D394. Detalii

01 Jul 2016 | Declarații | 519 comentarii22161 vizualizari
CAS pentru PFA în 2016. Clarificări

După cum deja știți, OMFP 3769/2015, va intra în vigoare de la 1 iulie 2016. Acest ordin este cel care reglementează deja celebra și “simplificata” D394.

În versiunea 471 din SAGA au fost introduse niște modificări destinate pregătirii programului pentru această declarație.

Să vedem niște detalii despre declarație și despre ce înseamnă ea în SAGA.

Cine va depune D394?

D394 va fi depusă de orice persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România.
Atenție! Dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA doar pentru achiziții intracomunitare sau servicii intracomunitare, dar nu sunteți înregistrat în scopuri de TVA pentru operațiunile din țară, nu veți depune această declarație.

Termenul de depunere – este similar decontului de TVA. În funcție de perioada fiscală, până în 25 a lunii următoare perioadei fiscale (lună sau trimestru).

Depun persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.316 CF și care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin.1,2,6 și7 CF, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. 1 și taxabile cu cotele prevăzute în codul fiscal. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform prevederilor legale, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Depun această declarație și acele persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii.

Dacă nu aveți livrări sau achiziții veți depune declarația – chiar dacă până acum nu a fost necesar. Se va bifa opțiunea corespunzătoare, dar se va depune “pe zero”.

Declarația va conține

– toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”.

– baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare

– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin.12,13 și 21 CF, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

– toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice şi/sau contracte încheiate cu persoane fizice

– valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin.12,13 și 21 CF, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Rectificarea declarației

ATENȚIE! Rectificarea se face exclusiv pentru datele declarate. Adică dacă în declarație ați înscris ceva eronat.

Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Spre exemplu: dacă în declarația inițială pentru iulie 2016,am înscris numele unei persoane în mod eronat sau am inversat niște cifre, ori am înscris un număr eronat de facturi emise ori un număr de bonuri eronat, pot depune declarație rectificativă corectând prin ea acele informații deja declarate, dar eronate.

NU voi putea depune declarație rectificativă pe iulie 2016 dacă datele din declarația inițială sunt corecte, dar primesc în octombrie 2016 două facturi emise de furnizorii mei în iulie 2016.

Ce implică asta? În primul rând va fi nevoie ca firmele să fie mult mai atente cu actele. Să gestioneze mult mai atent și mai ordonat documentele. De asemenea vor trebui să fie extrem de atente în relațiile pe care le au cu partenerii de afaceri.

Din punct de vedere fiscal, datele din declarație pot și sigur vor face obiectul unei analize de risc. Iar facturi declarate în perioade ulterioare emiterii lor pot duce la declanșarea unui control fiscal operativ ori chiar a unei inspecții generale.

Sfatul meu: țineți-vă ordonat hârtiile. Aveți grijă de ele. Nu lăsați partenerii să vină cu facturi peste două luni de la emitere. Nu acceptați astfel de situații. Sunteți contabil și firma cu care colaborați își găsește facturi și peste două, trei luni? Încercați să-i impuneți să nu mai procedeze astfel. nu uitați că aveți și rolul, menirea de a organiza contabilitatea, nu doar de a contabiliza documentele.

Declarația va conține în rezumat și detaliu date, în mod distinct, despre operații desfășurate cu:

a – persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România (tranzacții cu alți plătitori de TVA din România – persoane juridice române sau II, PFA, IF, liber-profesioniști înregistrați ca plătitori de TVA în România)
b – persoane neînregistrate în scopuri de TVA. Indiferent că e vorba de persoane juridice, fizice, că au sau nu au autorizație. Adică orice persoană, parteneră a firmei (client sau furnizor), dar care nu e plătitor de TVA în România
c – persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România – firme (indiferent de forma lor juridică – adică persoane ce vă pun la dispoziție cod fiscal, sunt autorizate să facă afaceri, ce au sediul în altă țară membră UE – alta decât România, și care nu sunt înregistrate ca plătitori de TVA în România și nici nu au obligația de a se înregistra în România ca plătitori de TVA)
d – persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene – similar cu cele de mai sus doar că e vorba de firme din afara UE.

Ce înseamnă ultimele două categorii? Când se înscriu date acolo?

În principiu când firma dumneavoastră vinde bunuri sau servicii ce se facturează către acestea cu TVA, pentru că livrarea bunurilor este pe teritoriul României sau serviciile au locul în România.

De exemplu: o firmă din Bihor vinde produse unei firme din Ungaria. Firma din Ungaria, beneficiara produselor pune la dispoziția firmei din Bihor un cod de TVA din Ungaria. Firma din Bihor expediază produsele, printr-un transportator, în Satu-Mare. Pentru că nu are dovada că bunurile au părăsit teritoriul României. nu are CMR nici alte dovezi, firma din Bihor va factura livrarea cu TVA nu o va considera livrare intracomunitară. În acest caz va declara livrarea în D394 la categoria C de mai sus.

Legat de achiziții ce se declară la capitolul E, iată ce spune prevederea legală

se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal și, în cazul achizițiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal, care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390

În SAGA pentru a vă completa corect declarația este necesar ca:

– pentru persoane impozabile – indiferent că sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA că au sau nu obligația de a se înregistra în România – să completați codul fiscal

– pentru persoane fizice – completați CNP – cel mai recomandat, iar dacă nu-l aveți completați adresa, dar în acest caz aceasta va trebui înscrisă manual în D394 și voi explica mai încolo de ce.

Se vor declara și

– Seria și numărul facturilor emise în perioada de raportare. Plaja de facturi se referă strict la cea folosită pentru operațiunile pe teritoriul național. Aici e o chestiune interesantă. Legislația actuală spune că factura cuprinde în mod obligatoriu “numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;”. Dar nu obligă la definirea de plaje distincte a facturilor ce se folosesc pe teritoriul național față de cele ce se folosesc în livrări intracomunitare de exemplu. Prin instrucțiunile de la D394, ANAF vrea ca firmele să atribuie serii și numere distincte pentru facturile emise pentru acele operațiuni ce se declară prin D394.

– se vor declara distinct facturile stornate. Prin factură stornată  se înțelege orice factură a cărei valoare este negativă. Adică și cele de reduceri comerciale sau financiare sunt asimilate tot unei facturi de stornare din punct de vedere al D394

– facturile anulate se vor declara și ele distinct. Ce sunt facturile anulate? Factura anulată este factura emisă de entitate, dar care nu a fost transmisă partenerului și nu a fost înregistrată în contabilitatea emitentului. Se reia aici, sub o altă formă, textul legat de corecția documentelor din codul fiscal – art.330.

– facturile emise în numele clienților se vor declara distinct

Începând cu D394 depuse pe iulie 2016, așa cum am arătat la început se vor declara orice livrări și orice achiziții indiferent că furnizorul sau clientul meu e firmă sau persoană fizică, ori că e sau nu înregistrat ca plătitor de TVA ori face sau nu o afacere.

Aveți operațiuni din activități unde se colectează TVA la marja de profit (bunuri second hand, turism, etc? Dacă da le veți declara distinct.

De aceea în declarație, se vor declara distinct documentele primite sau emise, astfel:

– facturile – altele decât cele emise pentru operațiuni cu taxare inversă – acestea se vor opera exact ca până acum, indiferent că se aplică sau nu sistemul de TVA la încasare. În SAGA, în intrări sau ieșiri folosiți tip “Factură”

– facturile cu taxare inversă – se vor introduce distinct. Dar, atenție, pentru a se completa corect D394 folosind SAGA e necesar să aveți activă partea de stocuri, unde în Fișiere – Articole – pagina Detalii va fi necesar să definiți articolelor primite/vândute cu taxare inversă codul specific D394. Altfel – dacă nu aveți partea de stocuri activă va fi necesar ca în D394, la fiecare factură cu taxare inversă să adăugați, manual, produsele și valorile facturate ale acestora. Acestea se vor opera pe tipul “T – taxare inversă”

Atenție!  Pentru livrarea de tablete, telefoane, microprocesoare, etc. taxarea inversă se aplică și acest tip se va utiliza, numai dacă valoarea facturii este de minim 22,500 lei fără TVA și este emisă de dumneavoastră sau de furnizorul dumneavoastră exclusiv pentru produsele din această categorie pentru care se aplică taxarea inversă

– cumpărați bunuri de la producători agricoli? Atunci culegeți datele în intrări pe tip Z- File carnete de comercializare. Pe acest tip de document nu poate exista TVA deductibil și se folosește doar la intrări.

– cumpărați alte bunuri de la populație – altele decât produse agricole? Atunci întocmiți borderou de achiziții. Acesta se va opera, distinct pe tip “O – borderou de achiziții”. Tot pe acest tip veți declara și achizițiile efectuate de la persoane fizice în baza unor contracte.

– activitatea de turism cu colectare de TVA la marja de profit și operațiunile cu bunuri second hand sau opere de artă se vor introduce pe tipurile corespunzătoare  U – pentru servicii de turism, respectiv H- bunuri second-hand.

– livrările către persoane neînregistrate în scopuri de TVA – indiferent că e vorba de firme sau persoane fizice că e vorba de operațiunile speciale sau nu, se vor introduce pe tipurile corespunzătoare – factură dacă primesc factură sau emit factură, bon de casă dacă emit bon de casă, etc.

– probabil ați observat în SAGA la tipuri există C- bon de casă cu cod fiscal și M – factură simplificată. Și vă întrebați de ce. Iată de ce: există bonuri fiscale cu valoare de factură simplificată și facturi simplificate. Acestea sunt două noțiuni distincte. Dacă mergeți la OMV și luați un bon  de casă cu o valoare de până la 100 EUR puteți cere să vă înscrie codul fiscal pe bon. Acela va fi bon de casă cu valoare de factură simplificată. Dar dacă aveți o livrare efectuată de Fan Courier de exemplu, puteți avea surpriza să primiți un document cu serie și număr, intitulat Factură simplificată. Pentru că Fan Courier emite facturi simplificate în anumite condiții. Cele două documente sunt tratate distinct în D394 fiind categorii aparte.

– a fost introdus un tip nou în SAGA numit “e – Exceptate de la utilizarea AMEF”. De ce? pentru că operațiunile de pe acel tip se înscriu distinct în D394. Ce reprezintă acest tip și când se folosește?
Iată când: atunci când aveți o activitate ce se încadrează în cele de la art.2 din OUG 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza case de marcat. Pentru acele activități se pot emite doar chitanțe. Sau încasarea poate avea lor pe bilete. De exemplu – o societate de transport local ce efectuează transport în interiorul unei localități, poate emite bilete și nu e obligată să folosească AMEF (case de marca fiscale, denumirea populară a acronimului AMEF ce vine de la Aparat de Marcat Electronic Fiscal). Sau aveți o activitate de întreținere a clădirilor și persanelor fizice puteți să le emiteți doar chitanță. Ei bine aceste operațiuni se vor introduce pe acest tip nou introdus

– la ieșiri s-a introdus și “n – Operațiuni neimpozabile”, pe care îl veți utiliza pentru orice operațiune neimpozabilă (cele care se încadrează la art.268 alin.8 CF)

Operațiunile se vor declara detaliat. În perioada 01/07/2016-31/12/2016 nu se vor declara detaliat acele livrări cu factură de bunuri sau servicii efectuate către persoane fizice ori acele facturi emise de agenții de turism sau de vânzare de bunuri second hand, dacă valoarea fiecărei facturi este inferioară plafonului de 10,000 lei.

Concret: dacă emiteți facturi către persoane fizice, acestea nu se vor prezenta detaliat în declarație decât în măsura în care valoarea facturilor emise către persoane fizice va depăși 10,000 lei/factură. Ele se vor prezenta cumulat.

Totuși excepția dispare de la 01/01/2017, dată de la care, indiferent de valoarea facturii emise către persoana fizică ea va trebui declarată distinct.

Legat de achiziții însă, datele problemei se complică. Completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilităţi, vânzări de bunuri mobile şi imobile etc.). Atenție! Instrucțiunea nu spune că e obligatoriu să existe CNP ci că dacă se colectează de la persoana fizică el se va completa obligatoriu în declarație.

Dacă CNP nu se colectează de la persoana fizică, indiferent că e clientul sau furnizorul meu, atunci în D394 va fi obligatoriu de declarat numele, prenumele şi adresa persoanei fizice.

Instrucțiunile spun că la adresă se vor completa informaţiile în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Adică într-un fel mi se sugerează să obțin actul lui de identitate sau o copie a acestuia. În acest caz nimic nu mă oprește să-i colectez CNP-ul.

Adresa însă, informațiile despre aceasta, vor conține obligatoriu: ţară, localitate, judeţ/sector, strada, nr. , bloc, apartament, alte detalii adresă. Rubrica “alte detalii adresă” se va completa în situaţia în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul pretipărit sau nu se deţine o adresă din România.

Pentru achiziţiile efectuate pe bază de borderouri de achiziţie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice. Și aici adresa se va completa obligatoriu în forma stabilită mai sus.

Așadar avem două situații

– am CNP – e suficient – nu e nevoie de nimic altceva
– nu am CNP – am nevoie de numele complet și de datele legate de adresă, dar nu oricum ci într-o anumită ordine/componență.

Aici apare o chestie de obligație mascată introdusă de ANAF. Codul fiscal nu cere să am date despre CNP în facturi.

Unii dintre dumneavoastră ar spune că cei de la A.N.S.P.D.C.P. prin Legea 677/2001, au și ei ceva de spus. Ei bine, este așa și nu prea.

Nu doar CNP-ul este dată cu caracter personal. Numele și prenumele, adresa de mail, adresa, seria și numărul cărții de identitate, numărul de telefon și nu numai sunt și ele date cu caracter personal. Așadar nu doar CNP este dată cu caracter personal. Iar eu trebuie, în lipsa lui, să folosesc mai multe date cu caracter personal – numele și prenumele, adresa completă, unii colectează și numărul de telefon, etc. Ce fac atunci? Pentru că eu le colectez în vederea îndeplinirii unei obligații legale – înscrierea unor date obligatorii în facturi și, de acum, în vederea completării declarației 394.

Sunt unele situații în care nu este necesară notificarea prelucrării datelor cu caracter personal. Le găsiți aici. Din deciziile de acolo pot să vă dau două 23/2012 și 90/2006. În 90/2006 se spune așa: nu e necesară notificarea când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi și la colaboratorii externi este efectuată de entităţile de drept public şi de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale. Iar în 23/2012 se spune că nu e necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de persoanele fizice sau de entităţile private care desfăşoară o activitate independentă, autorizată în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale.

Sunt două texte de decizii ale ANSPDCP date în baza Legii 677/2001 prin care se admite că prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, este perfect justificată și nu necesită notificarea.

În SAGA vă recomandăm să introduceți CNP-ul persoanelor. Este mult mai simplu de gestionat și de declarat. În cazul în care nu îl aveți și nu-l puteți colecta, va fi necesar să-i colectați numele, prenumele și adresa în componența cerută de ANAF. Aici apare o problemă însă. În program, actual, doar țara, și județul pot fi generate distinct. Altfel localitatea, strada, numărul, codul poștal, etc. nu. Ar crea o problemă foarte mare cu adresele deja existente precum și cu pre-completarea automată a adresei preluate de la ANAF pentru cazul firmelor.

Solicitați TVA la rambursare?

Dacă da, va fi necesar să bifați, manual, în declarație situația/situațiile ce au dus la acumularea de TVA solicitat la rambursare.

Aveți următoarele activități?

CAEN 1071  Cofetărie şi produse de patiserie
CAEN 4520  Spălătorie auto
CAEN 4730  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
CAEN 4932  Transporturi cu taxiuri
CAEN 5510  Hoteluri
CAEN 5510  Pensiuni turistice
CAEN 5610  Restaurante
CAEN 5630  Baruri şi activităţi de servire a băuturilor
CAEN 812    Activităţi de curăţenie (aici intră toate codurile CAEN ce încep cu 812)
CAEN 9313  Activităţi ale centrelor de fitness
CAEN 9602  Activităţi de coafura şi de înfrumuseţare
CAEN 9603  Servicii de pompe funebre

Dacă da, atunci veți declara, pentru acestea, în mod distinct valoarea livrărilor (bază și TVA) defalcate pe cote de TVA.

În SAGA s-a introdus în Fișiere-Grupe – Articole contabile o coloană nouă numită CAEN.

Dacă aveți doar una din activități, de exemplu aveți un bar și e singura activitate și codul CAEN din configurare societăți este 5630 atunci nu trebuie să faceți nimic deosebit. Programul va completa pentru această activitate valoarea livrărilor integral pe acest cod CAEN.

Dar dacă aveți cod CAEN 4520 “Întreținerea și repararea autovehiculelor”, iar dumneavoastră aveți și spălătorie auto și service auto și magazin cu piese sau o tinichigerie auto, atunci va fi necesar să definiți grupe de articole contabile și doar grupei pe care veți culege operațiunile realizate la spălătorie să-i alocați cod CAEN 4520. Ulterior fiecărei ieșiri în care veți opera ieșire la pentru serviciile de spălătorie auto veți culege și grupa, pentru ca în declarație să apară corect informațiile.

Persoana care va întocmi declarația se va înscrie cu denumirea completă, CUI și calitatea sa, dacă e persoană juridică sau cu numele CNP/NIF  precum și funcția în cadrul persoanei impozabile ori altă calitate în afara persoanei impozabile.

La număr AMEF veți înscrie numărul aparatelor de marcat fiscale (case de marcat, imprimante fiscale) utilizate pentru a emite bonuri fiscale clienților.

Dacă aveți 3 case de marcat și emiteți bon de la fiecare veți înscrie cifra 3, dacă aveți o singură casă de marcat veți înscrie 1, dacă aveți 2 case de marcat și 5 imprimante fiscale veți înscrie 7 la număr AMEF.

Dacă doriți să puteți vedea ce au declarat alții despre dvs și partenerii dvs să vadă ce ați declarat dvs despre ei, va fi necesar ca în prima declarație D394 pe care o depuneți să bifați opțiunea corespunzătoare. Odată depusă prima D394 în care ați optat pentru asta opțiunea se va menține pentru întreg anul fiscal fără a se mai putea reveni asupra ei.

Recomandarea mea – bifați opțiunea respectivă.

519 comentarii

 1. Deci pot colecta fara nici o ezitare CNP-ul din carnetul de comercializare de la producatorii agricoli, mai ales ca-i trecut acolo sub nasul meu pe prima pagina din carnet?

 2. Multumim! Articolul foarte bun si detaliat. Ma intrebam doar daca nu-i intereseaza pe cei de la anaf ce am mancat ieri si cate farfurii am folosit. Sunt infioratori oricum…. :((

 3. Multe multumiri !Deci CNP-ul este necesar doar in cazul achizitiilor de la persoane fizice ? In cazul livrarilor cu factura catre persoane fizice ( de exemplu serviciile juridice prestate de avocati) este obligatoriu sau nu ?

  1. Nu este obligatoriu nici la livrări și nici la achiziții. Nu am spus că este obligatoriu. Am spus că e recomandat să existe.
   Livrările către persoane fizice se declară detaliat numai dacă sunt efectuate cu factură și dacă valoarea facturii emise are om valoare de peste 10,000 lei. În această situație se declară detaliat. Și doar aici apar cele două situații: am CNP – e ok și suficient. Nu am CNP am nevoie de datele sale exacte din actul de identitate – numele, prenumele și adresa care obligatoriu trebuie să conțină acele elemente cerute de ANAF.

 4. @Ana
  Scuze, acum am vazut ca se declara separat doar pt livrari de peste 10.000 lei anul acesta, si probabil acele facturi trebuie sa aiba inscrise si datele de identificare ale clientului PF

 5. Buna ziua! Sa inteleg ca, PJ cu depunere trimestriala fiind, eu pana la 25 iulie voi depune d394 pe formatul vechi? Si abea pana la 25 octombrie va trebui sa depun in noul format? Va multumesc anticipat!

  1. Toată lumea va depune pe formatul vechi în iulie. Prima D394 pe format nou se va depune în august de către cei care au luna ca perioadă fiscală.
   În cazul dvs., da octombrie este termen de depunere.

 6. Ce fel de operatiuni intra la rurica achizitii de bunuri si servicii de la persoane stabilite in alt stat membru, pentru care se aplica taxare inversa?

 7. pana acum nu treceam la intrari decat numarul facturii furnizorului nu si seria, insa de acum e obligatoriu sa o trec exact cum apare pe factura sa inteleg?

 8. Am o nelamurire pentru acele cazuri in care pe facturile emise nu exista serie. In acest caz ce se intampla?

  1. Nimic. Programul ca completa semnul “-” la serie pentru că acel câmp din declarație cere să fie ceva completat acolo.

 9. Buna ziua! In cazul in care societatea detine mai multe puncte de lucru, fiecare punct cu seria si plaja lui de numere, cum voi declara acest lucru in 394?

  1. Se vor înscrie fiecare serie și plaje de numere dacă în perioada de raportare ați emis facturi cu fiecare din acele serii și cu numere din acele plaje.

 10. Daca am CAEN 5630 si inchiriez unei alte persoane juridice o parte din spatiu (emit o factura/luna), pot sterge de undeva din 394 CAEN-ul 5630 pentru inchiriere ? Mi-ar fi mult mai usor sa sterg CAEN la o inregistrare decat sa am grija sa operez pe grupe fiecare iesire (daca tot atribuie saga automat CAEN-ul din configurare). Sau sa creez in grupe CAEN 6820 pentru inchiriere si astfel nu mi-l mai arunca in 394 pe 5630?

  1. Creați o grupă la care nu puneți CAEN. Grupa o asociați livrărilor ce nu intră pe CAEN 5630.

 11. Facturile de chirie emise de catre o SC platitoare de TVA , in regim de scutire TVA, cf art.292 alin 2 lit e) din cod fiscal sau vanzarea unui imobil in regim de scutire cf art. 292 alin 2 lit f) catre clienti platitori su neplatitori de TVA , persoane fizice sau juridice, se includ in declaratie ? Dar clientii (LOCATARII respectiv CUMPARATORII ) ?

 12. Buna ziua! Am o nelamurire cu privire la coloana cu numarul de bonuri. De exemplu pe RFZ apare la sfarsitul zilei un numar de 20 de bonuri emise. Eu in aceeasi zi am emis trei facturi fiscale catre PJ care au fost platite in numerar cu bon de casa si pe care le inregistrez distinct. Cand inregistrez valoarea incasarilor de pe RFZ (mai putin cu cea a facturilor emise) ce numar de bonuri trec in coloana? 20 cat imi apare pe RFZ sau 17 (20 – 3 facturi platite cu bon si inregistrate deja)?

 13. Buna ziua! Daca fac actualizarea la Saga c.3.1.471, mai am acces la declaratia pentru luna iunie (formatul vechi)? sau trebuie sa fac actualizarea abia dupa de inchid luna iunie?

  1. Puteți actualiza liniștită. D394 pentru perioada de până la 30/06/2016 se va genera pe vechiul formular.

 14. Buna ziua! Am 3i puncte de lucru cu 3 case de marcat legate la saga. contabilitatea o tin pe unitatea 4 cantitaviv valoric. Unde gasesc urmatoarele optiuni:

  1. “La număr AMEF veți înscrie numărul aparatelor de marcat fiscale (case de marcat, imprimante fiscale) utilizate pentru a emite bonuri fiscale clienților.”
  2. unde trebuie sa trec numarul de bonuri emise intr-o zi?

  Va multumesc!

  1. 1. În ecranul din care se generează D394 pagina “Alte informații”
   2. În ecranul ieșiri, imediat după dată scadentă, la ieșirea pe tip “B – bon de casă” vă apare și posibilitatea de a introduce numărul de bonuri fiscale.

 15. Am ca activitate principala “taierea si rindeluirea lemnului”1610, dar mai am inca 5 activitati secundare printre care si 5510 respectiv 5610. Am creat 2 grupe pt aceste activitati, intrebarea mea este: mai creez grupe si pt celelalte sau nu?

  1. Nu neapărat. Fie creați grupe pentru codurile CAEN urmărite la care setați CAEN și culegeți grupa la ieșirile pentru ele, fie creați pentru toate activitățile grupe și setați CAEN doar pentru cele urmărite și culegeți grupa la fiecare ieșire.

 16. @Cristi
  Multumesc frumos pentru raspuns. dar in situati in care pe RFZ imi apa si sume incasate cu cardul fara ca eu sa stiu in momentul in care introduc RFZ-ul cate bonuri sunt achitate cu cardul ci doar valoare lor cumulata, cum fac?

 17. @gramaco
  Uitati-va mai atent la Casuta E. REZUMAT DECLARATIE din modelul D394. Ultimul record centralizator este: “Achizitii de bunuri si servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa (C)”

 18. Buna ziua,

  in certificatul de inregistrare al firmei am cod CAEN 4941, dar in certificatul constator emis de ONRC am si cod CAEN 4932 din cauza ca am si activitate de transport cu taxiuri.
  Intrebarea mea este ca trebuie la Grupa sa adaug la activitatea respectiva codul CAEN 4932 si la fiecarea iesrie aferent Raportului Z trebuie adaugat Grupa?

  Va multumesc

  1. Dacă aveți și încasări din acea activitate de taxi, atunci da, creați grupe și încasările le treceți pe grupa căruia îi atașați acel CAEN, altfel doar prin simplul fapt că există în certificatul constatator, dar nu aveți venituri dintr-o astfel de activitate, nu trebuie să faceți nimic.

 19. @Cristi
  Am o alta intrebare, o situatie concreta. Cum inregistrez si unde apare in D394 urmatoarea tranzactie: avem factura pentru marfa de la o firma ungara, care la randul sau a primit factura de la o alta din Slovacia, dar marfa va sosi in Romania din Serbia, operatiuni vamale fiind efectuate la noi. Multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Nicăieri – E import. În D394 se declară livrările în ROMÂNIA sau cumpărări din ROMÂNIA. Chiar dacă clientul meu sau furnizorul meu este din altă țară. Adică acele bunuri ce au plecat de la mine într-o altă locație din ROMÂNIA sau au sosit la mine dintr-o altă locație din ROMÂNIA.

 20. Buna ziua,
  Va rog daca ma ajutati cu lamurirea urmatoarelor aspecte:
  1. Se declara in 394 achizitii efectuate in UE,, pt care am factura emisa cu datele firmei, dar pt care TVA se plateste acolo, se face ulterior recuperarea TVA prin intermediar din UE? In Saga cred ca sunt tip N, ele nu apar in 390.
  2.Bonurile din UE care sunt introduse cu decont (soferii vin la 2-3 luni acasa si le aduc, se declara cumva ca numar si valoare? Nu cu cod tva client trecut!
  3. daca vand un laptop catre un platitor de TVA, emit factura cu TVA fiind valoare 5000 lei, declar normal, adica nu selectez nimic fiind implicit F, sau trebuie sa specific despre acest tip de echipament si alte informatii? Dar daca vand catre neplatitor de TVA, persoana fizica, valoare 5000 lei? Multumesc frumos!!

  1. În D394 se declară livrări în ROMÂNIA și achiziții din ROMÂNIA. Adică bunurile pornesc din România și nu ies din România fiind livrate tot în țară, indiferent cine e clientul meu.
   Așadar răspunsul la 1 și 2 – Nu au nici cea mai mică treabă cu D394.

   La 3 – e regim normal de taxare pentru facturi de acest tip. Selectarea codului pentru taxare inversă în D394 este obligatorie atunci când aplic măsurile de simplificare, când aplic taxarea inversă. Dacă nu o aplic nu au nici o relevanță acele coduri.

 21. Buna ziua,sa inteleg ca daca am acele coduri CAEN si am facut grupe doar la iesiri selectez grupa pt acele coduri CAEN la achizitia de produse nu ?

 22. Buna ziua! Am agentie de turism, iar intrebarea mea este urmatoarea:
  in cazul chitantelor emise pentru biletele de avion la cetateni straini care nu au trecut pe pasapoarte cnp sau adresa, ce facem, ce trecem, numai tara?

  1. În D394 se declară FACTURILE.
   Chitanțele se declară ca documente de încasare numai în anumite situații și nu e una din ele.

 23. Buna ziua, desfasuram activitate de service auto sub cod caen 4520, m-ati speriat cu exemplul dat chiar pe cazul asta explicand ca acest cod caen se inscrie cu activitatea de spalatorie auto… Sper sa fie doar o eroare, cod caen 4520 se numeste “intretinerea si repararea autovehiculelor”. Noi chiar nu avem spaltorie auto, ne ocupam cu repararea masinilor si a pompelor de injectie si injectoare utilaje diesel. Ar trebui sa schimbam ceva in actul constitutiv, va rog?

  1. Nu este nici o eroare. D394 solicită ca activitățile ce se încadrează la anumite coduri CAEN să fie detaliate în declarație. De la CAEN 4520 se detaliază doar spălătoriile auto. Că aici intră nu doar spălătorii e altceva. De aceea toți care au acest CAEN vor fi obligați să lucreze, în SAGA, cu grupe și să asocieze CAEN doar acelei grupe ce reprezintă spălătorie auto, dacă au așa ceva. Dacă nu aveți spălătorie creați o singură grupă căreia nu-i alocați CAEN și oricărei ieșiri îi asociați grupa respectivă.
   Nu trebuie schimbat nimic în actul constitutiv.

 24. Buna ziua
  Si in cazul in care totusi primesc o factura dupa ce s-a depus declaratia 394, ce fac cu ea ??? Sa zicem ca este achitata prin banca … Chiar am nevoie sa o inregistrez …. O operez ca si nedeductibila integral ???

  1. O înregistrați, normal. De ce să fie nedeductibilă integral?
   Eu am spus doar că pentru aceste situații ANAF nu mai permite depunerea de declarații rectificative. O veți declara în D394 a lunii/trimestrului în care ați înregistrat-o.

 25. Buna ziua
  Multumesc mult pentru informatii. Eu am o firma de transport care factureaza cu scutit cu drept de deucere si cu TVA 20%. Inteleg ca nu exista o corelatie la pct 2 unde se trece plaja de facturi alocata sa dea totalul de la 2.1.+2.2.+ etc ? Daca am pe aceeasi factura si SDD si TVA 20%, oare ar fi mai bine sa-i spun clientului sa faca doua facturi diferite ?
  Am vazut ca ati raspuns lui Ramona ca achizitia si vanzarea unui laptop sub 22.500 lei e cu taxare normala. Asa este, firesc dar nu trebuie sa declaram operatiunile si daca sunt sub 22.500 lei ? Eu m-am zapacit de tot…..am incercat astazi sa fac o informare catre clienti si nu mai stiam ce sa le spun ca toate mi se pareau importante dar deja scrisesem atat de mult incat sunt sanse mari sa nu citeasca niciunul ce am scris….

  1. Nu văd să existe corelație. La o adică plaja de facturi nu e una lunară. Poate fi una anuală de exemplu. Facturile emise trebuie să fie din plajele de numere utilizate. Partea proastă este că ANAF așa cum a formulat acolo textul vede lucrurile cam așa: livrările la intern pe una sau mai multe plaje de numere diferite de cele pentru livrările externe, ceea ce în practică nu e neapărat așa.
   Eu nu aș face două facturi. Aș face una singură.
   Se declară detaliat și dacă e sub 22,500 lei într-adevăr. În secțiuni distincte. Pe de altă parte pare să fie o problemă, la pdf-ul actual cu declararea acestora.

 26. Buna ziua
  Daca pe z zilnic emis apar 30 bonuri emise si am doua pozitii,vinzare cu cota 20 si vinzare cota 9%,trebuie sa stiu cite bonuri sunt emise la fiecare cota?Am situatie cu un bon cu doua pozitii pe el cu cote diferite de tva. bautura cu 20% si mincare 9%.Cum procedez?

  1. Nu trebuie. Nu cere nimeni așa ceva. Se cer numărul bonurilor emise într-o lună. Total. Defalcarea se face doar la nivelul taxei, nu și a numărului de bonuri.

 27. 1. Pentru plata chiriei conform contractului catre o persoana fizica avem ca document justificativ dispozitia de plata catre casierie. Aceasta nu va aparea in 394, neexistand factura. Corect?
  2. La intrari, unde o incadram? Dar Asociatiile de proprietari pentru plata intretinerii?

  1. 1. Puteți opera chiria, prin intrări, pe tip O – borderou de achiziții. Va apărea în D394. Dacă operați doar plata nu apare în D394
   2. Prin intrări – la tip O. Asociațiile de proprietari pot emite facturi către persoane juridice.

 28. Buna ziua. Daca am livrari catre persoane fizice pe baza de bon fiscal cand le operez la iesiri ce denumire trec la clienti si ce CF/CNP trec pentru a-mi putea genera declaratia 394. Mentionez ca pentru luna iunie am operat bonurile pe diversi clienti fara CF/CNP iar la generarea pdf a declaratiei 394 primesc mesajul :exista coduri fiscale invalide, acestea sunt marcate cu rosu si trebuie corectate.

  1. Creați un client fictiv – vânzare numerar, în fișiere-clienți, la care la cont analitic puneți 5311 (dacă toate încasările sunt exclusiv numerar) și la care nu-i completați nimic la cod fiscal.
   Ieșirile cu bon le operați pe tip “B – bon de casă” în ieșiri, pe clientul respectiv.
   Pentru iunie debifați acele poziții. Eventual refaceți actualizarea programului chiar dacă aveți ultima versiune instalată.

 29. – livrările către persoane neînregistrate în scopuri de TVA – indiferent că e vorba de firme sau persoane fizice că e vorba de operațiunile speciale sau cu taxare inversă se vor introduce pe tipurile corespunzătoare – factură dacă primesc factură sau emit factură, bon de casă dacă emit bon de casă, etc…. Cand e TI la/de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA?

 30. @Cristi
  Buna ziua, vad ca butonul pentru grupe este acum prezent si la intrari. Asta inseamna ca va trebui sa modific intrarile de la inceputul lunii sa trec si aici activitatea definita pentru iesiri ? Inteleg ca ulterior se preia automat activitatea in functie de cont.

 31. Buna ziua! Multumim pentru postare! In cazul unei agentii de turism, care vinde atat bilete transport extern (scutite), bilete transport intern( cu tva) si pachete turistice, trebuia declarata plaja de numere separata pentru biletele de transport intern (acestea fiind cu tva) ?

 32. Buna ziua, nu mi se preia nimic automat in privinta grupei de activitate, indiferent pe unde introduc aceasta grupa. Am pierdut o gramada de timp ca sa modific facturile de intrare introducand grupa de activitate la fiecare pozitie, apoi am luat la rand toate pozitiile din articole, respectiv marfuri, vreo 2500 de pozitii. NU imi preia nimic automat la iesire. Fac ceva gresit?

 33. Mmmm… ba da, imi preia ceea ce am setat din noile intrari cu grupa de activitate. Dar am in urma mii de pozitii de denumiri de piese ramase pe stoc. adaugand grupa in articole nu ajuta la nimic la iesiri. Adica, o factura de iesire va trebui verificata ce a preluat ca grupa de activitate si ce nu. Exista vreo solutie?

 34. am un program care genereaza xml pt importul de facturi in saga, m-a sunat contabila ca da eroare la import, sa inteleg ca s-a modificat structura xml-lui de facturi?

 35. Daca se emite o factura de vanzari sau servicii care se incaseaza cu bon de casa care este cuprins in Z (totalul raprtului se casa) aceea factura o cuprindem in decl 394 si cum?

  1. Raportul Z se va opera la o valoare diminuată cu cea a facturii. Factura se va opera distinct. De asemenea numărul de bonuri înscris la raportul Z se va opera diminuat cu cel al bonurilor pentru care se emite factură.

 36. Pentru un I.I. neplatitor de TVA (prestari servicii in domeniul instalatiilor sanitare), sistem real , contabilitate in partida simpla, fac update la Saga PS, dar pentru noi nu este nici- modificare. Am inteles bine?
  Multumesc!

 37. Referitor la vanzari cu factura catre persoane fizice (comert la distanta). Prelucrarea CNP-ului ca data personala este supusa unui regim special in timp ce prelucrarea adresei nici macar nu mai trebuie inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. (decizia 200/2015 a acestei institutii). Argumentul ca prelucrarea CNP-ului ar fi o obligatie legala nu e valabil atata timp cat legea permite alternativ doar prelucrarea adresei.
  Limitarea actuala din programul SAGA de a genera corect declaratia 394 doar in situatia in care se completeaza CNP-ul este o mare bataie de cap pentru utilizatorii care au facturi catre persoane fizice si care nu pot (este dreptul oricarui client sa refuze comunicarea CNP-ului) sau nu doresc sa se complice cu obligatiile legale impuse pentru a prelucra CNP-ul.
  Prin urmare cred ca ar trebui sa faceti efortul de a rezolva aceasta problema cu adresa clientului caci nu cred sa fie atat de complicata, in comparatie cu efortul nostru de a completa D394 manual pentru zeci sau sute de iesiri.

  1. De ce ar fi prelucrarea CNP supusă unui regim aparte? Din decizia 200/2015 nu rezultă asta.
   Eu am avut o opinie exprimată aici conform căreia solicitarea și prelucrarea CNP pentru îndeplinirea unei obligații legale este permisă de autoritate existând în acest sens precedente. Spre exemplu CNP-urile salariaților. Nu am spus că prelucrarea lor trebuie să fie efectuată fără respectarea legii. Și am spus că din punct de vedere legal nu doar CNP reprezintă date cu caracter personal ci și adresa, adresa de mail, imaginea, numărul de telefon. E opinia mea. Am dreptul la o opinie, nu?
   Chiar și așa – simplul fapt că pentru prelucrarea datelor personale nu necesită notificarea autorității, nu înseamnă că nu trebuie respectate celelalte cerințe ale legii.
   Dar să nu divagăm. ANAF, căci de la ei a pornit problema este oarecum duplicitar: știe că prin codul fiscal nu există obligația solicitării CNP. Dar cu toate astea în instrucțiunile de completare a D394, instrucțiuni ce sunt parte a ordinului de aprobare a D394, cere acest CNP (acolo unde se colectează – admițând că sunt situații în care colectarea lui este posibilă) și face ca validarea D394 să fie posibilă doar dacă
   – am CNP caz în care orice altă informație poate lipsi
   – nu am CNP caz în care îmi cere adresa. Dar nu oricum ci într-un anumit format.
   Și aici ajungem la miezul problemei: cum cere ANAF adresa? Cât mai detaliat și fiecare informație, parte a adresei, în câmpuri distincte. Nu cere să am un singur câmp cu adresa ci ca aceasta să fie împărțită.
   Ok, dar pentru asta ar înseamna să renunțăm la toată informația din baza de date existentă. De ce? Pentru că, acum, în program informația legată de adresă e într-un singur câmp, mai puțin pentru țară și județ. Nu se poate fragmenta informația existentă pentru că unii au completat adresa într-un fel, alți utilizatori în alt fel și nu există un element comun ce să poată fi utilizat pentru a “sparge” adresa în câmpurile componente cerute de ANAF.
   Așa că fie cer CNP și atunci adresa este irelevantă pentru D394 și nu am nevoie de spargerea adresei în 10 câmpuri, fie sparg adresa în 10 câmpuri. Și dacă o sparg am nevoie de un al 11-lea câmp ce să conțină adresa în formatul vechi. Dacă sparg adresa e nevoie să modific manual baza de date și să introduc manual toate câmpurile. Și ajung să am adresa de două ori că nu pot renunța la câmpul vechi. Nu mai pot prelua informațiile legate de adresă în mod automat, pentru că MF deși le cere structurat nu le are la fel.
   De aceea s-a luat decizia de a se porni de la CNP fiind mult mai simplu pentru D394.

 38. Problema este ca sunt destui oameni care refuza sa-si comunice CNP-ul si la cate smecherii se fac in tara asta nu-i pot condamna.
  Inteleg ca adresele vor fi solicitate in declaratie doar dupa 1 ianuarie 2017 (daca nu cumva ANAF se va razgandi intre timp). Nu s-ar putea pana atunci, ca solutie tranzitorie, de exemplu, sa se introduca un marker in fisierul clientilor/furnizorilor care sa fie bifat doar in cazul persoanelor fizice si astfel programul sa poata completa datele cumulative solicitate pentru acestia? Imi cer scuze daca e simplist ce spun eu, dar poate e o idee.
  Nu cred ca vor introduce nici ei 10 campuri pentru adresa in declaratie (in cazul declarantului, dintotdeauna exista un singur camp, cu o nota de subsol privind formatul). Si atunci ramane in sarcina operatorului sa introduca de bine de rau adresa in formatul cerut.
  De altfel, formularul 394 care sa respecte ordinul 3769 nici nu a fost publicat pe situl ANAF; probabil nu e usor nici pentru programatorii lor sa faca ceea ce le cer sefii…

  1. Am înțeles că refuză comunicarea CNP, dar în acest caz va fi necesar să introduceți adresa direct în declarație.
   Se solicită și acum dacă valoarea unei facturi emise către persoane fizice depășește 10,000 lei, iar de la 1 ianuarie 2017 se va declara (dacă nu se mai schimbă ceva) în mod distinct orice factură emisă către persoane fizice indiferent de valoarea facturii.
   Problema se poate rezolva acum, relativ simplu: se pune CNP special (13 de zero) și al generarea D394 se optează pentru a nu se cumula pozițiile al cei care au acel CNP setat.
   Legat de adresă – e deja introdusă în D394 așa cum v-am spus – țară (1), localitate(2), județ/sector (3), stradă (4), număr (5), bloc (6), aparteament (7), alte detalii adresă (8). Nu sunt chiar 10 :) dar e pe aproape.
   Formularul a fost publicat azi.

 39. Abia acum am vazut ca mai este si ordinul 1105, cu ale lui 10 campuri… Si tot cred ca ar fi prea absurd sa nu se revizuiasca total aceasta monstruozitate de declaratie…

 40. Pana la urma, tot chinuindu-ma sa va dau dvs. idei, cred ca am rezolvat problema mea local. Voi defini un client generic cu numele “Persoana Fizica”, cu CNP-ul subsemnatului si il voi incarca cu toate iesirile respective. Ar trebui sa functioneze si sa fie corect, cel putin pana la 31 decembrie, nu?

  Inca o data scuze, pentru ca am scris cam mult aici, si multumesc pentru amabilitatea cu care mi-ati raspuns.

 41. Declaram bonurile fiscale care au inscris codul fiscal in D.394 sau se amana pana la 01.10.2016?
  Va multumesc,

 42. Buna ziua.

  In D394 declarand facturile mixte (cu mai multe chei tva) cu una singura majoritara, se creaza mari diferente fata de D300 la valorile defalcate pe cote! (Ex.farmacii,mag.alimentare) Nu ramane altceva decat sa intoducem in contabilitate fiecare factura cu o singura cheie, sau sa traim cu aceste diferente usturatoare intre D394 si D300?

  Va multumesc.

  1. Nu există, momentan, nici o corelație între D394 și D300.
   Și nu are nimic dacă se introduc facturile cu cote multiple. Și până acum era la fel. Nu văd unde e problema.

 43. Simplu, daca avem o factura de 229 ron (100+20 + 100+9) in D300 avem la cota 20% baza 100, tva 20 ;la cota 9% baza 100 tva 9.

  In D394 avem o singura factura cota 20% baza 200 tva 29 La cota 9% baza 0 tva 0

  Pana acum cota de tva nu a aparut in D394 si nu m-a deranjat, acum da pentru ca avem sume diferite in pozitii cu semantica asemanatoare (in exemplul nostru “Total tva 20%”, “Total tva 9%”). Chestiune de detaliu….pana vine “unul” caruia nu-i putem explica…

  Va multumesc pentru timpul acordat.

  1. :)
   Am priceput ce vreți să spuneți, dar rezolvarea e simplă. Se adaugă de două ori cu cifra 1 la număr facturi atât la cota de 9% cât și la cota de 20% și cu zero la cota de 9%. Va apărea în secțiunea C la număr facturi 0 la cota, de 9% și 1 la cota de 20%. Nu scrie nicăieri că cele două se cumulează și trebuie să am două facturi.

 44. Buna ziua,
  nu gasesc nimic despre cum vom raporta factura de tichete de masa(!!!) unde avem operatiune taxabila si netaxabila . Ma puteti ajuta? Multumesc anticipat.

  1. În D394 nu există cotă zero ci opțiunea “Nu este cazul”. Se vor opera exact ca în cazul facturilor cu cote multiple, doar că la ceea ce se facturează fără TVA se va alege la cotă “Nu este cazul”.

 45. Tema inchisa: in OPANAF 3769/2015 scrie clar:

  Prin excepţie, în situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operaţiuni cu cote
  de TVA diferite, la rubrica “număr de facturi” se vor înscrie valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu
  valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor.

  Asa ca va multumesc pentru timpul …..rapit

 46. Buna dimineata , in teorie stiu si eu .Dar am incercat pe formularul existent in baza ANAF (vers.A3.0.0) si da mesaj de eroare . Adica : selectez tip partener 1.Persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania ,nr.facturi 1 ,inregistrez valoarea taxabila (val.imprimate) apoi pe randul urmator selecteztot tip partener 1 (inregistrat in scop TVA) TVA nu e cazul (caci altfel nu valideaza!!!) scriu baza fara TVA. si EROARE “Cota = 0( nu este cazul) este valabila numai pt tip operatiune in (LS,AS,N,V)! Verificati inreg nr….”incerc alta varianta … dar la toate apare eroare .Cu toata stima va rog sa-mi spuneti PRACTIC cum s-a rezolvat la dumneavoastra . Va multumesc.O zi buna.

  1. La cota de 20% completați la număr facturi 1. LA cele ce sunt fără TVA, completați la număr facturi cifra zero, la valoarea fără TVA completați valoarea, la cotă alegeți “Nu este cazul” și, obligatoriu, completați cifra zero la TVA.

 47. In situatia in care am hotel si restaurant ce deserveste hotelul si vand cazare cu mic dejun si cina(pachet turistic ) nu exista in nici un document o valoare defalcata pe cazare si una pe masa desi ca autorizare caen apar ambele coduri , cum credeti ca ar trebui procedat? Ce fac cei cu All inclusive ?

  1. Nimic. Dacă e parte a pachetului, masa e inclusă în tariful perceput pentru cazare. Raportarea se face distinct pentru cazurile în care sunt încasări din restaurant (distinct).

 48. Am o nelamurire, achizitii de carti second-hand de la populatie pe baza de borderou, nu se deduce TVA. Se trec toate CNP-urile acelor sute de persoane care vand cate 3 carti de 2 lei? Fac cate 1000 de analitice la 401 in fiecare luna?

  1. NU e o problemă acum. De la 1 ianuarie 2017 va fi. Atunci vor trebui să apară distinct fiecare factură de achiziție/borderou/etc. și fiecare factură de livrare.

 49. Buna ziua,

  In declaratia 394 nu mai exista butonul de import txt?

  Stii cumva unde il pot gasi?

  Multumesc

 50. Facturi emise – serie si interval de numere

  Sunt cel putin 2 situatii cand facturile emise nu se includ in declaratie:

  1. cele cu cota 0 (ex. chirii pt. spatii cu tva nededusa, etc.)
  2. cele cu cota #0 ptr. persoane neinregistrate (trim. III 2016)

  Aceste cazuri nu se pot enumera la exceptii( acolo sunt numai stronat/anulat/autofactura/emis de…..) dar tot sunt facturi emise. Raportam facturile emise si incluse in declaratie “pe (sute de) bucatele de interval” sau intervalul intreg cu toate facturile emise chiar daca nu sunt incluse in declaratie?

  Multumesc

  1. Eu zic că da. Dacă fac parte din plaja de numere declarată și dacă acea plajă de numere e utilizată pentru operați mixte – și care se declară și care nu se declară.
   Dacă e plajă de numere utilizată distinct atunci nu are treabă cu declarația.
   oricum după ANAF e o chestiune ciudată asta cu declararea numerelor. Din exemplul dat în ordin numerele se declară întotdeauna de la primul număr al plajei de numere, alocate inițial, până la ultimul număr utilizat efectiv și nu de la primul număr din plaja de numere, utilizat în perioada de declarare, până la ultimul număr din perioada de declarare.

 51. Unde trebuie introdusa seria si numarul facturii emise petru a fi preluate automat in declaratia 394?

  Sunt definite in administrare si introduse la culegerea documentului dar nu sunt preluate in D394?

  Nu se preiau automat?

 52. Daca societatea are fiscalizate 2 AMEF-uri dar in luna in curs are vanzari doar pe 1 cate se declara in 394? Sau are 1 dar o foloseste ocazional … Multumesc.

  1. Iată ce spune în ordin – nr. de AMEF – se va completa numărul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate în fiecare lună din perioada de raportare.
   Dacă nu o utilizați în luna respectivă nu se va lua în considerare. Contează câte AMEF sunt folosite pentru emiterea bonurilor a căror valoare se înscrie în declarație.

 53. Bonurile fiscale fara cod fiscal, cum se introduc? in intrari cu B in fata si se selecteaza nedeductibil integral?

 54. Referitor la Tichetele de Masa, cineva mai sus (Constanta) a pus intrebarea referitoare la declararea acestora.
  Am vazut ca SAGA nu preia automat in D394 si valoarea tichetelor. Daca bifez sa preia si aceasta valoare in ecranul declaratiei, intr-adevar completeaza declaratia cu un rand, cu TVA = ‘Nu e cazul’, Baza = corecta, TVA = 0, dar la validare apare eroarea de care aminteste si persoana de mai sus (Constanta).

  Cumva nu trebuie preluate din facturile de achizitii pozitiile scutite de TVA? Mie asa mi se pare normal, dar vad ca azi nimic nu mai pare anormal.

 55. D394 din Saga nu mi-a preluat achizitiile de la persoanele neinregistrate in scopuri de TVA care au emis facture. Le-am introdus prin Intrari, tip operatiune Factura, cota TVA 0,au cod fiscal fara RO. Ce este gresit?

  1. Nimic. ANAF a stabilit că pentru perioada iulie – septembrie se declară tot ceea ce se declara și până acum.

 56. buna ziua. la rubrica persoana care completeaza se trece persoana care are numele trecut pe semnatura electronica? si daca da, la calitate se trece imputernicit? multumesc mult.

  1. Nu neapărat. Treceți persoana care completează declarația, de regulă contabilul. Cele două persoane pot să fie persoane diferite.

 57. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL/LEGAL/ÎMPUTERNICIT -aici ce trebuie sa completez? multumesc din nou.

 58. am intocmit facturi pentru marfa vanduta in timpul intreruperii energiei electrice pe care le-am inregistrat in registrul special casa marcat : de asemenea am procedat la fel si pentru marfa vanduta
  cand casa de marcat a fost temporar defecta, ce regim au aceste incasari in declaratia 394?

  1. Legal, nu se întocmesc facturi. Se emite chitanță fiecărui client în parte. Acele chitanțe se trec ca ieșire pe bon. Dacă ați întocmit fiecărui client factură, nominal, operați fiecare factură în parte ca ieșire cu factură. Dacă ați emis o factură pe un client generic, operați-o ca ieșire pe factură pe clientul generic.
   Aceste ieșiri nu se declară momentan în D394.

 59. – Buna ziua!
  Am o factura emisa de un furnizor TVA ” taxare inversa” de la care am cumparat SACI BIG-BEN PP (ambalaj) , iar la categoria de produse pentru D394 nu am unde sa-l incadrez. Ce ma sfatuiti?
  – Multumesc!

  1. Să nu o înregistrați cu taxare inversă.
   Luați legătură cu furnizorul pentru a clarifica situație. Ambalajele nu se regăsesc la art.331 CF.

 60. – Multumesc mult!
  Am luat legatura cu furnizorul si a revenit cu factura emisa tot cu taxare inversa, doar ca in interiorul facturii la “Denumire produse/servicii” a scis : SACI BIG-BAG DESEU AMB PP COD 15.01.02. A mai subliniat faptul ca societatea dansilor este societate care se ocupa cu reciclarea deseurilor, iar acesti saci sunt de fapt deseuri. Ce ziceti?!

  1. E discutabil. Într-adevăr taxarea inversă se aplică nu doar pentru deșeuri ci și pentru produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora. Și nu prea îmi vine să cred că sacii respectivi sunt produse semifinite ci mai degrabă produse finite. Dar e problema lor aici. Dacă v-au emis factură cu taxare inversă cu explicația respectivă, puteți aplica măsurile de simplificare de la art.331 și o puteți înregistra ca atare.

 61. Buna ziua
  Eu nu inteleg daca bifez “ da “’ doresc ca partenerii mei sa poate vizualiza operatiunile declarate , atunci clientul x se vede si ceilalti clienti sau numai partea de ei ?
  Multumesc !!

  1. Mă îndoiesc că ANAF va permite unui partener să vadă tot ce am declarat eu în D394. Mai mult ca sigur va permite să vadă ceea ce am declarat despre el nu și despre alții și la rândul meu să văd doar ceea ce a declarat el despre mine.

 62. Buna seara

  am introdus facturi de avans vinzare cereale pe nedefinit – ce sunt cu taxare inversa – insa in 394 imi apare eroare la aceasta pozitie – cere codul produsului pt taxare inversa.

  fiind avans nu am ce cod sa introduc.
  Ma puteti ajuta cu o solutie ?

  Multumesc

  1. Codul este obligatoriu pentru orice factură supusă măsurilor de simplificare de la art.331 CF.
   Introduceți codul cerealelor (cel puțin un cod) pentru care ați încasat avans.

 63. Buna seara
  As avea si eu o intrebare referitor la aceasta declaratie. Am generat pdf-ul din Saga si la achizitii in mod ciudat un furnizor l-a trecut cu A, iar cel de-al doilea cu AI. Am reintrat in Saga sa verific cum am introdus facturile si ambele erau cu bifa de TVA la incasare. Singura diferenta pe care am gasit-o intre cele doua facturi a fost ca cea cu AI era achitata, iar cea cu A ramanea in sold. Nu stiu daca e corect asa, sau sa fac corectia pe 394, poate ma indrumati dvs…
  Multumesc anticipat.

 64. Daca primesc o factura care are produse cu taxare inversa dar are si un detalii fara taxare inversa (servicii, alt tip de bunuri) cum numar factura? la taxare inversa sau in functie de valoare? Nu gasesc nicaieri explicata aceasta situatie.

  1. În funcție de cota de TVA aplicabilă produselor la care s-a folosit taxarea inversă. Faptul că nu are TVA înscris nu înseamnă că furnizorul nu indică în factură cota de TVA aplicabilă. De asemenea cumpărătorul e obligat să calculeze TVA și să o înregistreze prin autotaxare.

 65. Cred ca nu am formulat intrebarea cum trebuie:
  daca am detaliu pe factura de 100 de lei cu taxare inversa (cota 20%) si inca un detaliu cu 20 de lei cu cota de TVA 20% in lista de operatii trebuie sa adaug:
  – o data detaliul cu tip C (achizitie cu taxare inversa) si
  – inca un detaliu cu tip operatie A cu cota 20%.
  La care din cele doua detalii pun numar de factura 1: la cel cu taxare inversa sau la celalalt? Au aceeasi cota de TVA.

 66. Am urmatoarea situatie: Reprezentant legal / administrator persoana italiana. La validare imi apare eroare CNP.

 67. 1. Deoarece avansurile le inregistram pe nedefinit, iar pe nedefinit nu avem articole sa putem atribui un cod, la luna iulie am facut in felul urmator :

  – am creat un articol ” avans grau “, apoi un tip de articol ” Avans grau “, iar contul utilizat la crearea tipului de articol a fost 419. xxx pt clientul respectiv . Doar asa am putut sa-i atribui codul de grau pentru a-l putea prelua in 394.

  Insa nu voi putea folosi acest tip de articol si in alte cazuri deoarece fiecare avans are clientul sau furnizorul lui, si apoi daca am alt tip de cereal trebuie sa pun alt cod. Voi fi in situatia sa creez pt fiecare client/furnizor cu avans unul sau mai multe tipuri de articole de avans+articolele aferente.

  2. Mai am o situatie asemanatoare : la anumite livrari de cereale exista diferente de cantar, care pina acum se inregistrau tot pe nedefinit ( taxare inversa ) doar valoric . Aceeasi discutie cu cea de sus, ce este pe nedefinit nu pot sa-i atribui un cod fara sa creez tip de articol +articol .

  Credeti ca ar putea exista o solutie sa se poate atribui un cod pt. 394 si in cazul inregistrarilor pe nedefinit ?

  Multumesc mult de raspuns

 68. Buna ziua
  Revin cu intrebarea de aseara, poate acum aveti mai mult timp sa-mi raspundeti:
  “As avea si eu o intrebare referitor la aceasta declaratie. Am generat pdf-ul din Saga si la achizitii in mod ciudat un furnizor l-a trecut cu A, iar cel de-al doilea cu AI. Am reintrat in Saga sa verific cum am introdus facturile si ambele erau cu bifa de TVA la incasare. Singura diferenta pe care am gasit-o intre cele doua facturi a fost ca cea cu AI era achitata, iar cea cu A ramanea in sold. Nu stiu daca e corect asa, sau sa fac corectia pe 394, poate ma indrumati dvs…
  Multumesc anticipat.”
  Si da. ambele firme aplica TVA la incasare si ambele facturi au fost introduse cu bifa.

  1. Refaceți actualizarea programului, chiar dacă aveți ultima versiune instalată. După ce re-actualizați, intrați iarăși în ecranul din care generați D394 și apăsați actualizare date. Apoi efectuați o verificare a tuturor terților din D394 cu butonul de verificare din acel ecran.

 69. Buna ziua, am urmatoarea situatie: o persoana partial impozabila, care tine evidente separate pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana impozabila si pentru activitatea pentru care nu are calitatea de pesoana impozabila, fara a fi solicitat o pro-rata speciala, are achizitii de la persoane impozabile pentru ambele tipuri de activitati. La cele aferente activitatii in calitate de persoana impozabila deduce TVA, iar la celelalte nu. In declaratia 394 imi apar la achizitii doar facturile pentru care s-a dedus TVA, atat ca numar, cat si ca valoare, chiar daca si ceilalti furnizori au trecut prefixul “RO” in SAGA. Este normal asa?

  1. Nu este normal. Trebuie să vă apară toate facturile emise pe codul de TVA al persoanei, indiferent că ați exercitat dreptul de deducere sau nu. Cel mai probabil nu ați operat corect facturile. Cele pentru care nu vă exercitați dreptul de deducere se operează normal, cu TVA, dar folosind opțiunea “I – integral nedeductibil” în partea de detalii.

 70. Bonurile fiscale care au RO trecut pe ele, la inregistrare am selectat C si totusi nu apar in 394. Oare unde gresesc?

  1. Nu greșiți. Ați procedat corect. Nu se declară. Am pus un articol în care am explicat de ce: s-a modificat legislația și se amână declararea lor până în octombrie.

 71. Buna ziua,
  Am o problema ,am 2 facturi de intrare cu taxare inversa si nu am partea de stocuri cumparata de la Saga.Cum introduc acele 2 facturi cu taxare inversa in d 394,mai concret .
  Multumesc

  1. Le introduceți normal în SAGA cu taxare inversă, dar după ce generați PDF-ul completați la acele facturi codul de produs, numărul de facturi, valoarea lor fără TVA și dacă sunt de achiziție, completați și valoarea TVA. Completarea se face în lista de operațiuni.

 72. Am depus decontul de tva dar 394 inca nu.Si am primit o factura din
  30.07.2016.
  Am inregistrat factura in luna august.Ma gandeam ca inca nu am depus 394
  si declar si aceasta factura in iulie iar in 300 pe august trec la
  regularizari .
  Dar NU imi apare factura in 394 nici in iulie nici in august.Nu stiu de
  ce.Am inregistrat pe 25.08.2016 si la data documentului am trecut
  30.07.2016. Si daca generez decontul pe august nici la regularizari nu apare.

  1. Soluția este să o înregistrați în august cu dată document de iulie pentru a fi preluată pe regularizări în august în D300, dar pentru D394 este nevoie să o adăugați manual în D394 pe iulie și să o ștergeți manual din pdf după generare ori să o debifați înainte de generarea pdf-ului pentru luna august.

 73. Am o prestare de servicii transport de la o persoana non UE, cf art 278 alin 2, fac taxare inversa, dar nu se declara in 390, prestatorul fiind non UE. TREBUIE S-O DECLAR IN DECL 394?
  Atenţie: se vor declara numai operaţiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv 278 din Codul fiscal şi, în cazul achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307, alin.(2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal. Nu vor fi declarate operaţiunile de EXPORT şi IMPORT de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA) şi nici operaţiunile care se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare (formular 390).

 74. buna ziua

  am citit si recitit , am inteles ca se completeaza doar cartusele A-C pentru iulie 2016( de fapt pana in 30.09.2016 ).
  Totusi pt declaratia lunii iulie trebuie sa completez si exceptia privind livrarile pt persoane fizice – programul nu o face automat .Am un magazin on-line care a facturat 526 facturi in luna iulie catre persoane fizice – le trec manual ( cu baza si tva-ul aferent ), este corect ?

  ps : vad ca declaratia permite cca 500 inregistrari , ma intreb retoric, unde voi declara eu din luna ianuarie 2017 cele cca 600 facturi catre persoane fizice ?hmmm….vorba cuiva de pe forum , traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul :(

  1. 1. Nu este corect. Nu e nici o excepție. La secțiunea C se declară doar facturi primite de la plătitori de TVA din România sau emise către plătitori de TVA din România, nu și altceva.
   2. Veți genera XML și-l veți valida și transforma în PDF semnat digital cu extensia Declarații ANAF de la SAGA sau manual cu DUKIntegrator.

 75. vroiam sa spun ca le cumulez si le trec MANUAL la finalul declaratiei -1 singura pozitie , m-am exprimat gresit mai sus.

 76. Buna ziua!
  Ce implicatii sant daca am depus deja 394 ,dar a mai fost adusa o factura pe iulie , daca sant in termen mai pot depune odata?

  1. Nu. ANAF nu accepă depunerea unei alte declarații în această situație.
   Soluția este să o înregistrați în august cu dată document de iulie pentru a fi preluată pe regularizări în august în D300, însă în D394 va fi cuprinsă în august nu pe iulie.

 77. Buna ziua, am introdus clientii persoane juridice care cumpara cu factura si bon de casa , platitori de TVA, la C …….dar nu apar in declaratia 394 , ce nu fac bine?

  1. Nu la C. La C se introduc dacă le emiteți doar bon fiscal cu codul lor fiscal înscris pe el și care are îndeplinește condițiile de factură simplificată.
   Dacă e factură, factură, încasată cu bon fiscal, atunci trebuia să introduceți acele facturi ca atare.

 78. ok…..asa le introdusesem initial, dar o colega, de altfel bine intentionata, m-a intors din drum..:)). Multumesc pentru promptitudine.

 79. Buna ziua,
  1. Va rog sa-mi spuneti cum se va inregistra la intrari un contract de vanzare cumparare a unui autovehicul achizitionat de la o persoana fizica? Se alege optiunea borderou de achizitii sau care?
  2. In situatia in care se bifeaza optiunea ca datele sa fie vazute de parteneri, acestia pot vedea doar tranzactiile ce au legatura cu ei sau toate tranzactiile declarate in D394.
  Multumesc!

  1. 1. Da. Borderou de achiziții.
   2. Probabil că da. E o chestiune pe care ANAF nu a detaliat-o, dar mai mult ca sigur nu va permite unui partener să vadă toate informațiile declarate de mine decât cele în legătură cu el.

 80. @Cristi
  Nu imi preia in regularizari pentru ca era Furnizor cu tva la incasare.Daca scor bifa atunci pune la regularizari.Daca am si chitanta in aceeasi zi la factura cand trec manual in 394 pe iulie trec AI sau A? Pentru ca in 394 august programul pune ca si A. Cum este corect?

  1. Este logic să nu apară în regularizări atunci. Pentru că nu se trecea ca taxă deductibilă la primirea facturii. Iar dacă a fost achitată, chiar pe loc dar nu a fost cuprinsă la decontare în iulie e logic ce se întâmplă.
   Dați-o în plată în august prin deconturi. O introduceți cu bifă pusă la TVA la încasare pentru că e normal.

 81. Buna ziua,

  1. Am facturi emise pe zero catre clienti (datorita stornarii avansului facturat anterior): pe acestea D394 nu le “contorizeaza” la numarul de facturi emise. Pot face ceva suplimentar in momentul inregistrarii lor pentru a corecta acest aspect?
  2. Am un furnizor care stiu sigur ca a trecut de la categoria AI la A, dar Saga nu imi schimba regimul lui si trebuie mereu sa debifez manual faptul ca nu mai are regim de TVA la incasare. Aveti vreo sugestie cum sa rezolv problema?
  Multumesc !

  1. Se pot emite 2 facturi: una pentru bunuri/servicii și una pentru stornarea avansului, dar vă recomand să efectuați o re-actualizare a programului chiar dacă aveți ultima versiune și înainte de a genera D394 să verificați dacă factura respectivă este bifată în ecranul de generare a declarației.
   intrați la Fișiere-Furnizori și apăsați “Verific” pentru furnizorul respectiv. Verificați ca facturile primite de la el de la data la care aplică sistemul de TVA la încasare să aibă pusă bifa la TVAi.

 82. Buna seara. Am depus D394 si la recipisa am primit mesajul:
  “Au fost identificate următoarele ERORI:
  E: validari globale
  eroare atribut: calitate_intocmit: atribut prezent dar vid nepermis”
  La persoana care intocmeste declaratia am trecut numele si prenumele, CNP si functia la Alta calitate pentru ca sunt pfi (am incercat sa pun si la functie in cadru persoanei impozabile si tot acelasi mesaj am primit).
  Nu stiu ce sa mai incerc.
  Multumesc anticipat

 83. Ce se intampla daca in declataratiile 394 pana la 30 iunie 2016 apar clienti neplatitori de TVA sau la furnizori bonuri ce cuprind CUI-ul firmei? Trebuie neaparat refacute? Multumesc!

 84. Cristi, nu inteleg de unde concluzia ca nu se poate redepune o alta declaratie peste cea initiala in cazul unor facturi intarziate. Puncul 3 din Anexa 2 a ordinului 3769/2015 pare ca zice ca ne da voie: “3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea SI/SAU OPERATIUNILE CARE NU AU FOST DECLARATE, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.”

  1. Citește în continuare. Nu se termină acolo.

   3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial. Nu vor face obiectul redepunerii declarației facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare față de data emiterii acestora de către furnizori.

 85. Da, anexa 2 a fost inlocuita prin ordinul 1105 din martie 2016 si apare si precizarea asta. Dar asa e la anaf cu legislatia :)

 86. Multumesc, legislatie.just.ro vad ca are si actele normative cum au iesit ele si consolidari. Si am mai patit-o odata dar nu m-am invatat minte :))

 87. BTW, se apropie octombrie, si nu la culesul strugurilor ma gandesc ci la o noua dilema ce apare la declararea facturilor (peste 10.000 detaliat, sub 10.000 cumulat) pentru persoane fizice. PFA si II. in ce categorie intra? Sigur, dpdv. juridic sunt persoane fizice, dar D394 mi se pare gandit altfel…

  1. Depinde. Dacă sunt înregistrați în scopuri de TVA se declară indiferent de valoarea facturilor. De la 1 octombrie se vor declara nu doar persoanele fizice ci și acele persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA cu mențiunea că doar la persoane fizice se va detalia acea operațiune a cărei factură e mai mare de 10,000 lei. Din punct de vedere fiscal PFA, II sau IF sunt persoane impozabile. Plafonul de 10,000 lei e pentru persoane fizice (altele decât cele sunt persoane impozabile).

 88. @Cristi eu am o speta aparte. Am primit in septembrie o factura din luna mai. Cand am introdus-o in program la intrari, m-a atentionat Saga ca: trebuie depusa la trim II rectificativa la d394, iar in ceea ce priveste tva o sa se treaca suma la regularizari in decontul curent(respectiv trimIII). Am sunat si la finante si ei mi-au zis ca trebuie sa prind factura in declaratie din trim III la d394, nicidecum sa fac rectificativa la trim II.Ce parere aveti?Si eu am interpretat exact ca dvs.

 89. Buna ziua,

  Revin cu aceeasi problema de luna precedenta referitor la declararea in 394 a taxarii inverse inregistrate pe ” NEDEFINIT”

  Exista multe situatii in care inregistrarea se face pe nedefinit cu taxare inversa :
  – avansuri
  – stornari de avansuri
  – discounturi cereale venite ulterior facturarii marfii ( in alta luna )
  – diferente de cantar ( care se inregistreaza doar valoric )
  – bonificatii calitate cereale , etc

  Tot ce se inregistreaza pe nedefinit cu taxare inversa, in declaratia 394 apar ca erori din cauza ca nu au atribuit un cod .
  Fiind inregistrate pe nedefinit este imposibil de atribuit un cod.

  Fiind o societate cu profil agricol, situatiile expuse mai sus se multiplica cu 4/5 tipuri de cereale pt fiecare categorie exprimata ( deoarece fiecare cereal are codul sau ) Este oarecum imposibil de creat tipuri de articole contabile + articolele aferente ex” avans grau”, ” avans orz ” , ” avans seminte rapita”, ” diferente cantar rapita” la care sa se atribuie codul corect pentru tipul respectiv de cereal sau de saminta .

  Daca ar fi o situatie/doua de acest gen intr-o luna nu as fi atat de insistenta, insa cand sunt 4,5 societati de agricultura in plina campanie agricola, situatia expusa mai sus devine foarte dificila.

  Va rog mult daca ma puteti ajuta cu o solutie in care sa se poate adauga codul manual la inregistrarea pe nedefinit .
  Sau daca exista o alta solutie pe care eu nu reusesc sa o vad .

  Va multumesc mult pentru intelegere .

  1. La avansuri și stornări avansuri este irelevant la o adică. Dar singura soluție este crearea de articole nestocate cu cod de produs pentru D394 asociat și facturarea pe acele articole. Nu există altă posibilitate momentan, tehnic vorbind, ca din program pe tip nedefinit să se asocieze acele coduri.

 90. Cu riscul sa ma repet in sensul sa fi fost deja aceasta intrebare si scuzele de rigoare, daca in septembrie de exemplu am primit o factura pe iulie, am inteles ca nu trebuie sa depun rectificativa la 394 iulie. Dar eu cum introduc factura in saga? cu ce data ? cu data adevarata sau cu 01 august? pentru ca daca o introduc cu iulie, fiind cu tva, imi deregleaza si TVA-ul adica declaratia 300 deja depusa. Este corect sa o introduc cu data de 01 august si atunci o sa apara in 394 august ?
  Multumesc.

  1. Cu dată de august, dacă nu ați depus decont pe august, iar dacă ați depus decont pe august cu dată de septembrie, dar completați la dată document (câmp vizibil la apăsarea butonului >> situat în partea superioară a ecranului de intrări) data din iulie pentru ca în decont să fie preluată la regularizări.

 91. Am retinut ca ati zis anterior ca nu se mai poate corecta declaratia depusa, in sensul adaugarii unor operatiuni(facturi venite cu intarziere)? Este precizat acest fapt in actul normativ? Vad ca programul permite generarea unei noi declaratii, cu operatiuni adaugate. Multumesc!

 92. Textul de lege gasit de mine, regeritor la ce am intrbat mai sus este urmatorul: “În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori”. Vad ca se refera la facturile primite cu intarziere. In cazul in care se omite, din alte motive, declararea unei facturi, se poate corecta declaratia, in sensul adaugarii operatiunii si redepunerii? Programul SAGA vad ca permite acest lucru. Multumesc!

  1. Nu se poate. Așa toată lumea va spune că a omis înregistrarea în lună chiar dacă în realitate factura a fost primită ulterior.

 93. Buna ziua,
  Am si eu o nelamurire. Am o intreprindere individuala si un contract de inchiriere pentru o masina care apartine unei persoane fizice. Cum introduc asigurarea rca de la masina respectiva? Din cate am inteles, nu trebuie sa apara in declaratia 394, fiind emisa pe numele persoanei fizice?
  Multumesc.

  1. Ca o plată, direct la casă sau bancă. Atenție însă: ea nu reprezintă cheltuială deductibilă decât dacă prin contractul de închiriere e prevăzută plata ei și dacă va fi recunoscută ca venit al proprietarului adăugându-se chiriei.

 94. Buna ziua,
  O persoana fizica inregistrata ca platitoare de tva (ptr.vanzari imobiliare), va depune si D394?
  Deci nu vorbim despre un pfa.

  1. Da. Nu contează că nu e PFA. Toți cei înregistrați în scopuri de TVA au obligația depunerii decontului de taxă și a declarațiilor informative, conform legii.

 95. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati, am o firma de transport, emitem facturi cu cota TVA 20% pentru cumparatori din Romania si facturi pt. transport intracomunitar cu mentiunea “Neimpozabil in Romania conform art. 133, al.2 din Codul fiscal”pentru cumparatori din UE. Pana acum facturile erau emise in mod cronologic, in aceeasi plaja de facturi, indiferent de beneficiar. De la 1 octombrie 2016 ar trebui sa mergem in continuare cu plaja de numere pt. facturile emise pt. operatiuni pe teritoriu national si separat sa facem o Decizie interna prin care sa atribuim serii si numere distincte pentru facturile cu beneficiari din UE, facturi pe care le declaram doar in declaratia 390? Nu am gasit in instructiunile de completare a declaratiei 394, precizat clar, cum trebuie sa procedam. Va multumesc.

  1. Puteți merge așa în acest an. Eu v-aș recomanda ca la anul să aveți serii și numere distincte.
   Și o observație – corectați temeiul legal. Art.133 nu mai are treabă cu locul prestării și cu TVA din 2016. Articolul valabil din 2016 este 278.

 96. Cristi :
  Cu dată de august, dacă nu ați depus decont pe august, iar dacă ați depus decont pe august cu dată de septembrie, dar completați la dată document (câmp vizibil la apăsarea butonului >> situat în partea superioară a ecranului de intrări) data din iulie pentru ca în decont să fie preluată la regularizări.

  Pai da, da nu mai apare in D394 la august.

 97. Buna ziua,
  Am o societate, inregistrata in scopuri de TVA, dar de vreo 2 ani nu mai presteaza activitatea 1011, ci are un spatiu inchiriat. Facturile emise sunt fara TVA, conform Art. 292 (2) e, din Codul fiscal. In declaratia 394 ce trebuie completat? SAGA a scos toate campurile cu “zero”. Trebuie trecut seria si numarul facturilor sau alte elemente?
  Multumesc anticipat pentru ajutor.

  1. Programul a procedat corect. Momentan se declară exact ceea ce se declara și până la iunie 2016, doar că pe un alt format. Abia începând cu declarațiile depuse pentru octombrie 2016/trimestrul IV 2016 se vor declara toate facturile și plajele de numere, dacă nu cumva se mai modifică ceva între timp.

 98. Cartus E. ,
  rubrica “Cod valabil de TVA in statul membru”

  1.
  Cum verificam asa ceva. Trebuie sa stim ex. portugheza sa verificam la ei pe cine-stie-ce site? Si cum demonstram ca am facut-o?

  Evident, ca pot fi firme inregistrate TVA (VAT) valid, care insa nu sunt incluse in ROI, si baza de date europeana, interogabila, pentru care emitem factura cu TVA.

  2.
  Daca decidem ca nu e “cod valabil TVA in statul membru”. Factura nu mai apare in D394 – corect?

 99. Buna ziua,
  Ma puteti ajuta cu urmatoarea problema: pe baza unui contract comercial cu un client, aceasta imi emite autofactura lunar (emite in numele nostru factura de reducere comerciala). Cum pot inregistra aceasta factura in Saga? Multumesc.

  1. Tot nu cred. Aici apar pe declarația lunii septembrie niște facturi din iulie. Asta înseamnă că s-a introdus la dată o dată din septembrie și la dată document o dată din august. Preluarea în declarația 394 a lunii septembrie este normală.
   Iar captura aia de ecran cu facturile operate în iulie cu dată document din iunie nu are nimic de-a face cu facturile din D394 a lunii septembrie.

 100. Am si eu o intrebare. Pentru cei ce folosesc varianta PDF a declaratiei 394 , dupa ultimele modificari , nu se mai pot prelua informatiile din lunile precedente. Astfel , in fiecare luna trebuie reintroduse datele firmei si datele clientilor/furnizorilor(CUI + denumire). S-a scos varianta de “anulare date din luna precedenta”.
  Cum se poate rezolva aceasta problema?

  1. Folosind un soft care să vă genereze automat această declarație.
   Altfel, întrebați-i pe cei de la ANAF cum văd ei rezolvarea problemei.

  1. Nu muriți că e păcat. Motivele pot fi multe:
   1. nu ați introdus datele corect în program.
   2. le-ați introdus corect, dar sunt date care nu se declară acum: de exemplu bonurile fiscal cu valoare de factură simplificată sau facturi emise către persoane neînregistrate în scopuri de TVA
   3. nu ați dat permisiune Adobe să încarce datele în formularul PDF
   4. nu ați completat datele reprezentantului legal, dar aici programul vă avertizează
   5. probabil nu vedeți datele centralizate. Asta este pentru că nu ați validat declarația. Dacă o validați se vor completa și totalurile.

 101. Buna ziua, am si eu doua nelamuriri, prima in cazul unui pf inregistrat in scopuri de tva care emite facturi la persoane fizice ..avans apartamente cota 5% mai mari de 10000 si vad ca nu sunt duse in d394 si a doua in cazul rapoartelor zilnice unde am trecut nr. bonuri…si la fel nu le duce in d394. Omit ceva?

  1. Da. Pentru perioada iulie-septembrie acestea nu se declară. Dacă nu se schimbă nimic se vor declara abia cu declarația depusă pentru luna octombrie pentru cei care depun lunar sau trimestrul IV pentru ce depun trimestrial.

 102. Buna,

  Am o factura de la Carrefour cu 2 cote de tva, dar eu o inregistrez cu cota tva 0. Am introdus-o cu doua randuri, ambele cu cota tva zero, pentru a putea modifica in decl.394. Dar imi aduce doar un rand, cu cele doua sume cumulate. Cum trebuie sa fac sa pot completa sumele pentru cele 2 cote?
  Multumesc frumos!

  1. De ce ați înregistra-o cu cotă zero? Înregistrați factura normal și nu aveți probleme.
   Dacă prin a înregistra cu cotă zero vă referiți că nu doriți sau nu puteți deduce acel TVA fiind vorba de achiziții ce nu au legătură cu firma, pierderea dreptului de deducere nu se face înregistrând cu zero. Ci evidențiind în contabilitate acest lucru. În partea de detalii a intrării pe coloana “Nedeductibil” imediat după valoarea TVA selectați “I – integral nedeductibil”

 103. @Cristi
  Declaratia 394 nu e la septembrie ci la trimestru III deci n-ar trebui sa preia si facturile cu data din iulie daca nu se mai depune 394 rectificativ pentru facturi “uitate”(cum e cazul celor din iunie)?

 104. Am inteles acum: ordinul se aplica pentru facturi cu data document dupa 01.07.2016 deci cele din iunie raman cu redepunere D394 corectata.

 105. Buna ziua,

  Societatea noastra emite facturi de prestari servicii catre o persoana impozabila din UE care nu ne comunica un cod valid de tva, cu tva 20%. In care caseta din D394 se duc aceste prestari, in caseta D sau E? Dar, in situatia in care emit factura de servicii cu tva catre o persoana fizica din UE?
  Multumesc,

  1. În ecranul Numere și serii din meniul Diverse vă puteți defini plaja de numere. Dacă introduceți de exemplu FBH0001 la FBH9999, programul va considera că ați introdus seria FBH pentru numerele de facturi de la 0001 la 9999.

  1. În ieșiri. Pe orice client doriți. Și le validați fără să introduceți ceva la detalii.
   Vă rog să citiți și acest post care conține precizări legate de modul de operare în program.
   Citiți și comentariile care conțin întrebări și răspunsuri.

 106. Revin cu completari in legatura cu bonul de macinis: in baza acestuia inregistrez si prestarea de serviciu precum si incasarea care se face in natura.

  1. Dacă emiteți doar bon de măciniș eu zic că nu e de ajuns. Eu zic că e nevoie de factură pe fiecare om în parte.

 107. Cum se declara in 394 achizitiile de constructii?
  Declaratia se valideaza cu erori. Am mentionat in sectiunea Lista operatiunilor taxabile, Cod C, achizitii taxare inversa, cod 33 constructii si imi gerereaza cu erori

  1. Este o problemă ce ține de ANAF. Adresați-vă celor de la ANAF punând întrebarea pe adresa de mail a dânșilor.
   Pare să fie o problemă în fișierul PDF ce nu permite declararea pe tipurile 32 și 33 a operațiunilor cu taxare inversă.

 108. @Cristi
  Daca o parte se incaseaza prin card bancar cum definesc clientul fictiv pe contul analitic, astfel incat sa se preia corect in 394? Pana acum aveam definit analiticul pe 4111 iar incasarea o faceam distinct pe 5311 si 581. Multumesc!

 109. @Daniela
  Daca o parte din raportul zilnic Z se incaseaza prin card bancar cum definesc clientul fictiv pe contul analitic, astfel incat sa se preia corect in 394? Pana acum aveam definit analiticul pe 4111 iar incasarea o faceam distinct pe 5311 si 581. Multumesc!

 110. Va rog sa imi spuneti cum inregistrez un contract de inchiriere spatiu pentru evidentiere in D 394, daca la partile din contract la sectiunea Locator am 2 personae, sot si sotie?
  Declar doar pe unul dintre ei sau impart suma la 2?

  1. Împărțiți la doi. De fapt efectuați plata către două persoane diferite chiar dacă e vorba de un singur contract.

 111. vad ca la generarea 394/octombrie ,valorile de intrare preluate pe tip dpcument Z sau borderou de achiztii nu mi se preiau in declaratie

 112. Cum se inregistreaza in 394 o factura emisa catre un client pf care nu vrea sa spuna cnp ci doar adresa? pt ca am incercat fara cod/cnp si da eroare.

  1. Nu dă eroare. Nu se declară nominal dacă e cu o valoare mai mică de 10,000 lei.
   Se va modifica și programul zilele acestea pentru că ANAF a mai modificat formularul pdf.

 113. referitor la #240 asa este uiumul este o plata in natura, dar tb un document de intrare in gestiune (apare ca o achizitie) dupa care se face compensarea intre fact de prestari si doc de intrare. Acest uium este o cantitate cu o val , prestare de serviciu se face cu tva uiumul intrat i gestiune este fara tva.

 114. va rog sa mi explicati ce trebuie sa selectez la “iesiri” ( in saga) pentru bonuri fiscale emise. mentionez ca este un magazin care vinde produsele cu bon fiscal. pana de curand selectam “B”, acum ce fac ? am incercat o simulare a 394 si-mi spune ” cod fiscal incorect”

  1. Același lucru veți selecta.
   Refaceți actualizarea programului.
   Dvs și cei ca dvs = aveți răbdare ANAF a tot schimbat fișierul pdf și validatorul XML și mai mult ca sigur acestea vor mai suferi modificări. Se vor introduce și în program, așa că aveți răbdare, nu vă grăbiți să depuneți momentan.

 115. Buna ziua, am si eu o nelamurire, am primit debit note-uri de la firme de asigurari pentru asigurarile rca si casco platite. Pe aceste debit note-uri sunt scrise toate datele societatii beneficiare – intrebare se declara in 394 de la 01 octombrie?
  Asiguratorii sunt neplatitori de tva.

 116. Buna ziua am o firma cu cod caen restaurante dar are si un magazin .Cum procedez pentru 394 crez o grupa in care nu scriu codul caen si lucrez pe ea pt.magazin?

 117. Buna ziua, am primit de la un furnizor o factura cv bilet calatorie, tva-ul este scutit cu drept de deducere. La intrari inrgeistrez pe „i” si in decl394 nu treb sa apara. Multumesc

  1. E o întrebare sau o afirmație?
   Dacă e întrebare, da, așa este – nu apare în D394. Dacă e afirmație, da- aveți dreptate.
   Pe de altă parte cu I se înregistrează numai dacă există TVA înscris pe factură și acel TVA e nedeductibil integraș. Cheltuiala va fi și ea tratată ca fiind nedeductibilă.
   Dacă e emisă fără TVA se completează zero la TVA-atât la procent cât și la sumă.

 118. Buna ziua,
  Avem 4 puncte de lucru unde se emit facturi persoanelor fizice (servicii cablu tv si internet) in punctele de lucru sunt programe de facturare care nu sunt in retea cu programul saga.
  Intrebare: pentru perioada octombrie- decembrie 2016 in declaratia 394 trebuie trecute plaja de facturi alocate si seria respectiv nr fact emise in perioada de raportare?

 119. Daca valoarea unei facturi este mai mica de 10000 lei si este emisa persoanelor fizice (neimpozabile): Am inteles ca aceste facturi se vor trece nominal numai de la 01.01.2017.
  In prezent emitem facturi la fiecare punct de lucru (ex. intervalul AAA2000 la AAA3000) in acest interval exista 5 facturi emise persoanelor juridice platitoare de TVA care le trec in saga pentru a putea fi preluate in D394 nominal, iar restul de 995 facturi le trec la exceptie la sfarsitul declaratiei la nr total facturi unde aleg cota TVA si completez baza si tva.
  Intrebare1: Daca e corect ce am scris mai sus?
  Multumesc

  1. Da, este corect. Dar dacă folosiți SAGA și facturile sunt operate în program, acesta le pune automat în mod grupat în declarație.

 120. Buna ziua,

  Am depus D394 pe luna octombrie 2016 si am primit un mesaj de eroare la depunere:
  “F: serieFacturi(3)
  eroare structura:continut nepermis(/>)in sau dupa sectiunea serie Facturi”
  Nu depistez nici un continut de genul / sau >.
  Ce altceva poate insemna acest mesaj?
  Va multumesc mult!

 121. Buna seara,
  Am a factura emisa pentru o firma din Ungaria, dar factura este emisa cu tva, pentru ca foloseste bunurile pe teritoriul Romaniei.
  Programul imi zice cod foscal eronat.
  Cu pot rezolva problema?
  Multumesc

  1. Să operați factura la ieșiri valută pe client cu țara setată ca fiind HU pe o factură emisă normal, cu TVA.

  1. Am explicat și în articol, dar reiau explicația. Programul nu are de unde știi doar din cod CAEN că activitatea e una exclusiv de servicii de reparații auto sau doar spălătorie auto. Dacă eu vă dau datele unei firme și codul CAEN al acesteia, fără să știți cine e firma, cum ați putea știi doar din codul CAEN dacă aceasta are doar spălătorie auto sau doar reparații auto ori o activitate mixtă?
   Cum doar activitatea de spălătorie auto este urmărită distinct în D394, e necesară setarea a cel puțin o activitate fără CAEN completat pentru ca programul să nu ducă toate ieșirile pe activitatea urmărită – cea de spălătorie auto.

 122. Daca un restaurant (si cred ca majoritatea lucreaza asa) serveste clientilor si bauturi alcoolice si non-alc. pe care le are la bar nu in bucatarie, ar trebui sa declare separat pe CAEN 5610 Restaurante si pe 5630 Baruri? Si daca da, cum mama-ma-sii sa facem separarea? Luam fiecare bon fiscal si scoatem bauturile separat?

  1. Nu. Cine a spus asta? Toată activitatea, toate veniturile respective sunt ale restaurantelor. Hai să fim serioși.

 123. Buna ziua!am o factura de achizitie a bonuriloe de masa pentru personal ct tva 0 pe care am si comisionul cu tva,la intocmirea declaratiei 394 nu mi-o preia cum trebuie sa procedez?
  Multumesc!

  1. Cu TVA zero la tichete și cu TVA la comisionul respectivb. Dacă vă selectează poziția fără TVA în D394 debifați-o.

 124. buna ziua,
  bonurile fiscale de benzina care au cod fiscal pe ele dar si alte bounri de cumparari care au cod fiscal inscris le-am trecut in intrari si am selectat la tip C, cu toate acestea nu imi apar in declaratia 394, cand merg pe jurnale si dau actualizare decl 394 acestea sunt fara bifa desi au RO, di greseala am uitat sa selectez C la un bon de benzina si culmea pe acela mi-l preia in declaratie, deci cum este corect sa selectez la tip C sau sa le las ca si o factura fara sa selectez nimic. multumesc

  1. Nu e culmea. E emis sau operat fără TVA probabil.
   Bonurile ce sunt operate cu C – adică bonurile ce îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, nu se declară distinct ci cumulat. Cele ce sunt emise de neplătitori de TVA se declară pentru că sunt cosiderate “Alte documente” din punct de vedere a D394.

 125. Multumesc pentru raspuns… urmaresc cu interes toate raspunsurile dumneavoastra… aveam un rand gol la serii facturi, l-am sters si am obtinut mesajul “fara erori la validare’.

 126. Buna ziua!
  Ptr facturile emise de clienti in numele nostru(autofactura) care are si taxare inversa cum inregistram FACTURILE?

  1. Cu Taxare inversă folosind numărul utilizat de ei. Și modificați manual în declarație.
   Momentan, pentru facturi cu taxare invcersă emise de client în numele furnizorului, nu există suport.

 127. Am urmatoarele activitati:
  CAEN 1610-taierea si rindeluirea lemnului-activitate principala,gestiune cantitativ-valorica
  CAEN 4711 -comert am .in mag.nespecializate ,cu vanzare preponderenta de produse alim.,…cu gestiune global -valorica
  CAEN 4719-com am. in mag. nespecializate ,cu vanz. preponderenta de produse nealimentare..cu gestiune global-valorica
  CAEN 5630-baruri si alte activitati de servirea bauturilor,cu gestiune global -valorica.
  Iesirile pentru cod CAEN 4711,4719 si 5630, le inregistrez :
  Tabel 1-tip B
  Tabel 2-detalii -tip nedefinit.
  In aceasta situatie nu reusesc sau nu stiu eu procedeul, sa-mi creez grupe pentru cod CAEN 5630 si rest activitati.
  Nu stiu daca m-ar ajuta sa merg cu veniturile pe activitate /centre,asa apare in iesiri- tabel 2 o coloana cu denumirea ,,activitatea “din care pot sa o selectez activitatea.
  Va rog mult ,care ar fi parerea d-voastra.
  Multumesc!

  1. Vă creați cel puțin o grupă (activitate) în fișiere – grupe la care puneți CAEN 5630. La orice ieșire culeasă pentru activitatea respectivă, în detalii pe coloana activitate veți selecta codul acesteia așa cum e definit în grupe.

 128. Buna ziua,
  Am urmatoarea situatie
  cod caen 5610 si cod caen 4520(spalatorii auto cu aceptor de monede, unde emit doar monetar)
  Am 48 de case de marcat ,la codul caen 5610 .Nu am configurat nimic nici la grupe dar nici la serii facturi deoarece emitem si facturi.
  Cum ar trebui sa procedez mai exact?

  1. În Fișiere-Grupe – pagina activități vă creați două grupe
   Restaurante cu CAEN 5610 și Spălătorie cu CAEN 4520
   Orice încasare de la spălătorii o operați pe E – Excepții de la utilizarea AMEF și în partea de detalii pe coloana “Activitate” selectați grupa definită anterior.
   orice încasare de la restaurante, raportul Z de le acestea se va opera pe tip “B – Bon de casă” introducând și numărul bonurilor de casă înscris în Z, iar în partea de detalii la coloana activitate alegeți activitatea corespunzătoare.
   Configurați și plaja de serii și numere utilizată pentru facturile emise. Acest lucru se face în Administrare – Numere și serii.
   Facturile le veți opera pe tip factură. Dacă ele sunt încasate cu bon fiscal (pentru restaurant) atunci din raportul Z al zile respective scădeți valoarea bonurilor pentru care s-au emis facturi și numărul de bonuri pentru care acestea au fost emise. În parte de detalii, de asemenea, alegeți activitatea pentru care e emisă factura.

 129. Cred ca acesta e raspunsul la intrebarea mea:
  ,,ver.471
  2. In ecranul “Grupe”, pagina “Articole contabile / Centre de profit” s-a introdus o noua coloana numita CAEN, pentru evidentierea distincta a activitatilor care trebuie sa apara distinct in D394. Acestea sunt 1071,4520, 4730, 4776, 4776, 4932, 5510, 5610, 5630, 812, 9313, 9602 sau 9603.

  ver.472
  2. S-au modificat denumirile pentru grupele de articole contabile in “Activitati”.
  3. In ecranele “Gestiuni” si “Articole” se poate selecta activitatea implicita, astfel incat, la operarea gestiunii sau articolului, aceasta sa se completeze automat. Deocamdata, optiunea este functionala doar in ecranele “Intrari” si “Iesiri”.

  As sterge ce-am scris ,dar nu stiu cum.
  Va multumesc!

 130. Am o societate care desfasoara urmatoarele activitati;
  – comert cu carburat – cod 4730
  -activitati de spalatorie – 4520
  -activitati de vulcanizare cod caen -4520
  Am creat in activitati/centre de profit : cod 21- comert cu carburant- cod 4730; cod 22 activitati de spalatorie cod 4520; cod 23 activitati de vulcanizare fara cod
  In iesiri am operat pe B distinct fiecare operatiune.
  In declaratia 394 nu imi duce in rubrica G niciun bon ( nr bonuri nimic) valoare incasari nimic si nici la operatiuni care se declara distinct nu imi duce nimic.
  Apar in schimb la operatiuni efectuate pe teritoriul national.
  la validare apare urmatoatrea eroare:
  Daca nu ati facut operatiuni ( operatiuni = 0 ) atunci nu puteti sa declarati informatii in sectiunea G
  Ma puteti ajuta?

  1. Asigurați-vă că aveți ultima versiune a programului. refaceți oricum actualizarea pentru că s-a tot modifica PDF-ul declarației și s-au făcut și mici corecții.
   Reintrați la Fișiere-Grupe și realegeți codul CAEN la activități.
   Reintrați în ecranul din care generați D394 și actualizați datele. Apoi generați iarăși declarația.
   Din testele mele nu ar trebui să fie probleme, programul ducând bine sumele în declarație.

 131. Buna ziua
  Unde avem sediul secundar avem contract de inchiriere si acuma chirie fiecare luna trebuie raportate la 394 sectiunea R ?

 132. Buna ziua,
  Societatea desfasoara activitate de cultivare a cerealelor pe terenturi arendate de la persoane fizice.
  Arenda in bani si/sau in natura platita la p.f. se declara in D394 in cartusul D si in lista de detaliu (nominal fiecare p.f.) sau doar in cartusul D pe total.

  1. În D și în lista de detaliu, fiecare persoană în parte. Cumulat se declară livrări către persoane fizice în cazul în care facturile emise către persoane fizice sunt sub valoarea de 10,000 lei/factură.

 133. Buna ziua,
  Pentru a genera D394 corespunzatoare lunii octombrie 2016 ce trebuie sa selectez de la Operatiuni–> Toti tertii?
  Mentionez ca inclusiv in luna septembrie am selectat numai tertii cu RO.
  De asemenea daca am actualizat datele si n-am selectat nici o optiune din cele 4
  (1. selecteaza toti tertii unde ar aparea si firmele externe;
  2. selecteaza numai tertii cu RO a fost pana la 01 oct 2016;
  3. deselecteaza tertii fara cod fiscal sau cu CNP;
  4. deselecteaza toti tertii.)
  se pare ca declaratia e ok.
  Intrebare. Furnizorii de la care avem bon de casa cu cod fiscal nu sunt trecuti nominal in declaratie, unde sunt cuprinsi acestia (bonurile de combustibil).
  Multumesc.

  1. Dați actualizare date în declarație. Atât. Programul selectează corect terții în funcție de regulile de completare a D394.
   Vă recomand și efectuarea unei actualizări, chiar dacă aveți deja instalată ultima versiune.

 134. Buna ziua
  Va rugam sa ne spuneti daca incepand cu 01.10.2016 politele RCA se declara in D394 ca si contract sau nu ?

  1. Nu se declară în D394.
   Operațiunile neimpozabile din punct de vedere al TVA sau cele scutite fără drept de deducere nu fac obiectul declarării în D394.

 135. Buna ziua,

  Am inregistrat o factura de iesire (chirie) cu tva 0, dar ambele societati sunt platitoare de tva, intrebarea mea este de ce nu se preia in D394?
  Va multumesc.

 136. Buna seara,
  Va rog sa imi spuneti factura emisa de BT Intermedieri Agent de Asiguare(neplatitoare TVA), pentru asigurare casco ,se declara in 394 incepand cu 01.10.2016?

 137. Buna ziua, nu lucrez nici cu saga nici cu alt program de contabilitate si completez manual tot ceea ce tine de D394.As dori sa va intreb cum si unde trebuie sa introduc achizitiile cu bon fiscal pt combustibil pentru a aparea corect la Sectiunea I, punct 1.5? Multumesc

  1. Nu se introduc în lista de operațiuni din declarație. Le cumulați și înscrieți la I 1.5 valoarea cumulată.

 138. Buna ziua, am si eu cateva intrebari :
  1. primesc chitanta de la asociatia blocului pentru apa rece. Contabilizare => Intrari tip “e” => nu apare in 394. Este corect ?
  2. platesc chirie pentru spatiu la o persoana fizica, pe baza unui contract. Contabilizare => Intrari tip “contract” => apare in 394. Este corect
  3. am generat 394 pentru luna octombrie. La sectiunea C, in afara de numar de persoane, prima linie, pe celelalte linii nu apare nimic, desi am achizitii cu 20% si 9%, care apar in sectiunea H. Nu trebuia sa preia la linia de achizitii (prima dupa livrari), totalul facturilor, bazei impozabile si a TVA-ului, preluate la sectiunea H, pe cota de TVA ?
  Am citit intr-un document ca “sectiunea C va fi vizibila numai in cazul in care se completeaza formularul inteligent (SOFT A). In cazul in care validarea se face prin intemediul softului J, informatia va fi diponibila numai in fisierul .xml, fara a fi vizibila si in fisierul.pdf generat de aplicatia Soft J”
  Este adevarat ?
  Multumesc pentru raspunsuri. O zi placuta.

  1. 1. Puteți introduce direct la casă operațiunea. Nu se declară în D394.
   2. La fel cu punctul 1. Dacă ați operat prin intrări, deselectați poziția respectivă înainte de generarea D394.
   3. Secțiunea C se va completa automat la validarea datelor în PDF dacă folosiți generarea în pdf.

 139. Multumesc pentru raspunsul rapid.
  2. Chiria platita une persoane fizice, nu se incadreaza la sectiunea D, achizitii de servicii de la persoane neimpozabile ?
  In cazul in care nu se declara, inseamna, ca operatiunile scutite (asigurari, operatii bancare, chirii, etc.) nu se declara, indiferent ca sunt furnizate de persoane impozabile sau neimpozabile !!
  Daca contabilizez aceste 2 operatii direct prin casa, nu vor mai fi preluate in d300 ? este vreo problema ?
  Multumesc.

 140. Buna ziua , eu lucrez In saga doar salariile deocamdata ca nu am avut timp sa preiau sodurile din celellat program de contabilitate sa lucrez in programul d-voastra si am rugamintea sa imi confirmati daca am inteles bine acum in declaratia 394 in octombrie la plaja de facturi alocate operam numarul care a ramas neutilizat la 01.10.2016 pana la numarul care a fost alocat anului 2016, mai am o societate cu activitate cod 1071 care are un magazin la sediul fabricii cu produse patiserie si un magazin cu cod 4719 tot la sediu fabricii , trebuie sa operez direct in 394 , vreau sa ma ajutati cum inregsitrez direct in declaratie , Multumesc frumos .

  1. Dacă sunt vânzări cu factură le operați în prima secțiune a listei de operațiuni. Dacă sunt vânzări cu casa de marcat le operați în secțiunea a II-a din lista de operațiuni pe tip I1. Vor apărea la G, cumulat. La I punctul 7 veți completa cumulat valoarea vânzărilor pe codul CAEN urmărit (valoarea fără TVA și TVA corespunzător acestora).

 141. @Cristi
  Am inteles. Si dupa crearea grupei faca CAEN trebuie sa ma duc pe fiecare document si sa pun grupa respectiva? Doar la intrari din cate am inteles?
  Multumesc anticipat pt raspunsuri!

 142. @Cristi
  Am intrebat daca la restaurant trebuie sa setam grupe pe CAEN 5610 si 5630 pt ca mi s-a spus ca nu au voie sa vanda bauturi alcoolice daca nu au si CAEN 5630 Baruri.
  Dar e greu de separat o activitate de alta, poate doar prin cota de TVA din Z-uri.

  1. E o prostie în opinia mea. Restaurant înseamnă local ce vinde preponderent mâncare, dar asta nu înseamnă că nu poate vinde și băuturi.

 143. Buna seara.
  Factura de achizitie “lemn de foc” cu taxare inversa: am creat articol “LEMN DE FOC” si la tip articole am creat “Masa lemnoasa” la care am bifat “nestocat” si la Detalii am pus cod 23.
  Cand ma duc in factura nu imi arata tipul de articol pt ca am bifat “nestocat”. Daca bifez “aprovizionabil” mi-l arata dar imi cere si Gestiune. Ce fac, creez si gestiune?
  Si apoi ce fac cu stocul respectiv, trebuie sa fac Bon de consum?
  Multumesc.

 144. Cum se inregistreaza in 394 o factura emisa catre un client I.I. neplatitor de TVA pentru livrare material lemnos..imi apare urmatoarea eroare :
  Eroare ! Pt tip operatiune diferit de ( LS, AS, N, V) nu se accepta cota = 0 !
  Eroare ! TVA nu se completeaza pt cota = 0!
  eu am introdus-o in D394 la Tip partener 2 – persoane neinregistrate in scopuri de TVA..
  multumesc!!

 145. La achizitie cu taxare inversa ( C , 9%) la validarea formularului se schimba procentul de TVA din 9% in “nu e cazul” desi inainte de validare exista, si primesc eroare la transmiterea declaratiei

  1. Era o problemă a formularului PDF de la ANAF. Între timp a fost corectată, așadar refaceți actualizarea programului SAGA chiar dacă aveți deja versiunea 476 pentru că și în program a fost introdus noul pdf de la ANAF (de fapt noile PDF-uri, că s-a tot modificat acest formular).

 146. Buna ziua

  Va rog sa-mi spuneti daca inchirierea unei cladiri in baza unui contract de inchiriere de la o persoana fizica se trece la sectiune D?
  Multumesc

 147. Am emis factura de servicii proiectare cladire in Romania pentru o asociatie din Ungaria ( fara cod valid de tva).
  Am facturat cu tva, conform art.278 (3) si (4)din Cod Fiscal. Factura am inregistrat la iesiri valuta, tip E. In tabelul Jurnale la 394 nu se preia factura.
  Daca inregistrez la tip factura, se preia in Jurnale, dar la generarea declaratiei lipseste aceasta factura. Sau nu se declara in 394?
  In cartusul E si F ce se intelege prin persoane impozabile nestabilite? Impozabile din punct de vedere tva? Si fiind vorba de o asociatie fara cod valid de tva, nu se declara?

  1. Se înregistrează pe tip factură și se emite cu TVA. Pe tip E se înregistrează dacă ar avea cod valid de TVA.
   Persoane impozabile e definit în codul fiscal art.266 punct.21 și este definiția dată celor ce pot avea activitate economică.

 148. Buna ziua,

  Daca hotelul detine un bar cat si un restaurant, marfurile pot fi inregistrate la pret de intrare, fara formarea pretului de vanzare cu amanuntul la momentul receptie?
  Multumesc!

 149. Buna

  Va rog sa imi confirmati daca trebuie sa fac rectificativa pentru o factura emisa de mine persoana juridica in luna septembrie si care s-a omis la inregistrare in contabilitate ;
  In contabilitate s-a inregistrat in luna octombrie si in decontul 300 apare pe regularizari , iar in declarartia 394 inteleg din ghidul de pe ANAF ca trebuie sa depun rectificativa :https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_D394_2016.pdf .

  Declaratia rectificativa pe care formular trebuie sa o fac : pe cel din septembrie sau pe cel nou din octombrie ? daca trebuie pe cel nou o sa imi ceara si numerele de facturi alocate la septembrie : este ok sa fac rectificativa pe formularul 394 din luna octombrie ?

  Multumesc

 150. Am achizitiitie de mai multe sortimente de samanta cereale pe aceeasi factura. Cum inscriu in declaratie numar facturi pentru fiecare sortiment?

 151. Am o societate care are 2 puncte de lucru, ambele cod CAEN 5610 Restaurante. Am create grupe C si H pt cele 2 puncte de lucru (centre de cost). Cum creez acum grupe cu alocare CAEN pt D 394?
  Multumesc.

 152. Firma platitoare de tva primeste o factura de la firma de avocatura, neplatitoare de tva, reprezentand servicii asistenta juridica. Se declara in D394 sau nu?
  Multumesc.

 153. Dacă sunt efectuate de dvs nu se declară.
  Dacă sunt primite și sunt servicii pentru care sunteți persoana obligată la plata TVA și sunt excepții de la regula generală se declară la E sau F în funcție de țara furnizorului.

 154. Cristina :
  Am o societate care are 2 puncte de lucru, ambele cod CAEN 5610 Restaurante. Am create grupe C si H pt cele 2 puncte de lucru (centre de cost). Cum creez acum grupe cu alocare CAEN pt D 394?
  Multumesc.

  Mi-ati spus sa setez CAEN in grupe insa daca trebuie sa setez 2 CAEN-uri la fiecare grupa (centru de cost) cum fac? La unul trebuie sa pun si 5510 Pensiune.

 155. Buna ziua!
  Nu inteleg de ce Saga nu preia, in vederea intocmirii D394, bonurile ficale emise firma (Z-urile) si nici bonurile cu CUI pentru combustibil? Sa le introduc manual?

 156. Ce plaja de facturi se introduce? Cea stabilita prin decizie, pentru tot anul sau cea din luna in care se face declaratia. Multumesc!

  1. Cea din decizie. Prin excepție, în 2016, primul număr din plaja de numere va fi primul număr folosit în octombrie.

 157. Buna seara.Daca firma presteaza numai lucrari in afara tarii -locul prestarii constructii imobile i n tara respectiva – cred ca nu raporteaza nimic in d394?M ai raportez plaja de facturi alocate?
  Multumesc frumos.O seara buna!

 158. In 394 se declara facturile stornate emise catre clineti externi?Stornarea unei livrari intracomunitare?

 159. Facturile anulate sau stornate se introduc manual in pdf ul generat de program sau exista vreo optiune de introducerea a acestei informatii direct in program?

  1. Nu. De ce? Factura de stornare, din punct de vedere al D394 orice factură ce are valoare negativă.
   Factura anulată e orice factură operată în program și validată fără a avea partea de detalii completată.

 160. Facturile catre personae fizice vad ca se preiau cumulat. Inteleg ca ele de vor declara detaliat abia din ianuarie 2017. In acest caz, pana in ianuarie, se poate sa nu se treaca cnp ul sau adresa? De asemenea, vad ca in program nu apar bifate la rubrica “preluat” bonurile fiscale cu cui, de la furnizori. Se preiau in pdf ca valoare totala?

 161. Buna ziua,
  daca am 2 puncte de lucru cod caen 5610 Restaurant activitate principala trebuie sa creez 2 grupe cu setarea codului caen,sau nu modific nimic ? Multumesc

  1. Nu. Dacă ambele sunt restaurante și dacă acesta codul CAEN setat în configurare societăți, nu e nevoie să mai faceți ceva anume.

 162. Multumesc frumos
  Inca un aspect va rog sa ma lamuriti:daca pe langa livrari vanzare marfa mai facturam si “refacturare servcii” ct 704,”prestari servicii promovare produse ct 758″ conform unor contracte comerciale sau “cv chirie”de ex ctr JTI se trec separat la I Alte Informatii pct 7 Activitate 5610 restaurante Tip Operatiune “prestari servicii” cu valoarea fara tva si tva -ul separat la cota 20%

 163. In concluzie la pct 7 Alte Informatii valoarea livrarilor fara tva de la tip operatiune”Livrari” + valoarea prestarilor servicii fara tva de la ‘tip operatiune Prestari servicii” va fi egala cu totalul iesirilor fara tva din luna? Este corect? Multumesc

 164. Buna seara.
  Va rog mult sa ma ajutati in urmatoarea speta. Sunt inregistrat TVA la incasare. La introducere furnizori ii operez pe tori cu bifa la TVA la incasare. Cum se vor prelua in 394?

 165. Adica cum se face diferentierea dintre furnizorii mei care aplica TVA la incasare si care nu? Sau la cei care nu aplica TVA la incasare nu bifez TVAi?

 166. Buna ziua,
  srl achizitioneaza deseuri feroase de la populatie pe baza borderoului de achizitie deseuri, sunt peste 1000 de borderouri lunare, peste 500 de persoane fizice, in pdf D394 se pot incarca in jur de 500 inreg, cum procedez? de asemenea daca pana acum aveam un singur furnizor 462.PF, acum trebuie sa introduc la furnizori toate persoanele fizice?

  1. Da, se operează fiecare în parte.
   Generați XML pe care îl validați cu DUKINtegrator sau folosind aplicația Declarații ANAF disponibilă în program în meniul diverse sau pe site.

 167. Buna ziua,

  Sunt PFA si emit facturi de consultanta cu TVA catre persoane FIZICE din strainatate (in general Uniunea Europeana), care achita apoi prin cont. Aceste persoane fizice straine nu au CNP valid romanesc, ci doar . Care e procedura ca D394 sa nu dea erori? Multumesc anticipat.

  1. În SAGA vă creați clientul cu țara corectă. Nu completați nimic la cod fiscal. În ecranul de generare a D394 trebuie să fie de tip 2 și PF. Se vor declara distinct numai facturile emise cu o valoare mai mare de 10,000 lei. Dacă valoarea facturilor emise este sub 10,000 lei/factură atunci facturile se vor cumula și se vor declara la excepții. Dacă aveți facturi cu valoare mai mare de 10,000 lei emise către astfel de persoane este necesar ca în declarație să introduceți măcar țara persoanei, dar ar trebui toată adresa.

 168. in cazul unei societati comerciale platitoare de tva, dar care factureaza chirii de spatiu cu tva 0 sau penalizari cu tva 0 la persoane fizice sau juridice este necesar declararea lor in dec.394?

 169. In cazul unei societati care a omis sa inregistreze o factura emisa in luna octombrie ( a primit o la contabilitate cu actele din luna noiembrie , era ultima factura de pe luna octombrie iar clientul a primit factura la timp si implicit a declarat-o in octombrie ) , aceasta factura se va inregistra in D 394 aferenta lunii noiembrie sau se va intocmi D394 rectificativa pt luna octombrie 2016?

  1. E vorba de facturi emise și neînregistrate? Se va depune rectificativ pentru octombrie.
   Doar în cazul în care e o factură primită de la furnizori, ulterior depunerii D394 nu se poate rectifica D394.

 170. Buna seara,
  activitate principala 5610 restaurante a organizat un eveniment pentru care a vandut bilete inregistrate la Primarie.
  Intrebarea este cum se opereaza la iesire vanzarea de bilete pe tip B este corect?
  Multumesc

 171. Sau vanzarea de bilete se înregistrează pe o ieșire de tip E Exceptat de la utilizarea AMEF?
  Multumesc inca o data

 172. Buna ziua,va rog frumos sa-mi spuneti unde o fi greseala la eroarea data la validarea formularului…multumesc!”Eroare ! Pt tip operatiune = V sau ( C si tip partener = 1) sau ( N si tip partener = PF) se completeaza sectiunea aferenta produsului
  Eroare ! Codul de produs de la inreg 1 are valoare eronata! Verificati inregistrare partener : 1
  Eroare ! Nr facturi aferent produs de la inreg 1 este obligatoriu! Verificati inregistrare partener : 1
  Eroare ! Baza aferenta produs de la inreg 1 este obligatorie! Verificati inregistrare partener : 1″

  1. Aveți facturi cu taxare inversă la care, în pdf, se declară și codul de articol nu doar tranzacția în sine.
   Dacă aveți doar partea de contabilitate atunci completarea codului de articol se poate face doar în PDF nu în program.
   Dacă aveți și partea de stocuri, codul de articol se poate defini în Fișiere-Articole pagina detalii rubrica “Cod pentru D394”.

  1. În ecranul numere și serii definiți de forma ABC1234. În acest caz ABC va fi considerat serie și 1234 număr. Așa se va prelua și în decizie.

 173. Buna ziua, am o sociatatea care a intrat la platitori de tva in cursul anului 2016. In total, pentru anul 2016 cifra de afaceri a deposit 100000 de euro, astfel incat am facut 010, pentru intrarea la TVA lunar, precum si 097 pentru tva la incasare. Cand generez 097, programul imi calculeaza cifra de afaceri doar de la data intrarii ca platitor de tva(cifra ce este sub 100000 de euro, doar pentru aceasta perioada). Eu cred ca trebuie completata manual cifra de afaceri pentru tot anul 2016, dar va intreb si pe dvs. cum e corect, pentru a evita eventuale erori. Multumesc!

 174. Am primit de la o firma inregistrata in scopuri de TVA o factura cu cota TVA 0% (scutit fara drept de deducere conf.art.292 alin.2 lit.b). Aceasta factura ar trebui preluata in declaratia 394? Multumesc.

 175. Buna ziua,
  Daca plaja de facturi declarata se intinde pana la numarul 17000 iar ultima factura emisa in decembrie este cu numarul 16465 cum procedez cu restul de facturi neutilizate? Le trec in D394 anulate bucata cu bucata (535 bucati)? Sau exista o alta solutie pe care acum nu o descopar…
  Multumesc!

 176. Buna ziua, am o sociEtatea care a intrat la platitori de tva in cursul anului 2016. In total, pentru anul 2016 cifra de afaceri a deposit 100000 de euro, astfel incat am facut 010, pentru intrarea la TVA lunar, precum si 097 pentru tva la incasare. Cand generez 097, programul imi calculeaza cifra de afaceri doar de la data intrarii ca platitor de tva(cifra ce este sub 100000 de euro, doar pentru aceasta perioada). Eu cred ca trebuie completata manual cifra de afaceri pentru tot anul 2016, dar va intreb si pe dvs. cum e corect, pentru a evita eventuale erori. Multumesc!

  1. La 097 nu are importanță decât plafonul maxim până la care se poate aplica TVA la încasare, adică 2,250,000 lei. Nu are relevanță că aveți 1000 EUR cifră de afaceri sau mai mult, dacă e sub plafonul maxim puteți opta pentru aplicarea lui sau renunța la aplicarea lui dacă deja în aplicați.

 177. Buna seara !
  Facturile emise de client in numele nostru(autofactura)se declara la L? si la plaja de numere ,adaugam de fiecare data nr,tinand cont ca nu vor avea continuitate?

 178. @Valentina
  Va rog sa-mi spuneti cum trebuie sa apara in D394 o factura de la un partener care este cu TVA la incasare, insa factura era achitata in avans inca cu o luna inainte de emiterea ei (aveam sume in contul 409 – avansuri acordate furnizorilor). Asadar factura din luna curenta apare pe A sau pe AI?
  Va multumesc.

 179. Buna ziua,
  o agentie de turism cumpara cazare de la un hotel (primeste factura cu tva), cumpara transport de la o firma ( primeste factura cu tva) si le vinde impreuna, ca pachet turistic. Vanzarea clar o fac pe U. eu am gandit ca si intrarile le fac pe U, fara sa deduc tva. Sumele se vor regasi in cartusul I pct. 6 in 394, la marja de profit, insa pe CUI, la detalii, va exista neconcordanta intre ce declar eu si ce declara furnizorul meu in 394. Alt mod de lucru nu vad, orice artificiu as incerca, imi da peste cap jurnalul special si decontul de tva. Va rog sa-mi spuneti daca procedez corect sau ce ar trebui sa fac sa fiu in regula. Va multumesc.

  1. De ce să le operați pe tip U? Puteți evidenția pierderea dreptului de deducere prin articole contabile de tip 6xx=4426

 180. Buna ziua.
  In vederea vanzarii unui teren, s-au facturat 10 rate de avans la 10.000 lei +tva ,consecutive, din feb pina in noiembrie 2016. In decembrie se vinde terenul cu 100.000 lei+ tva( adica fix cele 10 rate). Valoarea facturii este 0 lei pt ca se storneaza cele 10 avansuri. Cum trebuie sa apara in 394? Se trec undeva nr facturilor de avans? multumesc

  1. Cele 10 facturi de avans se declară în fiecare D394 a perioadei la care se referă. Și factura cu zero trebuie să apară în declarație.

 181. Un PFA la norma de venit, platitor de TVA la facturare, care lucreza doar cu PJ-uri (prestator servicii caen 9002), nedetinator de casa de marcat, este obligat sa isi completeze incasarile lunare pentru a aparea in 394 la sectiunea “LISTA OPERATIUNILIOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NATIONAL ( cu detaliere pe operatiuni efectuate pprin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) precum si pt operatiuni pt care nu exista obligativitatea utilizarii AMEF)” ? E ceva complet nou si relativ ciudat pt norma de venit..

  1. Este obligat să emită factură. Pentru fiecare prestare.
   Este obligat să conducă jurnale de vânzări și cumpărări. Aceste jurnale nu înseamnă evidență contabilă. Înseamnă evidență fiscală și este obligatorie chiar dacă persoana e neplătitor de TVA. Cu atât mai mult dacă e plătitor de TVA.
   Tot la evidența fiscală e obligat să conducă registrul de evidență fiscală (când l-o reglementa cineva) pe partea de încasări.
   În D394 se declară facturile emise/primite nu încasările sau plățile.

 182. Ce se intâmplă dacă la noiembrie am declarat bonurile cu CUI distinct si nu cumulat. Depun rectificativă? Mulțumesc!

 183. Va rog sa ma ajutati cu o parere..la luna decmbrie cand am verficat furnizorii cerand confirmarile acela de sold am descoperit cateva facturi omise la inregistrare …le pot declara acum in D 394.la luna decembrei (una este din iule altele din octombrie)
  Va multumesc!

 184. @Cristi
  pai pentru mine cheltuiala cu turismul o constituie valoarea totala a facturii, nu doar baza. nu este un tva nedeductibil, ci inclus in baza de calcul a marjei pe profit.

  1. Atunci nu folosiți I la detalii ci înregistrați prin articole contabile de tip 6xx=4426 includerea în costuri a acelui TVA.
   Nu există o altă soluție pentru a fi evidențiat corect în contabilitate și în D394.

 185. @Cristi
  Multumesc! Tocmai aici e noutatea, ca inclusiv daca esti la norma de venit, din octombrie trebuie sa declari si incasarile in 394, defalcat lunar, la rubrica precizata de mine mai sus.Eu eram curios daca am inteles gresit sau nu acea rubrica, dar am apelat azi si la Asistanta contrib. Anaf si cica e adevarat, trebuiesc trecute incasarile…

  1. Nu e nici o noutate. E o neînțelegere.
   Să clarificăm puțin lucrurile:
   Orice plătitor de TVA, indiferent că e persoană juridică sau nu, indiferent de sistemul de impunere – impozit pe profit, impozit pe venit microîntreprinderi, impozit pe venit stabilit în baza unei evidențe în partidă simplă sau la normă de venit, este obligat să emită FACTURĂ către clienții săi persoane juridice/PFA, II, IF și să conducă evidențe fiscale în acest sens. Nu este obligat să emită factură (decât la cererea beneficiarului) doar dacă se încadrează la art.319 alin.10 ceea ce nu este cazul dumnevoastră din câte înțeleg.
   Toți cei care emit facturi le declară în D394, pe fiecare beneficiar în parte, indiferent că sunt încasate sau nu. Nu se declară încasarea facturilor.
   Ceea ce spuneți dumnevoastră declară persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care NU emit facturi și care pentru activitatea lor nu sunt obligate să folosească casă de marcat înregistrând venituri și colectând TVA pe alte documente decât facturi sau rapoarte fiscale emise de casa de marcat. De exemplu – o societate, plătitoare de TVA, care are automate de vânzare cafea și ceai, va înregistra vânzările sale în D394 la secțiunea legată încasări – pe total lună pe excepții de la utilizarea AMEF.
   Dar o persoană impozabilă care doar emite facturi nu are ce completa la încasări.
   Acea secțiune din D394 – LISTA OPERAȚIUNILIOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (cu detaliere pe operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) precum și pt. operațiuni pt. care nu există obligativitatea utilizării AMEF – se referă exclusiv la excepțiile de la art.319 alin.10 CF, nu la cei care emit facturi.

 186. Buna ziua, firma noastra a achizitionat de curand programul dvs si am niste nelamuriri vizavi de operarea facturilor primite cu intarziere de la furnizori (feb.2016,apr.2016,iun….sept.2016). Cum operez aceste facturi in trim.3 2016 adica oct.2016 ? Cum se duc ele in 394 si 300 pe regularizari? Cu ce data le operez in oct.2016? Cum fac ca aceste facturi sa ajunga in d300 pe regularizari? trebuie sa activez vreun buton ? si de unde? Cum si unde se declara plaja de numere si serii pt 394?

  1. Plaja de numere și serii se setează în Administrare – Numere și serii
   Facturile primite în luna curentă pentru luni anterioare se înregistrează pe luna curentă (de preferat pe data de 1 a lunii pentru a vă fi mai simplu de găsit acele facturi) completându-se câmpul data cu data de 1 a lunii în care se înregistrează și câmpul dată document cu data reală a facturii.
   Dacă nu este afișat câmpul dată document apăsați butonul ce are ca pictogramă semnele >> și care e situat în partea superioară a ecranelor de intrări/ieșiri – în dreapta lor lângă butonul de detalii.
   Procedând astfel: factura se va înregistra în contabilitate în ziua stabilită prin câmpul data, iar în D300 se va înregistra la rubrica de regularizări. În D390 va merge în luna din câpul dată document.
   În ce privește D394 regulile sunt:
   – dacă dată document este anterioară lunii iulie 2016, fie că e factură de intrare sau factură de ieșire, se va regăsi în d394 a lunii respective sau trimestrului din care aceasta face parte
   – dacă dată document este ulterioară lunii respective, atunci – dacă e factură de intrare se va regăsi în D394 a lunii (trimestrului din care face parte luna) în care se și înregistrează în contabilitate, iar dacă e factură de ieșire se va regăsi în declarația lunii/trimestrului pentru care trebuia declarată ieșirea.

 187. Buna seara!

  Daca avem facturi emise , dar sunt pt servicii scutite, nu contin TVA, din plaja de numere trebuie sa se le scot, sa nu fie trecute in declaratia 394?

  Multumesc!

 188. Cristi :
  Nu e nici o noutate. E o neînțelegere.
  Să clarificăm puțin lucrurile:

  O interpretare foarte exacta, care din pacate nu mi-a fost oferita si de catre serviciul de asistenta contribuabili. Multumesc din suflet, inca un motiv sa trec din aceasta luna pe Saga, amabilitatea celor implicati in proiect!

 189. Buna ziua,
  In 394, pt agentiile de turism, la pct 6.1, tinand cont ca la noi venitul inregistrat e valoarea comisionului, ce trecem:
  1. totalul incasarilor inclusiv valoarea serviciilor turistice
  2. doar veniturile(valoarea comisionului)

  La fel se intampla si la cheltuieli
  Multumesc

 190. Buna ziua. As dori sa stiu , la o moara de grau care emite facturi catre persoane fizice pentru uiumul retinut, aceste facturi trebuie sa apara nominal si in declaratia 394 ? Pana acum , adica inclusiv luna decembrie le-am raportat pe cumulat dar ma intereseaza din ianuarie cum se vor declara? Mentionez ca , pana acum faceam doar o singura factura pe zi unde erau cumulati toti clientii , o inregistram la Iesiri in saga C sub numele de Clienti diversi” iar in decl. 394 imi aparea suma in ultima parte la nr. facturi , baza impozabila si TVA. Cum e corect sa procedez ? Din ianuarie trebuie sa le raportez individual, cu nume prenume si CNP?

  1. În opinia mea nu ați procedat corect până acum. Emiterea facturii pentru fiecare client era obligatorie.
   De la 1 ianuarie se vor declara obligatoriu toate facturile emise, indiferent de client. La clienții persoane fizice fie se înscrie CNP fie adresa completă așa cum rezultă din documentul de identitate.

 191. Multumesc pentru raspuns, sa inteleg ca trebuie sa fac factura la fiecare client…ok…deci daca sunt 30 clienti intr-o zi, 30 facturi dar cum le inregistrez in Saga ? La iesiri, pe conturi analitice 4111 ? Ma gandesc ca in cazul acesta o sa am o balanta de cateva zeci de pagini…

  1. Da, la ieșiri, pe tip factură. Se crează câte un client. Probabil că va avea mai multe pagini balanța analitică, dar sintetica va fi de doar 3-4 pagini.

 192. Buna ziua,
  magazin cu amanuntul, emite bonuri fiscale catre clientii persoane fizice.
  pana acum aveam creat un “client ” – Clienti Diversi, unde operam z-urile cu nr de bonuri,etc.
  Acum, la ianuarie imi da cu rosu in d394. ce trec la “cod fiscal” la acesti Diversi Clienti?

  1. Refaceți actualizarea programului – reinstalați actualizarea la ultima versiune și ulterior apăsați iarăși actualizare date în ecranul din care generați D394 și apoi generați PDF-ul.

 193. Buna ziua,
  Nu am nici o factura emisa in ianuarie 2017 si imi da eroare regula: R112.2: daca atributul op_efectuate 0 atunci trebuie sa apara cel putin o sectiune serieFacturi cu tip = 1, ce sa fac?
  Multumesc

  1. Refaceți actualizarea programului – reinstalați actualizarea la ultima versiune și ulterior apăsați iarăși actualizare date în ecranul din care generați D394 și apoi generați PDF-ul.

 194. Buna ziua,
  Am emis in ianuarie o factura de storno, prin care am stornat o factura din 12/2016, in consecinta am stornat-o cu tva 20%, Programul imi valideaza D394, dar, la depunere, imi da mesaju de eroare:

  eroare regula: R109: Incepand cu perioada 1.2017 atributul bazaL_PF (….) trebuie sa fie egal cu 0
  E: rezumat2 (2)
  eroare regula: R110: Incepand cu perioada 1.2017 atributul tvaL_PF (….) trebuie sa fie egal cu 0

 195. Chiar azi am redescarcat ultima actualizare si am actualizat declaratia, dar imi da aceeiasi eroare la depunere.

 196. Incepand cu 1.01.2017 trebuie sa declaram si persoanele fizice introducand CNP.
  Am urmatoarea eroare ‘R218.2: daca tip_partener=1 atunci cuiP( 2601124270594) trebuie sa fie un CUI valid ‘
  CNP este corect. unde am gresit.
  Cand am introdus datele am selectat pozitia 2 sau 4 depinde unde se incadreaza persoane fizica.

  1. Ați introdus intrare cu TVA de la persoană fizică. Și figurează în declarație pe tip 1 – persoane înregistrate în scopuri de TVA. Iar acolo se așteaptă să fie un cod fiscal nu un CNP.

 197. Am rezolvat, doar ca am transmis declaratia cu data de 24.02 si imi da confirmarea cu data primei depuneri(19.02), de asta nu observam validarile. Multumesc!

 198. Buna ziua poate ma puteti ajuta in 394 oct si noiembrie am omis sa declar vanzarea pe cod CAEN 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor
  CAEN 4776 Comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate. Sumele nu sunt foarte mari. Cum ma sfatuiti sa procedez?

  1. Puteți copia fișierul pdf cu un alt nume, îi ștergeți semnătura, îl deblocați, operați modificările direct în el și-l redepuneți.

 199. Buna ziua. Cum inregistrez facturile emise catre clienti persoane fizice straine, pentru a fi corect preluate in D394? Pe factura este trecut doar numele si tara. Precizez ca este vorba de facturi de cazare. Multumesc mult.

  1. Bifați în configurare societăți opțiunea “Cu operații în valută”. La crearea clientului setați-i țara corect (alta decât RO).
   De asemenea asigurați-vă că aveți ultima versiune de program și, pentru orice eventualitate, redescărcați și reinstalați ultima versiune.

 200. Factura este emisa in lei. Am facut vanzarea in “Iesiri” in lei, clientul are setata corect tara, insa la validarea pdf-ului imi da eroarea urmatoare. “Eroare ! Cui-ul partenerului este obligatoriu pt tip partener diferit de 2!” . Programul e actualizat. Multumesc.

  1. Înainte de a genera, schimbați tipul în 2 în ecranul din care generați 394.
   Vă recomand să refaceți actualizarea. Și să apăsați actualizare date în ecranul din care generați D394

 201. Am primit o factura de la un cabinet de avocat nu este platitor de tva si factura nu are tva se trece in 394

  1. Da, se trece. Doar facturile primite, fără TVA, pentru operațiuni ce sunt scutite fără drept de deducere conform codului fiscal, doar acelea nu se înscriu în D394.

  1. Dacă e vorba de chitanțe ce atestă plăți, nu se trec. Dacă e vorba de chitanțe pentru încasări se trec numai acele chitanțe emise de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru acele încasări, ce reprezintă operațiuni impozabile din punct de vedere al TVA și provin din livrări de bunuri sau servicii pentru care nu există obligația emiterii bonului fiscal.

 202. daca am o factura externa si o trec in cartusul D (livrari) trebuie sa o trec si in plaja de facturi

 203. Daca am primit o factura PFA cu cif in declaratia 394 trec cif
  Eu completez declaratia cu mana
  O trec in cartusul D

 204. Buna ziua

  1.Facturile de la registrul comertului fara tva si care au nota de calcul cu mentiunea scutit de taxa se trec in declaratia 394 la cartusul D
  2. La cartusul D facturile fara tva de la persoane neinregistrate in scopuri de tva, dar care au CIF, se trece: nu e cazul – N- CIF – ………..

  1. Dacă folosiți SAGA, introducând datele corect în program, acesta va genera corect D394.
   Dacă nu folosiți SAGA, poate ar trebui să începeți :)
   Consultați ghidul ANAF pentru D394 pentru a vedea cum se completează manual declarația.

  1. Nu decât dacă sunt bonuri cu valoare de facturi simplificate și chiar și atunci cumulat, nu distinct.

 205. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati intr-o problema: am primit acum niste facturi de reducere comerciala din 2015 si 2016 (in valoare de aprox. 700 lei). Sa le inregistrez in martie, completez D300 la Regularizari taxa dedusa si vor aparea in D394 la martie 2017?
  Multumesc anticipat pentru raspuns!

  1. Le înregistrați în intrări punând la dată data de 1/03/2017 și la dată document, data reală a facturii. Dacă nu vedeți coloana cu câmpul dată document, în intrări, în partea de sus a ecranului, în dreapta aveți un buton ce are ca pictogramă semnul “>>” pe care dacă-l apăsați va afișa și coloanele ce nu sunt utilizate uzual în acel ecran.
   Așa se vor prelua automat în D394 a lunii facturii, iar în D300 se vor prelua automat pe regularizări.

 206. Revin cu inca o problema. Va rog, as avea nevoie de o confirmare: Incepand cu 1 ianuarie 2017, plata chiriei cu dispozitie de plata catre persoane fizice si plata cu chitanta catre asociatia de proprietari se declara in D394?
  Multumesc!

  1. Nu. Nu se declară în D394 nici o operațiune scutită fără drept de deducere. Chiria e una din aceste operațiuni.

 207. Am facut o factura de servicii pentru o societate care nu se afla in UE si care are VAT 0.
  In declaratia 394 am trecut-o in cartusul F – L – baza si la tva ramane 0 si imi da eroare ( am selectat nu cazul la cota TVA)
  Intrebarea este sa o trec in cartusul D

  1. Facturi pentru LIC sau export de bunuri ori pentru servicii care sunt neimpozabile în România ori pentru care se acordă scutiri, nu se declară în D394.

 208. Buna ziua☺Spuneti-mi va rog frumos, daca as putea regla manual D394 din programul SAGA,deoarece la achizitii (H-Rezumat declaratie) am cu 2 ron mai mult la TVA fata de D300 si fata de balanta….sau nu exista corelatie intre D394 si D300 la TVA?Multumesc☻

  1. Nu există nici o corelare între documentele enumerate. E logic să existe diferențe datoriră zecimalelor.

 209. Buna ziua!Va rog sa ma ajutati intr-o problema: am omis sa declar in 394 pentru luna decembrie 2016 o factura de venit emisa in decembrie 2016 deoarece nu am stiut de existenta ei (am primit-o tarziu ).Ce fac in cazul acesta, se poate depune rectificativa? Va multumesc!

  1. Da, se poate. O operați acum cu dată document de decembrie și se va prelua în D394 a lunii decembrie.

 210. Buna ziua, am un PFA, folosesc saga, acum am observat ca sunt coduri separate pentru bonuri primite cu cod fiscal pe ea cu codul “C”, si factura simplificata cu codul “M”, am citit mai sus ca astea trebuie introduse in declaratia 394, dar atunci programul de ce nu pune in declaratie ca la aceste categori nu sunt bifate ca sa preia in declaratie. Daca anul trecut (2016) am pus bonurile numai cu codul “b” pot sa am probleme, cu nu au intrat in declaratie, mentionez ca am avut numai cateva.
  Astept raspuns, Cu stima Albert

  1. Ba sunt preluate. Între tipul C și M există o mare diferență. Pe M – Factură simplificată trebuie să primiți așa ceva. Bonurile de casă emise de furnizorii dvs și care au codul dvs de TVA înscris pe ele se înregistrează pe C.
   Acestea nu se preiau detaliat în declarație.

 211. @Cristi
  Stiu, cu “M” am pus factura primita de la Fan scrie pe el “factura simplifacata” sau ceva de genul, si cu “C” am pus bonurile de la Petrom cu cui-ul meu pe ele, dar in partea I la 1.3 ar fi trebuit sa puna valoarea de la factura primita de la FAN si la 1.5 ar fi trebuit sa puna bonurile, daca am inteles eu bine dracia asta de declaratie, dar la mine nu a trecut acolo, am completat manul in PDF.

 212. Buna ziua, am o situatie de vanzare marfa si prestari servicii. Facturarea se face pe firma din Polonia dar am primit cod de TVA de Romania. Intrebarea este daca e correct ca factura sa se faca cu tva si daca se cuprinde in D394?
  Multumesc!

 213. Mentionez ca livrarea si prestarea se face in Romania pentru firma din Polonia cu cod tva in Romania.

  1. Da, facturați cu TVA și da, apare în D394 ca o livrare normală, în interiorul țării.

 214. Buna ziua,
  Cum anulez o factura in saga, pentru ca factura sa apara anulata in d394?
  Mentionez : factura n-a fost expediata clientului.
  Multumesc

 215. Buna ziua,
  Facturile intocmite in valuta, cu tva, pentru livrari efecturate catre persoane fizice din UE, trebuie sa apara in D394?

 216. Buna ziua,

  Am primit un contract de inchiriere intre doua persoane fizice, eu fiind persoana juridica, pentru un apartament, contractul este in euro.
  Intrebarea mea este daca trebuie sa fie trecut in D394 si unde?

  Mai am un contract de asistenta juridica iar in el nu este trecut cui, il declar in declaratie

  Multumesc frumos,

 217. @Cristi
  Buna ziua,
  Reformulez intrebarea:
  Factura intocmita in valuta, cu tva, pentru livrari efecturate catre persoane fizice din UE se reflecta in D394 cu tip partener 2 in cartusul E sau in cartusul D?

  Multumesc

  1. La D.
   În cartușul D se declară facturile emise/primite atât către/de la persoane fizice române/străine, cât și persoane juridice române/străine neînregistrate în scopuri de TVA (care nu se înregistrează la cartușele E și F).

 218. Buna ziua,
  am o factura emisa cv servicii masa de catre firma platitoare de tva RO catre o firma din Spania ce are cod invalid de tva pe Vies. Specific ca este vorba despre servirea mesei in Romania.
  1.S-a facturat cu tva ca pentru clientii romani,este corect?
  2.In decl 394 este preluat la tip pertener 3 PJ “persoana impozabila din UE pentru care s-a emis factura cu tva”,tip operatiune L,este corect?
  3.Daca este corect imi puteti spune daca aceasi procedura se aplica si daca partenerul din Spania avea un cod valid de tva?
  Multumesc

 219. Buna seara,
  Am avut o factura in luna august 2017 de la un cabinet medical prestari servicii medicale(neplatior tva) ce are trecut la tva – scutit fara drept de deducere, pe care am transmis-o fara sa observ in decl 394 din luna aug 2017. Acest tip de operatiune nu se declara in 394,nu?
  Pot sa fac rectificativa prin scoaterea furnizorului din declaratie?
  Multumesc

 220. Buna seara,
  va rog sa ma indrumati am o factura de transport extern pe ruta turcia romania care are la tva SDD.
  Aceasta operatiune nu se declara in 394,nu?
  Multumesc

 221. Buna seara,
  pana acum am declarat in 394 factura de chirie spatiu fara tva de la pj neplatitor de tva,insa din luna mai a devenit platitor de tva si factureaza factura fara tva pe care nu o mai declar in 394 fiind operatiune scutita.
  Intrebare:
  1.pe perioada cat societatea a fost neplatitoare de tva este corect sa fie declarata in 394?
  2.pj platitoare de tva daca factureza cu tva chiria,inseamna ca a depus notificare la anaf si atunci se declara in 394,nu?
  Multumesc

 222. buna ziua,
  va rog,
  o firma din Polonia ,VANZARI ONLINE,CU COD DE TVA ATRIBUIT IN ROMANIA DEPUNE DECONT DE TVA LUNAR,DAR TREBUIE SA DEPUNA SI DECLARATIA 394
  MULTUMESC,

 223. Buna ziua,
  revin cu speta: factura emisa cv servicii masa de catre firma platitoare de tva din RO, catre o firma din POLONIA, ce are cod valid de tva pe Vies. Specific ca este vorba despre servirea mesei in Romania.
  1.S-a facturat cu tva ca pentru clientii romani,este corect?
  2.In decl 394 este preluat la tip pertener 3 PJ “persoana impozabila din UE pentru care s-a emis factura cu tva”,tip operatiune L,este corect?
  Multumesc

 224. Buna ziua,
  multumesc pentru raspunsurile date inca o data,si va rog sa imi confirmati daca am facturat corect:factura emisa cv servicii masa de catre restauran soc. platitoare de tva din RO, catre o firma din POLONIA, ce are cod valid de tva pe Vies iar adresa sediului social comunicat este din polonia. Specific ca este vorba despre servirea mesei in restaurant Romania.
  1.S-a facturat cu tva ca o factura normala si am inregistrat-o prin iesiri valuta tip factura iar In decl 394 este preluat la tip pertener 3 PJ “persoana impozabila din UE pentru care s-a emis factura cu tva”,tip operatiune L,este corect?
  Multumesc

 225. Buna ziua, va rog sa ma indrumati :
  O societate platitoare de tva la incasare primeste o factura intarziata in luna martie care era emisa in luna ianuarie. Chitanta facturii a fost inregistrata in luna ianuarie prin 4092.
  In ceea ce priveste D300, factura nu apare pe regularizari pentru ca este operata cu tva la incasare.
  1.In acest caz o voi trece manual pe regularizari?
  2. Dar in cazul in care o factura intarziata nu este achitata inca si se va achita in viitor, la data platii o voi trece pe regularizari ?
  Multumesc

  1. 1. Introduceți factura cu dată din luna curentă, fără bifă pusă la TVAi și completați data document cu data reală a facturii. După validare apăsați plată, la dată puneți data la care e operată factura și la cont 4092.
   2. Face programul ceea ce trebuie.

 226. Imi cer scuze ca insist,dar as vrea sa ma lamuriti inca o data -societate care aplica tva la incasare si:
  1inregistreaza o factura intaziata dar achitata, aceasta va fi introdusa fara bifa la tvai iar in d300 la regularizari.
  2.In cazul in care inregistram o factura intarziata dar care este inca neachitata se va introduce cu bifa la tvai sau o vom opera fara bifa si astfel se va duce pe regularizari si deducem tva -ul direct in luna curenta in care am inregistrat factura intarziata?
  Multumesc frumos,

 227. Buna ziua, stiu ca persoanele fizice trebuie declarate in D394, dar cum procedez in cazul in care am aprox 5000 facturi/luna catre persoane fizice?. Aceste facturi sunt generate in momentul comenzii si la date client imi apar informatiile din aplicatiile legate(ex: facebook), deci nu detin numele corect sau CNP.

  1. Așa ceva este ilegal. Conform art.319, alin.20 din codul fiscal aveți obligația de a emite facturi care să conțină elementele minime de acolo. Adică “f) denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;”
   Nu există asta: nu am numele corect sau CNP. Numele și adresa sunt obligatorii. CNP nu este dacă aveți adresa completă.

 228. Buna ziua,
  am primit o factura de bilete de avion platita din firma de catre adminitrator pe ruta Thessaloniki-Mykonos Greece emisa de catre AEGEAN AIRLINES SA .
  Firma noastra este platitoare de tva cui-ul apare pe factura iar Aegean are cod de tva valid .
  In desfasurarea facturii apare si cota de tva de 13% iar la total valoare apare suma inclusiv tva in eur,cu mentionarea “ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2003”.Traducerea cu google translate BAZA INVIZIBILĂ A A.Y.O. POL.1083 / 2003:)).
  Am inregistrat factura astfel:
  1. prin intrari valuta la tip Factura la tva am pus 0 pe ct 624.
  2.In jurnal de cumparari apare ref 13 AIC de bunuri si servicii scutite iar in d300 apare la rd 30.1.
  3.Nu se declara in 394.
  4.Nu se declara in 390.
  Este corect cum am procedat ?Multumesc.

 229. Buna ziua,
  Am o pensiune PFA platitore de TVA ,emit facturi de cazare iar la sf zilei bonul de inchidere zilnica(zet)
  Cum inregistrez in contabailitate Factura cu numele clientului sau zetul-persoane fizice ?

 230. Am o nelamurire. Nu stiu daca e posibil in D394. Sa fac achizitii de la furnizor care e in TVAI, Tva la incasare. Si sa am intr-o luna, in care el nu isi schimba starea, facturi si AI dar si A, de la el??? E posibil? Plata in numerar pe loc si neinscrierea pe factura a textului TVA LA INCASARE duc in acest caz la o factura A normala?

 231. Buna ziua! Va rog din suflet, daca ma poate ajuta cineva cu un sfat. De 3 luni incerc, in zadar, sa declar in D394 livrarile catre o persoana fizica si primesc, mereu, aceeasi eroare in recipisa. “cuiP invalid. eroare regula:R218.2: daca tip_partener=1 atunci cuiP (178………..) trebuie sa fie un CUI valid”. Incarc manual declaratia in PDF-ul de pe site-ul ANAF, selectez TIP PARTENER = 2 (DOI!), nu “tip partener = 1”, cum gresit in aparare in recipisa! Am incercat si cu CNP, si fara CNP, doar cu adresa… imi valideaza declaratia, insa in recipisa primesc aceeasi eroare. Desi selectez TIP PARTENER = 2, in recipisa imi apare “daca tip partener = 1….”. De ce? Unde gresesc, va rog mult? Mai am persoane juridice neirengistrate in scopuri de TVA pe care le declar fara probleme, la tip partener 2… aceasta persoana fizica nu vrea nicicum sa mi-o accepte. Am verificat si ras-verficat CNP-ul, nu inversez cifre, e corect trecut. Un sfat, va rog din suflet… Multumesc mult!

  1. Bună ziua.
   Pentru a vă oferi un răspuns concret este necesară să trimiteți o salvare a bazei de date direct la SAGA, indicând persoana și luna la care întâmpinați probleme.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *