Codul fiscal – 2016 – Impozite și taxe locale

13 Nov 2015 | Legislatie | 121 comentarii1019 vizualizari

Impozite și taxe locale

accounting2Se definesc mai mulți termeni relevanți în contextul modificărilor aduse codului fiscal pentru această categorie de impozite. Printre aceștia: activitatea economică, clădirea rezidențială și nerezidențială, clădirea anexă.

Dispare taxa hotelieră din cadrul impozitelor și taxelor locale. Aceasta nu se mai datorează de la 1 ianuarie 2016.

Se dă posibilitatea consiliilor locale ca în baza unor documente justificative să scutească sau să reducă impozitul datorat pentru clădirile următoare:

– clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

– clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate;

– clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

– clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

– clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

– clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

– clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

– clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

– clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

– clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

– clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;

– clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimi având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

– clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanta energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

– clădirile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;

– clădirile deținute de cooperației de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimi având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

– clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Pentru clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier ,utilizate în scopuri turistice cel puțin 6 luni pe an, impozitul asupra acestora se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Dispar cotele diferențiate și majorate de impozit pentru cei care dețin mai multe proprietăți.

Crește coeficientul de corecție de la 1,2 la 1,4 la ajustarea suprafeței interioare pentru acele clădiri ce nu pot fi măsurate pe exterior.

Ce sunt clădirile rezidențiale?

Orice construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Impozitul pe clădirile rezidențiale și cele anexă se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,08-0,2% din valoarea impozabilă determinată potrivit legii. Valoarea impozabilă este determinată de înmulțirea suprafeței construite cu valoarea în lei/m2 stabilită prin lege și asupra căreia se efectuează ajustări în funcție de rangul localității, zona din cadrul localității, etajul la care se află clădirea (în cazul apartamentelor), vechimea clădirii.

Ce sunt clădirile nerezidențiale?

Orice clădire ce nu este rezidențială.

Se introduce impozit în cotă majorată 0,2% – 1,3% asupra valorii clădirilor nerezidențiale. Valoarea clădirilor nerezidențiale poate fi:

– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

– valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

În cazul clădirilor nerezidențiale utilizate în agricultură cota de impozit este de 0,4% dacă valoarea lor poate fi stabilită ca mai sus.

Pentru clădirile nerezidențiale a căror valoare nu se poate stabili ca mai sus, impozitul va fi de 2% din valoarea de impozitare calculată conform normelor pentru clădirile rezidențiale.

Exemple:

O persoană cumpără o clădire în anul 2014 cu valoarea de 150,000 lei având contract de vânzare-cumpărare. Clădirea este nerezidențială. Baza de calcul a impozitului este valoarea din contract – 150,000 lei. Această sumă va fi bază de calcul timp de 5 ani începând cu anul cumpărării. Dacă până la împlinirea celor 5 ani nu se va reevalua, se va datora ca impozit 2% din valoarea impozabilă stabilită pentru clădirile rezidențiale în funcție de suprafață

O persoană cumpără în 2002 o clădire cu valoarea de 150,000 lei având contract de vânzare-cumpărare. Clădirea este nerezidențială. În anul 2013 apelează la un credit bancar unde depune garanție imobiliară clădirea respectivă. La depunerea garanției folosește un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, raport prin care valoarea de piață a clădirii este stabilită la 100,000 lei. Baza de calcul a impozitului este 100,000 lei. Această sumă va fi bază de calcul timp de 5 ani începând cu anul reevaluării. Dacă până la împlinirea celor 5 ani nu se va reevalua, se va datora ca impozit 2% din valoarea impozabilă stabilită pentru clădirile rezidențiale în funcție de suprafață.

O persoană construiește un o clădire nouă. La finalizarea ei în 2012, declară ca valoare a clădirii suma de 350,000 lei, la serviciul urbanism. Clădirea este nerezidențială. În 2016 baza de calcul a impozitului va fi 350,000 lei, valoarea declarată. Această sumă va fi bază de calcul timp de 5 ani începând cu anul finalizării. Dacă până la împlinirea celor 5 ani nu se va reevalua, se va datora ca impozit 2% din valoarea impozabilă stabilită pentru clădirile rezidențiale în funcție de suprafață

O persoană care a cumpărat o clădire în 2005 cu suma de 150,000 lei și a cărei valoare impozabilă stabilită de finanțe este de 85,000 lei utilizează clădirea ca o clădire nerezidențială și în perioada 2011-2015 nu are un raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat atunci va achita 2% din valoarea impozabilă, cu titlu de impozit pe clădiri.

Ce înseamnă activitate economică?

Orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață.

Ce este o clădire cu utilizare mixtă?

O clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale.

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

– în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nici o activitate economică

– în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează ca în cazul utilizării integrale ca o clădire nerezidențială

Întâlnim deci următoarele situații distincte:

– la adresa clădirii respective există un domiciliu fiscal (sediu social, domiciliu profesional, etc) și din contractul prin care se dă drept de folosință unei firme sau PFA rezultă sau nu suprafața ce urmează să o folosească, dar acesta nu desfășoară activitate economică

– la adresa clădirii respective există un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitate economică, dar din documentele întocmite între proprietar și cel care primește dreptul de folosință nu rezultă clar ce suprafețe, ce camere, încăperi, ce parte din clădire se afectează domiciliului fiscal unde se desfășoară activitate, iar prin contractul încheiat între părți se stabilește că persoana ce desfășoară activitate economică plătește și înregistrează cheltuielile cu utilitățile, atunci impozitul pentru întreaga clădire se va stabili ca pentru clădirile nerezidențiale

Ce remarcăm aici?

Pentru orice spațiu unde există domiciliul fiscal al unei persoane este necesar să existe un contract de închiriere, comodat sau alt tip de contract pentru cedarea folosinței bunurilor, în care să fie stipulată exact suprafața folosită ( cu indicarea camerei, încăperii, sau părții din spațiul respectiv), folosită pentru domiciliul fiscal. Precizarea este necesară în orice situație. De aceea e recomandabil să revizuiți documentele încheiate cu proprietarii.

Dacă la domiciliul fiscal respectiv nu se desfășoară activități de comerț, producție sau servicii ci este utilizat exclusiv pentru scopuri administrative, atunci impozitul pe clădirea respectivă este similar clădirilor rezidențiale.

Dacă însă la domiciliul fiscal se desfășoară activitate economică:

se va datora impozit pe clădiri nerezidențiale de 0,2%-1,3% sau 2% după caz, asupra valorii stabilite cum am arătat anterior, pentru întreaga clădire dacă aceasta este folosită integral pentru activitate economică sau nu se poate determina care parte din clădire este afectată activității economice

se va datora impozit pe clădiri nerezidențiale 0,2%-1,3% sau 2% după caz, asupra valorii stabilite cum am arătat anterior, doar pentru partea de clădire folosită pentru activitate economică așa cum rezultă din actele încheiate între părți, iar pentru restul clădirii impozitul se va calcula după regulile aplicabile clădirilor rezidențiale, iar impozitul total va fi dat de suma celor două.

Impozitul pe clădiri datorat pe persoane juridice

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

Baza de calcul a impozitului pe clădirile persoanelor juridice este valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

– ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

– valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

– în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

– în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

Valoarea este obligatoriu să fie re-evaluată la fiecare trei ani în caz contrar impozitul fiind de 5%.

Se face precizarea expresă că evaluarea este necesar să fie efectuată de un evaluator autorizat.

Impozitul pe clădiri se achită pentru întreg anul de către persoana care la 31 decembrie a anului anterior are în proprietate clădirile și nu se va mai recalcula proporțional cu perioada din an în care este proprietar, ca până acum.

Impozitul se va achita în două tranșe egale, până la 31 martie și 30 septembrie cu excepția cazului în care impozitul este de până la 50 lei caz în care se achită integral la primul termen.

Doar taxa pe clădiri se va achita lunar până pe 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință încheiat cu instituția publică sau unitatea administrativ teritorială ce a transmis dreptul de folosință a clădirilor proprietate publică sau privată a statului.

Impozitul pe terenuri

Impozitul pe terenuri sau taxa pe teren se va achita pentru întreaga suprafață de teren aflată în proprietate indiferent că este ocupată sau nu de clădiri.

Consiliile locale, similar impozitului pe clădiri, pot acorda scutiri sau reduceri în anumite cazuri justificate cu documente.

La fel ca în cazul impozitului pe construcții se achită pentru întregul an fiscal de către persoana ce deținea terenul la 31 decembrie a anului anterior.

Termenele de plată sunt aceleași cu cele pentru impozitul pe clădiri, cu excepția cazului în care impozitul este de până la 50 lei caz în care se achită integral la primul termen.

Impozitul asupra mijloacelor de transport

Nu mai există noțiune de taxă asupra mijloacelor de transport. S-a schimbat noțiunea din taxă în impozit.

Este datorat de către orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România cu excepțiile prevăzute de codul fiscal. Și se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

La fel ca în cazul impozitului pe construcții se achită pentru întregul an fiscal de către persoana ce deținea mijlocul de transport la 31 decembrie a anului anterior

Termenele de plată sunt aceleași cu cele pentru impozitul pe clădiri, cu excepția cazului în care impozitul este de până la 50 lei caz în care se achită integral la primul termen.

Impozitul pe spectacole

Impozitele nu mai sunt fixe – 2% sau 5%. Aceste procente sunt maxime și până la această valoare a impozitului Consiliile locale pot stabili orice procent.

Se elimină impozitul pe videoteci.

Nu se mai depune declarația privind spectacolele programate pentru luna următoare.

Termenul de plată este stabilit ca fiind data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul, modificându-l pe cel actual de 15.

Consiliile locale pot acorda scutiri de impozite, reduceri de impozite, dar pot de asemenea să majoreze cotele stabilite de codul fiscal stabilind cote adiționale dar care nu pot fi mai mari de 50% din valoarea cotelor stabilite de codul fiscal.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, precum și pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, consiliul local poate majora impozitele pe clădiri și pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. Consiliul local va trebui să stabilească și criteriile în funcție de care stabilește cum încadrează o clădire sau teren în categoria celor neîngrijite.

Hotărârile de stabilire a clădirilor/terenurilor din intravilan ca fiind neîngrijite au caracter individual.

Indexarea anuală este obligatorie, nu opțională. Indexarea cu rata inflației se face prin hotărâre de consiliu până la data de 30 aprilie a fiecărui an și sumele majorate se aplică începând cu anul fiscal următor.


Vedeți și:

Termeni generali

Impozit pe profit

Impozit pe venit micro întreprinderi

TVA

Impozitul pe venituri

Contribuții sociale

121 comentarii

 1. Felicitari pentru clarificarile aduse si munca depusa.
  Am insa o rugaminte de a clarifica o situatie.
  Sunt PFA. Daca intr-un apartament am doar sediul social, activitatea econmica mi-o desfasor pe teren, ce inseamna activitate economica? Simplul fapt ca emit o factura cu adresa sediului social (asa cum este si normal) se considera ca prestez activitate economica, desi eu imi desfasor activitatea in afara sediului?

  Multumesc

 2. Buna ziua,
  Felicitari.Cele mai bune clarificari pentru cladirile cu utilizare mixta.
  Am cautat si doar aici am gasit clar acest aspect.
  Sunt in aceasta situatie.
  La subsolul unei vile personale am un contract de comodat pe 70 mp pentru un srl. Nu am nici un fel de evaluare in ultimii 5 ani. Vila e terminata in 2003
  Sa inteleg ca in acest caz trebuie sa apelez la un evaluator.
  Pentru Pitesti s-a stabilit 0,08% rezidential si 0,2% nerezidential.
  Dac nu fac evaluare pentru cei 70 mp voi plati 2% din evaluarea ca pentru rezidential. Daca fac evaluarea voi plati 0,2% din ce iese la evaluare.
  Cred ca nu gresesc …….

 3. Am uitat ceva.
  Chiar daca desfasor activitate economica, nu decontez nici un fel de cheltuieli cu utilitatie fiind microintreprindere iar cheltuielile nu conteaza. In cazul acesta cum ramane?????

  1. Dacă desfășurați activitate economică și se poate determina cât din spațiul total este afectat activității economice, pentru partea respectivă veți plăti impozit ca pentru clădiri nerezidențiale. Cota depinde: dacă e clădire achiziționată în ultimii 5 ani sau aveți o evaluare efectuată în ultimii 5 ani aceea va fi valoarea bazei de impozitare, altfel baza va fi dată de valoarea impozabilă și impozitul va fi 2% din aceasta.

 4. @sorin În cazul în care nu decontezi cheltuielile cu utilitățile, vei plăți impozit ca pentru o locuință rezidențială.

  Cel mai probabil proprietarii vor fi nevoiți să depună o declarație pe propria răspundere în care să specifice dacă suportă sau nu cheltuielile cu utilitățile. Normele vor clarifica aceste lucruri.

  “daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, iar la adresa cladirii, o persoana fizica are inregistrata o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidential numai in situatia cand se deduc cheltuielile cu utilitatile”

 5. Buna ziua,
  Felicitari pentru efortul depus pentru a ne ajuta sa clarificam modul cum se vor calcula si aplica noile impozite locale.
  Mai am totusi urmatoarele intrebari:

  Pe ce baza se va face evidentierea suprafetelor folosite in scop nerezidential ?
  Pe baza contractului de inchiriere/comodat sau pe baza certificatului de inregistrare ?
  In cazul meu, am un srl inregistrat la adresa de domiciliu – apartament- (cu activitate), dar contractul de comodat e facut doar pentru o camera din apartament. Cheltuielile cu utilitatile NU sunt suportate de firma.
  Ce tip de impozit voi plati ?

  Multumesc.

  1. Certificatul de înregistrare este cel care arată că la adresa respectivă are sediul social o firmă.
   Detalii despre activitățile desfășurate la sediul social se văd în certificatul constatator emis de ORC.
   Contractul de comodat/închirere arată ce suprafață din clădire/apartament/spațiu este afectată firmei.
   Pot apărea următoarele situații
   – dacă din acte – certificat constatator sau din constatări pe teren rezultă că la adresa respectivă este doar sediu social fără a se desfășura activități economice, atunci clădirea este considerată integral rezidențială și se datorează impozit ca atare, indiferent că rezultă sau nu din actul de folosință a clădirii cât din ea este comodată/închiriată firmei
   – dacă din acte sau din constatări rezultă că la adresa sediului social sau a unuia secundar există și activitate economică atunci contează ca din actele de folosință să rezulte cât din suprafață este afectată firmei
   a. dacă rezultă cât din suprafață e afectată firmei, atunci doar pentru acea parte datorează impozit ca pentru o clădire nerezidențială
   b. dacă nu rezultă cât din suprafața clădirii este afectată firmei, iar cheltuielile cu utilitățile cad în sarcina firmei fiind achitate de aceasta, atunci pentru întreaga clădire se va datora impozit ca pentru o clădire nerezindențială. Dacă însă cheltuielile nu sunt suportate de firmă apare o situație interesantă. Dacă se folosește pentru activitate economică finanțele publice locale pot solicita persoanei fizice proprietar să modifice actul de folosință pentru a indica exact suprafața utilizată de firmă.

 6. Buna seara @Cristi si multumesc mult pentru clarificari !
  Asadar nu este obligatoriu ca Certificatul de Inmatriculare sa identifice exact camera din apartamnent pt a determina/dovedi suprafata alocata firmei (cum am auzit de la alti consultanti ca ar fi necesar), ci e suficient ca aceasta sa fie specificata in contractul de comodat valabil la 31.12.2015.

  1. Nici nu are cum să fie menționată suprafața în certificatul de înmatriculare. Cu tot respectul, dar mie mi se pare o aberație să ceri așa ceva. Chiar dacă am presupune că, da, s-ar înscrie în certificatul de înmatriculare s-ar putea înscrie exclusiv pentru sediul social nu și pentru sediile secundare. Și oricum pentru înscriere ar fi necesar să fie menționat la fel în actul constitutiv și nu numai ci și în actul de folosință (contractul încheiat cu proprietarul – fie el contract de comodat sau de închiriere).
   Este o aberație și pentru că nu firma este cea care trebuie să facă dovada spațiului utilizat ci proprietarul, cel în sarcina căruia este stabilit impozitul pe clădiri. Or dacă eu firmă am un contract de comodat sau de închiriere încheiat cu o persoană fizică pentru un spațiu, cum credeți că m-ar putea obliga proprietarul să-mi schimb actul constitutiv și certificatul de înmatriculare? Să fim serioși.
   Codul fiscal nu impune un document în mod explicit, nu cere ca suprafața să fie menționată în actul constitutiv sau într-un document anume. El spune că atunci când se poate face dovada utilizării unui spațiu, când se poate determina cât din spațiu este afectat activității economice a firmei, atunci se poate impune partea respectivă ca o clădire nerezidențială dacă este cazul. Dar dovada se poate face cu orice act legal încheiat între proprietar și firmă și cel mai la îndemână este exact actul încheiat pentru transmiterea dreptului de folosință.
   Singurul meu sfat dat proprietarilor clădirilor este să verifice actele încheiate cu firmele și dacă din contractul de comodat/închiriere nu rezultă clar spațiul pentru care se cedează dreptul de folosință să solicite modificarea contractului, strict pe acest aspect, în sensul introducerii elementelor necesare determinării suprafeței utilizate de firme pentru activitatea lor economică sau de birouri, scopul utilizării suprafeței respective (magazin, unitate de producție, de prestări, de birouri proprii ale firmei – adică fără activitate economică) și orice element ce duce la identificarea exactă a spațiului și scopului utilizării lui.
   Eu nu sunt consultant. Eu sunt un simplu expert contabil și nu am pretenția că opiniile mele sunt infailibile, mă pot înșela sau înțelege greșit ori incomplet anumite chestiuni acesta fiind motivul pentru care am scris în multe postări că aștept și să fiu contrazis cu argumente, pentru că toată lumea are de câștigat dintr-o dezbatere. Mai mult, tocmai de aceea, de dragul dezbaterii, încerc să și răspund la toate comentariile chiar dacă unele conțin întrebări ce se repetă ciclic în unele cazuri.

 7. Buna @Cristi,

  Nu, din cate am inteles era vorba doar de specificarea numarului camerei in certificatul de inmatriculare, suparfata urmand a rezulta din schita apartamentului (avand camerele numerotate) anexata la contractul de comodat/inchirere..
  Dar argumentatia ta e foarte logica si clara si mi-a clarificat pe deplin toate nelamuririle.
  Multumesc mult pentru ajutor !

 8. Buna ziua,
  Detin o garsoniera in care are sediul social o firma. In contractul de comodat este specificat ca cedez spre utilizare firmei camera, baia si bucataria fara a fi specificata suprafata. Firma nu desfasoara nicio activitate economica propriu zisa in aceasta locatie si NU achita si NU introduc in contabilitate cheltuielile cu intretinerea insa la ONRC au declarat ca se desfasoara activitate de birou la aceasta adresa. Avand in vedere cele de mai sus pentru a nu se achita impozitul majorat este necesar ca firma sa modifice actele la ONRC?(si ce trebuie modificat?) sau este suficient un act aditional la contractul de comodat intre mine si firma din care sa reiasa ca nu se desfasoara activitati economice la adresa mea? In cazul celei de a doua variante, ce mai trebuie specificat in actul aditional?
  Multumesc!

  1. Nu este nevoie să faceți nimic. Specificarea suprafeței este recomandată dacă nu există un alt element de identificare a spațiului pus la dispoziție firmei. E recomandabil să fie indicată și suprafața pentru că e mai simplu să determini în funcție de suprafața clădirii cât din ea e pusă la dispoziția firmei.
   Nu este nevoie să demonstrați nimic. Simpla înscriere a mențiunii că la sediu se desfășoară activități proprii de birouri arată că nu există activitate economică autorizată să funcționeze acolo.

 9. Salut Cristi !…copiez intai textul care ma intereseaza,….si apoi pun intrebarea…

  Impozitul pe clădiri datorat pe persoane juridice

  Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

  Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

  Situatia care vreau sa ti-o supun atentiei este urmatoarea
  SRL cu sediul social la adresa mea personala (nu desfasor activitate aici – cu asta sper ca m-am lamurit). In decembrie 2014 am cumparat un imobil pe firma, pentru care am platit in 2015 1,8% din valoarea de inventar.
  In momentul asta imobilul este nerezidential si voi plati 0,2 – 1,3% din valoarea impozabila (cat stabilesc alsi nostri locali). Intrebarea mea este daca mut sediul social de la locuinta personala la acest imobil proprietate a firmei, cladirea va avea regim rezidential si voi plati un impozit de 0,08 – 0,2% din valoarea de inventar ??

  Multumesc

  1. Nu. Simpla mutare a sediului social nu va face acea clădire una rezidențială. De altfel sunt extrem de puține cazuri în care o societate comercială poate avea clădiri rezidențiale. Definiția lor este următoarea: clădire rezidenţială- construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
   Ar însemna să nu am activitate economică la adresa respectivă, sau într-o parte a ei, iar în rest clădirea să fie locuibilă sau chiar locuită.

 10. Buna ziua.
  Am sediul unui IF de 40 mp in locuinta noastra care este monument istoric. Aici desfasor activitate economica (xerox)si am contract de comodat incheiat si decontez cota de 40 % din cheltuielile cu spatiul respectiv. Mentionez ca noi nu platim impozit pe cladire fiind monument istoric. Nu avem momentan evaluare pe cladire. Ce trebuie sa fac? Ma puteti ajuta?

  1. Decontarea unor cheltuieli, altele decât de întreținere ți funcționare, în baza unui contract de comodat și folosind facturi emise pe numele proprietarului nu este tocmai legală. Contractul de comodat este pentru primirea folosinței gratuite a unui bun. Cel care primește bunul are obligația întreținerii lui.
   Scutirea clădirilor ce au statut de monument istoric ține de consiliile locale. Dacă acestea, prin hotărâre de consiliu instituie scutirea de impozit pentru aceste clădiri fără să facă distincția între cele rezidențiale și nerezidențiale sau partea folosită pentru activități economice, atunci nu contează că desfășurați activitate economică acolo.
   Dacă scutirea se acordă numai pentru clădiri rezidențiale atunci veți datora impozit pe clădiri dacă desfășurați activitate economică.
   Totul depinde de formularea hotărârii de consiliu.

 11. Buna Cristi!

  Eu, profesie liberala, nefiind inregistrat la ONRC, am contract de comodat pentru spatiul aferent biroului, spatiu ce este parte componenta a unei cladiri rezidentiale. se va plati impozit mixt pe cladirea respectiva?

 12. Buna,
  La infiintare ONRC cere ca in contractul de comodat (dovada spatiului) sa fie specificat camera/locul efectiv, asa ca s-a specificat la vremea respectiva “dormitor”-ul. Acum, as putea sa modific contractul de comodat astfel incat sa nu fie specificat spatiul efectiv din locuinta, ca proprietarul sa plateasca impozitul standard. DAR, atunci firma ar fi obligat sa anunte acest lucru si la ONRC (modificarea ctr de comodat), nu? Iar ulterior, Primaria si ONRC oare o sa faca niste verificari incrucisate? Mersi

  1. Puteți face act adițional în care să specificați suprafața. Nu se schimbă nimic la ONRC dacă sediul e la aceiași adresă fizică.

 13. Multumesc, dar eu vreau exact invers, sa scot “dormitorul” din contract, si sa nu trec nici un spatiu efectiv si sa scriu ca nici utilitatile nu le plateste firma, astfel proprietarul va plati impozit standard pe toata suprafata.

  1. Plătește standard și dacă e specificat suprafața. Nu contează că decontează cheltuiala pe firmă. Condiția este ca la adresa respectivă să nu se desfășoare activitate economică. Dacă la adresa respectivă e doar sediul social și nu se desfășoară activitate economică atunci se plătește impozit pentru clădiri rezidențiale nu pentru cele cu utilizare mixtă.

  1. Atunci cu atât mai mult e necesar să se specifice suprafața. Și doar pentru acea suprafață va plăti impozit pe clădiri nerezindețiale. Altfel va plăti pentru întreaga clădire.

 14. Buna,ma bucur mult ca am intrat aici . Aveam multe nedumeriri. Si inca mai am…. Apartamentul in care locuim este si sediul social al SC pe care o administram. In 2007, apartamentul a fost achizitionat de SC . Pana acum am platit impozit 1%, ca persoana juridica, a fost facuta si evaluarea necesara la termen. Toate contractele de utilitati au ramas pe numele familiei iar firma nu desfasoara nici o activitate aici. Poate schimba asta situatia impozitului? Sau am inteles gresit?

  1. Va fi considerată clădire rezidențială în proprietatea societății și va plăti un impozit corespunzător. Dar amortizarea ei nu va fi una fiscală în acest caz, va fi nedeductibilă fiscal.

 15. Bună ziua! În cazul în care într-un apartament deținut de o persoană fizică își are sediul social o ONG, este necesară întocmirea unui raport de reevaluare și depunerea declarației de impunere privind impozitul pe clădiri? Menționez că toate cheltuielile pică în sarcina proprietarului apartamentului. Mulțumesc mult pentru răspuns!

 16. “Dacă în clădire este un domiciliu fiscal CU activitate economică FĂRĂ decontare de utilități ==> NU EXISTĂ PREVEDERE SPECIALĂ ÎN ACEST MOMENT!!! Putem deduce că se va consideră rezidențial, dar nu este specificat în lege.”
  Asta scrie acum Avocatnet.ro si asta zicea in Decembrie si Dl Biris. Insa asa cum ati scris dvs, asa inteleg si eu din lege ca utilitatile intervin in schema DOAR daca spatiile nu pot fi delimitate.
  Dl Cristi, cum e pana la urma?

  1. Eu zic că e cum am scris eu și cum e și în lege: dacă suprafața nu poate fi determinată abia atunci contează dacă se decontează cheltuielile.

 17. Buna ziua, o lamurire, daca sunteti amabil. Cateva incaperii din casa noastra sunt inchiriate unei asociatii non-profit (ONG), care le foloseste ca birou si ocazional pentru activitati educative si sociale (toate fara profit). Suprafata este delimitata clar in contractul de inchiriere, iar asociatia plateste o cota procentuala (fixa) pentru utilitati. Ce obligatii imi revin ca propietar in cazul acesta; e nevoie sa depun noul formular de impozitare? Multumesc anticipat ptr. un raspuns.

  1. Nu. Legea prevede ca numai în cazul activităților economice să se declare regimul nerezidențial. Dacă e o activitate non-profit, nu există activitate economică, nu se pune problema.

 18. pentru toate categoriile de scutiti. cum interpretati? beneficiaza doar veteranul,revolutionarul, persoana cu handicap..etc, pe pentru partea sa
  de proprietate sau pentru bunurile comune sotilor? multumesc

  1. Scutirea se acordă pentru întregul bun imobil, legea spunând clar că se scutesc clădiri aflate în proprietate sau coproprietatea persoanelor respective. La fel și la teren.

 19. Bună seara, as si eu câteva întrebări. Am un cabinet de psihologie in propriul apartament, acum când am fost la taxe și impozite mi au spus ca trebuie sa fac un contract de comodat, pentru ca era considerata clădire mixta, rezidențial si nerezidential. Dacă vreau ca utilitățile și facturile sa mi fie decontate trebuie sa mi fac acel contract de comodat? Ca nu știu, pe net nu scrie iar cei de la colegiu psihologilor nu mi au cerut.

  1. Aveți nevoie doar dacă desfășurați activitatea în acel apartament, dacă acolo aveți activități cu caracter economic. Dacă acolo aveți doar sediul social, domiciliul fiscal și nu desfășurați activitate economică acolo, clădirea are regim rezidențial.
   Dacă însă desfășurați activitate economică acolo, atunci este mai mult decât recomandat să aveți un contract de comodat încheiat cu proprietarul (chiar dacă dvs sunteți proprietarul spațiului), contract din care să reiasă clar ce suprafață din apartament este afectată activității economice.

 20. Buna seara,

  va rog sa ma ajutați in următoarele doua probleme:
  – am o casa de vacanța pe care o închiriez ocazional si plătesc un impozit -norma de venit ( venituri din închirierea in scop turistic a camerelor situate in locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare între una si 5), pentru aceasta proprietate cum se calculează impozitul pe clădire, este considerată proprietate rezidențiala sau in ce categorie se încadrează?

  – venitul estimat conform normei de venit a fost de 9000 RON in 2015 pentru o activitate desfasurata in decursul a 5 luni. In aceasta speța eu trebuie sa depun declarația 600 sau ce declarații trebuie transmise in anul 2016? Menționez ca NU sunt înregistrat ca si PFA, forma de organizare fiind – individuala, determinarea venitului – norma de venit, categorie de venit – venituri din cedarea folosinței bunurilor.

  Va mulțumesc!

  1. 1. Este clădire nerezidențială – clarificarea e adusă de normele de aplicare a codului fiscal
   2. Același declarații ca până acum. Câtă vreme de venit din cedarea folosinței bunurilor (și nu este reclasificat ca venit din activități independente) nu datorați CAS.

  1. Puteți lua un model de pe internet și să-l completați ori puteți să-l încheiați în formă autentică la un notar. În oricare din cazuri este în regulă.

 21. Buna ziua,
  Detin un PFA cu sediul profesional in sectorul 5 si domiciliul fiscal (adica domiciliul personal, dar si sectorul unde platesc impozitele si taxele la ANAF) in sectorul 4. La ce sector trebuie sa depun declaratia conform noului cod fiscal (Model 2016 ITL – 001), la 5 sau la 4? Ce documente trebuiesc anexate si care este termenul in care trebuiesc depuse?
  Multumesc!

  1. Pentru clădirea în desfășurați activitate economică, dacă e în proprietatea dvs – adică la sediul profesional, aveți obligația depunerii declarației la sectorul respectiv și veți datora impozit pe clădiri nerezidențiale sau mixte, după caz, în funcție de suprafața alocată activității economice.
   Pentru clădirea unde e sediul social, domiciliul fiscal, dacă e în proprietatea dumnevoastră, depuneți declarație la sectorul de care aparțineți, dar dacă nu aveți activitate economică acolo nu veți datora impozit pe clădiri nerezindețiale sau mixte.

 22. Buna ziua. Mama mea are un contract de comodat cu un SRL care desfasoara activitate economica , dar care nu deconteaza utilitatiile. Mama mea este scutita de impozit. Cum procedeaza in acest caz cu spatiul folosit de firma?
  Trebuie sa plateasca impozit pe acel spatiu? Multumesc!

  1. Pentru partea de clădire folosită pentru activități economice nu se aplică scutirea. Deși art.456 CF nu menționează asta scrie în normele de aplicare cum se procedează.

 23. Buna ziua
  Felicitari pentru profesionalism!

  Intrebare: societatea A inchiriaza societatii B un apartament folosit de societatea B ca locuinta de serviciu; Utilitatile achitate de societatea B respectiv chirias; Nu sunt inregistrate sedii sociale, apartamentul folosit ca locuinta:
  Ce declaratii se fac?
  Multumesc

  1. Mulțumesc. În acest caz se declară ca o clădire nerezidențială, pentru că închirierea este o activitate economică pentru societatea A.

 24. Buna ziua.Sunt administratorul unui SRL cu obiectul de activitate constructii.Este specificat in certificatul constatator ca activitatile se desfasoara la beneficiar si/sau in afara sediilor proprii.Sediul societatii este la mine acasa,unde evident ca intocmesc facturile,scriu contractele,cu alte cuvinte intocmesc actele contabile.nu am si nu am avut nici un contract cu firma si nu se deduc cheltuieli pe firma.Va rog sa-mi scrieti daca se poate considera ca desfasor activitate economica sau nu in spatiul respectiv?eu consider ca nu ,luand in considerare definitia activitatii economice.multumesc mult!

 25. buna ziua.Am inteles ca nu se considera activitate economica activitatea contabila desfasurata la sediul firmei,dar trebuie declarata la registrul comertului ca activitate proprie de birou,se trece in certificatul constatator ?ca nu are caen si atunci ce rost are?intreb asta deoarece am vazut in declaratia de la registrul comertului ca exista si activitati proprii de birou ,la punctul 4.3.3 parca,si n-am inteles exact despre ce-i vorba .multumesc mult

 26. Buna ziua,
  As avea nevoie de o lamurire cu privire la urmatoarea situatie: mama este incadrata la persoana cu handicap accentuat. Imobilul unde locuieste, alcatuit din casa+teren aferent, este detinut in proportie de o treime de mama, o treime este pe numele bunicii (decedata) si o treime pe numele surorii mamei. In acest caz mama beneficiaza de scutirea acordata pe cladire+teren? Integral sau numai pe o treime, partea care este pe numele ei? Cum se interpreteaza scutirea acordata terenului, se refera la terenul de sub casa sau la terenul de sub casa+terenul de langa casa (curte+gradina)? Mama si tata sunt singurii care domiciliaza la respectiva adresa.
  Multumesc anticipat!

  1. E o speță interesantă. Conform codului fiscal – art.456 alineatul 1 litera t e scutită clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.
   Chiar dacă e în coproprietate există scutire de impozit cu condiția să existe și domiciliul stabilit la acea adresă.
   Eu v-aș sfătui să inițiați succesiunea, mama dvs. să inițieze succesiunea după mama dânsei pentru că succesiunea inițiată la mai mult de 2 ani de la data decesului duce la plata unui impozit de 1% aplicat asupra valorii succesorale.

 27. Bună ziua !
  Avem o clădire în proprietate,monument istoric,unde sunt apartamete închiriate cu contract .
  1-Trebuie plătit impozit pe clădire ? Dar CAS pentru banii încasaţi din chirie ?
  2-Un apartament la parter este închiriat ca spaţiu de locuit,dar acum este folosit de chiriaş ca mic depozit pentru magazinul care este într-o altă clădire . Ce impozit plătim ?
  Mulţumesc anticipat .

  1. 1. Da. Nu datorați CAS, doar CASS – contribuție pentru asigurări sociale de sănătate.
   2. Dacă este închiriat, plătiți oricum impozit pentru regim nerezidențial, pentru că e folosit să vă aducă venituri.

 28. Bună ziua!
  Anul trecut prin donație am donat copiilor mei casa in care prin contract de comodat îmi desfășor activitate turistică(pensiune)Casa a fost construit în 2001/2003. intr/o comună.Intabulat în 2003.Sint pensionara pe baza legii nr.118/1990
  Vă rog să/mi scrieț unde mă încadrez la plata impozitelor pe clădiri.
  Vă scriu pentru că citind rșspunsurile Dvs.foarte clare la toate întrebările am prins curaj și eu.
  Cu mult respect Karda Gabriela.

  1. Dumnevoastră nu datorați impozit pe clădiri așa că nu vă încadrați nicăieri. Datorează copii dumnevoastră ei fiind proprietari. Impozitul pe clădiri este datorat de către proprietari. Așa că nu are relevanță că sunteți pensionară sau actul în baza căreia beneficiați de pensie.
   Însă în condițiile date, dacă întreaga locuință este utilizată pentru activități cu caracter economic, atunci se datorează impozit în regim nerezidențial.

 29. Buna ziua ! Detin o vila cu 8 camere , pe litoral, pa care o inchiriez 3-4 luni, vara . Este data prin act de comodat inreprinderii individuale pe care o detin. Cifra de afaceri este sub 100.000 lei/an. am un salariat . am evaluarea cladirii. Platesc impozit pentru cladire nerezidentiala pentru intregul an, desi este folosita 3-4 luni ? Multumesc. Cu stima, St. nicolau

  1. Da, câtă vreme este dată spre folosință unui II și este utilizată pentru activitate economică. Legea nu distinge între utilizarea sezonieră sau mai mare.

 30. Si totusi, mai sus , in taxe si impozite locale, scrie : “Pentru clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier ,utilizate în scopuri turistice cel puțin 6 luni pe an, impozitul asupra acestora se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.” Ce sa mai inteleg ?

  1. Este corect ceea ce citați dvs, dar…
   1. Dvs ca persoană fizică, proprietar al clădirii, nu închiriați clădirea în scop turistic. Dvs, proprietarul, ați dat drept de folosință pentru clădirea respectivă unei întreprinderi individuale în vederea desfășurării unei activități economice.
   2. Cel care primește clădirea în folosință nu e proprietarul clădirii e utilizator al clădirii, iar textul citat de dvs se aplică proprietarilor.

 31. Va salut! Fiti amabil, este corect a se plati concesiune pe un teren unde am construita o casa si sa platesc si taxa pe terenul de sub casa? Aceasta nu este dubla impunere? Multumesc anticipat!

  1. Este legal. Încercați să diferențiați noțiunile: concesiunea e echivalentul chiriei, iar impozitul pe teren e o obligație legală datorată și de cei care dețin în folosință bunuri ale statului – fie închiriate, fie în concesiune.

 32. Deci, daca anulez actul de comodat , folosesc ca proprietar cladirea in scop turistic si ma bucur de reducerea de 50 % ?

  1. Cam așa. Și declarați ca persoană fizică închirierea în scop turistic a camerelor și conduceți evidență în acest sens.

 33. Buna ziua! Am un PFA in apartamentul surorii mele in care nu desfasor activitate economica, doar emit facturi pentru consultanta. In contractul de comodat scrie ca ma deduc cu utilitatile. Este nevoie de evaluare in acest caz? Daca depun act aditional acum in martie prin care anulez punctul din contract cu utilitatile, se considera ca este cu utilizare rezidentiala? Mai este nevoue de evaluare?

  1. Nu. Depuneți declarația pe proprie răspundere că aveți doar sediul social acolo. Consultanța se poate face și la sediul clienților.

 34. chiar daca scrie in contractul de comodat ca ma deduc cu utilitatile? si in anul 2015 am dedus utilitati? tot nu este nevoie de evaluare?

 35. buna ziua, am o microintreprindere declarata cu sediul social unde nu se desfasoara activitate economica si nu se deconteaza cheltuieli, inteleg ca se declara ca si cladire rezidentiala.
  precizez ca activitatea economica a srl-ului se desfasoara la domiciliul clientului.
  insa, am si un punct de lucru unde se desfasoara doar activitate de birou, respectiv contabilitate, unde am decontat anul trecut cota parte de cheltuieli cu intretinerea. cum declar acesta activitate si cum este considerata?

  1. Activitatea proprie de birouri nu este o activitate economică. Ar fi dacă ar fi o firmă de contabilitate ce ar presta servicii pentru alții.

 36. Un apartament închiriat unei fime care are sediul social pe apartamentul cu pricina,are punct de lucru in alta localitate, toată activitatea economică este desfășurata la punctul de lucru, dar apartamentul are utilitățile trecute de pe mine pe firma ce fel de impozit se va plăti!??? Patroana firmei susține clar ca nu are activitate economică,evaluatorul zice ca nu se necesita evaluare daca nu are activitate economică la sediu. Acum citesc la voi pe comenturi despre cheltuieli decontate. Eu am dat o declarație deja la primărie ca nu are activitate economică firma in acel Ap cu doar arhiva,birou. Ce sa mai cred?multumesc

  1. Dacă firma nu are activitate economică acolo, impozitul e unul pentru clădiri nerezindețiale Decontarea cheltuielilor contează numai dacă e vorba de activitate economică.

 37. Buna ziua,
  Am si eu urmatoarea situatie:am sediul social al firmei in apartamentul proprietate personala;nu desfasor activitate economica aici si nici nu deduc cheltuieli;in contractul de comodat ,facut standard la deschiderea firmei apare ca “se cedeaza de catre comodant ,cu titlu gatuit ,a dreptului de folosinta in vederea stabilirii sediului social si pentru deesfasurarea activitatii…”si la alt articol privind drepturile comodatarului “sa suporte cheltuielile necesare folosintei acestuia..”;de la directia de impozite si taxe mi s a aspus ca ori fac evaluare ,ori act aditional la contractul de comodat?Este corect asa?Eu am inteles ca diferetierea la impozit este data de desfasurarea efectiva a activitatii in acel spatiu si deducerea cheltuielilor?Ar trebui sa modific contractul de comodat+inregistrat la Registrul Comertului?Multumesc

  1. Dacă nu aveți activitate economică nu datorați impozit pe clădiri nerezidențiale. Nici nu mai contează ce scrie în contractul de comodat. La o adică faceți act adițional la contract, dar mă repet: codul fiscal e clar – dacă nu am activitate economică, plătesc impozit pe clădiri rezidențiale.

 38. Daca am un PFA cu sediul in propriul apartament, fara a avea specificata suprafata in contractul de comodat, activitate de consultanta pentru care am dedus 50% din cheltuielile de intretinere, fara a desfasura la sediu alta activitate decat cea administrativa in care categorie ma incadrez? Nu am raport de evaluare al sediului.

  1. Dacă la sediu nu desfășurați activitate economică, datorați impozit normal – pe clădiri rezidențiale.

 39. Dacă o persoană cu handicap a depus în anul 2015 o cerere privind scutirea impozitului pe clădiri, terenuri, avand valabilitatea certificatului de incadrare în grad până în data de 30.04.2016.După revizuire primește un nou certificat care are valabilitatea de la 01.05.2016, va beneficia de continuitate tinand cont ca anul acesta scutirea se aplica cu data de 1 ianuarie a anului urmator depunerii cererii? V a fi scutit 4 luni și restul de 8 va plăti impozit aferent acestui an???
  Mulțumesc

  1. Pentru întregul an. Îl depune și pe cel obținut după revizuire și va fi scutit în continuare. Legea nu spune că se acordă scutirea fragmentat, dar normele metodologie impun depunerea de noi declarații dacă se schimbă ceva. Prin revizuire s-ar schimba numai dacă persoana nu ar mai fi clasificată ca fiind cu handicap.

 40. Cristi :
  1. Este clădire nerezidențială – clarificarea e adusă de normele de aplicare a codului fiscal
  2. Același declarații ca până acum. Câtă vreme de venit din cedarea folosinței bunurilor (și nu este reclasificat ca venit din activități independente) nu datorați CAS.

  Puteți specifica, vă rog, articolul din Norme care aduce această clarificare?

 41. Buna ziua,

  La sediu nu desfasor activiate economica insa avem punct de lucru in alt judet. Pt acest punct de lucru exista contract de comodat in care nu este specificata suprafata utilizata. Nu stiu ce fel de impozit voi plati avand in vedere ca obiectul de activitate este inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, practic serviciile se desfasoara pe santier, la client aici intocmim contracte, evidenta contabila, proiectare. Pe acest punct de lucru exista contract la enel, romtelecom si internet acestea sunt platite de firma, alte cheltuieli de intretinere nu avem.
  Ce documente trebueie sa depun in acest caz pt sediu unde nu desfasor niciun fel de activitate si am contact de comodat cu o persoana fizica? Dar pt punctul de lucru?Decalartiile legate de sediu si punct de lucru se depun la la onrc sau la directia taxe si impozite locale? Multumesc foarte mult pt raspuns!

 42. Buna ziua.
  Am un apartament inchiriat la o firma ca locuinta de serviciu. Cum este considerat apartamentul: rezidential sau
  Mixt? Ce documente trebuie depuse?
  Multumesc

  1. Dacă la adresa respectivă firma nu desfășoară activități cu caracter economic, atunci e regim rezidențial.

 43. Cristi :
  Vedeți punctul 5 de aici, dar și punctele următoare.

  Mulțumesc pentru răspuns!
  Înțeleg că vă referiți la punctul care menționează “structurile de cazare turistică “. Totuși, camerele din locuințele personale NU se încadrează la “structuri turistice “, o dovadă este pagina ANAF de aici: http://static.anaf.ro/static/3/Galati/turism.htm. În acest caz ar mai trebui să încadreze la “nerezidențial” aceste camere/locuințe, în baza vreunei alte prevederi? Sau mă înșel și v-ați referit la alt punct?

  1. Da, la el m-am referit.
   Pagina la care faceți referire nu are nici o legătură cu încadrarea clădirilor în categoria rezidențiale sau ne-rezidențiale.
   Simpla mențiune legată de camere din clădiri proprietate personală nu înseamnă că economic nu sunt asimilate structurilor de cazare.

 44. Pagina aceasta

  Cristi :
  Da, la el m-am referit.
  Pagina la care faceți referire nu are nici o legătură cu încadrarea clădirilor în categoria rezidențiale sau ne-rezidențiale.
  Simpla mențiune legată de camere din clădiri proprietate personală nu înseamnă că economic nu sunt asimilate structurilor de cazare.

  Pagina aceasta http://static.anaf.ro/static/3/Galati/turism.htm conține următoarea formulare:
  “Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.”
  Din aceasta rezultă clar că locuințele care închiriază în acest sistem sunt “altele decât cele care constituie structuri de primire turistică”. Deci nu sunt structuri de primire turistică. Chiar cei de la ANAF au boldat paragraful pe pagina lor “altele decât cele…”. Poate v-ați uitat doar la precedentul link, pe care l-am pus din greșeală în prima mea postare de azi. Formularea apare în nenumărate documente ANAF pe internet și e posibil să derive dintr-o normă internă. Oricum, simplul fapt că este menționată în fiecare an de ANAF în aceste documente îi dă valoare de normă a ANAF. Intenționez să îi întreb și direct, însă m-ar ajuta mult și opinia dumneavoastră.

  1. Opinia mea e una simplă: orice clădire folosită pentru a produce venituri este parțial sau integral clădire ne-rezidențială. O clădire rezidențială este una ce este exclusiv utilizată pentru locuit, nu pentru a fi utilizată pentru a aduce venituri dintr-o activitate economică. Acesta este sensul punctului indicat de mine, din codul fiscal.
   Puteți solicita detalii de la ANAF, dar eu, personal, așa înțeleg prevederile codului fiscal legate de clasificarea în clădiri rezidențiale și ne-rezidențiale.

 45. @Stefan Nicolau

  Buna ziua,

  As dori sa stiu ce declaratie depuneti 220 pe norma de venit sau D200?Am ii si 3 camere pe ctr de comodat pe care le inchiriez vara..Si nu stiu daca sa depun 200 sau 220 si sa platesc impozit in functie de nr de camere sau 16 %.Multumesc frumos!!

 46. Buna seara! Va prezint și eu o situație dacă ma puteți ajuta!
  Eu și sora mea am preluat firma de contabilitate mamei mele după ce aceasta a decedat!
  Exista un contract de comodat pentru una din camerele (camera nr2) apartamentului în care locuim și pe care îl deținem împreuna!
  Din Contractul de comodat „Comodatarul declara ca se obliga sa conserve bunul imobil împrumutat ca un bun proprietar si sa suporte toate cheltuielile necesare întreținerii acestuia(întreținere,telefon,curent ,internet etc), precum și cele cu reparațiile dacă acestea se impun datorita folosirii necorespunzătoare. Menționez ca toate documentele încheiate cu furnizorii de uitilitati vor rămâne pe numele Proprietarului/comodant, urmând ca acestea sa fie achitate de comodatar.”
  De când am preluat firma 2012-2013 pana în prezent nu s-au dedus cheltuieli cu utilităţile și este posibil ca nici înainte de preluare din cate știu!
  Din 2016 firma nu mai are clienti și dorim sa începem procedurile de închidere!
  Ce anume trebuie sa bifam în acest formular în aceasta situație rezidențial sau cu destinație mixta?
  Si pe lângă formular trebuie depusa și o declarație pe proprie răspundere ca nu deducem cheltuieli cu utilităţile? (problema se pune ca din contractul de comodat reiese altceva însa nu s-au dedus!)
  Va mulțumesc anticipat pentru timpul acordat!

 47. Buna ziua,
  O firma care detine 10 cladiri, in localitati diferite, a depus la primarii in 2015 rapoarte de evaluare pt.9 cladiri, o cladire avand doar 2 ani vechime. In 2016 trebuie sa depuna raport de evaluare doar pt.acea cladire sau pt.toate?

 48. Buna ziua,

  Daca o firma nu mai desfasoara activitate la sediu, conteaza care era situatia la inceputul anului (cand desfasura), sau conteaza care este situatia la momentul depunerii declaratiei de catre proprietarul spatiului?

  Multumesc anticipat pentru raspunsul dvs.!

  1. Contează starea la 31 decembrie a anului anterior. Dacă se schimbă ceva în regimul de impozitare în anul curent modificările se aplică de la 1 ianuarie a anului următor.

 49. Buna ziua, Am parcurs cu interes explicatiile pentru toate situatiile. Cum e normal, fiecare are un caz diferit, asa ca al nostru, nesemanand cu niciunul din cele de mai sus, trebuie prezentat. O proprietate in provincie, pe malul unui lac, proprietari persoane fizice. Nu a fost data sper inchiriere, in comodat, etc. Mai mult, de vreo 3 ani, se fura de acolo, ca-n codru. Initial am primit instiintare de impozit si am si platit 1200 lei. In luna martie am primit pe e-mail un formular de la primarie, completat cu destinatie nerezidentiala (motivul, spun ei, ca nu poate fi locuita), cu o valoare de impunere de 4300 lei. De atunci, tot discut cu ei sa revina la situatia initiala si nu gasim intelegere. De aceea, va rog pe dvs., care aveti darul de a lamuri orice situatie, ce e de facut? Va multumesc anticipat!

  1. Argumentul invocat este ilegal. Legea nu cere ca o clădire să fie locuibilă pentru a fi considerată rezidențială. Cere ca la adresa respectivă să nu fie desfășurată activitate economică pentru a nu fi considerată nerezidențială.
   Pe logica lor, o casă nouă în roșu și acoperită, pe care nu mai am bani, momentan să o finisez, ar fi nerezidențială?
   Solicitați-le temeiul legal, dovada că la adresa respectivă se desfășoară activitate cu caracter economic. În mod normal ar trebui să existe o decizie de impunere. Aceasta poate fi atacată în contencios.

 50. Buna ziua Dl.Cristi
  Detin un teren concesionat a carui taxa de concesiune am platit-o la zi .Cei de la primarie mi-au trimis o instiintare de plata a recalcularii taxelor de concesiune de catre Curtea de Conturi ,rezultand diferente de plata . Curtea de Conturi amendand primaria pentru neaplicarea legii 227 -2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare a legii nr.107-2015 .Imi puteti spune cine este de vina si bun de plata? Eu sau primaria?
  Multumesc anticipat!

  1. În mod cert nu sunteți dvs de vină. Nu dumnevoastră aveți obligația calculării taxelor. Acesta este atributul exclusiv al Primăriei.
   Dacă trebuie să plătiți sau nu, depinde de ce anume ați primit: o decizie de impunere, un alt document, ce anume. Nu dumneavoastră sunteți cel ce suportă o eventuală amendă aplicată de Curtea de Conturi Primăriei.

 51. Prin “actul prin care se transferă dreptul de proprietate,” se intelege si certificatul de mostenitor in cazul in care mostenitorul a acceptat mostenirea?

 52. Buna ziua,
  Am o casa batraneasca si langa ea(in aceeasi curte) la distanta de 3 metrii mai este construita o camera de 4×5 mp pe care am inchiriat-o cu contract inregistrat la finante unui agent comercial, are contuar de lumina separat si isi deconteaza cheltuielile. In ce clasa de cladiri intra aceasta camera, mai trebuie facuta evaluare pentru impozit?.Astept un raspuns legal pentru aceasta nelamurire.
  Va multumesc.

  1. Dacă în acea cameră există un sediu secundar sau social, un domiciliu fiscal al unei afaceri și se desfășoară activitate economică acolo, ori e folosită de un agent economic pentru activități administrative, atunci vorbim despre o clădire nerezidențială.

   În aceste condiții, dacă acea cameră este utilizată pentru activități economice va fi considerată o clădire nerezidențială.

   Dacă nu se poate determina cât din suprafața clădirii este alocată clădirii rezidențiale și cât celei nerezidențiale, atunci contează dacă la adresa respectivă există înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitate economică și dacă da contează cine suportă cheltuiala cu utilitățile, iar dacă există domiciliu fiscal la care se desfășoară activitate economică și se suportă cheltuiala cu utilitățile de către cel care desfășoară activitatea economică, atunci se determină impozit ca pentru clădiri nerezidențiale pentru întreaga clădire.

   Cum se determină impozitul pe clădirile nerezidențiale? Prin aplicarea unei cote de impozit (cuprinsă între 0,2 și 1,3% în funcție de hotărârile fiecărui consiliul local) asupra valorii impozabile.
   Valoarea impozabilă este dată de:
   – valoarea din autorizația de construcție – la finalul lucrărilor de construcție – dacă e o clădire ridicată în ultimii 5 ani
   – valoarea din actul de dobândire prin transfer de proprietate, dacă ați dobândit clădirea în ultimii 5 ani (nu intră aici actele de dobândire prin moștenire)
   – dacă nu e nici o situație din cele de mai sus, valoarea impozabilă e dată de un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Raportul trebuie să fie întocmit în ultimii 5 ani.
   În cazul în care e clădire veche, nu e dobândită în ultimii 5 ani și nici nu există raport de evaluare, impozitul pe clădirile nerezidențiale se determină aplicând 2% asupra valorii clădirii stabilită după regulile aplicabile clădirilor rezidențiale.

 53. “– clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;”

  Exemplu – O proprietate(casa) cu doi proprietari (2 coproprietari – 50% fiecare). Unul este salariat(salariul mediu brut pe economie) si celalalt pensionar(cuantum pensie sub salariul minim brut pe tara).
  Se poate acorda scutirea privind impozitul pe cladire doar pentru pensionar? Scutirea fiind acordata doar pentru partea sa (50% impozit pe casa, conform actelor de proprietate) de obligatie fiscala anuala?
  Multumesc!

  1. Scutirea respectivă este opțională. Opțiunea de a acorda sau nu scutirile de la art.456 alin.2 revine consiliilor locale. Dacă în localitatea dvs. consiliul local nu a acordat o astfel de scutire, atunci nu beneficiază de ea nimeni și nici nu poate fi invocată. Dacă a acordat o astfel de scutire, conform codului fiscal:

   Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri și a taxei pe clădiri pe bază de criterii și proceduri proprii. La nivelul municipiului București, această atribuție este îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către Consiliul General al Municipiului București.

   Așadar consiliile locale sunt obligate să explice, prin hotărârile adoptate sau procedurile proprii legate de hotărârea prin care acordă acele scutiri, cine beneficiază, cum beneficiază, cum se determină scutirea, etc.

 54. Bună ziua, În cazul în care semnez un contract de comodat cu un ONG pentru sediul lor social, se mărește impozitul locuinței? Dacă da, cum se calculează? Vă mulțumesc!

 55. Buna ziua. Am o rugăminte daca se poate sa ma ajutati cu cateva lamurii.
  Sunt presedinte al unui ONG si am incheiat cu o primarie un contract de concesiune pentru o suprafata de teren ( pasune) , ce este folosita in comun de membrii asociatie pentru pasinatul animalelor.
  Am neplacuta surpriza sa vad acum ca inca din 2012 primaria i mi asociaza acestei suprafete : impozit/ taxa pe teren inclusiv majorari de neplata. In conditiile in care am achitat redeventa stipulata in contract.
  Am citit conform codului fiscal care la capitolul scutiri punctul sp ca nu se datoreaza taxa/ impozit pe teren pentru suprafetele apartinand sau administrate de primarii, decat daca desfasoara activitate economica sau de agrement.
  Scopul ONG ULUI este activitatea agricolo iar prin definitie nu desfasoara activitate economica sau scop lucrativ.
  Multumeac

  @Cristi

  1. Un ONG poate avea și activitate economică.
   Potrivit art.463 alin.2 din codul fiscal se datorează impozit pe teren și pentru terenurile concesionate de către UAT-uri. Nu se datorează dacă există o scutire explicită menționată la art.464 alin.1 din codul fiscal.
   Nu există scutiri pentru terenurile utilizate de ONG-uri decât pentru cele de utilitate publică.
   Totuși ONG-urile ar putea beneficia de scutiri sau reduceri de impozit pe art.464 alin.2, dar numai în baza unei hotărâri ale consiliului local

 56. Bună ziua
  Eu am un cabinet de psihologie intr-un spațiu luat cu contract de comodat de la fiica mea. Intrebarea ar fi: impozitul aferent si cheltuielile cu intretinerea spațiului( curent electric, apă, net..etc) pot fi decontate – facturile fiind emise pe numele fiicei noastre? Mentionez că am făcul evaluarea intregului spatiu( are regim nerezidențial)
  Va multumesc frumos!

  1. Impozitul, asigurarea și orice sume care, legal, cad în sarcina proprietarului nu pot fi plătite de chiriaș, iar de utilizatorul bunului în cazul unui contract de comodat nici atât.
   În baza unui contract de comodat se pot plăti cheltuielile de întreținere curente. Evaluarea spațiului este în sarcina proprietarului.
   Utilitățile nu pot fi recunoscute ca o cheltuială dacă nu dețineți o factură emisă în numele dvs. Plătind facturile emise pe numele altei persoane e ca și cum persoana respectivă obține venituri din cedarea folosinței bunurilor ceea ce nu este cazul aici, contractul de comodat fiind unul de împrumut de folosință.

 57. Buna ziua. Pentru un teren si o cladire, apartinand unei persoane fizice, care este dat in folosinta, in urma unui contract de inchiriere, care o societate, impozitul aferent cladirii si terenului se pot deconta pe firma care inchiriat spatiul si se foloseste de el? Mulțumesc

  1. În mod normal, taxele și impozitele care cad legal în sarcina proprietarului nu pot fi plătite de chiriaș, dar dacă asta se întâmplă atunci plata lor trebuie să fie prevăzută de contractul de închiriere și sumele respective se vor adăuga de proprietar la suma chiriei pentru că reprezintă și ele un venit al acestuia.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *