Codul fiscal – 2016 – Contribuții sociale

13 Nov 2015 | Legislatie | 143 comentarii1076 vizualizari

accounting1Contribuții sociale obligatorii

Contribuția de asigurări sociale (CAS)

Sunt incluse în categoria persoanelor ce datorează contribuții de asigurări sociale obligatorii (CAS) persoanele sau plătitorii de venituri, pentru următoarele categorii de venituri

– venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 – chiar dacă sunt scutiți de plata impozitului pe venit

– venituri din activități independente, definite conform art. 67;

– indemnizații de șomaj;

– indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Tichetele de masă, tichetele cadou, de creșă sau de vacanță acordat potrivit legii nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

În situația persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor sociale, declararea contribuțiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea declarației, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.

CAS este datorat obligatoriu de persoane ce obțin venituri din activități independente chiar dacă au și alte surse de venit. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfășoară activitatea și nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate, și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig.

Pentru ambele categorii de persoane baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza declarației privind venitul realizat, și se stabilește ca diferență între venitul brut realizat și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost desfășurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției, și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig.

Contribuabilii pot opta pentru impunerea cu cota întreagă 26,30%, chiar dacă implicit cota folosită este de 10,5%.

În cazul celor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală baza de impunere pentru CAS este dată de diferența dintre venitul brut și cheltuiala forfetară și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

Adică D200 va constitui baza pentru stabilirea și regularizarea anuală a CAS așa cum se procedează acum pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate

Începând cu veniturile lunii ianuarie 2014 contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se va plafona la maxim 5 salarii medii pe economie ca în cazul CAS.

Sunt excluse de la calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate exact aceleași sume și situații reglementate în cazul CAS.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate este diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independent, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni în care a fost desfășurată activitatea pe fiecare sursă de venit, iar începând cu data de 1 ianuarie 2017, mai exact cu veniturile obținute începând cu această dată, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut pentru în anul pentru care se stabilește contribuția.

În cazul celor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală baza de impunere pentru CASS este dată de diferența dintre venitul brut și cheltuiala forfetară și începând cu veniturile realizate de la 1 ianuarie 2017 nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

Baza de calcul pentru cei care obțin venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură este dată de norma de venit sau diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, raportată la numărul de luni în care s-a desfășurat activitatea, după caz.

Și în acest caz limitarea bazei de calcul lunare la echivalentul a 5 salarii medii lunare intră în vigoare numai începând cu veniturile obținute începând cu data de 1 ianuarie 2017.

În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor sau a celor din arendă, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este dată de diferența dintre venitul brut și cota forfetară de cheltuieli de 40% și nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii medii pe economie. Este singurul caz în care limitarea bazei de impunere are loc începând cu 2016, pentru restul categoriilor de venit supuse acestei contribuții limitarea fiind aplicabilă doar din 2017.

Se datorează CASS și de către persoane ce obțin venituri din investiții cu excepția veniturilor neimpozabile. Veniturile din investiții fiind câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, venituri din dividende, venituri din dobânzi. Baza de calcul lunară va fi dată de valoarea anuală a câștigului sau venitului realizat raportată la cele 12 luni ale anului.

Se datorează și în cazul celor ce realizează venituri impozabile din lichidarea unei persoane juridice, inclusiv din reducerea de capital, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate fiind totalul veniturilor impozabile distribuite de persoanele juridice.

Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute pentru veniturile de mai sus nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

În anul 2016, persoanele care realizează venituri din investiții nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), (salarii, pensii, activități independente, agricultură, silvicultură și piscicultură) cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea unui punct de pensie, stabilit pentru anul fiscal respectiv. Și în acest caz plafonarea bazei de impunere va apărea abia din 2017.

În ciuda faptului că în anii anteriori Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra faptului că sarcina fiscală trebuie așezată just și valoarea contribuției minime la fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din dividende și dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere și alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe tara, lunar, iată că prin legea actuală se introduce, în premieră, obligarea la plata CASS a persoanelor ce nu fac parte din categoria celor ce sunt scutiți de plata CASS, dar nici nu obțin venituri. Se ajunge în situația aberantă ca o persoană ce nu obține venituri să datoreze o contribuție socială.

Aici echitatea socială e abandonată, justețea fiscală e lăsată de izbeliște și procedurile fiscale legate de urmărirea și executarea silită a acestor situații vor duce la o încărcare inutilă a sarcinilor administrative ale ANAF. Pentru că legea solicită și ca aceste persoane să se înregistreze la ANAF. Întrebarea e: cum determină ANAF că nu s-au înregistrat deși aveau obligația asta?

Conform legii – art.180 și următoarele, persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuției se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuție de asigurări sociale de sănătate și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie.

Baza de calcul e dată salariul minim brut pe țară și CASS se calculează prin aplicarea asupra acesteia a cotei individuale de 5,5%.

Dacă timp de 6 luni nu au realizat venituri defel, dar nici nu au plătit CASS, contribuția datorată pentru această perioadă se face la o bază de calcul egală cu 7 salarii minime pe economie. În cazul în care perioada în care nu au realizat venituri de mai puțin de 6 luni și nu s-au înregistrat în cele 15 zile baza de calcul este tot de 7 salarii minime pe economie, dar proporțional cu perioada respectivă.

Aici e vorba de acele persoane ce nu au venituri și încheiau contracte de asigurări sociale de sănătate cu Casele de Asigurări Sociale de Sănătate pentru a-și achita contribuția și pentru a beneficia de spitalizare gratuită. Aici însă există și o formă de discriminare: o astfel de persoană ce nu poate să fie co-asigurat este pus la plată. Spre exemplu un cuplu fără copii ce nu realizează venituri, sau o văduvă sau văduv ce nu au copii și nu realizează venituri. Sau persoane cu domiciliu în România, dar care nu mai au rezidența în România, nu realizează venituri în România (care nici nu beneficiază de sistemul de sănătate din România) – și pe care aș vrea să văd cum îi urmărește ANAF. Va merge inspectorul prin Spania, Italia, Anglia sau mai știu eu pe unde?

Și nu numai faptul că nu realizează venituri trebuie să declare ci și că începe să realizeze pentru a fi scos din evidență. Aici se vede o parte din neputința organelor fiscale și din lipsa de eficiență a utilizării bazelor de date pe care le dețin. Dacă încep să realizeze venituri și plătitorii lor sau chiar organele fiscale stabilesc și declară sau înscriu în bazele de date ale ANAF informații legate de veniturile obținute, de ce l-ai mai pune pe drumuri să depună o hârtie când ai putea să o faci automat?

Contribuția de asigurări sociale de șomaj. Ca în cazul CAS și CASS sumele excluse pentru cele două contribuții sunt excluse și din baza de calcul a contribuției pentru șomaj.

Nu se datorează șomaj nici pentru veniturile obținute de pensionari.

De asemenea pentru cazul în care contractele de muncă sunt suspendate (cu excepția cazului în care se suspendă pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau accidente de muncă), dar obțin venituri, nu se datorează pentru aceste venituri contribuția pentru șomaj.

Ca exemplu: o persoană care se află în concediu medical de sarcină și lăuzie sau în concediu fără plată, dar în luna respectivă primește o sumă de bani – un –premiu de exemplu pentru perioade anterioare suspendării – în acest caz asupra venitului respectiv nu se datorează șomaj.

Contribuția pentru concedii și indemnizații are o bază lunară de calcul compusă din aceleași elemente ca CAS, CASS și șomaj, având aceleași elemente excluse, iar baza lunară de calcul al contribuției pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților din luna pentru care se calculează contribuția și valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate în plată.

Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale are și ea aceiași bază de calcul și venituri excluse. Pe lângă acestea nu se includ în baza de calcul nici salarii compensatorii acordate la concedieri ce nu țin de persoana salariatului sau acele venituri ce nu sunt realizate în baza unui contract de muncă.


Vedeți și:

Termeni generali

Impozit pe profit

Impozit pe venit micro întreprinderi

TVA

Impozitul pe venituri

Impozite și taxe locale

143 comentarii

 1. Multumim de informatii!

  Nelamurirea mea este pentru cazul in care o persoana obtine venituri din activitate economica, dar are si venituri salariale.
  Daca venitul obtinut din activitatea economica este sub o limita, nu va fi in 2016 scutit de plata contributiei sociale?
  Multumesc

  1. Nu, din păcate nu. Orice obține venituri din activități independente va datora CAS și CASS indiferent că plătește deja CAS în baza unui contract de muncă. Practic, începând cu 2016, celor ce sunt PFA, ÎI, ÎF, liber-profesioniști le va crește sarcina fiscală cu minim 10,5%.

 2. Buna ziua, Multumesc pentru toate informatii!
  Am o intrebare in legatura CAS 10,5% pentru PFA, ÎI. In cazul in care venitul net / an este ex. 100 .000 lei. Platesc 10,5 % CAS. Pana 2015 a avut obligatia sa achita pe baza declaratiei 600 contributia de CAS. Suma ce reprezinta si vechime si puncte ( pt. Munca normala 8 ore /zi).

  Sa inteleg din 2016 nu are obligatia sa plateasca pe baza declaratie suma respectiva, numai 10,5%. Asa am inteles 10,5% intra numai la puncte . Daca vrea sa aiba vechime treb. Sa achita 26,5% pe 100 000 de lei.
  Sau face un contract cu casa de pensie si plateste separat???

  1. Vor exista plăți anticipate. Baza de calcul pentru plățile anticipate va fi dată de 35% din salariul mediu brut. La acea bază de calcul se va achita contribuția individuală, dar se poate opta de către contribuabil să plătească cota integrală (individuală+cota angajatorului). La finele anului se va efectua regularizare în funcție de venitul realizat. Se va scădea din venitul din activitate orice cheltuială aferentă (mai puțin cele cu plățile anticipate pentru contribuții sociale), iar ceea ce rămâne se va împărți la 12 sau la numărul de luni de activitate, după caz. Baza de calcul pentru regularizare va fi:
   – cel puțin 35% din salariul mediu pe economie, dacă venitul net raportat la numărul de luni este mai mic decât cei 35%
   – cel mult 5 salarii medii lunare dacă, dacă venitul net raportat la numărul de luni este mai mare decât acest plafon

 3. In 25.11 a fost supus dezbaterii publice de catre ANAF noul model al Declaratiei 600 privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii.

  In opinia ta, persoanele care realizeaza venituri din activitati independente in sistem real si vor sa plateasca doar contributia individuala, fara sa opteze pentru aplicarea cotei integrale de contributie corespunzatoare conditiilor normale de munca:
  -nu mai trebuie sa depuna Declaratia 600
  -depun in continuare Declaratia 600 fara a bifa nici una dintre cele 2 optiuni

  1. D600 este obligatorie pentru cei care în anul anterior obțin venituri nete lunare medii sau au o medie lunară a venitului din norme de venit cuprinse în intervalul 325% din salariul mediu și 5 salarii medii – vedeți art. 148 alin.4 și 5.
   Dacă o persoană nu este obligată să depună D600 atunci nu va datora plăți anticipate – vedeți art.148 alin.8.
   Cota de impunere, implicită, este cea pentru contribuția individuală. Persoana poate opta pentru impunerea cu cota întreagă. Această opțiune se recomandă să fie exercitată de către cei care vor să aibă stagiu de cotizare complet la CAS.
   Așadar:
   – depunerea D600 nu este obligatorie pentru orice persoană ce realizează venituri din activități independente
   – cei care depun D600 efectuează plăți în baza deciziei emise pentru această declarație, plăți anticipate în contul CAS
   – cota de impunere ce se folosește pentru D600, implicit, este cea pentru contribuția individuală, dar se poate opta pentru cota integrală – codul fiscal ne-impunând utilizarea cotei integrale
   – se va putea opta pentru depunerea D600 și de către cei care nu au obligația depunerii ei. Și asta pentru că nicăieri în codul fiscal nu se interzice acest lucru. Codul fiscal obligă la depunerea ei anumite persoane, dar nu le interzice celorlalți să o depună.
   – indiferent că ai sau nu obligația depunerii D600, indiferent că ai depus-o sau nu, la finele anului se va efectua regularizarea anuală în baza D200 ținându-se seama de venitul efectiv realizat.
   Și aici fiecare trebuie să își facă socotelile:
   – dacă nu ai obligația depunerii D600 și nu datorezi plăți anticipate pentru CAS ai două variante:
   a. să o depui oricum și să faci plăți anticipate, plătind anticipat, trimestrial, o sumă mică și la regularizare fie nu mai ai nimic de achitat, fie ai o sumă mică
   b. să nu o depui dar atunci în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de regularizare anuală a CAS să plătești suma integrală
   Eu spre exemplu aș merge pe prima variantă, fiind mai simplu să achit sume mici anticipat decât o sumă mare la un moment dat
   Cota de impunerea poate fi aleasă tot prin prisma situației personale: dacă ai un contract de muncă și deja ești asigurat în sistemul public de pensii, poate este mai rentabil să optezi pentru cota implicită, cea a contribuției individuale, altfel poate e recomandat să optezi pentru cota integrală dacă ai așteptări de la statul român să-ți plătească o pensie la un moment dat.

 4. Buna ziua,
  va rog sa ma lamuriti in legatura cu plata CAS incepand cu 2016 pentru o persoana care este angajat cu contract de munca si in plus realizeaza anual un venit net total de doar 2800 lei dintr-o activitate independenta (profesie liberala). Cat si cum se va plati CAS-ul?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Se va plăti trimestrial până la 25 a ultimei luni din trimestru.
   Se va calcula astfel:
   salariu mediu pe economix x 35% = bază minimă lunară CAS
   bază minimă lunară CAS x 10,5% = CAS lunar
   CAS lunar x 3 luni = CAS de achitat la termenul de plată
   Dacă presupunem că vom avea salariu mediu pe economie de 2500 lei în 2016 calculul va fi = (2500 x 35%) x 10,5% = 875 x 10,5% = 92 lei/lună = 92 x 3 = 276 lei/trimestru
   Există și un maxim al bazei lunare de calcul – 5 salarii medii lunare.
   Dacă venitul anual este 1800000 lei de exemplu, discutăm despre un venit lunar de 180,000 lei/12 = 15000 lei. Baza de calcul pentru CAS poate fi cel puțin 35% din salariul mediu pe economie și cel mult 5 salarii medii pe economie. Dacă luăm același exemplu cu 2500 lei salariu mediu vedem că 15000 lei este evident mai mare decât 35% din el așa că verificăm dacă 5 salarii medii depășesc sau nu suma lunară realizată.
   Și am avea 2500 lei x 5 = 12500 lei care va fi baza de calcul a CAS pentru un venit lunar de 15000 lei.

 5. Buna ziua,
  Pensionarul care are “PFA” este obligat sa plateasca CAS ?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.
  Gh. O.

 6. Buna ziua,
  Trebuie evaluta cladirea in integrum sau se poate face numai pentru incaperea din cladire folosita de “PFA”? Daca nu se deconteaza pe PFA cheltuielile de intretinere se plateste numai impozitul pentru cladirea rezidentiala?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.
  Gh. O.

  1. Evaluarea se face pentru întreaga clădire.
   Partea cu cheltuiala trebuie înțeleasă așa: dacă din acte nu rezultă cât din suprafață este afectată afacerii și cheltuielile cu utilitățile de la acea adresă sunt suportate de cel care are sediu acolo atunci putem vorbi despre o utilizare nerezidențială.

 7. @Mihaela Z.
  Buna seara din nou si va multumesc pentru raspuns insa nu-mi vine sa cred ca din cei cca. 2800 lei incasati in total intr-un an (nu lunar) mi se vor retine 875 lei pentru pensie la care se mai adauga si 154 lei CASAS 5,5%, plus 448 lei impozit 16% – adica mai bine de jumatate din suma. In aceste conditii o sa ma gandesc serios daca nu e mai bine renunt sa mai desfasor activitati suplimentare.
  Va multumesc anticipat pentru clarificari

  1. Vă vine sau nu să credeți, asta este. Doar dacă sunteți pensionară nu veți plăti acel CAS. Altfel toți care lucrăm sub această formă (PFA, ÎI, liber-profesioniști) vom fi obligați la plata lui.

 8. Buna seara Dl Cristi. Am o nelămurire cu o anumită speță. Nu am f multă experiența asa ca va rog daca puteți sa ma ajutați. Exista o firma A care are datorii către firma X. Acelasi administrator al firmei A deține si firma B. Se dorește ca firma B sa preia datoria aceasta din anumite motive. Asa ca se încetează contractul între A si X si se începe altul între B si X cu creanța înregistrată acum pe B. Spuneti mi va rog , care sunt operațiile contabile pe care trebuie sa le fac in Saga ? multumesc !!

 9. @Cristi
  Printr un contract si ei stiu ce au facut acolo, X a mutat creanța pe societatea B. Ideea e ca s a putut. Iar eu nu stiu cum sa fac la mine asta :(

  1. Contractul are o foarte mare importanță aici. Și clauzele sale. Nu se poate înregistra corect în contabilitate un astfel de transfer de datorii fără a analiza contractul – tipul său și conținutul său.
   Dacă e vorba de un contract de cesiune de creanțe prin care B preia datoria lui A către X și o achită, atunci:
   La firma A
   401.analitic firma X = 462.analitic firma B

   La firma B
   461.analitic firma A = 462. analitic firma X
   462.analitic firma X = 5121/5311 plata datoriei preluate

   Acum la firma A va exista o datorie către B și la B o creanță de încasat de la A.
   Depinde și de prețul cesiunii. Dacă există sau nu câștig din cesiune, dacă e la valoare nominală sau la o altă valoare.

 10. Buna ziua!

  va rog sa-mi spuneti daca nu am contract de munca nicaieri, nu am PFA, deci nu obtin niciun venit, ce obligatii declarative dpvd al CAS si CASS am incepand cu 01.01.2016.

  Va multumesc!

 11. @MihaelaZ si Cristi
  Art. 148, alin. 4 spune asa: Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) și (2) se
  încadrează în categoria asiguraților obligatoriu în sistemul public de pensii
  dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
  a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din
  venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activităţii
  independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări
  sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului,
  depășește 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor
  care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
  Daca venitul net este sub 35% din castigul salarial mediu brut nu se datoreaza CAS. Am interpretat eu gresit?

  1. Alineatul 4 se referă la cei care depun obligatoriu D600. Obligativitatea plății CAS de către orice persoană ce obține venituri din activități independente se reglementează la alin.1.

 12. As dori sa va intreb daca o persoana care detine un I.I vrea sa se angajeze de la 01.01.2016 pe I.I -ul personal, mai trebuie sa plateasca CAS de 10,5 % ?

  1. Se angajează degeaba. Va datora CAS și sănătate oricum. CAS dacă veniturile lunare depășesc 35% din salariul mediu net, iar CASS indiferent de venituri. Mai mult, dacă mă întrebați pe mine, eu zic că nu se poate angaja. OUG 44/2008 spune că poate angaja terțe persoane.

 13. …si inca ceva!
  La calculul impozitului pe profit pe anul 2015 se iau in considerare la cheltuieli deductibile cheltuiala cu impozitul pe profit platit si contributia la sanantate platite in cursul anului 2015 ?

  1. Cred că vă referiți la impozitul pe venit, nu la profit acesta fiind specific societăților comerciale. Impozitul pe venit este cheltuială nedeductibilă fiscal. Contribuțiile sociale sunt cheltuieli deductibile.

 14. Multumesc de raspunsuri…si aveti dreptate in legatura cu angajarea pe propriul II, nu m-am gandit la asta…

 15. Buna ziua. Ma intereseaza un program gestiune, facturi fara tva cu emitere total pe bon fiscal, compatibil cu DATECS DP 25.

 16. Buna seara,
  Conform art. 150 din noul Cod Fiscal persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale (ex. avocatii) nu sunt obligati sa depuna declaratia D600.
  Va rog sa-mi spune-ti daca in aceeasi categorie intra si militarii. Multumesc!

 17. Buna ziua vroiam sa stiu si eu in anul 2016 pentru consilierii judeteni ce contributii li se vor opri?
  Multumesc.

  1. Dacă vă referiți la contracte civile, la convenții civile, începând cu veniturile realizate în 2016 nu se datorează decât impozit pe venit. Dar tot începând cu acest an astfel de contracte nu se impozitează astfel decât dacă sunt întocmite pentru activitate ocazională, pentru lucrări ocazionale, ce nu au caracter de continuitate. Dacă astfel de venituri se realizează constant ele pot fi reconsiderate ca venituri din activități dependente caz în care fiscul poate să vă oblige la plata tuturor contribuțiilor sociale și a impozitului.

 18. Buna ziua,
  Am o intrebare, pentru un PFA care este si salariat iar ocazional presteaza servicii ce contributii trebuie sa achite pentru PFA si prestari servicii? se depune 070 din momentul incasarii primului venit ca prestator de servicii, declaratia 600 si mai ce anume?
  Va multumesc.

  1. Depinde. Depinde de impunere – în sistem real sau normă de venit. 070 se depune la înregistrarea fiscală, la înființare sau ulterior înființări dacă sunt modificări. Prin 070 nu se declară impozite și contribuții datorate de persoana fizică pentru activitatea. Prin 070 se înscriu în vectorul fiscal al persoanei eventuale obligații de plată pentru impozite și contribuții sociale datorate de PFA pentru salariații săi și pentru TVA. Dar nu cele pe care le datorează el.

 19. E vorba de PFA cu norma de venit.In acest caz, care sunt declaratiile si contributiile pentru contractele de prestari servicii incheiate cu caracter ocazional? Daca imi poti confirma ca am inteles corect urmatoarele:
  -pentru contract de prestari servicii, contract incheiat in noiembrie 2015 dar venitul neincasat pana acum, se depune decl 112, se depune decl cu venituri realizate si decl 600.Sanatatea nu se plateste.
  -pentru PFA se palteste inclusiv sanatatea chiar daca esti salariat.Este ok cum am inteles? Multumesc in avans pentru rabdare si timpul acordat.

  1. În cazul în care acel contract este încheiat cu un PFA, cu o persoană ce deține o autorizație, plătitorul venitului nu face nici o reținere la sursă. Nici înainte nu făcea și nici acum nu face.
   Acele venituri sunt venituri din activități independente și nici în anii anteriori nici în 2016 nu există reținere la sursă în aceste cazuri. Cel care încasează venitul este obligat să elibereze factură și chitanță (dacă încasează numerar sumele respective).
   Un astfel de contract trebuie să respecte criteriile ce definesc activitatea ca fiind independentă așa cum sunt ele indicate în codul fiscal.
   Mă tem că nu ați înțeles corect. D112 apare exclusiv pentru cei care nu sunt autorizați, nu sunt PFA, dar obțin venituri din convenții civile, contracte civile. În anul 2016 nu cred că se mai depune D112 pentru această categorie de venituri pentru că atunci când ele există sunt supuse doar impozitului pe venit caz în care se reține exclusiv impozit fără contribuții sociale. Reținerea se efectuează la data plății venitului.
   Pentru PFA se achită impozit, sănătate și, dacă este cazul, CAS.
   D600 se depune exclusiv de persoane ce obțin venituri din activități independente, persoane fizice autorizate.

 20. Este vorba despre 2 situatii, contractul de prestari servicii nu este incheiat ca PFA ci ca profesie liberala pentru prestari servicii in temeiul Codului Civil .PFA este pentru alt domeniu de activitate.

  1. Autorizarea ca practicant al unei profesii liberale înseamnă obținerea de venituri din activități independente. E același lucru cu PFA. Doar că nu există înregistrare la registrul comerțului.

 21. buna seara.am si eu o intrebare va rog.daca am un pfa cu cod caen 0149 adica cresterea altor animale,mai precis apicultura si eu sint angajat in alta parte si mi se retin toate contributiile,mai trebuia sa depun vreo declaratie.am sub 75 de stupi

 22. Domnul Cristi pentru platile de la salvamont in 2016 mi s-a spus ca sunt venituri incadrate ca Venituri din alte surse si se plateste doar impozit, este adevarat?

  1. Teoretic da. Dacă e vorba de convenții civile, da pentru ele se reține doar impozit. Problema convențiilor civile am mai explicat-o: ele nu se pot încheia decât pentru activități cu caracter ocazional, Cele ce sunt încheiate pentru o activitate cu caracter de continuitate ies din această sferă.

 23. La o asociatie de proproietari, femeia de serviciu este pensionasa si angajata cu timp partial Va rog sa imi spuneti ce contributii se platesc pentru un brut de 350 lei. Multumesc anticipat

  1. CAS 10,5%, CASS 5,2%, Șomaj 0,5% și impozit 16%. Dacă e funcție de bază are dreptul la deduceri altfel nu.

 24. Am o nelamurire in legatura cu un concediu medical-cod 03 accident de munca. Care e baza de calcul a contributiei individuale de sanatate in acest caz incepand cu anul 2016? Se includ si indemnizatiile pentru incap. munca-accidente de munca in baza de calcul? Nu trebuie sa plateasca angajatorul in functie de indemnizatia de incapacitate de munca si contributia de asig.sociale de sanatate de 5.5% aferenta acestor sume si sa o deduca din fondul de risc si accident?

 25. Am o nelamurire in legatura cu CAS plafonat la angajator
  Daca un salariat cistiga in luna ianuarie 2016 15000lei/luna CAS angajat = (5×2681)x10.5%=1408
  CAS angajator=15000×15.8%=2370 sau
  = (5×2681)x15.8%=1872

  1. La CAS angajat e corect calculul. Dar la CAS datorat de angajator nu decât în situația în care există un singur salariat pe firma respectivă. În cazul CAS angajator se face plafonarea la 5 salarii medii brute dar înmulțit cu numărul de salariați pentru care se datorează CAS.
   Codul fiscal la art.140 e clar

   Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților pentru care angajatorul datorează contribuție diferențiată în funcție de condițiile de muncă, din luna pentru care se calculează această contribuție datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, și valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.

   Calculul ar fi așa [număr salariați x (5×2681)] x 15,8%

 26. Buna seara.Va rog o lamurire daca se poate.O conventie civila incheiata cu un pensionar persoana fizica o declar tot in decl.112 la sectiunea C conventii civile sau in decl.100.Conventiile civile incheiate cu pers.fizice neautorizate pot fi venituri din activ.independente sau din alte surse?Va multumesc.

  1. Nu. În D100. Începând cu anul 2016 aceste venituri nu mai sunt considerate venituri din activități independente.

 27. Buna ziua,
  Ca intotdeauna, multumiri pentru raspunsurile fantastice!
  O intrebare procedurala.
  Enunt: potrivit NCF, cheltuielile sociale obligatorii sunt deductibile, dar “se deduc de catre organul fiscal”.
  Intrebare: cum stie organul fiscal care sunt aceste cheltuieli (in speta CAS) pentru cineva care este obligat la plata intr-un sistem de pensii propriu (adica avocat)?
  Concret, pana acum existau campurile “cheltuieli deductibile” si “din care contributii sociale obligatorii” in D200. Vrea norma sa spuna ca nu va mai exista acest camp si ca vor prelua datele din Deciziile de impunere? Sau ma sperii degeaba?
  Multumesc!

  1. Răspuns: pe exemplul dat nu știe. Dar nici nu este cazul. Ele vor fi mai departe deductibile. Cele la care se referă codul fiscal sunt cele stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere, doar la acelea știe cât să regularizeze. Pentru cei care cotizează la sisteme proprii de pensii, nu prea mai vorbim de contribuții sociale obligatorii. Cele obligatorii sunt stabilite de codul fiscal, de unde, cele ale avocaților, spre exemplu, sunt excluse.

 28. Va multumesc.
  Apreciez insa ca, pentru art. 68NCF, notiunea de ‘contributii sociale obligatorii’ este cea de la art. 7 pct. 10 (adica toate care sunt obligatorii, chiar nereglementate de Cod, deci si la CAAV), numai limita deductibilitatii fiind cea stabilita de Titlul V. Titlul V defineste ‘contributii sociale obligatorii’ ca fiind cele reglementate de NCF in art. 2, numai in scopul acelui titlu.
  De aici venise intrebarea. Pentru ca daca aveti dreptate ca o contributie la CAAV este deductibila, nu mai putin art. 68 o pune la gramada cu celelalte, plafoneaza deductibilitatea la nivelul stabilit in Titlul V, si zice ca o va deduce organul fiscal, care nu stie de ea. Sau poate ne vor pune sa aducem adeverinte, sau sa o declaram separat in continuare in D200.

  1. Și eu apreciez la fel, pe de altă parte însă organul fiscal nu poate efectua o regularizare a ceva nu cunoaște. Logic vorbind, câtă vreme la CAS este exceptată CAS achitată de avocați sau alte entități care au case proprii de pensii, dar la care ei cotizează nu le face acea contribuție nedeductibilă fiscal ci pur și simplu nu poate fi luată în considerare, distinct, de către organul fiscal la regularizare.

 29. In anul 2016 pentru o femeie PENSIONARA de drept care matura si spala casa scarii pe ba za unei conventii civile ce obligatii sociale avem. Va mutumesc.

 30. Buna ziua , am o intrebare legata de contributia la somaj pentru concediu medical platit di fond salarii .Sunt modificari in acest sens sau se calculeaza la fel ca anul trecut .la primele zile platite din fond salarii se calculeaza somaj?Multumesc anticipat.

 31. Domnul Cristi am o persoana pe care trebuie sa o platesc pe un contract de prestari servicii si are un certificat de handicap?
  Ii mai opresc impozit?
  Multumesc.

  1. Da. Nu se aplică scutire în 2016 pentru aceste situații. Persoanele cu handicap beneficiază de scutire pentru:
   a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
   b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);
   c) pensii;
   d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică
   În 2016 veniturile din contracte civile intră la alte venituri. Și se pot întocmi contracte civile numai pentru lucrări efectuate cu caracter ocazional nu cu caracter de regularitate. Acest tip de venituri nu intră în sfera scutirilor de la art.60 CF.

 32. Buna ziua.
  Am urmatoarele neclaritati:
  1) Pana in anul 2015 impozitul din conventii civile se declara in decl 112. Din ianuarie 2016 trebuie declarat la ,,impozit pe venit din alte surse” in declaratia 100 si implicit trebuie ca entitatea sa se declare in vectorul fiscal cu acest tip de impozit (lunar)?
  2) Daca da, cum ma inregistrez in SAGA cu acest tip de impozit pt a aparea in declaratia 100? (Mentionez ca la ,,Detalii impozit si TVA” din ,,Configurare societati” nu apare acest tip de impozit).
  Va multumesc

  1. 1. Nu. Nu e un impozit ce se declară în vectorul fiscal.
   2. Sumele plătite se vor înregistra prin intrări pe furnizori creați astfel: la denumire se introduce numele și prenumele persoanei, la cod fiscal i se operează CNP-ul, se apasă butonul “Detalii” și i se selectează tipul de venit “Convenții civile”. La validarea intrării se va genera și reținerea impozitului. Datele astfel operate se vor prelua automat în D100 și, la finele anului, în D205.

 33. Buna ziua,

  Suntem o gradinita particulara si platim cu ora un profesor care vine in inspectie(4 ore deobicei, in fctie de cum sunt programate, cu hartie de la inspectorat, pt grad didactic).Stiti cum ar trebui sa-l incadrez in saga,la colaborator sau la alte categorii asimilate salariilor?
  Am vazut ca in program atat la colaboratori cat si la alte categorii nu se retine somaj si fond de garantare.La colaboratori nu se retine nici cci si fd accidente.
  Puteti sa-mi spuneti de ce nu se fac aceste retineri?Cu cine am mai discutat mi-a spus ca ar trebui sa retin toate contributiile.

  Multumesc mult

  1. Ce contract aveți încheiat cu acea persoană? Eu zic că, legal, nu-l puteți plăti decât dacă aveți un contract de muncă. În această situație, persoana cu care ați discutat are dreptate și programul așa va și proceda. Dar dacă nu aveți contract de muncă ci un contract civil atunci:
   – astfel de contracte se fac numai pentru activități care nu au caracter de continuitate
   – dacă totuși aveți un astfel de contract, pe acest tip de contract în 2015 nu se face rețineri la sursă altele decât impozitul.

 34. Buna ziua!
  De putin timp lucrez la un salon de infrumusetare si nu am contract de munca, insa mi-as dori sa pot sa-mi platesc singura contributia la CAS.
  Intrebarea mea este: ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru a plati aceasta contributie lunara si in ce categorie de contribuabili as putea sa ma situez, in conditiile in care venitul lunar nu este fix si sunt platita la procent pentru serviciile prestate.
  Cu stima, va multumesc anticipat !

 35. Va multumesc frumos pentru incercarea de a ma ajuta insa am sa ma interesez la C.A.S. ce trebuie sa fac pentru a-mi platii contributia.

  O zi minunata!

  1. Și eu v-aș fi putut da niște detalii, dar așa cum v-am spus în răspuns întrebarea dvs este incompletă. Contează și forma în care lucrați acolo.
   Dacă lucrați ca angajată fără contract de muncă, nu e bine. Defel. E muncă la negru și este ilegal.
   Pentru CAS e suficient să încheiați contract de asigurare cu Casa de Pensii, iar pentru sănătate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate. Țineți seama însă că având contract de muncă beneficiați în mod automat de aceste drepturi fără ca dvs să încheiați contracte în nume personal.
   Dacă nu lucrați ca angajat ci aveți un PFA, depinde de modul de impunere și venitul realizat.

 36. Buna ziua,
  Am o asociatie sportiva care are incheiate conventii civile doar pt arbitrajul competitiilor ocazionale. Intrebarea mea este: daca unul dintre arbitri are certificat de handicap acestuia i se mai retine impozitul aferent venitului realizat din conventie?
  Multumesc

  1. I se reține. Persoanele cu handicap grav sunt scutiți de plata impozitului pe venit numai pentru venituri din activități independente, salarii și asimilate salariilor, pensii și pentru unele activități agricole, silvicultură și piscicultură.
   Venitul din convenții civile, din 2016 nu se mai încadrează în nici una din aceste categorii de venit.

 37. Buna seara, am o nedumerire privind plata CM in sarcina si lauzie. Se respecta regula de plata a primelor 5 zile de catre angajator. Multumesc anticipat.

 38. Un SRl-D este scutit de plata contributiei pentru accidente si boli profesionale? Multumesc!

 39. Buna seara!Spuneti-mi va rog cum inregistrez actul aditional de majorare salariu minim pe economie de la 1050 lei la 1250 lei in programul de contabilitate?Multumesc anticipat!

  1. 1. Întocmiți statele de salarii pentru luna aprilie. Validați-le.
   2. Intrați la Fișiere – Salariați și apăsați butonul “Registru salariați”
   3. La fiecare salariat la care se modifică salariul începând cu 01/05/2016 puneți la data consemnării data de 01/05/2016, la salariu noul salariu și apăsați “Copiere fișier”.
   4. Selectați pagina “Istoric” pentru salariatul la care doriți listarea actului adițional și poziționați-vă pe linia cu data consemnării 01/05/2016 apoi apăsați butonul “Act adițional/Decizie încetare”.

 40. Buna ziua,
  Sunt consilier local la o comuna.
  Intrebarea mea este din indemnizatia de consilier se opresc toate contributiile ca la salariatii conform noului cod fiscal ?
  Pana acum nu mi s-au oprit este corect ?

 41. Salut.
  Cum inregistrez in SAGA consilierii locali, deoarece nu-i regasesc in categoriile pe care le ofera meniul programului?
  Daca ii trec la tipul ”colaboratori” sau ”Contract administrare” ii preaia in categoria A, insa acestia se regasesc la categoria C porivit D 112!
  Daca ii trec la ”Contracte civile” , nu-mi retine sanatatea!
  La consilieri li se retine CASS unitate si asigurat, CAS unitate si asigurat și impozit pe venit si se regasesc la Sectiunea C pozitia 19 in D 112.
  Cum sa procedez?

 42. @Cristi
  Problema nu este neaparat ca nu se pot prelua automat in D 112 ci faptul ca softul nu genereaza nota contabila aferenta și astfel sunt diferente între NC din SAGA si sumele din D112 dupa prelucrarea acesteia…. dar asta-i alta problema deja!

 43. Buna seara,

  Consilierii locali pot incasa indemnizatie de consilier si indemnizatie de somaj in acelasi timp ? Sunt compatibile cele 2 indemnizatii ?

  Multumesc .

  1. Nu sunt compatibile. Veniturile acestora sunt venituri asimilate salariilor și se reține și indemnizație de șomaj pentru aceștia.

 44. buna seara,in data de 28-07-2016 societatea in care am lucrat a facut disponibilizari colective, comform ccm la plecare trebuia sa luam 6 salari compensatori societatea nu are acum bani dar o sa dea peste 2,3,4,5, luni, eu indeplinesc conditile de pensie anticipata intrebarea e ,pot sa iau si pensia si salarile restante cand societatea va avea bani se poate s-au nu,va multumesc

 45. BUNA ZIUA DOMNUL CRISTI VREAU SA STIU SI EU CUM INREGISTREZ DIURNA OBLIGATIA SI PLATA.MA INTERESEAZA PLATA PE CARD. MULTUMESC.

  1. În baza decontului puteți înregistra:
   625=4281
   și la plata diurnei efective să înregistrați
   4281=5121

   Normal se procedează altfel. La plecare se acordă avans spre decontare. 542=5121/5311/5124/5314. La întoarcere se depune decont și în funcție de decont i se mai plătește salariatului o sumă sau, dimpotrivă acesta restituie sumele primite ca avans.

  1. Probabil vorbiți de o contabilitate a instituțiilor publice. Nu vă pot spune dacă e bine sau nu pentru că nu e specialitatea mea acest tip de contabilitate și nici nu-mi doresc să devină.

 46. Buna ziua, am o intrebare legata de contributia la somaj pentru concediu medical platit din fondul de salarii cat si din FNUASS, precum si temeiul legal.
  Multumesc anticipat.

  1. Și întrebarea este…? Ce anume doriți să aflați? Dacă se datorează contribuție pentru șomaj la concediu medical suportat din fondul de salarii? Dacă da, răspunsul este pozitiv. Se datorează. Temei legal – codul fiscal – art.185, art.187 alin.1 litera k. Pentru cele suportate din FNUASS nu se datorează, fiind o excepție stipulată la art.189 punctul 1.

 47. Buna seara,
  Va prezint urmatoarea situatie: sunt angajat cu contract pe durata nedeterminata, in urma unei interventii chirurgicale beneficiez de concendiu medical pentru incapacitate temporara de munca (1an), intrebarea este daca in aceasta perioada este legal sa desfasor o activitate intelectuala sub forma de persoana fizica autorizata cu norma de venit. cu multumiri

 48. Buna ziua!

  Spuneti-mi va rog, incepand din 2017 daca pentru conventii civile se platesc contributii de asigurari sociale de pensii si de sanatate atat la angajat, cat si la angajator(impropriu spus angajat si anagajator, pentru ca relatia nu este pe baza de contract de munca, ci pe baza de conventii civile).
  Citati-mi va rog art. din Codul Fiscal. Multumesc. Imi este clar ca impozitul se retine.

  1. Nu există noțiune de angajat/angajator atunci când discutăm despre convenții civile.
   Nu există relații de muncă. Există un contract civil pentru un serviciu prestat de o persoană în favoarea unei firme. Și se reține de către plătitorul de venit doar impozit ce se declară de către acesta prin D100.
   Dacă e singurul venit al persoanei, ANAF poate emite decizie anuală pentru aceasta pentru plata de către aceasta a contribuției pentru sănătate.

 49. Buna ziua domnul Cristi vroiam sa intreb daca pt o persoana care are contract de voluntariat i se poate pune poprire pe sume?
  Multumesc.

  1. Pe care sume? Pentru că “voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup”
   Așadar pe ce sume i se poate pune poprire în cazul unui contract de voluntariat?

 50. Pentru salvamontisti ei primesc o indemnizatie de 60 respectiv 80 lei pe zi se poate pune poprire pe aceste sume?La multi ani si multumesc.

  1. Cu ce titlu și în baza a ce? Că nu văd în legea voluntariatului vreo posibilitate ca aceștia să fie remunerați sau să li se acorde vreo indemnizație.

  1. Deja o întindem prea mult :)
   Eu vă cer o bază legală și vă repet că legea voluntariatului este clară și nu permite plata vreunei remunerații către voluntari și dvs îmi spuneți că există o hotărâre de consiliu? Mă tem că acea hotărâre este nulă de drept. Legea voluntariatului e clară – nu se plătește nimic voluntarului. Se pot face plăți în favoarea lui (i se achită masă, cazare, asigurări) dar banii nu i se achită lui.
   Dacă există vreo plată efectuată către acei voluntari mă tem că sunteți într-o postură nu foarte plăcută. Puteți fi acuzați de mascarea unui contract de muncă în contract de voluntariat, de evaziune fiscală pentru că nu plătiți contribuții sociale la acele sume și puteți lua amendă pentru muncă fără contract de muncă.

 51. Ce contributii trbuie platite pentru un contract de prestari servicii atat pentru angajator cat si angajat pe perioada determinata 1luna incheiat intre o PJ si PF neautorizata la un salar net de 1300lei. Multumesc

  1. Nici una. Nu există așa ceva.
   În cazul unui contract de prestări servicii (contract sau convenție civilă) nu există angajator și angajat. Există un prestator și un beneficiar. Prestarea este, de regulă, unică și are preț stabilit pe lucrare.
   Așa cum expuneți problema pare să fie un contract de muncă mascat, ceea ce este ilegal. Riscul de a fi reconsiderată activitatea din indepentă în dependentă și tratată ca o activitate prestată similar unei cu contract de muncă, este foarte mare.
   Din punct de vedere fiscal pentru venituri din contracte/convenții civile se reține de către beneficiar, în momentul plății venitului, doar impozit pe venit. Atât.

 52. Sunt pensionar si am conventie civila anuala pentru Intocmirea listelor de plata lunare cu Asoc. de Prop.unde locuiesc.Intocmesc lunar D112. Intrebare:din 2017 pe langa retinerea lunara a impozitului de 16% trebue sa platesc si CAS de 5,5%. Va multumesc pentru raspuns si indrumare.

  1. La venituri din contracte civile, de anul trecut, nu există altă reținere din venituri decât cea a impozitului. Nu și a contribuțiilor sociale.

 53. Buna ziua.Incerc sa ma ocup de contabilitatea unei II care are un angajat. Saga genereaza declarartia 112 si aopi ordinele de plata cf declaratiei.Va rog sa-mi suneti daca cele 2 plati catre BS si BASFS sunt cheltuieli deductibile pentru II la momentul platii prin banca.

 54. Buna ziua,
  Lucrez la un club sportiv si incepand cu 01.01.2017 jucatorilor li s-au intocmit conventii civile.Vor primi o indemnizatie de efort in valoare de 720 lei.Conventiile au caracter de continuitate pana la 30.06.2017.Unii dintre fotbalisti sunt agajati cu CMI la alte firme,altii au 16 ani.Trebuie sa le retin doar 16% impozitul? Ei trebuie sa depuna o declaratie la finante pana la 27.01.2017?Este vb de liga aIV-a.
  Multumesc!

  1. Pentru venituri din convenții se plătește doar impozit și se reține la sursă.
   Impozitul astfel reținut se înscrie în D100 și aceasta se depune de către plătitorul de venituri la finanțe nu de către beneficiarii veniturilor.

 55. Buna seara. Unui consilier local i se retin din indemnizatia lunara : 10% pensii, 5,50 % sanatate si impozit. Poate solicita Casei judetene de pensii recalcularea pensiei pe durata mandatului? Estre correct ca s-au retinut sumerle pentru pensii si sanatate? Daca nu e corecta retinerea, poate solicita restituirea sumelor retinute? Va multumesc!

 56. Buna ziua. Detin un PFA unde venitul estimat si realizat la nivelul anului 2016 este de 10500 lei, reprezentand singurul venit. Incepand cu luna iunie 2016 pana la sfarsitul anului am beneficiat de concediu medical pe cod 14(neopl). Din luna august sunt incadrata in gradul handicap accentuat. Intrebarea mea este daca din septembrie se mai retinea impozit la calcularea concediului medical. Sumele primite in cele 7 luni de la Casa de Sanatate, aferente concediilor medicale, sunt aproximativ aceleasi, de regula 630 lei. Daca puteti sa-mi detaliati ce retineri(contributii) se fac la venitul lunar de 875 lei pentru lunile iunie -august si septembrie -decembrie , sau mai exact ce sume trebuia sa primesc. Va multumesc !

  1. Veniturile obținute de persoane cu handicap accentuat sunt venituri scutite de plata impozitului pe venit.
   Se reține CAS 10,5% calculat la suma de 938 lei în perioada 01/01/2016-31/01/2017 și la suma de 1096 lei din februarie 2017.
   Nu se mai reține impozit de la data la care dovediți calitatea de persoană cu handicap, altfel se reține și impozit pe venit.
   La sume plătite în cazul dvs, din câte știu eu se plătește și contribuția pentru concedii și indemnizații de 0,85% din suma brută.
   Concret la 875 lei ați datora:
   – 16% impozit până la data dobândirii handicapului accentuat. De la acea dată, trebuia să comunicați celor de la CAS actele ce dovedesc faptul că aveți un handicap accentuat pentru a nu vă mai impozita sumele de bani cuvenite. dar presupunând că nu le-ați comunicat actele respective – impozitul ar fi 140 lei (875 lei x 16%)
   – 10,5% CAS calculat la o bază de calcul egală cu 35% din salariul mediu brut pe economie. În perioada 01/01/2016-31/01/2017 baza de calcul era 938 lei și contribuția datorată era 938 lei x 10,5% = 98 lei. Din 01/02/2016 baza de calcul este 1096 lei, iar contribuția este 115 lei
   – fond pentru concedii și indemnizații 0,85% aplicat la suma brută a indemnizației = 875 lei x 0,85% = 7 lei

 57. Va multumesc! Le-am trimis certificatul de handicap dar nu au tinut cont de el. O sa le cer recalculare.

 58. Buna ziua, cum procedez cu declararea/plata contributiei la sanatate in cazul veniturilor obtinute din lichidarea unei mocrointreprinderi? Multumesc

  1. Nicicum. Stabilirea acesteia se face de către organul fiscal prin emiterea unei decizii de impunere pe numele beneficiarului de venit.

 59. COMPLETARE D200
  Buna ziua,
  PENTRU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT, deoarece contribuția pentru asigurare socială( CAS-ul) se plătește la barou (Casa de Asigurări a Avocaților) și sumele incasate sunt gestionate de C.A.A., la completarea declarației d200 privind cheltuelile deductibile ( rândul 2 din caseta B) ce sumă se trece?.Suma ce include și taxa plătită la C.A.A., sau se exclude această taxă. Întrebarea o pun pentru că în acest an formularul d200 la rândul 2 din caseta B scrie: ,,Cheltueli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii”. Avocații nu plătesc CAS-ul la ANAF ci numai CASS-ul ca plăți anticipate în cursul anului or în această situație nu poate determina corect venitul net prin aplicarea Art.75 al.(1) din Noul Cod Fiscal
  Mulțumesc.

  1. Suma cheltuielilor deductibile ce va cuprinde și CAS plătit efectiv la barou.
   Avocații nu datorează contribuțiile sociale obligatoriii conform codului fiscal ei având sistem propriu de asigurări sociale și fiind cuprinși la excepții în codul fiscal.

 60. Eu nu am gasit in OUG 6/2011 decat scutirea de CAS! As vrea tare mult sa aflu unde scrie si de accidente multumesc

  1. În OUG 6/2011 vorbește despre contribuții de asigurări sociale. Acestea, prin legea bugetului de stat, cuprind CAS și Contribuția pentru accidente de muncă.

 61. Deducere CASS la asociat in SPRL
  Sunt asociat la o societate profesională cu răspundere limitată (sprl), entitate supusă regimului transparenţei fiscale,( practician în insolvență) și conform legii sunt considerat PFA din punct de vedere fiscal. În declarația D200 ce trebuie depusă cu venitul relizat în anul 2016 codul fiscal(prevede, în cazul meu fiind asociat, că venitul brut este egal cu venitul net așa cum rezultă din cota procentuală repartizată între asociați. Vreau să știu cum se deduce, din venitul meu net, valoarea CASS-ului plătit de mine în anul 2016 conform deciziei de plăți anticipate? Vă mulțumesc.

 62. Buna seara,

  Ce cadru legal exista si cum se procedeaza in cazul avocatilor care isi platesc CAS-UL la un fond privat si anume la Casa de Asigurari a avocatilor? Ma refer in perspectiva declararii cheltuielilor deductibile in d200 deoarece pentru cas si cass deductibilitatea o stabileste organul fiscal , deci nu trebuie trecuta. Dar ce se intampla cu acest CAS ?, Trebuie sau nu trecut in d200 la cheltuieli deductibile ? Va multumesc

 63. Buna ziua
  Lucrez la un cabinet veterinar privat, sunt angajată cu contract cu ora, 2 ore pe zi. Vă rog să-mi spuneţi cum se calculează CAS-ul datorat la Bugetul Asigurărilor Sociale şi care este valoare CAS pe care îl virează angajatorul.

  1. Ca la orice venit din salarii. 10,5% reținere de la salariat și 15,8% datorat de angajator. Procentele se aplică la venitul brut din salarii.

 64. buna ziua,
  lucrez la un club sportiv municipal si as dori sa stiu ce contributii sunt obligatorii pt un sportiv care are incheiat o conventie civila cu clubul.
  multumesc !!!

  1. La contracte civile se reține doar impozit.
   Însă din câte știu eu, cu modificările de la legea sportului se pare că apare o problemă. În sensul că sportivilor li se întocmește un contract specific și venitul lor e unul asimilat activităților independente ceea ce ar cam impune înregistrarea lor ca PFA.

 65. buna ziua va rog sa ma lamuriti antro problema fiscala sant pensionar de boala revizuibila cu drept de munca 4 ore si sannt si consilier local finantele publice ma impozitat la fel ca orcarui angajat cu contrct de munca este corect sau nu va mutumesc

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *