Declarația privind beneficiarul real

05 May 2021 | Diverse, Legislatie | 103 comentarii16819 vizualizari
Declarația privind beneficiarul real

Legea 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a provocat nenumărate discuții încă de la adoptarea ei. Unele din ele erau legate de declarația privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor precum și a societăților comerciale din România.

Declarația respectivă, prevăzută de art.56 din lege, era obligatoriu de depus de către orice societate comercială înregistrată la registrul comerțului. În 2020, prin  Legea 108/2020, s-a eliminat obligația depunerii acestei declarații de către regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat precum și de către persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

Cum orice minune ține 3 zile, iar legislativul din România este atât de competent încât schimbă uneori legile la o lună după adoptare, tot în 2020, Legea 129/2019 a fost modificată iarăși prin OUG 111/2020. În urma modificării legii, obligația depunerii declarației beneficiarului real a reapărut singurele entități scutite de depunerea acestei declarații rămânând doar regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

În 2021, prin Legea 101/2021 s-a aprobat OUG 111/2020 și urmare acestei legi, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, altele decât regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, sunt obligate să depună la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali.

Declarația se va depune anual de către societățile comerciale în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare. Atenție aici! Este vorba despre data aprobării prin hotărâre AGA a situațiilor financiare, nu data depunerii efective a bilanțului.

Cum în țara asta pentru a îndeplini o obligație legală nu e suficient să vrei să o îndeplinești, ci trebuie să ceri să-ți îndeplinești obligația legală, societățile care au obligația depunerii declarației respective vor depune la ONRC o CERERE la care vor anexa și declarația. Modelul cererii se poate descărca de aici, iar modelul declarației ce se va completa și depune la ONRC se poate descărca de aici.

Am să încerc să explic, folosind textele legii, deși nu sunt jurist ci contabil, cine sunt beneficiarii reali, cine trebuie să depună declarația, ce se întâmplă în caz de nedepunere.

Ce/cine sunt beneficiarii reali în înțelesul legii?

Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare – toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;
2. fiduciarul/fiduciarii;
3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;
4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ (adică în cazul ONG-urilor):

1. asociații sau fondatorii;
2. membrii în consiliul director;
3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

*ONG-urile depun această declarație la Ministerul Justiției nu la registrul comerțului

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.

Cine depune declarația?

În nici un caz contabilul. Persoana care are obligația depunerii acestei declarații este reprezentantul legal al societății. Declarația se depune fie personal de către acesta  în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Deci fie personal la ghișeul ONRC de către reprezentantul legal, fie prin reprezentant caz în care declarația respectivă este necesar a fi datată cu dată certă de către un notar public ori de către un avocat.

Da, reprezentantul poate fi și contabilul, dar vă mărturisesc sincer că eu nu voi face așa ceva pentru că este o chestiune care ține de partea juridică a afacerii nu de partea economică și nu este ceva ce ar trebui să facă un contabil.

Se poate depune declarația și altfel decât în format letric la ghișeul ONRC? Conform ONRC aceste documente se pot transmite și prin mijloace electronice ori prin corespondență – poștă, curier, etc. Bănuiesc că transmiterea prin mijloace electronice sau prin poștă/curier, presupune implicit existența unei declarații datată cu dată certă de către un notar sau avocat.

Transmiterea în format electronic se poate face prin portalul de servicii al ONRC ori pe adresele de mail puse la dispoziție oficiu.

Ce se întâmplă dacă nu se depune declarația?

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Amenda se aplică de către organele de control din cadrul ANAF.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond. Dispozițiile art. 237 alin. (4) – (13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Așadar se riscă nu doar o amendă ci și pronunțarea dizolvării societății comerciale.

Eu zic că și cei care au aprobat deja situațiile financiare și poate le-au și depus deja la ONRC au obligația de a depune această declarație. De ce? Pentru că din iulie 2020 exista obligația respectivă, doar că nu exista un termen anume până la care să se depună. Termenul de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare a apărut doar de la 30 aprilie. Așadar chiar dacă s-au aprobat situațiile financiare în martie de exemplu și s-a depus deja bilanț, declarația ar trebui depusă, doar că nu mai există acel termen de 15 zile.

La fel se poate aplica legea și dacă am hotărâre AGA din aprilie, anterior zilei de 30 aprilie, dar nu am depus încă bilanțul. Voi putea depune declarația oricând pentru că termenul de 15 zile apare numai pentru acele cazuri în care situațiile financiare se aprobă începând cu 30 aprilie. Cel puțin așa înțeleg eu acum legea.

Dacă aveți întrebări sau nedumeriri legate de această declarație recomandarea mea este să le solicitați unor persoane ce au pregătire juridică. De asemenea, informații suplimentare ori punctuale puteți obține de la ONRC.

103 comentarii

 1. Oficiul National al Registrului Comertului, in anuntul din 28 aprilie 2021, invocand contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, recomandă ca transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă prin mijloacele electronice sau prin corespondenţă (poștă/curier).
  Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat – detalii;
  Formularele se distribuie la sediul ORC sau pot fi descărcate de pe portalul ONRC, secțiunea “Formulare offline RBR (Registrul Beneficiarilor Reali) ori de pe site-ul http://www.onrc.ro, sectiunea lnformatii de interes public, subsectiunea Formulare tip, Rubrica Formulare Beneficiari Reali;
  Cererea de depunere a declaraţiei privind beneficiarii reali, inscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă/curier sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă in formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.

 2. Multumim frumos pentru material dl Cristi!
  Pana gasim raspunsuri la juristi, poate ma ajutati la intrebarile de mai jos:

  1. O persoana juridica fără scop lucrativ care apare numai in evidenta la ANAF (nu apare la Ministerul de Justitiei), unde trebuie sa depuna acesta declaratie cu beneficiarul real?
  2. Cine s-ar incadra pentru beneficiarul real in cazul asta, membrii Consiliului de Administratie sau directorul executiv?

  Multumesc!

  1. 1. Nu există așa ceva! Un ONG înființat în baza OG 26/2000 este obligatoriu înscris în registrul asociațiilor și fundațiilor deschis la Ministerul Justiției.
   2. Am scris asta fix în articol.

 3. Ce nu înțeleg, eu ca asociat unic al unui SRL înregistrat la Registrul Comerțului, trebuie să declar la Registrul Comerțului că dețin 100% din părțile sociale… Mi se pare incredibil de stupid.
  Dacă completez respectiva declarație și o semnez electronic, semnătura respectivă conține și data, minutul și secunda când a fost aplicată.
  Trebuie in acest caz dată certă de la notar?

  Adică, dacă tot trebuie să fac o declarație inutilă, pot măcar să o semnez electronic și să o încarc online, să nu mai umblu la notari și avocați?

  1. Ați înțeles corect.
   Dacă dețineți semnătură electronică, atunci puteți depune declarația semnată electronic cu certificatul digital calificat, fără a fi nevoie de autentificare sau datare cu dată certă. Puteți depune acea declarație pe portalul ONRC

 4. Semnatura electronica a administratorului sau poate fi si a imputernicitului care are procura notariala sa depuna declaratii?

 5. As vrea sa trimit on-line cu semnatura electronica insa cererea si declaratia sunt in WORD nu au loc de senatura electronica. Cum sa procedez? Multumesc.

  1. Tipăriți în pdf și atașați acolo semnătura digitală.
   Sau vă creați cont pe site la ONRC și se poate completa în pdf.
   Se pare însă că se va amâna, momentan, până la 31 octombrie și că urmează să se discute eliminarea obligației de a o depune de către firmele care au ca acționari exclusiv persoane fizice.

 6. Bună ziua, pentru o Asociație infiintata anul trecut si pentru care s-a depus deja la infiintare declaratie privind beneficiarul real, mai trebuie facut si anul acesta demersurile? Pentru Asociatii trebuie depuse toate actele care sunt necesare pentru SRL-uri + declaratia speciala pentru asociatii?
  Va multumesc!

  1. Nu mai este necesar. Doar societățile ce sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului au obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarul real, în termen de 15 zile de la adoptarea situațiilor financiare.

 7. Eu, asociat unic la un SRL, cum procedez cu declaratia privind beneficiarul real ? O completez, o listez, o semnez, o scanez si o trimit pe e-mail la ONRC ? Nu am semnatura electronica. Sau trebuie sa o depun la ghiseu ?

 8. Care este temeiul legal prin care exista obligatia depunerii declaratiei anuale din iulie 2020? Eu am inteles ca a fost eliminata obligatia depunerii declaratiei anuale prin modificarea adusa de Leg. 108/ 20.07.2020 pt. art. 56 (4) din Leg. 129/2019.
  Multumesc.

 9. @Cristi
  Persoane juridice fără scop patrimonial în afară de asociații și fundații sunt sindicatele, cultele religioase și partidele. Nu știu dacă mai sunt și altele. Poate în zona de stat.

 10. Buna ziua,

  In cazul in care administratorul trimite prin posta sau sau curier declaratia si cererea, tot mai trebuie data certa de la notar? De ce? Nu primeste o “data certa” cand o inregistreaza Registrul Comertului? Eu ma multumesc cu acea data.

 11. nu ne mai agitam pt ca o desfiinteaza de la 1 oct si se revine la prevederile de pina acum.
  In orice caz , ca la noi la nimenea….inzestrare intelectuala adecvata

 12. Am trimis cu posta, recomandata, plicul cu cererea, declaratia si copie dupa CI, pe data de 07.05. SRL cu asociat unic. Am bifat pe cerere faptul ca doresc confirmarea primita pe mail. Azi am primit deja mail de la ONRC cu confirmarea faptului ca s-au primit documentele (adresa are nr de inregistrare). Se mentioneaza ca aceasta confirmare nu inseamna introducerea in Registrul beneficiarilor reali, care se va face dupa verificarile legale. Mentionez ca am trimis documentele semnate olograf si cu stampila si nu am intrebat pe nimeni de la ONRC. Vedem ce mai apare…

 13. @Cristi
  Cred ca nu m-am exprimat suficient de clar prima data. Parerea mea este ca art. 56 (4) din Leg. 108/2020 elimina obligatia depunerii declaratiei anuale, iar societatile care au aprobat Situatiile Financiare aferente anului 2020 pana la 30.04.2021, data intrarii in vigoare a Leg. 101, nu ar trebui sa depuna in 2021 declaratia anuala a beneficiarilor reali.

  1. Părerea mea e că nu ați citit modificările ulterioare – adică faptul că acel articol a fost modificat și s-a eliminat eliminarea.
   Și eu am dubii legate de situațiile în care acea declarație s-ar depune de către cei care au aprobat situațiile financiare până la data de 30/04/2021.

  1. Nu se depune anual după aprobarea situațiilor financiare. Declarația în cazul ONG se depune o singură dată și apoi doar dacă apar modificări.

 14. Legat de termen: mai exista si OUG 191 care precizeaza ca termenul este de 90 de zile de la incetarea starii de alerta, aceasta oug fiind data tocmai in sensul prelungirii unor termene.

  Legat de forma si modul de depunere: art. 56 (5) “poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier. ” Eu inteleg ca daca o trimiti prin posta/curier e valabila sub semnatura privata.
  Prin email, ramane de vazut daca se accepta foaia scanata cu semnatura olografa.

 15. Organizatiile patronale infiintate in baza Legii 62, Legea dialogului social, depun sau nu aceasta declaratie?
  Multumesc!

  1. Sper ca art.19 din Legea 129/2019 să vă lămurească.

   Art. 19. –
   (1) Persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora.

   (1^1) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile și documentele necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute.

   (2) Persoanele juridice, fiduciarii sau persoanele ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor, astfel cum se menționează la art. 4 alin. (2), lit. b), dezvăluie statutul pe care îl au și furnizează în timp util entităților raportoare informațiile prevăzute la alin. (1) și art. 4 alin. (2) atunci când, în calitatea lor de fiduciari sau persoane ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor, acestea stabilesc o relație de afaceri sau efectuează o tranzacție ocazională cu o valoare care depășește pragurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2).

   (3) Persoanele juridice și fiduciarii înregistrați pe teritoriul României au obligația de a furniza entităților raportoare, în timp util, pe lângă informațiile privind proprietarul lor de drept, informații privind beneficiarul real, atunci când entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei.

   (4) Entitățile raportoare țin evidența documentată a măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu prevederile legii.

   (5) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate:

   a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;
   b) într-un registru central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații;
   c) într-un registru central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora.

   Eu zic că trebuie. Pentru că potrivit codului civil:
   – persoana juridică – trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general.
   – persoanele juridice pot fi de drept public sau de drept privat
   Legea 62/2011 – art.1 lit.f definește organizația patronală:

   f) organizație patronală – organizația patronilor, autonomă, fără caracter politic, înființată în baza principiului liberei asocieri, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în scopul apărării și promovării drepturilor și intereselor comune ale membrilor săi, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și de statutele proprii;

 16. Buna ziua ,cum pot depune această declarație daca nu sunt in țară și nu pot sa vin in tara curând?

  1. Se poate semna olograf direct în Adobe Reader și puteți trimite prin mail către ONRC această declarație împreună cu o copie a actului de identitate a acționarilor/asociaților/administratorilor.

 17. Buna ziua. Am tot citit ca asociatiile si fundatiile nu depun anual declaratia beneficiarului real, ci doar la infiintare sau modificari. Imi puteti spune ce act normativ reglementeaza acest lucru (si art), intrucat m-am cam pierdut printre atatea modificari. Multumesc

  1. Vedeți modificările de la OG 26/2000.
   Se depune la înființare și de fiecare dată când există modificări ale beneficiarilor reali în înțelesul legii 129/2019.

 18. Buna, O cooperativa agricola cu noua membrii cu cota de 11% (12%) fiecare, trebuie sa depuna declaratia privind beneficiarii reali?

   1. Buna ziua ! In SAGA nu da voie decat de la 25 % ! Concluzie : pentru o cooperativa cu mai multi membrii dar sub 25 % se mai depune ?

    1. În acest caz se înscriu președintele, membrii directoratului, etc. Sau o generați necompletată și completați dvs manual.

 19. Completare anexa 1 la declaratia privind beneficiarii reali
  1. In cazul unu SRL, asociat unic, ce anume ar fi ok sa trec la “modalitatea in care se exercita controlul asupra societatii / persoanei juridice” ?

  2. Are cineva pe undeva o declaratie completata corect pentru SRL / asociat unic, persoana fizica, cetatenia Romana?
  3. Din ce am citit in declaratie, pentru cazul persoana juridica cu asociat unic, cetatenia Romana, (beneficiarul identificat in asociatul unic), completarea este obigatorie conform art. 4, alin (2), lit d), pct 1. din Legea 129/2019 (prima bifa de la punctul II). Se confirma asta? (sa nu completez aiurea declaratia)

  Mersi!
  Multumiri pentru

 20. Unde apare în Legea 101/2021 afirmația că PFA este exceptată de la depunerea declarației privind beneficiarul real? Din punct de vedere logic, beneficiarul real al unui PFA este clar, dar logica este una, iar legea poate fi alta…

 21. Buna ziua,

  In ghidul de completare a cererii RBR scrie ca imputernicirea si copia de CI trebuie salvate PDF si semnate electronic? Ma puteti ajuta cu cateva sugestii cum se poate realiza acest lucru? Declaratia privind beneficiarii reali in format pdf nu are caseta pentru semnatura electronica.Detin cont pe portal onrc dar nu am gasit documentele pdf cu semnatura electronica.

  1. Dacă aveți semnătură electronică scanați documentele în format pdf și aplicați cu ajutorul Adobe Reader semnătura electronică. Fișierele astfel semnate digital se vor încărca pe site la ONRC.

  1. Teoretic da.
   Sunt cazuri în care firmele au administratori persoane fără adăpost sau care habar nu au ce înseamnă firma și controlul efectiv e exercitat de altcineva.
   Însă în astfel de situații este evident că acele persoane nu vor declara că ei nu sunt beneficiarii reali.

   1. Daca intram in aceste teorii sa-ar putea sa avem si declaratii falsi de beneficiarul real. Cum poate fii controlate aceste situatii? Toate aceste cazuri intra in sfera de “declaratie falsa” care o fii un procent minoritar in total firmelor care au o singura persoana fizica asociat unic. Aceasta legea este complet inutila, cine fura nu se duce sa declara faptul la politie singur, cine vinde marfa din contrabanda fara facturi nu are firma si nu se ocupa cu declaratii inutile. Doar cei care platesc toate taxe la timp se ocupa sa fie legali si sunt penalizati de birocratie si declaratii impuse din acest gen de legii.

    1. Nu vă războiți cu mine, pentru că și eu sunt de acord că declarația e inutilă câtă vreme o instituție aflată în subordinea Ministerului Justiției are deja toate informațiile necesare. Nu sunt de acord cu afirmația că legea este inutilă în ansamblul ei pentru că această lege, dar partea legată de declarație este.

 22. Buna ziua. Un srl din Romania care are actionar o societate straina listate la bursa in afara UE pe cine declara beneficiar reali?

 23. Unul dintre asociati ,nu este administrator, are semnatura electronica poate semna declaratia electronic?
  Ii trebuie imputernicire?

 24. Din raspunsurile citite inteleg ca o Intreprindere Individuala nu are obligatia depunerii declaratiei, nu are personalitate juridica ca fel ca in cazul unei PFA. Pt siguranta…imi puteti confirma acest lucru?

 25. Buna ziua!
  Se poate semna declaratia olograf,care se scaneaza si impreuna cu C.I. scanat se trimite prin email la ORC?
  Multumesc!

 26. Am o nelamurire: termenul de 1 octombrie ramane batut in cuie sau se decaleaza cu pana la 90 zile dupa incetarea starii de alerta? Multumesc!

  1. Declarația anuală are termen 1 octombrie, cea conform art.62 din lege – pentru societățile înființate anterior apariției legii, are termen 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

 27. Buna ziua!
  Am descarcat noile formulare privind beneficiarii reali de pe ONRC. Sa inteleg ca acum trebuie depusa doar Declaratia si copie dupa CI reprezentant legal? Fara Cerere? Am vazut ca exista si o Cerere de furnizare informatii privind beneficiarii reali, dar nu cred ca ar trebui completata de beneficiarii reali ai societati comerciale (SRL).
  Se doreste trimiterea prin posta si nu as vrea sa depun dosarul incomplet. Multumesc frumos. O zi buna!

  1. Da, doar atât.
   Cererea respectivă se depune când se dorește aflarea informațiilor despre cine sunt înscriși ca beneficiari reali a unei societăți, ulterior depunerii declarației.

 28. Bună ziua,

  Dacă este menționat în actul constitutiv faptul că societatea are 2 asociați, iar aceștia dețin capitalul social 50%-50%, care dintre acestea ar trebui bifată în Declarația respectivă?

  “Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.2 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;”

  Vă mulțumesc în avans pentru răspuns!

 29. Buna ziua, pentru o societate cu 2 asociati, ambii avand calitatea de administrator, trebuie intocmite 2 declaratii de beneficiar real? Adica fiecare administator sa declare aceiasi beneficiari?

 30. Societatile cooperative ce functioneaza in baza Legii cooperatiei trebuie sa depuna aceasta Declaratie ? Si ,daca da , unde s-ar incadra in prevederile art.4 – nimeni nu poate detine 25% , cel mult 20%?

  1. Eu zic că da, trebuie să depună, dar vor trece doar persoana care exercită controlul, președintele cooperativei și eventual membrii consiliului de administrație. Solicitați clarificări de la ONRC pentru că ei vă pot lămuri cel mai bine.

 31. SRL cu asociat unic, de nationalitate straina, prin ce variante ar putea depune aceasta declaratie? este obligatoriu sa o dea in engleza si sa o traduca ?

  1. Nu. Declarația este cea stabilită de către ONRC fie anexa 6 fie 6A, în funcție de cum se depun. Declarația este exclusiv în limba română.

   1. Bună ziua. Sunt In aceeași situație, nu știu ce căsuța sa bifez la modalitatea de exercitare a controlului… Este SRL asociat unic… Se poate sa o depun prin mail scanata… Cum am confirmarea?
    Ma gândesc ca la ghișeul este aglomerat.
    Va mulțumesc!

   2. Pentru declarația trimisa pe email sau online este obligatoriu sa se atașeze semnătura digitala? Eu asa am citit pe site ONRC

 32. Multumesc pentru raspunsul anterior!
  Mai am o nelamurire: pana la urma, transmiterea prin e-mail sau poștă/curier, presupune existența unei declarații datată cu dată certă de către un notar sau avocat? Sau e suficienta declaratia semnata olograf si datata de catre reprezentantul legal?
  Multumesc!

  1. NU!
   Nu are nici cea mai mică obligație în acest sens firma de contabilitate. ESTE OBLIGAȚIA PERSONALĂ A CELOR CARE DEȚIN SAU ADMINISTREAZĂ FIRMA.
   Dacă firma de contabilitate DOREEȘTE să ofere un astfel de serviciu, da, poate să se ocupe, dar în nici un caz nu este obligația unei astfel de firme.

 33. Buna seara. Dati-mi un sfat: am depus prin posta formularul 6 pentru declaratia privind beneficiarul real. Oare trebuia 6A? Multumesc.

 34. Formularul 6A mai trebuie semnat si olograf? Poate am inteles gresit din ce am auzit, dar se cerea de cei de la ONRC ca pe documentele trimise online sau incarcate pe portal, sa existe si semnatura olografa a administratorului.

 35. Bună ziua,

  Pentru un SRL, asociat unic, inteleg ca se bifeaza optiunea 1 ? Multumesc!

  “Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.2 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;”

 36. Buna ziua,

  Revin cu o rugaminte, nu imi este foarte clar care din formulare trebuie depuse la ONRC, format fizic.
  6 sau 6A? Si inteleg ca oricare din ele ar fi este nevoie de data certa de la notar/avocat, corect?
  Multumesc!

 37. Buna ziua,
  Daca s-a gresit o cifra dintr-un cnp in declaratie cum se poate remedia? Depun din nou cu modificare?
  Va multumesc!

 38. Declaratia privind beneficiarii reali se poate transmite SI sub forma de inscris sub semnatura privata semnata olograf, fara completarea vreunui formular, simplu si rapid.
  Si da, poate ca nu este datoria contabilului redactarea si transmiterea acestor declaratii pentru firmele partenere, noi totusi ne asumam responsabilitatea odata ce ne consideram aliati ai contribuabilului si transmitem declaratia catre ORC.

 39. cum pot sa declar ca in cazul unui ONG, beneficiarii reali sunt asociatii sau fondatorii, membrii, etc, in conditiile in care toate fondurile adunate, sunt donate catre ,,beneficiarii reali,, ai cauze i!?

  1. Da, dacă se modifică datele de identificare a acestora ori dacă se modifică ceva în structura acționariatului ori administratorii.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *