu imi este clar daca mai trebuie sa operez ceva la Iesiri sume. Baiatul care ne asigura service-ul la casa de marcat ne spune ca seara trebuie operata aceeasi suma la iesiri, cu cea introdusa dimineata la intrari, adica 30 de lei, suma pe care eu nu o mai am in casa cu bani.
  Multumesc,

 36. Buna seara d-nule Cristi.Revin tot la nunti…in cazul in care emit bon fiscal de pe care se deduce venitul si tva-ul si mi se solicita si factura catre persoana fizica sa inteleg ca factura nu se mai inregistreaza?Sau bonul fiscal e inlocuitorul chitantei…aici nu prea inteleg….pentru ca toate actele emise de unitate trebuiesc inregistrate in contabilitate….altfel riscam alte amenzi…

  1. Factură se emite la cerere. Obligatoriu. Dacă se emite se va înregistra în contabilitate distinct. Bonul fiscal este în acest caz documentul în baza căruia se emite factura și are rol de chitanță.

 37. Bună ziua. Multumesc în primul rand pentru multe lămuriri. Am însă și câteva intrebari. Noi avem comerț cu amănuntul. Suma pentru rest e obligatorie și trebuie introdusa dimineață și retrasa seara sau poate fi lăsată în permanenta în sertar și sa figureze pe bon? Dacă plătim unui furnizor și primim chitanță, batem ceva pe casa de marcat și dacă da înseamnă că vom avea un Z fără suma de plata,iar chitanță cum o mai scădem atunci? Trebuie întocmită DP dacă primim chitanță? Registrul special e tipizat? Sper mult sa îmi răspundeți.Va multumesc.

  1. Se introduce dimineața. Nu se retrage seara, pentru că emiterea raportului Z golește raportul. Se va reopera ca intrare de sume dimineața.
   Da – dacă achitați unui furnizor și vă dă chitanță, veți opera ieșire de sume în casa de marcat. Raportul Z va conține distinct vânzarea. Operarea intrărilor/ieșirilor de sume în/din casa de marcat are rolul de a regla situația numerarului existent în casă.

 38. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti cum se procedeaza sau ce se intampla daca vanzatorul(casierul)inainte de a scotate raportul z a uitat sa scoata banii de schimb.Luna aceasta s-a intamplat de 3 ori.
  Este obligatoriu a se lucra bani de schimb in casa de marcat?
  Va multumesc,

  1. Nu trebuie să-i scoată înainte de Z. Nu are rost. Va preda banii cu raportul Z la casierie. Dimineața, banii pentru rest îi va opera ca intrare de sume.

 39. este un angajat pe care il ajuti la nevoie dar care se gandeste ca ar fi mai bine sa isi deschida el un magazin la 20m de magazinul la care lucreaza acum.Si ca ar fi bine daca aici unde este acum s-ar inchide.Domnul Cristi,dvs uitati in ce tara traim? ce educatie primesc romanii?

 40. Cristi :
  Doar un salariat demotivat ar face așa ceva. Sau unul rău intenționat dar asta poate însemna și că ați avut grijă la angajare. Nu vreau să comentez astfel de situații pentru că ele sunt relativ puține în raport cu ceea ce se întâmplă zilele acestea.

  Multumesc

 41. Vă rog să-mi confirmați dacă am înțeles bine.
  O societate comercială cu codul caen 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat nu este obligată să achiziționeze casă de marcat.
  Menționez ca pentru fiecare lucrare întocmește contract, factură si chitanță.

  Mulțumesc.

  1. Nu contează CAEN. Orice lucrări de instalații, întreținere și reparare a bunurilor, efectuată la domiciliul clientului este exonerată de la utilizarea casei de marcat intrând la excepții.

 42. Mulțumesc pt răspuns și îmi cer scuze ca insist, dar nu înțeleg dacă e obligatoriu sa ai suma serviciu și dacă trebuie sa o treci intr-un caiet, eu știu ca s-a abrogat. Alta problema e ca avem casa de marcat veche și nu permite sa scădem chitanță, asa ca noi avem în sertar venituri din vânzări minus ce s-a plătit și chitanțele, dar raportul z conține doar veniturile.dacă nu vom bate și ieșirile vom primi amenda la un control? Iar în cadrul magazinului e un automat cafea. E suficient doar un borderou monetar de predare la caserie sau ar trebui o tasta distincta nu știu sa fie bătut pe casa? Multumesc încă o data.

  1. Suma de serviciu e suma pusă în casă pentru a putea fi utilizată ca rest. Nu știu despre ce registru discutați. Eu nu am spus să fie trecută în vreun registru. Eu am spus că sumele de serviciu se operează în casa de marcat ca intrare de sume.
   Orice casă de marcat, indiferent de vechimea ei permite operarea de intrare, respectiv de ieșire de sume din sertar. Dacă folosiți banii din vânzări pentru plata furnizorilor este necesar să operați ieșirea de sume în casa de marcat.

 43. Buna seara,
  Soldul registrului de casa este zero in fiecare zi deoarece administratorul ia banii in fiecare seara pe DP restituire credit societate.
  In timpul zilei are incasari pe casa de marcat de 1000 lei de exemplu si vrea sa plateasca diversi furnizori de la puctul respectiv.Cum se procedeaza corect se face Dispozitie de Incasare catre caserie de 500 lei pe numele casierei cu scopul plata furnizor, pe care o inregistram in registru de casa in ziua respectiva alaturi de chitanta primita de la furnizor,sau se face Dispozitie de plata? Multumesc anticipat

  1. Dacă plătește direct din încasările de la punctul respectiv, atunci operează o ieșire de numerar din casă și pune chitanța de plată lângă acea ieșire de numerar. Eu zic că nu e nevoie de documente suplimentare. Am mai spus: ordonanța asta spune că se întocmesc documente justificative pentru sume intrare/ieșite din sertar – altele decât cele provenite din vânzări sau din banii pentru rest.

 44. Multumesc frumos pentru raspuns.Problema pe care o intampin este cu cei de la casa de marcat care sustin ca nu ne pot ajuta cu o modalitate de a retrage banii din casa de marcat.Exista doar optiunea de adaugare sume de rest la inceputul zile. In cazul acesta,daca fac DP pe care o atasez la chitanta platita furnizorului,as fii acoperita la un eventual control?

  1. Nu prea e în regulă. Orice casă are sau ar trebui să aibă această funcție. Depindeți de inspectorul ce face controlul.

 45. Super,am inteles e grav atunci…Puteti sa-mi spuneti daca se procedeaza corect; dupa cum spuneam in registru de casa la sfarsitul zilei se face DP catre administrator de restituire credit societate,ramane sold zero in fiecare zi, iar la inceputul zilei in registru de casa se face DI creditare soc de 500 lei de exemplu, pe care ii depune la banca sau mai plateste diversi furnizori restanti si apoi la sfarsitul zilei se incarca cu vanzarea,pe care o restituie administratorului.Suma de 500 lei care se duce direct la banca de exemplu,trebuie evidentiata cumva si in casa de marcat sau nu are legatura chiar daca apare in registru de casa al punctului respectiv?
  Multumesc inca o data

 46. Va rog sa ma lamuriti si pe mine. Firma presteaza servicii de formare profesionala . Clientii nostrii sunt atat persoane fizice cat si juridice care achita cursul angajatilor. Am inteles sper eu corect ca PJ pot sa emit chitanta sau bon fiscal
  , daca se plateste in numerar. Intrebarea mea este cum fac daca se achita cursul in rate de catrepersoanele fizice? Emit in bon de fiecare data card achita o rata?. Fiecarui cursant I se face si un contract si emit si o factura. Sper sa ma lamuriti. Multumesc

  1. Da, de la PJ se poate încasa și cu chitanță contravaloarea serviciilor prestate. De la PF doar cu bon fiscal. Sfatul meu este să vă adaptați contractul și să stabiliți plățile pe măsura parcurgerii unor etape de curs. Pentru că legislația este neclară – nu spune ce se întâmplă cu avansurile încasate numerar, nu spune ce se întâmplă dacă serviciile sau chiar bunurile se încasează în rate, are multe lipsuri în acest sens, lipsuri ce pot duce la abuzuri de drept.

 47. Buna seara am si eu o intrebare ,banii personali ai angajatilor trebuie trecute in registrul de evidenta al banilor,mai e valabil acel registru ,si in cazul unui control ANAF angajatii trebuie sa-si justifice banii din propria lor geanta?

  1. Nu există legal un astfel de registru. A exista în legislație pentru o scurtă perioadă de timp. E abrogat de aproape 7 ani. Se pare că se dorește reintroducerea lui, dar cel puți momentan nu există așa ceva.

 48. Buna ziua,
  Este obligatoriu sa ai bani de schimb in casa de marcat si sa apara pe z?
  Va multumesc,

  1. Nu este obligatoriu. Dar dacă dimineața se pun bani în sertar atunci, implicit discutăm și despre sume de serviciu.

 49. February 24th, 2015 at 12:43 | #26 Reply | Quote Buna Cristi , crezi ca te-ai mai gandit la un raspuns la intrebarile mele din februarie legate de ” Pentru ca exista registru de casa separat de casa “principala” ; prin acest registru se deruleaza numai operatiunile aferente automatului ,de aceea “sertarul” cu soldul trebuie sa dea egalitate , altfel asa-i ,nu aveau de ce sa fie acelasi sold” ?

  1. Registru separat de casa principală poate exista numai dacă există casierii separate cu casier cu evidență distinctă a operațiunilor cu numerar. Altfel un registru separat nu se justifică.

 50. Dispozitia de plata/Incasare, nu este un document strict pentru evidenta registrului de casa (casier) ? Adica, nu cred ca poate fi folosit ca si document pentru casa de marcat, in fond functia de vanzator este diferita de functia de casier, chiar daca exista cumul.Dar, de acord in lege se face referire la ” documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase in/din sertarul casei de marcat, altele decat cele provenite din incasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amanuntul si a serviciilor efectuate catre populatie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului”, dar….nu se preciza continutul si formatul acestor documente justificative.Adica…de ce nu ar fi ok..si o simpla declaratie pe proprie raspundere ?? De acord cu “După cum vrea organul de control” (pct.12) :-)

  1. Da, dispoziția de plată/încasare este document justificativ pentru casierie nu pentru vânzător. O casă de marcat nu este o casierie. Dar atenție și la textul legii: ce alte sume decât din vânzare sau sume de serviciu pot exista la punctul de lucru? Mai ales ieșite. Sau chiar intrate? Eventual ridicări din bancă sau depuneri de aport? Dar și asta numai în cazul în care casieria e în aceiași locație în care e și punctul de lucru.

 51. BUNĂ ZIUA. AMY UITAT SA SCOT Banii 100 ron înainte de a scoate Z. CUM PROCEDEZ PREDAU MAI PUȚIN CU 100 RON SĂ POT ADĂUGA ÎN CASĂ A DOUA ZI?

 52. Buna.
  Va rog sa ma lamuriti si pe mine cu o chestie.
  unde este casa de marcat este si caseria( adica este la sediul firmei).
  1. Daca nu am incasari prin casa de marcat si am bani in caserie( in registrul de casa) trebuie sa-i bag in casa de marcat neaparat sau pot sa platesc chitante la furnizor din registrul de casa?( caserie).
  2. Cand fac iesiri din casa de marcat in caserie trebuie dispozitie de incasare catre caserie sau chitanta?

  Va multumesc

 53. Buna ziua, Firma cu cod CAEN 4639, vinde ocazional marfa catre persoane fizice (de ex.salariati)motiv pentru care si-a achizitionat casa de marcat.
  Va intocmi registru de casa separat ? -unul pentru activitatea principala : retragere numerar , plati furnizori, plati salarii,avansuri trezorerie si un alt registru de casa pentru incasarile ocazioanle (maxim 5 bonuri fiscale pe luna)cu casa de marca ? Este suficient sa faca analitice la 5311? Numerarul se tine in acelasi loc.Multumesc

  1. Nu este nevoie să existe două registre de casă. Registrul de casă se întocmește la casierie. Dacă aveți o singură casierie aveți un singur registru de casă.
   Mă tem că sintagma “livrări ocazionale” deși există în norme, se contrazice cu legislația actuală, normele fiind evident perimate și, bineînțeles, neactualizate. Nu e nevoie de registru de casă separat în cazul dvs.

 54. Buna ziua, pentru activitatea de comert cu amanuntul-restaurant, emitem bonuri fiscale pentru toate persoanele fizice, avem contracte de prestari servicii catering cu firme carora le facturam ce au consumat intr-o saptamana. Cum ar trebui sa procedez corect pentru incasarea in numerar de peste alte 2 saptamani? Pot emite chitanta?

  1. Așa cum este formulată această ordonanță, nu, nu puteți încasa numerar cu chitanță. Fie factură și bon fiscal, fie factură emisă la fiecare livrare și încasată exclusiv prin virament bancar.

 55. Salut Cristi,
  O intrebare am si eu, Cum fac eu dispozitia de incasare la sfarsitul zilei? pentru ca programul nu ma lasa sa dau tiparire la o dispozitie, sa mut bani din 5311 tot in 5311? iar dispozitia se face doar pe bani care apar ca si incasare pe raportul z din ziua respective?

 56. Buna ziua,

  Lucrez la o firma care se ocupa de distributie materiale de constructii. Daca avem clienti persoane fizice care platesc avans pentru bunuri, fac bon de avans sau cum inregistrez acesti bani?Este posibil sa am pozitie de stornare avans pe bonul fiscal(si sa apara valoare cu minus), cand se bat in casa toate bunurile livrate persoanei fizice- si se intocmeste bonul final?Avansul si bonul final se intocmesc la date diferite.
  Nu stiu ce ar trebui sa fac dupa lege in acest sens.

  1. Bonurile fiscale nu permite stornare. Nu vă pot da altă soluție decât să încasați banii prin virament.

 57. firma noastra se ocupa cu productia de tamplarie pvc – tinem evidenta materialelor (materiilor prime) folosite in Productie – dar ce fac daca lucrarea nu se incheie in aceeasi luna si nu am factura finala ca sa validez consumul de materii prime ?
  multumesc !

  1. Momentan nu. Stai să vedem ce modificări se vor aduce la această ordonanță. Modificările propune până acum vor crește nivelul de birocratizare și vor sufoca firmele cu hârtii.

 58. Buna ziua! Am o firma de distributie de cafea si produse complementare. Avem vanzari catre PJ (baruri, restaurante) pt care emitem facturi (avem gestiune pt comert cu ridicata) si mai avem si un magazin in cadrul depozitului unde vindem cafea catre PF – pt acestia emitem bon fiscal (si implicit o alta gestiune pt comert cu amanuntul). Firma activeaza pe distributie pe 4 judete. In alte judete avem pe langa clientii PJ si clienti PF care cumpara cafea (pt consumul propriu acasa)- cum operam atat marfa care pleaca din gestiune pentru aceste PF si banii pe care urmeaza sa ii incaseze la livrarea cafelei de catre agentul de vanzari? Marfa nu poate pleca insotita de bonul fiscal pentru ca ar insemna ca am incasat deja acesti bani. Multumesc mult!

  1. Pentru marfa vândută prin curieri – comis voiajori – agenți comerciali – nu este obligatorie casa de marcat. Se poate emite factură și chitanță. Vedeți excepțiile de la art.2 enumerate și în articol.

 59. dar pentru bani pe care ii duci la banca trebuie dispozitie de plata atata timp cat primesti hartie de depunere de la banca?

  1. Nu, dar dacă iei bani din sertarul casei trebuie să bați în casa de marcat o ieșire de numerar pentru suma ce o iei de acolo pentru a o depune la bancă.

 60. Buna ziua,
  Daca in receptie sunt 2 case de marcat trebuie introdusi bani de schimb pe ambele case sau este suficient pe una?Incasari de la clienti se efectueaza pe amandoua ori cu numerar ori cu card.
  Va multumesc,

 61. Buna ziua,

  va scriu din partea unei societati ce comercializeaza (atat persoanelor fizice, cat si juridice) materiale pentru instalatii la domiciliul clientului, si efectueaza lucrari constructii, reparatii, amenajari interioare.

  Intrebare:si pentru livrarea bunurilor este obligatoriu emiterea bonurilor fiscale ? ( pentru lucrarile efectuate scrie clar ca sunt exceptate de emirea bf)
  mentionam ca emitem facturi pentru fiecare serviciu/produs)
  Multumim.

  1. Dacă livrarea bunurilor nu se face în magazin al societății ci, exclusiv la domiciliul clientului, prin agent comercial în opinia mea nu este necesară casă de marcat. Dar va trebui să aveți documente ce să ateste asta: comandă plasată de client, dovada transportului către client, etc.
   Dacă însă vânzarea se face din magazin atunci aveți nevoie de casă de marcat și va trebui să emiteți bon pentru orice vânzare efectuată din magazin.

 62. Buna ziua,
  O societate inchiriaza schela metalica atat pentru persoane juridice cat si fizice. Schela este dusa la domiciliul beneficiarului de catre societate. Incasarea se face la domiciliul beneficiarului. Emite factura si chitanta atat pentru pj cat si pentru pf. Ar trebui casa de marcat pentru pf?

  1. Pentru aceste situații, da, e nevoie de casă de marcat pentru că nu se regăsesc în excepțiile de la OUG 28/1999.

 63. Buna ziua,
  Un client a achitat cu card mai mult cu 50 lei o factura de cazare si transport.Factura are atasat bonul fiscal cu modalitate de plata card.
  Pentru cei 50 lei reprezentand transport i s-a intocmit o factura storno cu proces verbal mentionandu-se motivul stornarii si cu o dipozitie de plata semnata i s-au restituit din casa de marcat cei 50 lei.Este suficienta dispozitia de plata pentru justificarea banilor din casa de marcat ca si document sau mai trebuie intocmite si alte documente?
  Va multumesc

  1. Da, este suficientă dacă e un card personal. Dacă e al unei firme, atașat contului curent al unei firme, atunci fie se restituie suma în contul firmei cu pricina, fie clientul (firma) vă emite chitanță.

 64. Buna seara
  Un pfa domeniul este masaj am casa de marcat si cei de la registrul comertului au spus ca nu se mai poate face ambulant ca trebuie sa fie cu punctul de lucru fiscalizata si daca mai merg si in alta parte tot cu contract de inchiriere iar alta casa de marcat? Contractul este doar pe perioada de vara la un punct de lucru .O inspectoare mi-a zis ca nu mai este valabila legea cu casa de marcat ambulant la fel si cei de la registrul comert.VA MULTUMESC

  1. Dacă activitatea este una ce nu se desfășoară ambulant atunci la schimbarea sediului/locului de prestare a activității, se schimbă memoria fiscală nu casa de marcat.

 65. Cristi :
  Nu contează CAEN. Orice lucrări de instalații, întreținere și reparare a bunurilor, efectuată la domiciliul clientului este exonerată de la utilizarea casei de marcat intrând la excepții.

  Am inteles asta. Dar daca pe langa serviciile respective vinzi si obiectele sanitare cu pricina? In acest caz trebuie emis bon fiscal persoanelor fizice sau juridice sau este de ajuns contractul?

  1. Puteți întocmi un contract de vânzare cumpărare cu montare. Ar fi o soluție pentru dvs. Dar presupune să nu faceți livrare din magazin, să nu aveți un magazin, să nu livrați cu amănuntul.

 66. Buna seara ce registre mai trebuie la pfa masaj inafara de registrul incasari si plati ,registrul inventar .registrul de control se zice ca este optional deci si cel special de evidenta va aparea in curand .Va rog sa ma lamuriti.Multumesc

  1. Registrul de încasări și plăți și registrul inventar sunt necesare dacă se conduce evidență în partidă simplă. Dacă impunerea se realizează pe baza normelor de venit nu aveți obligații contabile și nu trebuie să completați aceste registre. Registrul de evidență fiscală nu a apărut, dar el se va completa și dacă impunerea se face pe normă de venit, caz în care se va completa doar partea de încasări a acestuia.

 67. sunt inregistrata cu venit real, dar registrul unic de control e obligatoriu sau nu daca ? nu il cumpar si la un control il cere ce sa fac ?
  dar fisa mijlocului fix trebuie la masaj ?

  1. Emite bon fiscal. La cerere eliberează factură. E procedură descrisă în codul fiscal. Cel care cumpără poate face ce dorește cu bunurile cumpărate de la dvs.

 68. Buna ziua,sunt tare nelamurita cu o chestie….daca orice modificare se marcheaza in casa de marcat,asta inseamna ca soldul raportului z trebuie sa fie egal cu soldul registrului de casa?V-a trebui sa marcam soldul registrului de casa si de acolo sa suportam orice intrare/iesire?

 69. Multumesc pt lamurire,asa si este normal sa existe o diferenta,dar discutam si cu alte persoane si ele vedeau situatia altfel.

 70. Cristi :
  Pentru aceste situații, da, e nevoie de casă de marcat pentru că nu se regăsesc în excepțiile de la OUG 28/1999.

  Dar daca se asigura si montajul/demontajul schelei nu se poate incadra la lucrari de constructii, amenajari si intretinere locuinte?

 71. Buna ziua !Am si eu o nelamurire :pot revinde o marfa acizitionata cu factura si bon fiscal ? Conform leg 12/1990 art.1 lit g se pare ca nu !!

  1. Baza legală invocată se referă la altceva. Căutați legea respectivă într-o formă actuală.

 72. Salut,Cristi!Am un salon de coafura.Ce acte mi se cer la controlul ANAF?Cer inclusiv contractile de munca ale angajatilor?Daca eu,dupa noile cerinte ANAF hotarasc prin ROI ca bacsisul ramane la dispozitia administratorului firmei se impoziteaza cu 3%?Adica asa cum apar eu -microintreprindere?Presupun ca daca hotarasc asa,si din punctul de vedere al contabilului meu actele vor fi mai usor de intocmit?

  1. Da se pot solicita și contractele de muncă ale salariaților. În rest – e greu de enumerat aici o listă. Vi se pot cere orice documente financiar-contabile pe care ați avea obligația să le întocmiți.
   Probabil prima dată vor face un raport X, vor verifica existența registrului de bani personali, vor solicita prezentarea ROI legat de sumele lăsate de clienți, vor verifica numerarul și mișcarea lui, vor solicita personalului prezentarea banilor, etc.

 73. Buna seara,
  as dori sa-mi confirmati daca se procedeaza corect.
  Societatea are punct de lucru restaurant,unde intocmeste registrul de casa cu vanzarile din ziua respectiva si ceeea ce plateste cash la furnizori gen Metro,iar restul sumelor sunt luate de catre administrator si aduse la sediu de unde se fac restul platilor,depuneri banca,etc.
  In registru de casa se trece DP pe numele administratorului cu specificarea transfer sume caserie centrala,la care se ataseaza monetar cu sumele transferate,precum si un proces verbal de predare primire sume.Este corect?Multumesc

  1. E corect. Deși eu zic că nu e nevoie de proces-verbal. Dispoziția de plată este suficientă. Trebuie însă să aveți o decizie prin care să înființați casierie la acel punct de lucru. Casieria centrală emite o dispoziție de încasare pe numele administratorului pentru depunerea sumei transferate.

 74. Buna seara, entitatea intocmeste este comisionar vamal, contribuabil mic pana in 01.11.2016 trebuie sa si puna casa de marcat? M am tampit.

  Multumesc

  1. Da, dacă prestați servicii populației. Dacă nu aveți populația drept client atunci nu aveți obligația utilizării casei de marcat.

 75. Ok,emit o decizie prin care infiintez caserie la punct de lucru restaurant,iar contarea in contabilitate pentru DP e corecta cu 481″deconatare unitate si subunitati”?
  Inca un aspect,plafonarea si limitarea incasarilor/platilor se aplica pe fiecare caserie in parte.Daca am aceasta decizie de infiintare caserie la punct de lucru,inseamna ca pot avea plati/incasari in limita totala de 10000 lei/zi numerar separat pentru caserie punct lucru,precum si pentru caserie sediu central? asta doar in cazul in care vreo data se depaseste plafonul din greseala la caseria centrala…
  Iar transferarea de sume intre caserii nu sunt decat operatii cu numerar,distincte de alte incasari si plati,deci nu intra in plafonul total/zi?

  1. Puteți lucra cu 581. Nu cu 481.
   Da, limitarea se face pe fiecare casierie în parte, legea fiind explicită în acest sens.
   Da, transferul nu intră în plafon.

 76. Buna seara, firma noastra inchiriaza autoturisme atat persoanelor fizice, cat si juridice. Autoturismul este predat clientului, de cele mai multe ori, la aeroport sau la domiciliul/sediul sau. Am solicitat unei firme ce distribuie case de marcat achizitionarea unui aparat mobil. Aceasta mi-a spus ca pot cumpara un astfel de aparat numai daca am de la Reg Com un certificat constatator din care sa reiasa ca am cod CAEN 47.. (adica pentru comert ambulant). Este imposibil sa obtin asa ceva, de vreme ce nu efectuez aceasta activitate. Nici la exceptii nu ne incadram. Ce facem in aceasta situatie? Nu putem emite bonul fiscal de la birou, inainte de livrarea masinii, pentru ca banii nu vor fi in casa, nu stim dinainte daca clientul plateste numerar sau cu card. Suntem intr-o mare dilema…

  1. Punerea la dispoziție se face, bănuiesc, în baza unui contract. Și cu plata unei garanții eventual. Unde se încheie contractul? De ce nu ar plăti clientul acolo?

 77. Buna ziua;este adevarat ca nu mai am voie sa emit chitante pentru facturi?trebuie bonul fiscal atasat la factura?(pentru clientii care solicita si factura?)nu ma incarc de 2 ori?sau intocmesc factura detaliata si configurez casa de marcat a.i.sa emit un bon fiscal pe care apare:achitat factura “x”din data de….

  Multumesc

 78. Da, punerea la dispozitie se face pe baza unui contract, cu constituirea unei garantii blocata pe un card bancar. Contractul se semneaza la adresa clientului, iar platile se fac tot acolo. Cele cu cardul bancar se fac cu un POS mobil. De foarte putine ori clientul vine la sediu / punct de lucru pentru a prelua masina. Cele mai multe contracte sunt cu livrarea masinii la adresa clientului.

 79. Am si eu o intrebare .Sunt ;PFA ,Am codul Caen 4799 -comert cu amanuntul inafara magazinelor ,standurilor,chioscurilor si pietelor si vand sosete,lenjerie ,pijamale,cosmetice(sapun,gel dus ,sampon, ) .
  Ma incadrez la litera h si fac exceptie de la utilizarea casei de marcat si pot elibera doar chitanta pentru produsele vandute?

  1. Dacă vă încadrați la excepții nu aveți nevoie de casă de marcat. Și da, cred că v-ați putea încadra la litera h.

 80. Buna ziua , situatia noastra este urmatoarea: mic magazin de vanzare mobilier la comanda. Clientul lasa un avans , apoi la livrare peste 15 zile primeste mobilierul dorit si achita acasa restul de bani. Automat dau bon fiscal pentru avans , apoi inca un bon fiscal pe diferenta de bani la livrare. Problema este: casa de marcat este in magazin , livrarea se face la client daca eu scot bonul pt a fi livrat odata cu mobila, la un eventual control nu voi avea banii respectivi in casa. Cum se procedeaza corect???? trebuie sa emit factura automat la livrare sau doar la solicitarea clientului? Astept cu nerabdare raspunsul dumneavoastra , si va multumesc ca existati sincer , pentru ca orice contabil nu se oboseste sa se faca inteles.Multumesc.

  1. Eu sunt de părere că nu aveți nevoie de casă de marcat pentru acest tip de activitate. Nu prea poate fi vorba aici de livrare cu amănuntul, decât dacă produceți mobilă o expuneți și clientul cumpără ceea ce e deja expus.
   Altfel, dacă produceți mobilier la comandă, creați-vă o casierie proprie la care cu chitanță încasați factura de avans.
   Dacă aveți și magazin în care vindeți accesorii pentru mobilier (balamale, pal, șipci, blaturi, mânere sau mai știu eu ce) cu livrare pe loc, direct din magazin folosiți casa doar pentru ceea ce vindeți din magazin.
   În opinia mea, pentru avans este ilogic să se emită bon fiscal. Acesta nu este nici un bun ce se livrează și nici o prestare efectuată de cineva.

 81. Imi cer scuze ca revin cu subiectul inchirieri auto. Aveti un punct de vedere pe aceasta speta?

  1. V-am întrebat ceva – ca răspuns la întrebarea dumnevoastră. Puteți să-mi răspundeți?

 82. May 7th, 2015 at 14:12 | #166 Reply | Quote
  Da, punerea la dispozitie se face pe baza unui contract, cu constituirea unei garantii blocata pe un card bancar. Contractul se semneaza la adresa clientului, iar platile se fac tot acolo. Cele cu cardul bancar se fac cu un POS mobil. De foarte putine ori clientul vine la sediu / punct de lucru pentru a prelua masina. Cele mai multe contracte sunt cu livrarea masinii la adresa clientului.

  1. Am înțeles. În acest caz va trebui să solicitați un punct de vedere de la ANAF pentru că altă variantă decât fiscalizarea unei case în regim mobil nu prea văd să existe. De fapt există: să vină clientul la dvs la sediu.

 83. Buna ziua,
  Pentru o societate producatoare de bunuri nealimentare, care vinde ocazional si la persoane fizice(sub 1% din total, prin casa de marcat), fara sa detina magazin, este obligatorie gestiune separata, scriptica, ori se incadreaza la prevederile OUG99/2000 art 29, care permite vanzarea in regim de depozit de fabrica?
  Daca societatea achizitioneaza si vinde tot engro si alte marfuri, din aceleasi depozite, nevand magazin nici pentru ele, si ocazional mai face livrari la persoane fizice, aici ar fi vreo problema? Adica este vreo prevedere legala in vigoare care sa oblige la tinerea de evidenta separata cu amanuntul si engros, chiar daca nu detin magazin, si evidenta este cantitativ valorica?
  Multumesc!

 84. Buna seara! Am un depozit de cherestea si vand si cu amanuntul. La persoane fizice doar din cand in cand. Pentru a emite bonul fiscal, is obligata sa tin casa de marcat deschisa chiar daca nu am vanzari in ziua aceea? Sau cat timp se tine obligatoriu deschisa casa de marcat? Raportul Z trebuie sa il scot chiar daca ii pe zero?
  Multumesc anticipat!

 85. Buna ziua! imi puteti spune va rog daca suma de serviciu (pt rest) care se introduce la inceputul zilei trebuie obligatoriu si scoasa zilnic inainte de raportul Z ? mentionez ca suna e aceasi in fiecare zi si alte intrari/iesiri nu se fac din casa punctului de lucru. Multumesc!

  1. Din câte știu eu, raportul Z golește sumele din sertar și a doua zi se re-operează intrarea de sume pentru sumele de serviciu.

 86. Buna ziua,

  imi puteti spune va rog intru un depozit care are comert cu ridicata si comert cu amanuntul, pentru comertul cu amanuntul daca se incaseaza un avans de la o persoana fizica se emite factura + bf , la livrarea marfurilor se emite bonul fiscal pe toate produsele livrate, se storneaza avansul si se intocmeste dispozitie de plata pe suma incasata in avans? sau se poate intocmi factura pe produsele livrate si storno avans pe aceeasi factura? iar daca ramane rest de incasat sa se incaseze prin banca?

  – daca exista un singur registru de casa in care sunt inregistrate atat incasarile pe monetar(bonul fiscal se emite din programul de gestiune) cat si chitante +plati persoane juridice mai este necesar operarea pe casa de marcat intrari si iesiri cu dispozitie. Mentionez ca vanzarea pe casa de marcat se face prin transfer automat la emiterea bonului fiscal existand un singur casier.
  multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Intrările de sume în unitate, altele decât cele din vânzări sau sume de serviciu operate în casa de marcat, nu se pot face decât cu documente justificative. Ieșirile la fel. Nu o spun eu ci MF prin ordonanța 8/2015.

 87. In cazul in care un client cumpara din magazin produse care se achita ulterior prin credit de consum(clientul semneaza un contract cu o banca sau institutie financiara nebancara).In acest caz se emite factura catre client.Institutia de credit pe baza contractului si a facturii va plati contravaloarea produselor in 7-10 zile.Se mai emite bon fiscal pe toata valoarea sau doar pe avansul achitat cu numerar de client in magazin?Multumesc anticipat.

 88. Buna ziua!
  La un institut care ofera servicii medicale de recuperare si tratament care elibereaza factura si chitanta de mana, potrivit acestei noi legi e nevoie si de aparat de marcat fiscal, casa de marcat, obligatoriu?
  Multumesc anticipat pt raspuns!

  1. OUG 28/1999 se referă la operatori economici. Un institut este operator economic, din punct de vedere legal, nu neapărat comercial. Și cum nu vă regăsiți în excepțiile de la art.2 din această ordonanță, în opinia mea, este nevoie de utilizarea unei case de marcatr.

 89. Buna ziua,

  Daca sunt vanzator intr-un targ (odata pe an, deci nu punct de lucru), din cate stiu trebuie sa am obligatoriu o casa de marcat setat pe “comert ambulant”.
  Dar daca am mai multe standuri in cadrul aceluiasi targ, trebuie casa de marcat la FIECARE dintre astea sau ajunge la unul?
  Puteti cumva sa dati si o referire la o lege/ordonanta unde se precizeaza acest detaliu? Toata ziua am cautat dar n-am gasit raspunsul pentru acest detaliu…

  Multumesc anticipat de feedback!

  1. Dumnevoastră trebuie să înmânați bon fiscal fiecărui client atunci când acesta vă plătește. Puteți face asta la standuri multiple cu o singură casă? Dacă da, nu e o problemă, dar dacă nu atunci trebuie să aveți atâtea case de marcat câte standuri folosiți pentru a asigura eliberarea bonurilor fiscale tuturor clienților.
   Nu e nevoie să scrie în lege de câte case de marcat este nevoie. Legea obligă la utilizarea caselor de marcat și la emiterea bonurilor fiscale cu acea casă de marcat, iar dumnevoastră asta trebuie să faceți. Dacă nu puteți face asta cu o singură casă, trebuie să mai cumpărați atâtea câte sunt necesare respectării prevederilor legale.

 90. Buna ziua!

  Cunosc o firma care vinde cu amanunul si la persoanele fizice dar doar cu plata in rate , adica nu cash care legal a putut renunta la casa de marcat , probabil din magazin acum se numeste depozit ( angro). Ma poate lamurii si pe mine cineva ce lege trebuie sa caut ca sa stiu daca ma inacdrez .? Multumesc !

  1. Nu se numește depozit. E tot comerț cu amănuntul, dar probabil încasează sumele exclusiv prin bancă, nu prin încasarea ratelor în magazin. Dacă încasează ratele în magazin va avea probleme dacă nu folosește casă de marcat.

 91. Buna ziua,
  1.La societatea la care lucrez avem un depozit cu produsele finite pe care le producem si le vindem unei societati care le revinde. Si vindem ocazional si la persoane fizice. In momentul vanzarii am inteles de mai sus ca tb facuta o nota de predare primire intre gestiunea de produse finite si gestiunea cu amanuntul.Va rog sa-mi spuneti cum inregistrez acest transfer in Saga, eventual cum se inregistreaza in contabilitate.
  2. La sfarsitul zilei se scoate raportul Z la casa de marcat si banii se predau la casieria societatii. Ce documente se intocmesc pt acest transfer? Este suficient Raportul z sau tb si monetar intocmit de persoana care preda banii de la casa de marcat si dispozitie de incasare intocmita de persoana care incaseaza in casierie ?
  Multumesc!

  1. Nu este neapărată nevoie să faceți transfer decât dacă aveți gestiune distinctă cu amănuntul. Eu cred că ceea ce faceți nu este o vânzare cu amănuntul așa cum e definită de OUG 99/2000. Dar dacă tot aveți casă de marcat, puteți emite bon direct din program prin ieșiri operând ieșire direct fără a mai transfera produsele pe undeva.
   Dacă aveți gestiune distinctă și faceți transfer și rămâneți cu stoc de marfă, folosiți ecranul de transferuri, dar dacă ceea ce vreți să transferați se și vinde, operați ieșire direct fără a mai face vreun transfer,

 92. Sunt PFA prestez activitati de intretinere personala (masaj reflexoterapie)la un subpunct pe un strand,pana in prezent am emis chitanta pentru sumele incasate.In continuare sunt obligat sa am casa de marcat,mentionez ca nu sunt platitor de TVA,va multumesc

  1. Nu contează dacă sunteți sau nu plătitor de TVA, această calitate fiind irelevantă când vine vorba despre a utiliza sau nu casă de marcat. Trebuie să utilizați casă de marcat, de fapt trebuia de la început. Câtă vreme prestați servicii persoanelor fizice și activitatea dvs nu se regăsește la excepții, trebuie să folosiți casă de marcat.

 93. Buna ziua.
  E vorba de o firma de vanzare cu amanuntul-restaurant, gestiune alimente – TVA 9% cu 1 iunie 2015. S-au marcat gresit pe casa fiscala bonuri pe departamentul cu TVA 24% in loc de 9%, Z-ul a fost scos la finalul zilei si asa s-a observat eroarea.
  Cum pot rectifica aceasta situatie, astfel incat sa fie acceptata in cazul unui control? Pot intocmi o nota explicativa prin care sa corectez valoarea TVA-ului la 9% si automat declaratia de TVA? Ar avea greutate in fata organului de control?

 94. Am o societate care face lucrari funerare in cimitire, are casa de marcat societatea, dar clientii (oameni in varsta si mai suspiciosi) vor factura, chitanta si contract. Este vreo problema ca la factura se elibereaza chitanta si nu bon fiscal.
  Multumesc.

  1. Da. Poate implica amendă și suspendarea activității sau chiar confiscarea sumelor încasate, în funcție de situație. Dacă nu aveți casă de marcat – amendă 12500 lei și suspendarea activității.
   Dacă aveți casă de marcat dar nu eliberați bon fiscal, amenda depinde de sumele încasate și pentru care nu ați emis bon fiscal. De asemenea suspendarea depinde de aceleași sume.
   Factura se eliberează la cerere de către orice entitate ce utilizează case de marcat (chiar dacă pentru vânzarea bunurilor și serviciilor nu este reglementată ca fiind obligatorie emiterea ei ci a bonului fiscal). Contract puteți face pentru orice livrare de bunuri sau prestare de servicii, dar eliberarea bonului fiscal nu este opțională – este obligatorie câtă vreme bunurile sunt livrate direct populației sau serviciile sunt prestate către populație și nu vă regăsiți în lista persoanelor exceptate de a utiliza casă de marcat.

 95. Buna dimineata.
  La micul Bistro, se organizeaza ocazional si mici mese festive(aniversari, pensionari etc). Pot incasa un mic avans, o suma modica ca sa fiu sigura ca acel client e serios (cam 100 lei)? Si cum ii evidentiez in cadrul legal? Pot emite bon fiscal pentru suma respectiva (chiar daca in realitate prestatia nu a avut loc)si la finele evenimentului sa incasez diferenta, emitand BF pe diferenta si, eventual, la cererea clientului factura pe valoarea totala ?
  Va multumesc anticipat.

 96. Buna ziua,
  Un client s-a cazat i s-a emis factura pe persoana fizica in data de 05.06.2015 care s-a incasat cu numerar si e pe raportul z din 0506.15.astazi clientul doreste factura pe firma si sa i se restituie banii.
  Pentru client a fost emisa o factura storno si concomitent o alta factura pe firma care se va achita ulterior
  Banii se pot restitui din casierie sau din receptie?In cazul ca se restituie suma clientului din incasarile de azi daca se retrage suma din casa de marcat ce document trebuie intocmit?
  Va multumesc,

  1. Banii se restituie persoanei fizice din casierie. Restituirea se face în baza unei dispoziții de plată către casierie. Suma restituită numerar nu poate depăși 10.000 lei

 97. Buna, am o spalatorie auto cod caen 4520 intretinerea si repararea autovehiculelor neplatitor de tva, am avut control anaf si am fost amendat cu (suma de 9000 lei art 11 lit B)datorita faptului ca am emis unor persoane juridice factura si chitanta pt spalat auto (25lei) si pe motiv ca nu avem voie sa fac chitanta !!! Doar bon fiscal atasat la factura ( nu am emis nici o chitanta pt persoane fizice doar pt juridice), mau amendat conform OUG 28/1999 republicat art 10 lit.ee (ee) încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiilor prevăzute la 1 alin. (9); este legala masura luata de anaf, merita sa fac contestatie? Multumesc

  1. E discutabilă chestiunea. Interpretarea pe care o dau ei este că dacă aveți clienți populația și aveți obligația dotării cu case de marcat atunci indiferent că aveți clienți persoane juridice sau clienți persoane fizice să le emiteți bonuri fiscale tuturor deși legea vorbește de obligativitatea utilizării casei de marcat numai pentru prestări efectuate direct populației.
   Puteți încerca să faceți contestație. Nu aveți ce pierde. Puteți solicita în principal anularea amenzii sau transformarea ei în avertisment pe motiv că nu ați produs un prejudiciu real emițând facturi persoanelor juridice, facturi contabilizate.
   Eu v-aș fi recomandat emiterea de bonuri tuturor clienților pentru o astfel de activitate – pentru că e mult mai simplu. Nu cred că aveți cazuri unde să vi se plătească prin virament spălarea mașinilor sau dacă aveți sunt rare.

 98. Majoritate clientilor persoane juridice imi platesc prin virament pe baza de contract dar mai sunt ocazional si clienti in tranzit persoane juridice care sunt de exemplu agenti de vanzari care cer factura cu chitanta.referitor la acest lucru nimeni nu mia spus ca este interzis sa fac chitanta persoanelor juridice. Doar acum ma amendat cu 9000 lei pe cand profitul pe anul 2014 a fost de 7600 lei pe un an .si spre exemplu daca nu dadeam bon si ma gasea in casa cu bani mai multi amenda era de 6500 lei si jumatate in 48 de ore asaca este mai bine sa lucru la negru si amenda este mai mica .

  1. Faceți contestație. Există și un precedent la Cluj, unde instanța a redus amenda pe motiv că este disproporționată față de faptă.

 99. in urm aunui control anaf ( sambata la orea 20) la un bar s-a verificat numeralul de la casa de marca si a iesit perfect , iar domni au inceput sa caute prin sertare si au gasit o chitanta achitata la un furnizor .
  s-a primit amenda pe motiv ca bani cu care s-a achitat furnizorul nu a avut documente justificative ( bani nu au fost luati din incasari ,au fost lasati de administrator pentru a se achita factura si in registru de casa avem sold ), ce se poate face in cazul acesta , merita sa o contestam .

  1. Da, merită. Chitanța e ea însăși un document justificativ și amenda asta e amendă de dragul amenzii.

 100. salut, te rog spune-mi si mie daca procedez corect! la sfarsitul zilei fac dp cu mentiunea depunere seif pentru banii pe care ii am in sertar si ii dau patronului. dimineata vine patronul si ne lasa o suma de bani, sa zicem 3000 ron, pentru diverse plati catre furnizori pentru care eu fac di cu mentiunea bani de serviciu. nu am optiune la casa de marcat sa ii inregistrez, dar tin un registru separat in care trec acesti bani, incasarile cu chitanta la facturi catre clienti si chitantele pt platile efectuate la furnizori iar seara pt banii care imi raman+ z-ul, fac din nou dp. am auzit ca s-a dat amenda f mare ca nu a avut acest registru separat de registrul de casa. multumesc anticipat!

  1. Orice casă de marcat are această opțiune. Nu prea cred că există vreo casă de marcat ce să nu aibă o astfel de opțiune.
   Registru separat? Pentru ce? Ce registru? Dacă nu e reglementat de vreo normă contabilă/fiscală, ce registru? Nu se poate da amendă pentru lipsa unui astfel de registru, mai ales că el nu există în reglementările contabile existente.

 101. Buna ziua, doresc sa intreb: simpla adaugare a codurilor Caen de vanzare cu amanuntul a bunurilor poate duce la obligatia de a achizitiona casa de marcat. Momentan am in cod caen doar vanzare cu ridicata, nu previzionez vanzari cu amanuntul, si nu am punct de lucru sau magazin, doar doresc sa adaug aceste coduri odata cu alte modificari pe care vreau sa le aduc actului constitutiv.
  Multumesc.

  1. Nu. Simpla adăugare a codurilor CAEN de comerț cu amănuntul nu duce la obligația achiziționării casei de marcat. Desfășurarea efectivă a acestei activități nu poate fi făcută fără a deține casă de marcat fiscală.

 102. O firma care presteaza servicii (softuri auto)si are casa de marcat, pt. clientii persoane juridice emite bonul fiscal si face factura, sau e ok sa faca factura si chitanta?
  Va multumesc.

  1. Ca și de la o casă de marcat ce nu este mobilă. Nu contează că e mobilă sau nu. Dacă e vorba de vânzări, operați prin ieșiri. Dacă e vorba de achiziții, prin intrări.

  1. În baza unui contract. Dar trebuie să-i emiteți bon în continuare. Închiderea bonului se va face cu alte modalități de plată – nu numerar sau card.

 103. Salut. Iau avans 100 de lei,emit bon fiscal pe suma si peste cateva zile livrez marfa sa zicem 100 buc x 3 lei=300 lei. Ce bon emit acum sa fie corect? Sa emit pe 200 lei nu da cu pretul de vanzare. Cum este ok?

  1. Din nefericire legea este ambiguă aici. Și pentru a o complica și mai mul ANAF pe lângă faptul că nu vine cu clarificări, are o opinie conform căreia și pentru avansuri se emite bon fiscal.
   Eu susțin că legea făcând referire la livrarea cu amănuntul a bunurilor sau la servicii prestate, nu este necesar ca pentru avansuri să fie emis bon fiscal ci factură în condițiile codului fiscal. Dacă banii se pun în sertarul casei se pot marca introduceri de sume.
   Ulterior, la vânzarea efectivă a bunurilor sau la prestarea serviciilor se va emite bon pe întreaga valoare a bunurilor vândute sau a serviciilor prestate. Concomitent cu bonul se va emite și factură de stornare a avansului. Altfel a emite bon pe avans și apoi a emite bon pe toată valoarea bunurilor ar însemna marcarea în casa de marcat ca vânzări a unor sume mult mai mari decât în realitate.

  1. în opinia mea, da. Dar așa cum v-am spus, ANAF se pare că are altă opinie. Dar nici nu oferă, legal, o soluție la problemă în sensul de a se evita marcarea ca vânzare în casa de marcat a unei sume mult mai mari ca în realitate.

 104. Buna ziua,
  Va rog sa ma lamuriti cu urmatoarele lucruri: in sertarul casei de marcat nu doresc sa am numerar de serviciu, deci la inceputul zilei introduc 0 si emit bonul cu ” Avans numerar “, apoi efectuez incasari pe parcursul zilei, iar la final ce operatiune se face mai intai: ” Suma scoasa ” sau Raportul Z? Mentionez ca in casa de marcat nu vreau sa ramana niciun leu, in acest caz ” Suma scoasa ” va fi 0 sau va fi suma incasata pe parcursul zilei? Multumesc anticipat pentru raspuns.

 105. @Cristi
  Bună ziua, va rog sa îmi spuneți și mie , în cazul în care sunt firma de consultanta și lucrez doar cu firme și pfa, pot sa dau doar chitanță și factura ( fără sa am casa de marcat ? Va multumesc

 106. Buna ziua! In cazul uni hotel cu restaurant este corect ca pentru orice vanzare de marfa sa se emite factura, iar pe bonul fiscal sa apare metiunea: “cf factura nr.”? Multumesc!

 107. Vă rog să mă ajutați .Am o firma de distribuție în 4 județe implicit 4 agenți .Cum pot vinde din aceasi mașină și la pf și pa pj. ?

  1. Emițând factură pentru fiecare client. Factură emisă de către agent. Trebuie să aveți și obiect de activitate comerț prin comis-voiajori.

 108. Am nevoie de un sfat. Am montat un sistem de intrare la instalatiile de teleschi pe baza de cartela electronica reincarcabila (carduri). Pentru ca acest suport electronic- catela- costa, percep la cumpararea contravalorii urcarilor cu instalatiile si o suma de 15 lei ce reprezinta garantia pentru cartela, suma ce o redau clientului la predarea cartelei. Cum inregistrez in casa de marcat sumele incasate ca si garantii si cum le scot din casa de marcat suma ce reprezinta garantia cand preiau cartele de la client. Daca nu iau garantie nu-mi va returna nimeni cartela de buna voie.

  1. Le puteți marca ca atare. Retragerea din casa de marcat se face cu ieșire sume la care se întocmește dispoziție de plată.
   Cu toate acestea eu vă recomand să solicitați clarificări din partea ANAF. Nu de alta dar acea garanție nu este nici livrare de bunuri și nici prestare de servicii.

 109. Buna ziua, nu prea am cum sa intocmesc dispozitii de plata pentru fiecare client deoarece acolo imi trebuie numele clientului, serie si nr. de Carte de identitate si am si clienti care sunt copii sub 14 ani. Eu m-am gandit la varianta cu %+ la incasare si %- la restituire pentru ca aceasta valoare cum ati spus si dvs. nu este livrare de bunuri si nici prestare de serviciu.La un control apare pe Raportul X sumele incasate pe cartele si sumele platite. Cred ca ar fi o varianta. Dvs. ce parere aveti?

  1. Ar fi o variantă, într-adevăr, dar vă recomand cu căldură să vă adresați ANAF pentru a obține un răspuns oficial. Nu de alta, dar dacă mă întrebați pe mine eu zic că nu e nevoie de bon emis pentru garanție decât dacă ea se pierde. Și că ar fi nevoie de alte documente chitanță și/sau dispoziții de încasare/plată.

 110. buna seara. ce autoritate poate sa dea o solutie la urmatoarea problema care sper ca nu e singulara.In luna ianuarie 2014 un inspector de la ANTIFRAUDA Suceava care fara prezenta administrator a facut casa si prin monetar intocmit a gasit la sertarul caseriei o mica suma de bani.Ulterior,la sediul administratorului,in alt capat a orasului,adunanduse cu alti doi inspectori de prin oras,inchee p.v. de constatare in baza oug 28/1999 art.10 lit b, confisca suma gasite in plus,aplica o amenda de 8000 lei si conf art.14 alin 2 din oug 28/1999 suspenda activitatea punctului de lucru pentru trei luni. Societatea a contestat P.V. in judecatorie si a pierdut. La data de 10 mai 2015 declara apel in termen legal iar in mai 2015 apare si oug 8/2015,care ABROGA ARTICOLELE 10 LIT B SI ART.14 alin.2 din oug 28/1999,dand o alta numerotare si o alta prezentare unor situatii combatute de oug 28/1999 in viziunea lui oug 8/2015. La data de 12 noiembrie 2015,instanta de apel respinge apelul ca nefondat.SEC.Fara a tine cont nici de decizia C E D O privitor la aplicarea legii mai favorabile in cazul penalului si a contraventiilor,netinand cont nici de decizia CCR 228/2007 care stipuleaza acelasi lucru,nici a art. 15 alin.2 din Constitutia Romaniei.Pe scurt am inchis punctul de lucru la orele 00h si am recartat marfa,pentru a evita complicatii penale,la recomandarile unor avocati si a serviciilor juridice a ANAF.TOTUSI din punct de vedere juridic cred ca judecatorul a gresit necitind macar dosarul.De la pronuntare pana la comunicare va trece peste 30 zile dupa care se mai pot face cereri de revizuire sau altceva. Acest judecator are dreptul de a reinvia articole de lege declarate ABROGAT

 111. mai mentionez ca in viziunea legislatiei mai favorabile,p.v. nu mai este valabil de executat si atunci??La solicitarile scrise catre cei de la ANTIFRAUDA SUCEAVA,MINISTERUL FINANTELOR,CSM Bucuresti,nu dau nici un raspuns.In conditia ca mai tinem inchis,fiind sub imperiul articolelor abrogate,pe o perioada de inca doua luni,mai bine trimitem salariatii in somaj si desfiintam punctul de lucru. Dar daca am inchis fara a mai fi nevoie de a rtespecta constrangerile masurii complementare de suspendare a activitatii pe 3 luni,atunci macar sa redeschidem acum avand 27 de zile inchisa activitatea.SOLICITAM O RECOMANDARE AUTORIZATA.
  VA MULTUMESC.

  1. Din păcate la dumnevoastră nu e chiar așa. Legea prevede pentru viitor, iar fapta descrisă a avut loc anterior datei la care acele articole se abrogă sau prevăd altceva.
   Pe de altă parte, tot din păcate, tind să vă dau dreptate într-o anumită privință: din experiență pot spune că judecătorii de multe ori dau impresia fie că nu au citit dosarul fie nu înțeleg corect anumite aspecte și merg pe mâna inspectorilor fiscali fie înțeleg cum cred dânșii de cuviință legislația. Spre exemplu am văzut un judecător ce confunda inventarierea unei gestiuni cu inventarul patrimoniului și registrul inventar cu listele de inventariere.
   Iar în cazul a două hotărâri judecătorești acestea nu se pot ignora. În România în aplicarea legii nu se ține seama de un lucru judecat decât în anumite cauze. O instanță nu e obligată să țină seama de lucrul judecat de altă instanță.

 112. Mulțumesc anticipat.
  În cazul situațiilor penale și a sancțiunilor aplicare prin p.v. se aplica sancțiunea cea mai favorabila .-DECIZIA 228/2007 A C.C.R. -DECIZIA CEDO VALABILA ȘI PTR.RO.-ART.15 DIN CONSTITUȚIA RO.
  CE facem cu o hotărâre definitiva data de un judecător de Tribunal care reînvie articole din oug 28/1999 abrogate? Ce se impune? Contestație în anulare sau ce se poate ptr.a repara scăparea judecătorului care a scos din circuit 4 salariați ptr.3 luni? ?

 113. Vreau sa ma refer si eu la servicii-NUNTI
  Legea spune ca pt bunurile livrate si serviciile prestate se emite bon fiscal.In cazul avansurilor pt un eveniment ulterior, eu consider ca nu este un serviciu PRESTAT,nu inca-si atunci putem face factura cu chitanta pe care ulterior le stornam si dupa prestarea serviciului,emitem bonul fiscal simultan cu aceasta stornare.Ce parere aveti,are vreo noima?eu asa procedez.Oare ce mi se poate intampla?Inregistrez factura de avans,platesc tva…

  1. Și eu zic la fel. Dar ANAF avea, la un moment dat, o opinie contrară. De altfel văd că nu face nimic pentru a clarifica măcar acum, prin norme de aplicare, mai multe probleme apărute în practică. Eu vă recomand să solicitați explicit un punct de vedere în acest sens.

 114. Buna seara! As avea si eu o intrebare, daca puteti, va rog, sa ma ajutati raspunzandu-mi, exista posibilitatea ca o casa de marcat, fiind conectata la un calculator care inregistreaza vanzarile, sa poata fi programata sa inregistreze mai multe vanzari decat cele existente in realitate?

  1. Nu se poate așa ceva. Singurele situații în care vânzarea din casa de marcat este mai mare decât cea operată în calculator sunt:
   – operarea vânzării, manual, direct pe casa de marcat, fără a fi operată vânzarea în calculator.
   – operarea în calculator a vânzării urmată de tipărirea bonului fiscal dar și de ștergerea vânzării din calculator.
   – tipărirea, din eroare, a aceluiași bon de mai multe ori.
   – eroare a casei de marcat intervenită în timpul funcționării, dar aceste erori sunt semnalate pe rola martor, urmată de dublarea vânzării în timpul căreia a intervenit.
   În rest este imposibil ca în calculator să am înregistrați 10 lei vânzare și în casa de marcat să am 15 lei de exemplu.

 115. Buna seara,

  As avea si eu o intrebare:

  Pentru un SRL recent infiintat (la inceputul lunii ianuarie 2016) (CAEN: servicii de traducere si interpretare), cu obligatie dpdv legal de a detine casa de marcat, casa de marcat ce nu a fost inca achizitionata, se poate incepe activitatea doar cu persoane juridice (emitand factura si, eventual, chitanta)? Sau pt. a factura (persoanelor juridice), trebuie asteptata achizitionarea casei de marcat (care este, de fapt, numai pentru persoanele fizice)?
  Va multumesc anticipat!

 116. Buna seara!
  Daca firma nu are ca obiect principal de activitate comertul, dar face vanzari si cu amanuntul si engros mai are nevoie de gestiune separata pt vanzare cu bon fiscal?

 117. Bună, Cristi. Dacă pana acum am lucrat doar cu persoane juridice *plata online pe baza de factura și contract (ca prestator de servicii de comunicare) și de anul acesta vreau sa mai fac o activitate conexa pe aceeași firma (organizarea unor tabere) adresata de aceasta data persoanelor fizice, dar a cărei plata se va face exclusiv prin transfer bancar, direct în contul firmei, am nevoie de casa de marcat? Îmi este foarte neclar din legislație, contabilul trebuie sa îl schimb din motive de “profesionalism” căci nu m-a lămurit în nenumărate situații. Adică da, ofer servicii catre persoane fizice/populatie) pentru care legea prevede obligativitatea de a avea casa de marcat, dar contravaloarea acestors este înregistrata prin banca. Dacă nu îmi plătește nimeni fata în fata(cash/card), ce pot sa introduc pe casa de marcat…nu îmi e clat? Op-ul și factura/ chitanta nu sunt suficiente în cazul în care nu am treaba cu încasări altfel decât prin banca indiferent de statutul clientului? Îți mulțumesc anticipat.

  1. Încep prin a cita art.1 din OG 28/1999 R cu modificările și completările ulterioare

   Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

   Așadar oricine prestează servicii direct populației, indiferent de modalitatea de încasare a contravalorii serviciilor (numerar, card sau altă modalitate de încasare), indiferent că se află sau nu față în față cu clientul, dacă nu prestează vreo activitate scutită de utilizarea caselor de marcat, prevăzută la art.2 din OG 28/1999, are obligația de a utiliza casa de marcat.
   Nu comentez cât de normal este ca pentru un serviciu comandat și plătit prin internet să fie emis bon fiscal și ANAF nu are se pare nici un interes în a clarifica astfel de spețe amânând elaborarea normelor de aplicare.
   Momentan ținând seama de legislația existentă sunteți obligată să emiteți bon de casă. Orice casă de marcat știe să închidă bonul prin diverse modalități de plată: numerar, card sau OP.
   Legat de contabil: nu trebuie să ne-o luați în nume de rău. Contabilitatea e o materie logică și s-ar putea să aveți un contabil bun. Probabil ați avut nedumeriri legate de chestiuni ce nu țin neapărat de contabilitate ci de fiscalitate sau de alte aspecte. Nu orice contabil are noțiuni avansate de fiscalitate sau de legislație. Nici eu nu am. Și eu pot da informații inexacte sau interpretate eronat pentru că legislația este de așa natură încât, ambiguuă fiind, permite astfel de răspunsuri inexacte.

 118. Buna ziua!

  Revin cu o alta intrebare. Din lege nu imi este foarte clar daca pentru vanzarile ocazionale catre persoanele fizice cu bon fiscal mi-ar trebuie si un spatiu separat unde sa fac aceast tip de vanzare. Mentionez ca firma are ca obiect principal de activitate fabricarea cernelurilor, vopselelor etc Oare trebuie si o lista de preturi specifica pentru vanzarea cu amanuntul?

  1. Legea nu definește vânzarea ocazională. Există o astfel de noțiune în normele de aplicare, dar nici acolo nu este definită.
   În interpretarea organelor de control nu prea există vânzare ocazională. Din păcate.

 119. Buna seara.Am o nelamurire in ceea ce priveste pastrarea chitantelor fiscale eliberate catre diversi clienti in ziua eliberarii lor. Daca am eliberat o factura fiscala achitata prin chitanta, aceasta chitanta este gresit sau ilegal daca o tin in casa de marcat ( evident, impreuna cu banii ce reflecta fact si/ chitanta) pana la terminarea programului si inchiderea casei de marcat? Multumesc frumos si o seara faina!

  1. 1. Nu există chitanțe sau facturi fiscale. Noțiunea de factură fiscală sau chitanță fiscală a dispărut din legislația română de la 1/01/2007, azi mâine de 10 ani.
   2. Dacă e vorba de comerț cu amănuntul – nu aveți voie să emiteți chitanțe doar bonuri de casă.

 120. Buna seara,la o firma care efectueaza servicii,( verificari instalatii gaz)pers.fizice si juridice,sunt mai multe echipe care au fiecare cate o casa de marcat ambulanta.La terminarea programului,cand se predau banii si raportul zilnic ,Z-tul,la sediul firmei (caserie), trebuie sa fie pentru fiecare casa de marcat chitantier separat ,cu care se preiau banii ??? Stiu ca pare ciudat,dar asa mi s-a spus,nu prea cred ca este normal,fiind un singur obiect de activitate. Multumesc,

 121. Buna seara, in cazul in care firma are puncte de lucru pentru vanzare cu amanuntul si depozit cu vanzare cu ridicata, la adrese total diferite, poate incasa de la un client persoana juridica la depozit, cu chitanta, un rest de plata rezultat dintr-o factura emisa intr-un punct de vanzare cu amanutul? Multumesc pentru raspuns.

  1. Da dar numai dacă la vânzarea de la punctul de lucru i s-a emis bon de casă închis cu modalitate de încasare “Credit”. Și nu neapărat la depozit cât la casieria firmei.

 122. Din pacate nu am facut bon fiscal ci factura fiscala, casa noastra de marcat neavand setata posibilitatea de inchidere a unui bon fiscal in credit. De aceea pentru situatiile cand clientii ridica marfa din magazin si platesc ulterior, sau prin virament bancar, emitem, pentru marfa livrata, factura fiscala. Consideri ca ne abatem de la lege?

 123. Noi folosim o casa de marcat marca Datecs. Distribuitorul Datecs, furnizorul nostru, mi-a spus ca nu cunoaste nici o casa de marcat, marca Datecs, care sa poata inchide un bon fiscal in “credit”. Ne poti ajuta indicandu-ne o casa de marcat, marca si modelul, care inchid un bon fiscal in “credit”. Multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Nu cred. Cred că nu înțelege cum vine asta cu închiderea bonului fiscal în credit. Orice casă de marcat permite asta. Spuneți-i că e vorba de modalitățile de încasare programate în casă. Acestea pot fi – numerar (implicit), card, tichete, op, credit, etc. Să vă programeze una din formele de încasare denumind-o credit.

 124. Suntem firma de constructii si nu avem casa de marcat,dar facem o data pe luna o factura pentru un apartament inchiriat la o pers fizica si dam chitanta.este gresit,?

 125. La un bar cand sa emita bonul fiscal pentru consumatie barmanul a selectat in mod eronat modalitate de plata cash in loc de card.Bonul fiscal a iesit pe numerar.In aceasta situatie a intocmit o sesizare si apoi o decizie a administratorului prin care se anuleaza integral bonul fiscal,justificand astfel diferenta dintre suma care apare pe z si suma incasata efectiv.
  Aceste documente se ataseaza la sfarsitul zilei la raportul z.
  S-a emis un nou bon fiscal cu modalitate de plata card care s-a si incasat.
  S-a procedat corect si mai trebuie intocmite alte documente justificative pentru anularea bonului?
  Multumesc,

  1. Din nefericire nu există reglementată o metodă legală pentru astfel de situații, iar ANAF nu se grăbește defel :)
   E o cale de rezolvare a problemei cum ați procedat dumnevoastră. Dar se putea rezolva și altfel: s-ar fi operat o ieșire de numerar și s-ar fi făcut o sesizare de către ospătar. Fără a se emite un bon nou. Ar fi existat dovezi suficiente: sesizarea scrisă a ospătarului, chitanța emisă de POS.

 126. @Bogdan
  DATECS DP25 DATECS 25BT DATECS DP45BT DATECS DP05 DATECS DP05BT aceastea sunt noile modele de amef ce pot fi definite sau mai corect poti sa definesti tu modalitatile de incasare. Modelele mai vechi dp50 dp50d mp55 mp55b mp55ld mp55l au doar trei modalitati de incasare cash card tichete (si ce atunci cand este legata la un pc)

 127. Buna ziuam va rog mult sa-mi spuneti daca e obligatoriu sa avem casa de marcat in cazul targurilor de paste/craciun/si alte sarbatori, organizate de catre primaria orasului. Precizez ca suntem un srl si vindem obiecte realizate hand-made. Multumesc.

 128. Buna seara!
  Imi puteti spune daca exista o limita in ce priveste emiterea bonurilor fiscale in vanzarea cu amanuntul? Ce fac daca un client cumpara cantitati mari de marfa si nu solicita factura?

  1. Nu există așa ceva. Există o limită a valorii bonului ce poate fi încasată numerar. Nu puteți emite bonuri fiscale cu o valoare mai mare de 10000 lei/persoană și să le încasați numerar.

 129. Buna ziua.

  As dori si eu sa va cer sfaturi pentru situatia mea.
  Eu realizez felicitari, decoratiuni si tablouri din hartie ca si hobby.
  De curand, cateva persoane (prieteni, cunoscuti) sunt interesate sa cumpere.
  Aceste articole hand-made in mare parte le fac la comanda. Clientul imi specifica culorile, modelul dorit etc.

  Este o activitate ocazionala, si nu ceva de baza. Ci doar cand se iveste o comanda, din cand in cand.

  Eu as vrea sa stiu care este directia pe care trebuie sa o urmez.
  Trebuie sa imi fac un pfa sau ii pt aceasta activitate si sa am casa de marcat?
  Avand in vedere si faptul ca nu e ceva constant. Nu stiu ce comenzi voi primi in viitor, cat de dese sau rare, sau daca voi primi, dar as vrea sa stiu ce ar trebui facut.

  Multumesc mult!

  1. Pentru astfel de activități aveți nevoie de o autorizație. Puteți înființa un PFA sau II. Da, dacă activitatea dvs este una de comerț și nu intră la excepțiile pe care le-am indicat în acest articol, iar clienții sunt persoane fizice, populația, va fi necesar să aveți casă de marcat. Chiar dacă e activitate ocazională e nevoie de o astfel de formă de organizare și funcționare. Dar puteți opta pentru impunerea în sistem real și veți plăti în funcție de cât câștigați.

 130. In cazul unui restaurant care organizeaza nunți – nu se pot emite bonuri fiscale mai mari de 10000 lei/persoană. Dar după cum știm, o nunta ajunge la valori mult mai mari si plata se face în numerar, dimineata la finalul evenimentului. Cum fac? Bat mai multe bonuri și am grijă ca fiecare bon să fie sub limita stabilită? Trebuie să fac obligatoriu și factură sau numai dacă o solicită clientul?
  Mulțumesc!

  1. Ba da, se pot emite. Nu se pot încasa numerar, asta e o altă poveste, dar bonurile se pot emite. Operați bonul, dar când îl închideți operați doar 10,000 lei numerar maxim sau suma plătită numerar de client, iar restul operați-l ca încasare cu OP. Orice casă de marcat are pre-programate mai multe modalități de încasare nu doar cea cu numerar.
   Factura se emite la solicitarea clientului.

 131. Buna ziua. Am si eu o intrebare, sunt sigura de raspuns in proportie de 90% , dar as vrea sa fiu lamurita complet. Eu am o societate de transport marfa si am clienti atat persoane juridice cat si persoane fizice, la persoanele fizice nu e o activitate in forma continuata, se poate intampla sa mai lucrez cu aceeasi persona , dar rar. In majoritatea timpului tai bon fiscal, sunt unele situatii , cand am de de transportat ceva in cealalta parte a tarii si nu pot sa dau casa de marcat soferului, motiv pentru care fac factura si chitanta pe care soferul o inmaneaza clientului. Spuneti-mi daca e in regula. Va multumesc anticipat.

  1. Eu zic că da. E una din situațiile pentru care normele de aplicare sunt mai mult decât necesare.

 132. Buna ziua.As dori sa stiu si eu ce se poate face in cazul in care la sf zilei raportul Z nu corespunde cu reg de casa?Nu au fost intocmite acele declaratii..nici mentionat in jurnalul casei de marcat(acest fapt datorandu se lipsei de informare din partea firmei),si cum mai pot rezolva acest lucru(repara)?Cum ma afecteaza pe mine (ca angajat)?Ce i se poate intampla angajatorului?Va multumesc.

  1. Raportul Z nu are cum să corespundă cu registrul de casă. Poate doar pe partea de încasări. Sau ce anume înțelegeți prin faptul că raportul Z nu corespunde cu registrul de casă?

 133. Buna ziua. Am urmatoarea speta: Firma de catering livreaza catre populatie cu bon fiscal. Bonul fiscal se emite la sediu. Persoana care transporta (angajatul nostru) pleaca cu mancarea si bonul fiscal sa incaseze de la client suma.
  Pana se intoarce cu banii ce pot face? Eu am batut pe casa un bon fiscal pe care am scris numerar, dar numerarul nu exista–urmeaza sa-l incaseze angajatul nostru.

  Casa de marcat mobila nu pot sa iau pentru fiecare livrator– ca vreau sa fie legate la program si nu pot urmari 10 de case de marcat (pe fiecare angajat care livreaza).

  Ce procedura documentara as putea face ca sa ma acopar pana se intoarce cu banii?

  1. Pentru că legea e prost făcută și pentru că nu există norme de aplicare și clarificări de la ANAF, cel puțin acum, aveți ca opțiuni:
   1. să emiteți bon și să dați încasare “credit” nu numerar. Adică să închideți bonul de casă cu altă modalitate de încasare decât numerar. Asta ar presupune însă că cel care duce mâncarea să elibereze o chitanță pentru suma încasată. și când se întoarce, dacă puneți banii în sertar, să introduceți o intrare de numerar în casă.
   2. să emiteți bon, încasat numerar, dar imediat să operați o ieșire de numerar. Din păcate nu există document justificativ ce s-ar putea întocmi pentru ieșirea de numerar. Când se întoarce dacă pune banii în sertar se marchează o intrare de sume. Dar tot fără a avea document justificativ.

 134. Multumesc mult! Urata lege– sa ii pun pe livratori sa mai scrie si chitante, mi se pare crima.
  Am avut ieri un control de la ANAF, nu mi-au reprosat nimic pe motiv ca aveam banii la livratori– dar ma gandeam pe viitor ca poate exista ceva mai bun decat sa astept sa vina inapoi cu banii. Ca nu e ok, pe masura ce sunt mai multi, e gaura din ce in ce mai mare in sertar.
  Si poate data viitoare nimeresc un control mai afurisit.
  Poate varianta 2 totusi, ca sa pot sa am macar acelasi sold in sertar cu suma de pe casa. Dar nu am documente…. :(
  Multumesc mult oricum de sfaturi.

 135. Buna seara
  Pentru cotizatiile incasate de la pers fizice membre al unei asociatii daca taiem chitante este bine?
  Multumesc anticipat.

 136. Buna ziua,
  Activitatea pfa-ului meu este de aranjamente florale la comanda, pentru evenimente. Pana acum s-a lucrat exclusiv cu peroane juridice pe baza de contract si factura si incasarea banilor prin ordin de plata, niciodata prin numerar. E o conditie mentionata in toate contractele. Am insa o solicitare din partea unuei persoane fizice pentru un astfel de serviciu. Contractul, factura si mentionarea de plata exclusiv cu OP prin banca in contul pfa este ok pentru a factura serviciul catre aceasta persoana fizica? Exista o baza legala? Multumesc

 137. Buna, oare stiti cumva vreo lege care sa arate suma maxima care poate fii marcata pe casa fara sa emit factura sau altceva decat bon fiscal?

  1. Nu există așa ceva. Puteți marca oricât. Nu puteți încasa numerar mai mult de 10,000 lei de la o persoană fizică. Dar asta nu înseamnă că nu puteți marca o vânzare de 50,000 lei de exemplu dacă vi se achită cu card bancar de exemplu.

 138. Am scos rasport Z la ora 00:45 fara sa imi dau seama cat este ceasul.
  Pot sa emit alt bon azi? Practic dupa ce am emis raport Z pt ziua curenta?

 139. Buna ziua,
  O intrebare : intr-o farmacie cu program pana la 22 cand fac raportul z zilnic ,la inchiderea programului sau a doua zi dimineata ? Si cand farmacia are program non stop se face raportul z zilnic la 12 noaptea sau a doua zi dimineata ? Cum este corect ?

  1. Dacă închideți la ora 22, scoateți Z la închidere.
   Dacă e program nonstop, scoateți Z înainte de ora 24, zilnic.

 140. Buna seara! Am o intrebare despre urmatoarele inregistrari; Soferul primeste un bloc de bilete pt calatori. Cand le da pe toate, face decontul, adica preda cotorul de la bilete si suma incasata. Cum ar trebui inregistrat acest decont, fac o chitanta pe toata suma, sau cu ce alt document fac intrarea banilor in casa? Si daca pana la sfarsitul unei luni nu consuma tot blocul, ar fi indicat sa faca decontul la cate bilete a dat, sau le deconteaza cand le da pe toate? Multumesc pentru ajutor! PS- in saga se vor inregistra la e-scutite de amef?

  1. Da, întocmiți chitanță pe întreaga sumă.
   Da, eu vă recomand ca la finele lunii să întocmească decont obligatoriu.
   Da, în SAGA se operează pe e- excepții de la utilizarea AMEF.

 141. Buna ziua! Daca s-a terminat tregistrul special cum facem , daca s-a defectat casa de marcat?

  1. Mai cumpărați unul. De la distribuitorul casei de marcat. Dar nu prea văd cum s-ar termina. Se eliberează chitanțe pentru fiecare client și la finele zilei treceți o singură poziție în registru.

 142. Bună seara! Tocmai am luat o amenda de la Antifraudă pe motiv ca societatea (spălătorie auto) presteaza servicii către persoane juridice(firme) pe baza de contract și emite facturi+chitante, conform incasarilor la termen..etc
  Ni s-a motivat ca trebuie sa emitem bonuri fiscale pentru incasarile de la acestia..
  Este corect? Merita contestata?
  Mulțumesc!

  1. Eu spun că nu e corectă. Legea obligă la utilizarea casei de marcat în relația cu persoanele fizice. Dacă aveți contracte cu toți clienții și plata e la termen sfatul meu e să contestați.

 143. Buna ziua,
  am un PFA cu activitate reparatii mobiler la client acasa, am achizitinat si casa de marcat mobila, am facut prima lucrare si am primit numerar la client (persoana fizica) suma de 640 lei.
  Clientul a vrut factura, sa i se scada cheltuiala din chirie.
  Am emis dintr-un program de facturare o factura de 640 lei si o chitanta de 640 lei – factura si chitanta pe aceeasi foaie A4, la imprimanta).
  Nu am emis bon fiscal.
  Am gresit?
  Pot anula chitanta si emite un bon fiscal de 640 lei pentru factura respectiva? Cum se procedeaza? (Cred ca pot merge la client sa iau chitanta – sper sa le mai aiba).
  Factura ar fi in acesta caz mai veche decat bonul emis.
  E prima operatiune si nu as vrea sa fi inceput cu stangul, direct in afara legii.
  Multumesc pentru raspunsul Dvs.

  1. În opinia mea nu era necesar să achiziționați casă de marcat, pentru că activitatea de reparare a bunurilor la domiciliul clienților este o activitate scutită de utilizarea casei de marcat conform OUG 28/1999 art.2 litera i – care spune că pentru “serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;” nu sunteți obligat să utilizați casă de marcat.
   Pentru astfel de cazuri este suficientă o chitanță ce se emite clienților sau factură și chitanță, iar dacă plata nu se face numerar ci prin virament e suficient să emiteți factură.

 144. Multumesc de raspunsul rapid.
  Am luat casa de marcat la indicatiile doamnei de la ANAF (daca lucrez cu PF imi trebuie musai).
  Nu mi-a spus de vreo scutire pentru domeniul meu.
  Iar cei de la firma de la care am luat-o nu mi-au spus daca imi trebuie sau nu, mi-au vandut-o, fiscalizat-o si aia a fost, banii mi i-au luat.

  Pe viitor, daca mai am vreun client care vrea factura, ii pot da insotita de bonul fiscal?

  Din ce inteleg nu am probleme cu prima factura si chitanta emisa deja.

  Si alt aspect, daca tot deranjez.
  Mentionez ca sunt la norma de venit, deci nu am cheltuieli trecute pe RJIP.
  In domeniul meu, repar mobilierul clientului.
  In proces intra capse, chinga, burete, suruburi, STOFA, etc. pe care le cumpar eu si pe care le includ in pretul cerut clientului.
  Dintre toate astea, stofa este cea mai scumpa, poate ridica pretul final cu 50% (1000 lei manopera + 500 lei materialul = 1500 lei incasez de la client — calcule generice, de exemplu).

  Eu pot cumpara materialul de la un furnizor cu un pret mai mic (cu factura) si ii cer clientului un pret mai mare pe el (ma gandesc sa acopar din cheltuielile cu deplasarea, e mai avantajos pentru mine sa cumpar eu materialul si sa il includ in pretul final).
  Eu ii dau un bon fiscal pe care trec “Retapitare canapea” si scriu 1500 lei (sau factura + bon fiscal, daca vrea).

  Pot avea probleme in sensul ca ii vand (fac comert) materialul?
  Eu nu i-l dau asa cum l-am cumparat (la metru liniar — 15 metri, de exemplu), ii fac o husa din el si ii imbrac canapeaua.
  E legal sa ii cer suma toata, 1500 lei?
  Eu emit bon pe retapitare = 1500 lei.

  Multumesc si scuze de toata povestea, dar era un aspect care influenteaza mult nota de plata si nu stiu daca am voie in primul rand.

  1. 1. Da puteți să-i emiteți bon fiscal atașat la factură, fără probleme.
   2. Nu-i vindeți nimic. Îi cereți un preț pe un serviciu care presupune un consum de materiale pe care îl asigurați. Este irelevant cu cât cumpărați dvs materialul. Pe factură/bon fiscal scrieți doar retapițare, nu detaliați stofă, cuie sau mai știu eu ce alte materiale.

 145. Multumesc mult, Cristi pentru lamurirea acestui aspect.
  Si pentru ajutorul oferit tuturor de aici.
  Multumesc inca o data.

 146. activitate de comert cu echipamente de lucru, se primeste comanda se intocmeste factura se pune in colet, expedierea coletelor catre persoane fizice se face de catre GLS si se incaseaza banii in banca cont colector. Este obligatorie casa de marcat?

 147. Buna seara,
  am revenit cu problemele mele legate de factura si chitanta pentru persoana fizica, discutia din 2 iunie.

  Am fost la client si am luat factura si chitanta veche si am emis alta factura cu bon fiscal.
  Am cele doua exemplare. Le anulez? (scriu pe ele ca a fost emisa in locul lor o alta factura plus bon fiscal?)

  Acum o intrebarea cu Registrul Jurnal Incasari si Plati.
  Daca am scris ca pe data de 1.06. am incasat cu chitanta nr. 1 suma de 640 lei (servicii prestate pe 1.06), acum ca am emis alta factura cu bon fiscal, pentru acelasi serviciu din data de 1.06, cu aceeasi suma de 640 lei, dar bonul fiscal are data de 10.06, cum sa procedez?

  Apare pe RJIP suma de 640 lei cu data de 1.06 iar acum, pe 10.06 am un bon fiscal tot de 640 lei.
  Cum sa trec sa nu apara ca as fi incasat de doua ori suma de 640 lei?
  Pe 1.06 las 640 lei, pe 10.06 trec la incasari -640 lei (valoarea cu minus) apoi trec iar 640 lei (cu plus)?

  Ar fi corect asa?
  Cum pot face sa fie corect?

  Multumesc pentru timpul pierdut cu mine si scuze daca v-am ametit cu formularile mele.

  Florian.

  1. Dacă are același număr nu e nevoie de nimic. Dacă a doua factură cea încasată cu bon fiscal are alt număr, atunci pe prima o anulați. Inclusiv chitanța.
   În RJIP se trec încasările efective. Nu contează data emiterii facturii. Încasările se trec la data realizării lor.
   Dacă folosiți SAGA PS e suficient să ștergeți din RJIP chitanța (e similar anulării).

 148. Am inteles cum sa fac cu factura si chitanta veche.
  Ce ma nelamureste inca este cum sa trsc in RJIP (cel fizic, de hartie).
  Pana acum nu am trecut pentru ca nu eram sigur cum.
  Inteleg ca trebuie scris in momentul incasarii.

  Pe 1.06 ar trebui sa scriu incasarea cu chitanta nr. 1 = 640 lei
  Pe 5.06 mai am o incasare prin banca, alt client = 500 lei
  Pe 10.06 anulez factura si chitanta veche si emit bon alta factura cu bon in locul lor (alt numar de factura) = 640 lei.

  In registru apare pe 1.06 = 640 lei, pe 5.06 = 500 lei.
  Daca scriu si incasarea din 10.06 cu bonul nou ar fi de doua ori pentru acelasi serviciu.
  Nu cred ca e corect sa las bonul nescris in jurnal.

  Ar trebui scris pe 10.06 “anulare chitanta nr. 1 de 640 lei = -640 lei” si apoi, pe randul urmaror scrisa incasarea cu bonul fiscal = 640 lei?

  Ar fi corect?

  1. Nu mai treceți nimic în RJIP dacă ați anulat documentul. Anularea documentului se presupune că se face anterior predării documentului respectiv către beneficiar și fără ca acesta să fi contabilizat documentul respectiv.

 149. Buna ziua, exista vreo lege,ordonanta prin care agentii economici sunt obligati sa aiba mereu bani marunti in casa de marcat pentru a da rest? Multumesc.

  1. Nu, nu există. Există o prevedere prin care pentru sumele de serviciu (adică banii puși în sertar pentru a fi dați rest) entitățile sunt obligate să întocmească documente. Dar numai în măsura în care există astfel de sume.

 150. Buna ziua,

  In cazul unui service auto care asigura efectuarea reparatiilor atat pentru persoane fizice cat si pentru agenti economici, in ambele cazuri emitandu-se factura, incasarea este corect sa o efectuez cu bon fiscal la persoanele fizice si chitanta la agentii economici ? Multumesc.

  1. Obligația utilizării casei de marcat la prestări de servicii apare doar în relația cu persoane fizice, dar eu vă recomand să emiteți și persoanelor juridice bon fiscal dacă vă achită pe loc.

 151. Buna seara,

  o societate are doua tipuri de activitati : una de prestari servici invatamant, catre persoane fizice, cu casa de marcat fiscalizata pe punctul de lucru la care au loc respectivele prestari; a doua, subinchiriere ( declarata ca activitate la ORC), mai exact inchiriaza tot catre persoana fizica un apartament. Chiriasului ii elibereaza lunar o factura. Bineinteles ca incasarea se face cu numerar, ca omul nu vrea sa plateasca din banca. Rugamintea mea este de a ma lamuri daca este corect sa-i elibereze clientului chitanta, ca banuiesc ca nu va trebui sa cumpere o casa de marcat special pentru o singura inchiriere.. Oare ar putea folosi casa de marcat de la locatia in care se tin cursurile ? Multumesc

 152. Multumesc ! Da, pentru ambele intrebari inteleg..adica poate folosi casa de marcat si pentru chiria aceea ? Multumesc

 153. Daca vânzarea se face catre persoane fizice care achita prin virament bancar din cont personal.mai trebuie bon fiscal?

 154. Bună ziua ,
  În cazul unei firme comerț cu amănuntul dacă emite factura către pj pentru produse din gest amănuntul, cu încasare ulterioară e corect sa întocmească chitanța? De asemenea are si factura de chirie pentru un spatiu către o pers juridica e corect sa încaseze factura de chirie cu chitanța?

 155. Bună seara,

  VA rog o parere si despre următorul aspect:pentru sumele de bani predați seara de vânzător acministratorului se intocmeste dispozitie de plata catre administrator? Daca da , acest document cum se înregistrează în contabilitate? In REGISTRUL de casa încasările din vânzări se operează pe baza Z tu lui.
  Multumesc,

  1. Nu. Se poate întocmi chitanță nu dispoziție de plată.
   Vânzarea zilnică se înregistrează în baza raportului fiscal.
   Încasarea cu numerar înscrisă în raportul fiscal se înscrie ca încasare la nivelul casieriei. Casierie poate fi înființată și la nivel de magazin, unde se înregistrează încasarea. Dacă din încasările zilnice se predă o parte către altă casierie se înregistrează prin 581 ca plată la casieria care predă și tot prin 581, dar ca încasare la cea care primește banii.

 156. Buna!Am o nelamurire si cer sfatul Dvs. “daca o pfa cu cod de activitate 2370 (execut . monumente funerare )prestez activitatea OCAZIONAL, adica 1-2 lucrari pe luna, de la aprilie pana sfarsitul octombrie , daca e nevoie sa utilizez CASA DE MARCAT CU JURNAL ELECTRONIC? Multumesc anticipat pentru timpul acordat!

 157. Buna ziua tuturor! O parere daca se poate! Am o casa de marcat cu jurnal electronic la punt de vanzare cu amanuntul! Daca se poate pe aceeasi casa de marcat un cod de incasare separat pentru servicii de inchieriere teren pentru persoane fizice, teren ce se afla la adresa sediului nu la adresa punctului de lucru cu vanzare cu amanuntul!

  1. Nu se poate.
   Dacă închiriați terenul unor persoane fizice înseamnă că la adresa terenului aveți o activitate economică.

 158. Va rog sa ma lamuriti , pentru o SC care desfasoara la sediul social activitate de comert cu amanuntul si care are casa de marcat ,este obligatoriu ca banii din registrul de casa sa fie aceeasi cu cei din casa de marcat?
  Deasemenea pentru banii introdusi in casa de marcat sau retrasi din casa de marcat se intocmeste vreun document?
  Pentru banii retrasi din casieria unitatii de catre administrator este in regula DP ?
  Multumesc anticipat!

  1. Nu. Soldul casei nu este același cu cel din raportul X.
   Da, pentru sume introduse/retrase din sertar se întocmesc documente (dispoziții de încasare/plată) dacă nu există alte documente care să le justifice, dar ele trebuie operate ca atare – intrări – ieșiri de sume în/din casa de marcat.

 159. “dacă nu reintroduceți datele înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative” – asta se refera la perioada cand casa de marcat se afla la reparat? Daca da, cum fac ca am facturi si chitante pentru acele operatiuni, cum mai inregistrez Z-urile?

 160. Buna seara, mi am deschis recent o spalatorie auto mobila. Subliniez mobila, deoarece prestez servicii doar in locatia clientilor, atat persoane fizice, cat si juridice… intrebarea mea este urmatoarea: Sunt obligat sa cumpar casa de marcat sau ma incadrez in acele exceptii si mai exact “i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;”??

 161. Buna seara,
  va rog o lamurire o societate comerciala are urm oboecte de activitate:
  1.obiect de activitate principal 8020 activitati de servicii sisteme de securizare.
  2.Obiectul secundar 6832 administrare imobile pe baza de comision sau contract la terti, de fapt sunt si administrator asociatii de proprietari si facturez serviciu de administrare imobile catre asociatiile de proprietari.
  Sunt obligat sa detin casa de marcat pentru pct 1 si 2 ?
  Multumesc

 162. Multumesc mult…insa pentru confirmare referitor la pct 2- sunt societate comerciala neplatitoare tva /impozit pe venit si in baza contractului de prestari serv administrare cu diferite asocietatii de proprietari emit factura cu chitanta .
  Sunt excepatata ca si societate de la utilizarea casei de marcat ca urmare pct i) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;?
  Va rog sa imi spuneti ca urmare a cari punct sunt exceptata?
  Multumesc

  1. În cazul serviciilor prestate altor persoane decât persoanele fizice, nici înainte și nici acum, prestatorul nu este obligat să utilizeze casă de marcat. Asociațiile de proprietari, constituite conform legii, sunt persoane juridice.
   Dacă serviciile prestate persoanelor fizice se regăsesc la excepții atunci utilizarea casei de marcat nu este obligatorie.

 163. In concluzie :
  1.daca o societate factureaza servicii doar catre persoane juridice,nu intra in discutie obligativitatea detinerii casei de marcat.
  2.Daca presteaza servicii si catre persoane fizice,atunci ne uitam la activitatile exceptate.

  Multumesc mult.

 164. Buna ziua! La un restaurant o pers juridică dorește să consume masa a la carte, băuturi și răcoritoare pe o perioadă de o săptămână . Ulterior, se intocmeste factura care se va achita cu ordin de plata prin bancă. Intrebarea mea este ce anume se scrie pe factură avand in vedere ca sunt produse cu TVA diferit(5,9,19%)? Pt masa a la carte scrie cv servicii masa, dar pt băuturi alcoolice și nealcoolice? Se mai taie bon fiscal? Daca da exista o optiune in casa de marcat încasat cu virament? In speranta ca m-am facut înțeleasă, va multumesc anticipat pentru raspuns!

  1. Scrieți detaliat pe factură exact ce s-a consumat. Legea vă obligă ca, pe factură, să înscrieți exact denumirea bunurilor și serviciilor. Așa fiecare porție de mâncare sau fiecare băutură va apărea cu denumirea ei, cantitatea ei, prețul ei, cota de TVA specifică, etc.
   Dacă plata se face prin virament, puteți să nu emiteți bon fiscal. Emiteți factură.

 165. Buna ziua!
  Va rog sa imi spuneti cum inregistrez in program incasarile din raportul zilnic,daca am si numerar si card .

  Multumesc!

  1. Creați un client – Vanzari casa de marcat – cu cont analitic de tip 4111.xxxx și operați ieșirile pe acel client. Apoi încasările.
   Dar e bine să știți că în SAGA se pot importa vânzările efectuate cu case de marcat din fișierele generate de acestea. Detalii găsiți aici: https://www.sagasoftware.ro/?p=2429

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *