Codul fiscal – 2016 – Impozitul pe venituri

13 Nov 2015 | Legislatie | 25 comentarii855 vizualizari

accounting3Impozit pe venit

Se definesc veniturile neimpozabile și se modifică lista acestora. Spre exemplu veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal nu mai sunt impozabile.

Veniturile din activități independente se definesc mai exact. Acum, în 2015, se definesc ca venituri comerciale sau din practicarea unei meserii.

În codul fiscal nou se definesc ca fiind venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau întru formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

Se deduc și cheltuielile de cazare și transport ale PFA – cheltuieli exercitate în desfășurarea activității, nu doar cele ale salariaților.

Deși cheltuielile trebuie să fie date de sume plătite și la PFA discutăm despre o evidență contabilă/fiscală a încasărilor și plăților, avem la categoria cheltuieli deductibile limitat scăzămintele, perisabilități, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislației în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depășit de valabilitate potrivit legii.

Cheltuielile sociale obligatorii datorate de contribuabil (nu pentru salariații săi ci pentru sine), plătite de contribuabil, se vor deduce de către organul fiscal nu de către contribuabil.

Cotizațiile plătite asociațiilor profesionale sunt deductibile in limita a 4000 EUR anual, în loc de 2% aplicat la o bază de calcul așa cum este în prezent.

În cazul bunurilor constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare, cheltuiala va fi considerată nedeductibilă fiscal. Problema aici este legată de două aspecte:

1. Contabilitatea e una de încasări și plăți. Inventarul se efectuează în preț de achiziție (vezi OMFP 170/2015) și mă întreb cum se poate stabili, la stocuri, un minus la inventar dacă nu are evidență cantitativ-valorică.

2. Inventar neacoperit de poliță de asigurare? E destul de neclar. Adică să am o poliță de asigurare ce să acopere o valoare în care se încadrează valoarea bunurilor inventariate? Dar dacă are și e pe o valoare mai mică decât valoarea listei de inventar? Cum se va considera minusul? Deductibil proporțional sau integral nedeductibil? Și dacă nedeductibil de ce? La persoane juridice nu există o astfel de limitare.

Cota forfetară de cheltuieli pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală obținute din crearea de artă monumentală este de 40%.

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidentă contabilă au și obligațiile de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă, reprezentând plăti anticipate, din veniturile plătite. Impozitul care trebuie reținut se stabilește prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut.

Cu toate acestea contribuabilul, beneficiarul venitului poate opta pentru impunerea cu 16%, impozitul fiind final. Opțiunea trebuie exprimată în scris. Baza de calcul va fi dată de venitul brut din care se scade cota forfetară de cheltuieli de 40% și contribuțiile sociale obligatorii.

Exemple:

O persoană fizică obține venituri din drept de proprietate intelectuală în ianuarie 2016 de la o persoană juridică. Suma convenită este de 10000 lei. Persoana fizică nu își exprimă opțiunea de a achita impozit pe venit de 16%.

Persoana juridică va calcula astfel:

– venit brut = 10,000 lei

– cheltuieli forfetare 40% = 10,000 lei x 40% = 4,000 lei

– venitul bază de calcul = 10,000 lei

– impozit datorat = venit bază de calcul (brut) x 10% = 10,000 lei x 10% = 1,000 lei

– contribuții sociale obligatorii – CAS 10,5% = [(suma maximă dintre venitul brut și 5 x salariul mediu pe economie – cheltuieli forfetare 40%) x cota de contribuție individuală 10,5%] =
10,000 lei – (10,000 x40%)]x 10,5% =
(10,000 lei – 4,000 lei) x 10,50% = 6,000 lei x 10,50% = 630 lei

– contribuții sociale obligatorii – CASS 5,5% = [(venitul brut – cheltuieli forfetare) x 5,5%] – (în 2016) sau

[maxim (dintre venit brut și 5 x salariul mediu pe economie valabil în luna plății (începând cu 2017) – cheltuieli forfetare)] x 5,5% = (10,000 lei – 4,000 lei) x 5,5% = 6,000 lei x 5,5% = 330 lei

– suma netă de achitat persoanei = venit brut – impozit – contribuții sociale obligatorii =
10,000 lei – 1,000 lei – 630 lei -330 lei = 8,040 lei

Dacă persoana și-ar fi exprimat opțiunea de a plăti impozit final și ca veniturile să-i fie impuse cu 16%, calculul s-ar fi efectuat astfel:

– venit brut = 10,000 lei

– cotă forfetară = 10,000 lei x 40% = 4,000 lei

– venit bază de calcul = venit brut – cotă forfetară = 10,000 lei – 4,000 lei = 6,000 lei

– contribuții sociale obligatorii – CAS 10,5% = [(suma maximă dintre venitul bază de calcul și 5 x salariul mediu pe economie) x cota de contribuție individuală 10,5%] = 6,000 lei x 10,5% = 630 lei

– contribuții sociale obligatorii – CASS 5,5% = venit bază de calcul x 5,5% – (în 2016) sau

[maxim (dintre venit bază de calcul și 5 x salariul mediu pe economie valabil în luna plății (începând cu 2017)] x 5,5% = = 6,000 lei x 5,5% = 330 lei

– impozit datorat = (venit bază de calcul – contribuții sociale obligatorii) x 16% = (6,000 lei – 630 lei – 330 lei) x 16% = 806 lei

– suma netă de achitat persoanei = venit brut – impozit – contribuții sociale obligatorii =
10,000 lei – 806 lei – 630 lei -330 lei = 8,234 lei

A dispărut din codul fiscal, din acest titlu de impozit pe venit, tratamentul fiscal al veniturilor din contracte civile, contracte de agent, precum și veniturile din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară. Așa că de la 1 ianuarie 2016 va trebui să reconsiderați veniturile plătite în baza acestor contracte. De altfel nici nu se vor mai putea impozita în baza acelor contracte ele regăsindu-se fie la activități dependente – caz în care este necesar un contract de muncă, fie la activități independente caz în care e nevoie ca persoana ce furnizează serviciile să dețină autorizație și să respecte criteriile de independență din codul fiscal.

La veniturile de natură salarială, sunt incluse și veniturile realizate de zilieri. Până acum exista o aberație legislativă. Normele de aplicare a Legii 52/2011 transferau aplicarea ei și tot tratamentul fiscal .…la codul fiscal deși legea în sine stabilea și cota de impunere și modalitatea de impunere. Aberația persistă, pentru că avem o dublă reglementare și acum, prevederile legate de impozit nefiind eliminate din legea 52/2011.

Cadourile inclusiv tichetele cadou acordate de Paști, Crăciun sau sărbători similare, oricui – salariaților, salariatelor (inclusiv de 8 martie) sau copiilor salariaților (inclusiv de 1 iunie), sunt venituri neimpozabile în limita a 150 lei.

Sumele ce depășesc plafonul 400 euro anual pentru contribuții la pensii private sau sănătate, se consideră venituri de natură salarială. De asemenea se vor considera cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit numai în măsura în care suma ce depășește plafonul neimpozabil este inclus în venitul salarial al persoanei.

Se modifică limitele deducerilor și plafonul minim pentru care acestea se acordă. Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

– pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 300 lei;

– pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 400 lei

– pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 500 lei;

– pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 600 lei

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei și 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fată de cele de mai sus și se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

Se modifică implicit și suma veniturilor pe care o persoană aflată în întreținere le poate obține pentru a se putea beneficia de deducere suplimentară. Suma este la nivelul celei mai mici deduceri personale – 300 lei.

Plata diurnei se poate face și către administratori fără a fi considerată venit de natură salarială sumele cu titlu de indemnizații și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în tara și în străinătate, în interesul desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, și de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, în limita plafonului neimpozabil , precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare. Plafonul zilnic neimpozabil (2,5 ori valoarea stabilită pentru personalul instituțiilor publice – fie în țară fie la extern) se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfășurării activității.

Tichetele de masă, tichetele cadou, cu excepția destinațiilor și limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a) (cadouri în limita a 150 lei/persoană), tichete de masă, vouchere de vacanta și tichete de creșă, acordate potrivit legii sunt considerate avantaje în natură și intră în venitul brut de la data de 1 ianuarie și modifică astfel deducerea de bază. Până acum doar tichetele de masă intrau în venitul brut.

În cazul veniturilor din cedarea bunurilor crește cota de cheltuieli forfetare acordată, de la 25% la 40%.

Cota de cheltuieli forfetare se aplică și veniturilor din arendă.

Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Cota de 5% se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Veniturile din pensii sunt neimpozabile până la 1050 lei, suma majorându-se în fiecare an cu 50 lei până ce plafonul va ajunge la 1200 lei. Suma neimpozabilă va ajunge la plafon maxim în 2019.

În cazul în care valoarea declarată a venitului obținut din tranzacții imobiliare, din transferul dreptului de proprietate a proprietăților din patrimoniul personal, este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, notarul public este obligat să notifice organelor fiscale respectiva tranzacție.

Contribuabilii, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal, precum și cei care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor sunt obligați să depună la organul fiscal competent o declarație referitoare la veniturile și cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului și nu în termen de 15 zile ca în prezent. Fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă.

Nici acum nu se spune clar că pierderea netă anuală stabilită prin declarația privind venitul realizat se recuperează de către fisc din câștigurile nete anuale obținute în următorii 7 ani fiscali consecutivi. Mai exact nu se spune modalitatea concretă de recuperare – de către fisc în momentul operării declarației sau de către contribuabil.


Vedeți și:

Termeni generali

Impozit pe profit

Impozit pe venit micro întreprinderi

TVA

Contribuții sociale

Impozite și taxe locale

25 comentarii

 1. Cristi , nu au disparut veniturile din contracte civile , contracte de agent etc…ele au fost introduse la art 114 alin (2) lit g :
  ….

 2. si ca impozitare sunt cu retinere la sursa ca pana acum :
  Art. 115. – (1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) – k), precum şi în normele metodologice elaborateîn aplicarea art. 114.
  (2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
  (3) Impozitul astfel reţinut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

  1. Ai dreptate dintr-un punct de vedere: pot fi reîncadrate la art.114 alin.2 litera g.
   Ele au dispărut de la venituri din activități independente și nicăieri în codul fiscal nu se mai face referire la contracte civile, contract de agent și ce mai era înainte în codul fiscal actual la art.52.
   Problema începând cu 2016, așa cum o văd eu deși sunt șanse ca eu să mă înșel și sper să mă înșel, este că așa cum este formulat codul fiscal veniturile din convenții civile sau contract de agent pot fi, cu ușurință, definite ca venituri din activități dependente.

 3. Buna seara
  Vreau sa vind un imobil de pe persoana juridica catre o persoana fizica, la inceputul anului 2016, si as vrea sa stiu conform noului cod fiscal ce taxe trebuie sa plateasca persona juridica. Pretul de vinzare este de 100000ron.

  1. Depinde. Dacă e sau nu plătitoare de TVA, dacă e sau nu plătitoare de impozit pe profit sau impozit pe venit. Dacă e clădire nouă sau clădire veche.
   În principiu aceleași ca în 2015. Doar cu eventuale procente schimbate: dacă e clădire veche și se optează pentru plata TVA – 20% TVA în loc de 24% ori 5% dacă poate fi încadrată la cazurile în care se vinde cu 5% și, dacă este cazul, 1%-3% impozit pe venit sau 16% impozit pe profit dacă e cazul.

 4. Ca veni vorba… la un SRL, neplatitor de TVA, lipsa de stoc neimputabila este cheltuiala nedeductibila si atat? Nu se poate considera venit nefiscalizat? Cum imi pot justifica lipsa de stoc?

  1. Ba da, dacă se face dovada vânzării lui. Minusul în gestiune este normal, e mult mai explicabil decât plusul. Dar dacă eu am stoc scriptic de 200,000 lei și fizic inventariat de doar 20,000 lei ar fi culmea să spun că nu am observat un așa minus decât la inventar.

 5. Vreau sa distribui dividende in anul 2016, aferent profitului din 2015.
  Trebuie sa aplic impozit pe dividende 16% sau 5%? Asociatul unic nu are alt venit, nu este angajat, trebuie sa-i retin si cass 5.5%.Amandoua se calculeaza la brut?(adica am sold la 121 50.000) 50.000*16% 8.000, 50.000*5.5%=2750.asociatul primeste 39.250? Este corect?
  La CASS trebuie sa iau 1.050 *12luni*5.5%=693 sau 2750?

  Multumesc!

  1. Pentru orice dividend distribuit în 2016 și plătit în 2016 sau rămas neachitat la 31/12/2016 se datorează impozit pe dividende de 5%.
   Da, dacă nu are alt venit, atunci datorează și CASS. Da, ambele se calculează la brut.
   Mă întreb cum puteți distribui dividende din profitul lui 2015 când acesta nu prea are mari șanse să și fie finalizat.

 6. ,,Mă întreb cum puteți distribui dividende din profitul lui 2015 când acesta nu prea are mari șanse să și fie finalizat,,

  Imi pare rau dar nu am inteles ce ati vrut sa spuneti cu aceasta propozitie.

  1. La data de 12/01/2016 e aproape imposibil ca inventarul anual să fie finalizat. E aproape imposibil ca luna decembrie sp fie finalizată și să se cunoască profitul. E aproape imposibil ca la 12 ianuarie să fie gata toate astea, să fie convocată adunarea generală a asociaților și să se aprobe situații financiare ce nu există și nici să se aprobe destinația unui profit. Asta am vrut să spun.

 7. Am inteles.Nici nu vroiam sa distribui acum doar prin luna mai cand toate aceste lucruri o sa fie posibile. Doar am intrebat!Multumesc:)

 8. Buna ziua.Va rog sa ma lamuriti cum se impoziteaza conventiile civile prest.servicii incheiate cu pensionari sau salariati pentru anul 2016?
  In 2015 am retinut pe stat 16% impozit , 5,5 % contributii sanatate si declarate in 112. Din anul 2016 cum se va proceda ? Va multumesc.

  1. Nu mai există convenții civile. Acestea dacă există se pot întocmi numai pentru activități cu caracter ocazional și pentru un scop bine determinat. Dacă au caracter de regularitate se tratează ca activitate dependentă caz în care se întocmește contract de muncă.

 9. Am un caz mai aparte, o persoana este angajata la 2 firme cu contract de jumatate de norma – 4 ore, la fiecare si are 2 copii in intretinere. Cum se aplica deducerea suplimentara? Un copil la o firma si altul la cealalta? Sau pot fi la ambele firme? Va multumesc anticipat.

  1. Nu e nici un caz aparte. În astfel de situații, salariatul trebuie să-și aleagă locul unde e funcția de bază. Deducerea se acordă numai la funcția de bază. Acolo unde nu e funcția de bază, nu se acordă deducere. Funcția de bază nu depinde de norma de muncă.

 10. cabinetul medical a unui medic de familie este in tr-o cladire a primariei , care a cerut taxa pe cladire din anul 2011 . este legal ?

 11. La art 68 alin 4 lit. a,b din Codul Fiscal se mentioneaza:
  “(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt:

  a) să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;

  b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
  Imi poti spune de unde interpretarea organelor fiscale (mai nou vad ca si a unor experti contabili) cu privire la stocul de marfa si cu deductibilitatea cheltuielilor cu marfa doar pentru marfa vanduta cu toate ca ea a fost platita?Determinarea venitului in sistem real, contabilitate in partida simpla.

  1. Nu știu de unde. Eu am pus și aici pe blog punctul de vedere al ANAF – cel puțin pe regiunea mea ce este aplicat aici de către inspectorii ANAF și care spune clar că nu se ia în considerare acel stoc la stabilirea venitului impozabil ci doar încasările/plățile efectiv realizate în an.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *