Plățile numerar. Limitări.

09 Apr 2015 | Legislatie | 391 comentarii14295 vizualizari

cash2În MO 242/2015 a fost publicată Legea 70/2015, pentru instituirea disciplinei financiare pentru operațiunile de încasări și plăți cu numerar. Această lege abrogă OG 15/1996, dar aduce și o serie de limitări noi, precum și de reglementări noi.

Potrivit acestei legi regula generală este că operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii. Adică nu în numerar. Încasările și plățile în numerar sunt excepții.

Elementul de noutate este că față de prevederile actuale unde prevederile legii se aplicau exclusiv persoanelor juridice acum disciplina financiară este aplicabilă atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice autorizate sau liber profesioniștilor, ba chiar și persoanelor fizice – populației pentru anumite operațiuni.
Pentru a simplifica, în articol, termenul de PFA folosit în continuare va cuprinde orice persoană autorizată să desfășoare o activitate economică, indiferent că e organizat ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, liber-profesionist.

Prin excepție de la regula generală, se permit operațiuni cu numerar astfel:

– încasări de la persoane juridice  sau  PFA, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
– încasări efectuate de către magazinele de tipul cash&carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele juridice sau PFA, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
– plăţi către persoanele juridice sau PFA, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
– plăţi către magazinele de tipul cash&carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
– plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

ATENȚIE! În cazul avansurilor spre decontare se limitează plățile indiferent de calitatea persoanei beneficiare a avansului spre decontare.

Nu se permit încasări fragmentate în numerar sau plăți fragmentate în numerar pentru facturi mai mari de 5000 lei (10000 lei în cazul încasărilor/plăților către magazine de tip cash&carry) exact cum este și acum.
Pentru facturi cu valori mai mari față de plafonul de 5000 lei (sau 10000 lei) se va permite o singură plată în numerar în limita a maxim 5000 lei/10000 lei urmând ca restul să fie achitat doar prin instrumente de plată fără numerar.
Ca element de noutate: se interzice fragmentarea facturilor pentru livrări de bunuri/servicii a căror valorare depășește plafonul de 5000 lei/10000 lei.

Ce însemnă asta?

Că nu veți putea emite mai mult de 1 factură/zi/beneficiar pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii dacă valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate depășește 5000 lei / 10000 lei. Nu se mai permite întocmirea pentru același beneficiar a mai multor facturi de livrare de bunuri sau servicii cu valori de până la 5000 lei.

Că nu veți putea avea încasări de la un singur client, în numerar, de mai mult  de 5000 lei/zi.

Că nu veți putea plăti furnizori mai mult de 10000 lei/zi și în cadrul celor 10000 lei/zi plățile către un singur furnizor nu pot depăși 5000 lei/zi sau dacă e furnizor de tip cash&carry 10000 lei/zi.

În cazul în care acordați avansuri spre decontare acestea intră în calculul plafonului de 10000 lei totalul maxim al plăților numerar/zi.

Atenție! Dacă până acum operațiunilor în valută nu li se aplicau prevederile OG 15/1996, acum încasărilor și plăților în valută efectuate pe teritoriul României li se aplică aceleași limitări și se iau în considerare la calculul plafoanelor.

Deci, dacă acordați avans spre decontare în valută acesta se va lua în considerare în calculul plafonului de 10000 lei total plăți pe zi. De asemenea dacă încasați în România, numerar în valută, de la un client o sumă mai mare decât echivalentul a 5000 lei ați încălcat legislația – chiar dacă e client extern.

Limitări de operațiuni cu numerar în operațiuni cu persoane fizice (populație nu PFA). Sunt limitări noi de operațiuni introduse de această lege. Și se aplică pentru orice încasări în numerar efectuate de persoanele juridice sau PFA, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar prevăzute la, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Similar se introduce limitare și la plățile către persoane fizice reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări . Limitarea se face prin încadrarea acestor tipuri de plăți în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

Ce înseamnă asta?
Că dacă vindeți unei persoane bunuri sau servicii a căror valoare depășește 10000 lei aceasta nu vă poate achita numerar mai mult de 10000 lei. De asemenea nu va putea achita fragmentat. Va putea achita doar cu card sau virament, dar nu numerar.  La fel, se interzice fragmentarea tranzacțiilor, emiterea mai multor facturi pentru aceiași livrare de bunuri sau servicii.

Nu veți putea achita către persoane fizice mai mult de 10000 lei, în numerar/zi.

Avem și o excepție: se permit încasări numerar fragmentate de la persoane fizice în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între vânzători şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare- cumpărare cu plata în rate, conform legii

Așadar avem mai multe plafoane. Ele nu se suprapun. Sunt plafoane distincte:

– unul de încasări în numerar de la alți comercianți, persoane juridice sau PFA, de maxim 5000 lei/zi/client (10000 lei/zi/client în magazine de tip cash&carry)
– unul de încasări în numerar de la persoane fizice (populație), ne-comercianți, de maxim 10000 lei/zi/client
– unul de plăți în numerar de maxim 10000 lei/zi, indiferent către câți furnizori (persoane juridice sau PFA) – se limitează în cadrul acestui plafon de maxim 10000 lei/zi plăți numerar totale către alți comercianți – persoane juridice sau PFA – la suma de 5000 lei/zi/furnizor (10000 lei/zi/furnizor către magazine de tip cash&carry)
– unul de plăți în numerar către persoane fizice (populație) de maxim 10000 lei/zi/persoană

Totodată, paralel cu limitarea operațiunilor cu numerar, se interzice și fragmentarea tranzacțiilor.

Ce nu se limitează și nici nu se ia în considerare la stabilirea plafoanelor?

Plafoanele-limită nu se aplică de către persoanele juridice și PFA pentru următoarele operaţiuni:

– depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care  prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
– plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
– plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
– retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (4);
– transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;
– depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Plafoanele și limitarea încasărilor/plăților se aplică pe fiecare casierie în parte dacă ele sunt organizate distinct.

Returnarea banilor în cazul unor facturi de stornare se va face în oglindă – în numerar în limita a maxim 5000 lei/10000 lei, după caz, iar restul doar prin virament. Unei persoane fizice i se poate restitui întreaga sumă în numerar numai dacă dă o declarație pe proprie răspundere că nu are, la data restituirii, cont deschis.

Se limitează operațiunile cu numerar pentru sume mai mari de 50000 lei/zi între persoane fizice pentru tranzacții între acestea. Acestora li se interzic fragmentarea operațiunilor cu numerar – încasări sau plăți – a căror valoare e mai mare de 50000 lei dar se interzic și fragmentarea tranzacțiilor numerar a căror valoare e mai mare de 50000 lei.

Virarea de sume de către persoane juridice sau PFA în conturile unei persoane fizice se poate face numai cu prezentarea de documente justificative. Aici e nevoie de norme. Un PFA de exemplu poate folosi banii afacerii și în interes personal, dacă are un venit net realizat. Nu are dividende și nici vreun document ce ar putea fi prezentat.

Sancțiunea e simplă: 10% din suma ce depășește operațiunea (plafonul) sau tranzacția, pe fiecare tranzacție în parte, depășire de plafon, dar nu mai puțin de 100 lei.

Legea se va aplica după 30 de zile de la publicare, adică din 9 mai 2015.

391 comentarii

 1. Cristi , eu zic ca legea nu se aplica decat intre entitatile aflate pe teritoriul Romaniei.
  Astfel la art 1 sunt definite aceste enitatati :
  ” Art. 1. — (1) Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin
  instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii ”
  Acestea sunt entitati aflate pe teritoriul national.

  Mai departe :La ART 3 : “(3) Prevederile prezentului capitol se aplică și operațiunilor
  de încasări și plăți în valută efectuate pe teritoriul României.
  Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se
  efectuează în funcție de cursul de schimb valutar, comunicat de
  Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunilor
  de încasări sau plăți ”

  iar la ART 3 lit c e interdictia pentru entitatile de la art 1 :
  “c) plăți către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita
  unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un
  plafon total de 10.000 lei/zi;:”

  1. Posibil, nu zic nu. Dar am văzut destule. Pe mine mă miră și acum incapacitatea guvernelor, toate fără excepție, de a da legea și normele simultan. Că logica mea îmi spune că atunci când ai dat o lege, se presupune și că știi cum o aplici.

 2. interdictia fragmentarii facturilor mai mari de 5000/10000 cash & carry era si in vechea ordonanta OUG15/1996 ( nu e element de noutate ) :

  OUG15/1996 : “art 5 lit c ) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei.”

  1. Nu cred că era interzisă fragmentarea facturării. Se interzicea plata fracturată. Acum se interzice emiterea a mai multor facturi pentru o livrare de bunuri sau servicii dacă bunurile și/sau serviciile au o valoare mai mare decât plafonul pentru a evita încadrarea în plafon. Sunt unii ce pentru un transport făceau 2 facturi de exemplu – una de 4900 lei și una de 2000. Acum nu o vor mai putea face. Ce nu e clar e ce se întâmplă cu cazurile de încasare de avans anterior livrării/prestării.

 3. Prezenta lege nu se aplica pentru contractele de creditare , de distribuiri de dividende incheiate anterior intrarii im vigoare a legii 70/2015 ( 08.05.2015 ).

  Deci daca am un sold in 455 de 350.000 lei , si fac o Dispozitie de plata de 65.000 lei in 10.06.2015 nu sunt sanctionabil cf Legii 70/2015 . ( art 16 alin (2 ) (2) Prevederile cap. I nu se aplică contractelor încheiate
  anterior intrării în vigoare a prezentei legi .

  1. Pentru contracte de creditare da. Pentru dividende nu. Distribuirea lor e prin hotărâre AGA nu prin contract. Legea exceptează doar contractele încheiate anterior intrării în vigoare.

 4. platile si incasarile in valuta se circumscriu plafonului de 5000lei intre rezidentii care pot face operatiuni in valuta conform Regulamentului BNR.

 5. Sunt curios cum vor verifica operațiunile cu numerar între persoanele fizice.

  Pare a fi pusa acolo pentru declaratiile de avere ale iubitilor nostrii alesi care au tot felul de operatiuni anterioare.

 6. Marian , alea intre persoane fizice au fost puse mai mult pentru tranzactiile cu imobile , cladiri , terenuri…care se pot urmari la Biroul Notariatelor Publice unde se perfecteaza aceste contracte de vanzare cumparare .
  Sunt sigur ca vor avea de la ANAF ceva datorie de a se asigura ca nu autentifica contractul doar daca se respecta legea ( 50000 cash doar ) restul ii trimite pe cumparatori-vanzatori la banca.

  1. Da, dar la servicii? Cum poate demonstra ANAF că eu am achitat cash manoperă unei persoane fizice mai mult de 50000 lei. Sau pentru o mașină. Și cum va demonstra că e tranzacție legată.
   Pe mine mă termină și aia cu virarea din contul meu ca PFA în contul meu personal. Ce documente să duc eu băncii ca document justificativ? E aiurea. Hai că la firme da, e logic să existe un document justificativ, dar la PFA? Dar dacă PFA e la normă de venit și nu are evidență.

 7. Daca un client persoana juridica comanda unui furnizor persoana juridica in data de X-X-XXXX un serviciu la ora 10, in valoare de 2500 lei si furnizorul emite factura, iar acelasi client peste 2 ore mai comanda un serviciu similar de 2600 lei si furnizorul emite factura, se considera facturare fragmentata?

  Platile intre acest furnizor si client se fac prin card online sau ordin de plata. Furnizorul nu accepta plati numerar.

  1. Se pot emite oricâte facturi într-o zi dacă plata lor nu se face numerar. Interdicția facturării fragmentate este pentru cazul în care acest mod de facturare este efectuat în vederea evitării plafonului de plăți numerar.

 8. Am si eu o intrebare
  Valoare serviciu 10.000
  Se emite factura avans 5.000 acitata cash
  Factura finala 10.000, storno avans 5.000, rest plata 5.000 acitata cash
  Se considera facturarae fractionata?
  Eu am emis factura pe valoarea totala de 10.000 iar factura initiala a fost de avans

  1. Probabil că nu. Sunt unele aspecte ce, probabil, vor fi clarificate prin normele de aplicare.
   Probabil se va considera facturare fragmentată emiterea mai multor facturi în aceiași zi pentru același serviciu sau livrare de bunuri. Mai sunt aspecte ce necesită clarificări.

 9. si inca ceva : plafonul la persoana fizica este de 10.000lei/zi de persoana cf art 4 alin (1) :
  “Art. 4. — (1) Operațiunile de încasări în numerar efectuate de
  persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), de la persoane fizice,
  reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte
  finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a
  unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic
  de 10.000 lei de la o persoană.”

  si alin ( 4 ) :
  (4) Operațiunile de plăți în numerar efectuate de persoanele
  prevăzute la art. 1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând
  contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de
  servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și
  restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu
  încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt
  interzise plățile fragmentate în numerar către o persoană, pentru
  tranzacțiile mai mari de 10.000 lei.”

  Prin urmare legea imi permite sa platesc lui VASILE 10.000 lei intr-o zi si in aceeasi zi sa platesc lui MIHAI 10.000 lei iar lui GICU alti 10.000 lei.

 10. Vad ca sanctiunea pt depasirea de plafon in aceasta lege este chiar modica zic , plus ca se prescrie in 6 luni cf OG2/2001 .

  Daca de ex, am depasit plafonul si am platit la un furnizor 7000 lei pe o chitanta , amenda e de ( 2000 x10% = 200 lei ) cu minim in 48 de ore …deci 100 lei .

  Mi se pare rezonabil …iar daca in 6 luni nimeni nu constata contraventia …bine PA :D

  1. Citiți cu atenție – plățile în numerar de impozite, taxe și/sau contribuții sociale nu intră în calculul plafonului. Puteți plăti oricât și nu se va considera depășire de plafon.

 11. Daca incasez de la asociat 10.000 lei numerar pe 15 mai 2015 si pe 20 mai 2015 mai vreau sa incasez 2.000 lei numerar de la acelasi asociat, incalc legea, corect? :D

  1. Nu, dacă faci câte un contract de creditare pentru fiecare sumă. Și când restitui, restitui pe contract.

 12. Daca eu vând un cal in târg unui cetățean, tăran agricultor ca și mine, prețul 3.000 euro, adică vreo 14000 lei, NU POT SĂ ÎL VÂND decât dacă GHEORGHE își face cont in bancă (dar in cătun la el și in sat la mine nu este bancă). :) Râsu plânsu

  1. Tranzacțiile între persoane fizice, populație sunt limitate numerar la 50000 lei. Dacă, tu, vânzător ești pfa, atunci da nu vei putea încasa numerar toată suma

 13. Adica daca am un contract de creditare de 15.000 lei, nu pot incasa decat 10.000 lei numerar si restul prin banca. Si daca am doua contracte de cate 10.000 lei, le pot incasa in numerar dar nu in aceeasi zi?

 14. Pe mine ma baga in ceata formularea de la art. 4 alin (2):”tranzactiile fragmentate”… suna tare ciudat. Tranzactia se refera la plata/incasare sau la contracte?

 15. Daca am o factura de 7000 lei, platesc 5000 numerar iar diferenta o achit direct in contul bancar al furnizorului(depunere numerar in contul sau bancar), e corect? Sau obligatoriu banii trebuie sa plece din contul meu in contul furnizorului?

  1. E corect. În limita a 500 lei se poate face plată numerar. La orice factură a cărei valoare este mai mare de 5000 lei se poate face o singură plată în numerar în limita a maxim 5000 lei. Diferența, până la valoarea integrală a facturii, se va achita exclusiv prin instrumente de plată fără numerar – chiar dacă se va face în mai multe tranșe.

 16. ” se interzice și fragmentarea tranzacțiilor.” dar nu are LOGICA , fragmentarea tranzactilor (facturarea) se face in functie de TRANSPORT :)) primirea de catre beneficiar :))) cum sa emit factura dupa contract sau PRESTAREA-comercializarea PRACTICA, REALA ?!

  1. Aveți dreptate. Dar acea interdicție are și ea o logică. Am văzut cazuri când pentru aceiași comandă, același transport, au fost emise două facturi. Și bănuiesc că e vorba de astfel de situații. În rest, probabil se va pune problema așa:
   – o comandă de servicii sau un contract, se va considera o singură tranzacție și pentru acea tranzacție nu se va permite fragmentarea facturilor cu excepția cazurilor în care în contract se va menționa
   – va fi necesară clarificarea situației avansurilor. Încasarea unor avansuri pentru servicii sau livrări de bunuri este o practică normală și ar fi culmea să fie considerată fragmentare.
   În opinia mea se va considera fragmentare a tranzacțiilor acea situație în care emiterea facturilor se va face pe valori mai mic decât plafonul permis și a căror încasare/plată se va face exclusiv numerar.

 17. daca chiar se dorea cu adevarat disciplina financiara, ar fi eliminat plafonul pentru platile/incasarile cu numerar si ar fi introdus soldului maxim de casa, sa zicem un 10.000 de lei. Firma incaseaza sa zicem numerar intr-o zi de 30.000, iar la sfarsitul zilei sau inceputul zilei urmatoare 20.000 duce la banca; se poate urmari mai usor circuitul banilor pe baza foii de varsamant/extrasului de cont.

  Dar cum altfel ar putea veni ANAF sa bage niste amenzi deloc mici, cand iti vede in registru de casa zeci/sute de mii de lei, iar practic in casa ai un 5000, si aceia incasati in ziua respectiva? :)

  1. Păi așa ar fi dat avans spre decontare toți bani și nu i-ar mai fi dus la bancă. Nu s-ar fi rezolvat mare lucru.

 18. Nu cred că poate fi sancționabil faptul că la aceelași client faci mai multe contracte, emiți facturi separate pentru fiecare contract și ți-se plătește numerar fiecare factură.
  @Cristi

  1. Nu asta este sancționabil. Să ai mai multe contracte cu același client e ok. Să ai mai multe contracte cu același client pentru aceiași lucrare, e deja fragmentare de tranzacții. Să facturezi același serviciu pe mai multe facturi e deja o problemă.

 19. Plata/incasarea in numerar pana la 5.000 lei se poate face cu oricate chitante (poate nu am 5.000 lei acum, si pot sa platesc 2.000 azi, 3.000 maine si restul prin banca). Legea defineste plata/incasarea fragmentata si face referire la plafonul stabilit de lege (5.000 lei) nu la ce depaseste 5.000 lei + diferenta dintre 5.000 si cat s-a platit incasat cu prima factura. In plus, tot legea spune ca se pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar. E clar: pana in 5.000 lei se poate achita/incasa in numerar (nu conteaza cate chitante atata timp cat nu se depaseste plafonul). In plus, sanctiunile sunt stabilite ca procent din suma care depaseste plafonul de 5.000/10.000 lei.

  Art.2
  În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

  a) încasare fragmentată – fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege;

  b) plată fragmentată – fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege;

  1. Nu sunt de acord. Dacă factura e mai mare de 5000 lei se aplică limitări cumulate: limitarea fragmentării plății (adică plata în numerar de mai multe ori) și limitarea sumei maxime ce se poate achita numerar la maxim 5000 lei. Nici eu nu am spus că ar fi 5000 lei plafonul în toate situațiile și am menționat că la cash & carry este 10000 lei.

 20. In cazul cardurilor de fidelitate (la o farmacie de exemplu), prin care se acorda discount pe bonul fiscal, cum se impaca cu art. 6 din Lege, unde spune ca este interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar?

  1. Să nu confundăm lucrurile. Acele reduceri nu sunt reduceri pentru plata în numerar. Legea este clară. Se interzice acordarea de avantaje dacă se achită în numerar, dar farmaciile nu acordă aceste avantaje pentru că li se achită în numerar. Aceleași avantaje sunt aplicabile și celor ce achită cu cardul de exemplu. Esența legii aici este asta: cei care condiționează acordarea de avantaje către clienți care achită numerar sunt cei care încalcă legea.

 21. @Cristi
  Ce crezi, cum ar trebui restituit soldul din 09.05.2015 al contului 4551? ce depaseste 10000 ar trebui prin banca, sau fiind vorba de un contract anterior ar merge tot in numerar (in contract nu e prevazut un grafic de rambursare, rambursarea se face in functie de numerarul disponibil :-), sunt sigur ca multi avem situatia asta). Pe viitor vad posibile multe contracte de creditare de cate 10.000 care vor fi achitate pe rand, sau exista o varianta mai simpla?

  1. Dacă prevederea e că se restituie în limita soldului, se pot face plăți la orice nivel, dar va trebui ținută o evidență clară, analitică, a creditărilor pe contract din perioadă anterioară sau ulterioară datei de intrare în vigoare a legii.

 22. @Cristi
  Sa presupunem ca facem restituiri de pana in 10.000…
  ar putea fi considerate ca o fragmentare a platii, in lipsa unui contract? Exista pareri ca nu ar fi obligatoriu un contract de creditare.

  1. Da, ar putea fi considerat așa. E nevoie de contract pentru a putea restitui mai mult de 10000 lei, altfel nu prea aveți cum face dovada că respectați un contract încheiat anterior intrării în vigoare a legii.

 23. Referitor la postarea mea anterioara, am scris la un moment dat din greseala “platit/incasat cu prima factura” in loc de “prima chitanta”.
  Referitor la plafon, nici nu conteaza cat e 5.000, 10.000, ideea e sa fie respectat. Eu ma refer la facturile mai mari de 5.000 lei, asa ca la acest plafon ma voi referi.
  Raman la parerea mea in ce priveste platile/incasarile in numerar (adica, o factura mai mare de 5.000 lei poate fi platita/ incasata precum zice si legea, 5.000 lei in numerar si ce depaseste aceasta suma prin banca, se pot face oricate chitante cu conditia ca ele sa nu depaseasca plafonul de 5.000 lei) si doresc si alte pareri.
  Repet:
  Art.2
  În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
  a) încasare fragmentată – fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege;
  b) plată fragmentată – fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege;

  Concluzie: daca incasarea/ plata in numerar se efectueaza fara evitarea plafonuilui stabilit prin lege (adica cu respectarea lui), acea plata/incasare nu mai poate fi definita conform legii ca fiind fragmentata.

  1. Este punctul dvs de vedere. Dar legea interzice fragmentarea încasărilor/plăților pentru facturi mai mari de 5000/10000 lei și nu cred că e o interpretarea corectă faptul că în limita a 5000 lei pot fragmenta plățile numerar. Ar însemna să introducă o prevedere mai permisivă decât cea care există acum și, sincer, mă îndoiesc de asta.

 24. Am si eu o neclaritate in legatura cu dividentele platite asociatilor: si acestea se supun aceleiasi legi? adica nu mai mult de 10.000 lei catre persoana fizica? inainte puteam plati catre asociat pana la 15.000 euro fara sa raportam mai departe Consiliului de Spalare a banilor; ce lege reglementeaza plata dividentelor catre asociati-persoane fizice?

 25. Legat de creditarea societatii, eu am inteles asa:
  1. Daca ai sume in 4551 pana la aparitia legii, obligatoriu contract pe o valoare care sa acopere suma respectiva, redactat anterior legii. Se evidentiaza analitic distinct. Returnarea ,,no limit” in functie de soldul din casa, pana la stingerea datoriei.
  2. Orice suma imprumutata ulterior legii (dar maxim 10.000 ron /zi), musai contract pe suma, analitic distinct, returnare numerar maxim 10.000 ron/zi. Daca restitui mai putin, de ex. 4000, restul se returneaza numai prin banca, fiind considerata fragmentare???

  Iar legat de LIC-uri cu plata cash, eu trimit factura si chitanta prin transportator (firma separata), in plic, iar banii mi-i ia soferul si ii aduce in tara. Daca suma in euro depaseste 5000 Ron, ar trebui sa-mi fac griji??

  Offf, imi vine sa ma las de toate!

 26. Poate daca cititi cu foarte mare atentie legea, definirea platii/incasarii fragmentate (art.2),felul in care spune legea ca “facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, pot fi achitate astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar”, poate ca totusi va va da de gandit interpretarea logica. Niciunde nu scrie cum sa fie achitat in numerar, de cate ori, totul in lege face referire la plafon, inclusiv amenzile care se dau.
  Nu e vorba de o prevedere mai permisiva cum spuneati,ci pur si simplu de respectarea plafonului, oricare ar fi el.
  Probabil atitudinea dumneavoastra se bazeaza pe ideea ca decat sa ai de-a face cu cei de la finante si interpretarile lor diferite, mai bine nu faci nimic din ceea ce e interpretabil.
  Oricum, am auzit ca in curand se va aplica principiul „in dubio contra fiscum”, cu aplicarea interpretării celei mai favorabile contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ (CNIPMMR solicită autorităţilor competente adoptarea măsurilor organizatorice, administrative şi legislative corespunzătoare, care să asigure aplicarea principiilor europene recunoscute pentru toate domeniile dreptului).
  Pacat ca altii nu comenteaza diversele situatii, aici e “fiecare cu ce-l doare” si vad ca doar dumneavoastra raspundeti. Pe mine ma intereseaza principiul, interpretarea legii. Personal sunt pentru desfasurarea operatiunilor prin banca (cu micsorarea comisioanelor), asta iti da un plus de siguranta, mai ales cand e vorba de sume mari.

  1. Am citit cu atenție. Nu vă neg logica. Dar mai încolo, la art.3 alin.3 se spune că se interzic plățile fragmentate în numerar pentru facturi cu o valoare mai mare de 5000/10000 lei. Și pornind de aici și de la practica actuală cred că esența legii este să interzică plata numerar în mai multe tranșe chiar dacă fragmentarea se face în cadrul plafonului. Asta și pentru că plățile cu numerar, conform acestei legi, sunt excepția de la regulă.
   Principiul “in dubio contra fiscum” este un principiu ce ar fi bine dacă s-ar aplica. Din păcate însă, chiar dacă el este prevăzut în proiectul de modificare a codului de procedură fiscală, nu e chiar așa cum vi l-ați imagina și cum un om normal și-l imaginează.
   Iată textul respectiv din proiect (principiul este la ultimul alineat)

   ARTICOLUL 13
   Interpretarea legii
   (1) Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului așa cum este exprimată în lege.
   (2) În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea voinței legiuitorului se ține seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbatere și aprobare.
   (3) Prevederile legislației fiscale se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul legii.
   (4) Prevederile legislației fiscale susceptibile de mai multe înţelesuri se interpretează în sensul în care corespund cel mai bine obiectului și scopului legii.
   (5) Prevederile legislației fiscale se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.
   (6) Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. (1) – (5), prevederile legislației fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului.

   Vă dați seama că până la alin.6 fiscul poate demonstra că prevederea se interpretează în funcție de anumite efecte sau scop declarat al legii.
   Eu răspund pentru că, în general, comentariile mi se adresează sau exprimă nedumeriri sau întrebări la texte scrise de mine. Și e politicos să răspunzi în măsura în care poți să o faci.

 27. Buna Cristi, am o ferma de animale care are achizitori angajati in toata tara si cumpara vitei de la pers fizice pe baza de borderouri [pe care ii transporta la ferma cu camioanele proprii], pana acum le dadeam avansuri si le decontau la intoarcere in baza borderoului si a marfii. Vitei adusi merg la export. Intaleg ca nu mai pot plati mai mult de 10000 lei/zi la o pers fizica (rar depasesc suma asta pe o singura pers) dar cum fac sa acord avansuri ptr oamenii mei din teren? Si daca ar deschide cont toti taranii mi-ar trebui un angajat sa scrie toata ziua op-uri caci in medie am 4 mii de achizitii in fiecare luna de la pers fizice diferite.

  1. Încă mai caut și eu soluții. Una din ele este să emit card pe numele firmei și achizitorul să ridice numerar de la bancomat. Dar e una ce are anumite limitări.

 28. revin la intrebarea mea: ce se intampla cu plata dividentelor catre asociati, persoane fizice? cat putem plati numerar prin registrul de casa? si aici se aplica aceleasi prevederi ale legii 70? adica max.10.000 lei/zi?care este legea/cadrul legal care reglementeaza aceste plati? multumesc

  1. 10000 lei/persoană fizică pe zi. Maxim. Dar atenție: nu se pot fragmenta tranzacțiile. Asta înseamnă că dacă aveți o distribuire de 50000 lei lei ca dividend către un asociat îi puteți plăti o singură dată numerar și restul prin bancă.
   Legea e aceasta, pe marginea căreia comentăm aici – legea 70/2015.

 29. Daca mai multe persoane ale aceleeasi firme se cazeaza la hotel insa la ore diferite si pentru fiecare se emite o factura este considerata fragmentare de tranzactii sau se pot emite oricate facturi in limita plafonului de 5000 lei de la o persoana juridica?
  Unele se incaseaza cu numerar altele cu card.
  Va multumesc,

  1. Dacă se încasează cu card nu e o problemă. Dar la încasarea cu numerar e deja o problemă. Să fiu sincer nu știu cum va fi definită fragmentarea tranzacțiilor prin normele de aplicare a acestei legi. Pentru că mai mult ca sigur acestea vor veni cu precizări legate de fragmentare de tranzacții/plăți.

 30. Cum ar trebui sa procedeze un restaurant care organizeaza evenimente(nunti, botezuri) pentru personae fizice a caror valoare, de regula este mai mare de 10.000 lei si pentru care tot de regula avansul incasat este mic, valoare cea mai mare urmand a fi incasata dupa finalizarea evenimentului( incasarea darului)pentru a nu incalca legea? incasarile se fac de regula numerar.

  1. În acest caz veți putea încasa doar 10000 lei numerar, iar restul doar prin bancă. Nu aveți alte soluții. Nu este neapărat necesar ca clientul să aibă cont deschis, el poate depune în contul dvs la bancă suma pe care vi-o datorează.

 31. Daca am o factura de la magazin tip cash&carry de 10000 lei, in ziua respectiva mai pot plati alti furnizori cu numerar?

  1. Nu dacă ei vă eliberează chitanță. Puteți depune în contul lor bancar orice sumă cu titlu de plată facturi.

 32. Am si eu o intrebare. am colaborat cu o firma , pentru care am prestat servicii. Aceasta , trebuie sa imi plateasca suma de 10000 lei. Intrebarea mea este daca pot taia doua chitante a cate 5000 lei fiecare , in zile diferite , pentru aceasta suma ?

  1. Dacă sunteți PFA, pînă în 8 mai 2015 puteți încasa întreaga sumă pe una sau mai multe chitanțe. După această dată, nu. Doar 5000 lei numerar cu chitanță și restul prin bancă.

 33. Cristi, eu stiu ca facturile mai mari de 5000lei nu se pot plati fragmentat numerar. In cazul de mai sus se poate face o plata in numerar de pana la 5000lei iar diferenta numai cu ordin de plata prin banca.

  1. Am explicat, cred eu, destul de clar: legea despre care e vorba aici intră în vigoare la 8 mai. Până la acea dată se aplică OUG 15/1996 ce are exact aceleași limitări la plata facturilor, dar limitările sunt exclusiv la decontări între persoane juridice. Deci, până la intrarea în vigoare a legii acesteia doar plățile numerar între persoanele juridice sunt limitate la maxim 10000 lei/zi și 5000 lei/partener precum și cu interzicerea fragmentării plăților numerar.
   După intrarea în vigoare a legii despre care e vorba în articol, elementele de noutate sunt:
   – limitarea se aplică și decontărilor între persoane juridice și PFA sau chiar persoane fizice (populație)
   – se aplică o limitare și la plăți între persoane fizice (populație)
   – se interzic fragmentările de tranzacții ce ar avea scop eludarea legii și fragmentarea plăților
   Așadar, dacă e vorba de decontări între persoane juridice ai dreptate și azi și vei avea dreptate și după 8 mai, dar dacă e vorba de un PFA și o persoană juridică atunci până în 8 mai nu ai dreptate :)

 34. Va multumesc la amandoi pentru ajutor. Pentru a lamurii putin lucrurile , trebuie sa precizez ca sunt PFA ( platitor de impozit ) , am un contract de prestari servicii cu o firma ( SRL ).
  In cazul acesta , cum credeti ca ar fi mai corect sau mai simplu sa fac :
  – emit o factura pe 10000 lei , si o incasez cu doua chitante , emise in zile diferite din aceeasi luna
  – emit doua facturi a cate 5000 lei fiecare si evident le incasez cu cate o chitanta pe fiecare

  Multumesc anticipat

  ps
  ar mai fi si alta varianta de incasare ?

  1. Dacă emiteți factura acum până în 8 mai puteți să o încasați numerar, fie integral pe o singură chitanță, fie în mai multe tranșe – numerar cu chitanță – indiferent de valoarea lor. Dar dacă la data de 8 mai rămâne vreo sumă neîncasată din acea factură, soldul respectiv îl veți încasa exclusiv numerar dacă ați făcut cel puțin o încasare numerar de la emiterea ei.

 35. Pe 16.03.2015 am repartizat tot profitul la dividende, platind in martie in numerar, prin Registrul de casa, in trei transe cate 10000 lei asociatului-persoana fizica.
  Acum, in aprilie, urmeaza sa-i achit ultima transa de 9000 lei. Este corect sa o fac tot in numerar, prin Registru de casa?

  Multumesc mult.

 36. Buna ziua,
  Am si eu o problema legata de plata furnizorilor cu foaie de varsamant. Pana acum ma duceam la banca cu 20.000lei si ii depuneam in contul furnizorului X. Oare dupa 8 mai vom mai putea face asta?

  Multumesc,

  1. Da. Veți putea face.
   Textul excepției este la art.5 alin.1 litera a

   Art. 5.
   Plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele operaţiuni:

   a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Națională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;

   Nu spune că e vorba de conturile proprii sau a altora. Orice depunere de numerar în cont deschis la o bancă e acceptată.

 37. Sint casiera la o primarie si intreb daca pot incasa de la o persoana fizica impozitul pe masina care este in suma de 11.000 lei.

  1. Fără număr să zic așa. Orice impozit sau taxă se poate încasa numerar în orice cuantum nefiind supus limitării.

 38. Se pot emite mai multe hotariri AGA privind distribuirea de dividende catre persoane fizice in aceasi luna sau an?

  Multumesc

 39. Am pus intrebarea pt ca exceptia se referea doar la persoanele prevazute la art1 alin 1
  “ART. 1
  (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate,
  întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară
  activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către
  oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără
  numerar, definite potrivit legii.”
  si aici nu vad in mod expres persoanele fizice – cetatenii

  1. Citiți ce se limitează în operațiunile cu numerar cu persoane fizice. Doar “cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii” în nici un caz încasări de impozite și taxe.

 40. Daca am un registru de casa in lei si unul in valuta la acelasi sediu, se cumuleaza platile facute in aceesi zi?

 41. Buna ziua,
  Daca trebuie sa-i restitui patronului 15000 lei-creditare societate cum trebuie sa procedez? se poate prin casa sau numai prin banca si daca peste 3 luni mai restitui 10000 se poate?
  Va multumesc,

 42. Creditarea este din 2009 cand s-a achizitionat cladirea si de atunci periodic in functie de disponibilitati s-au efectuat rambursari.

 43. Buna,care este plafonul maxim de incasare numerar la o factura externa.
  Factura in valoare totala de 3000 euro si doreste sa imi achite cash jumatate(cu chitanta),iar restul prin banca.Astept un raspuns ,Mutumesc.

  1. Depinde. Dacă încasarea se face în România, plafonul este de 5000 lei (echivalentul în lei a sumei în valută). Pentru încasări în străinătate, puteți încasa orice sumă.

 44. Precizarea de la art. 3 alin.(3) din L.70/2015

  “Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depaseste acest plafon putând fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar”,

  NU exista si la platile catre persoane fizice, art. 4 alin.(4), care spune doar:”Sunt interzise platile fragmentate în numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.”

  Adica, pentru tranzatii mai mari de 10.000 lei, platile catre persoane fizice se pot face doar integral prin banca?

  1. Nu. În limita a 10000 lei/persoană/zi se pot achita/încasa și numerar, iar restul prin bancă. Fragmentarea este interzisă la operațiuni cu numerar.

 45. Sper sa fie asa cum spuneti, dar, aceeasi formulare referitoare la fragmentare apare si pentru operatiunile dintre entitati, insa acolo, apare apoi si precizarea clarificatoare:

  “Art. 3. – (3) Sunt interzise platile fragmentate în numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry.

  Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depaseste acest plafon putând fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar”.

  La platile catre persoane fizice, art. 4 alin.(4) spune doar:”Sunt interzise platile fragmentate în numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.” fara precizarea clarificatoare de mai sus. Sper ca nu au omis-o cu intentie, cu gandul ca din inertie, noi vom aplica acelasi rationament la art.4, ca si la art.3 si vor putea da amenzi.

  1. Textul de la acel articol e altul, dar nu contează. Ar fi forțată interpretarea aceasta.

 46. buna seara,
  incasarile cu eliberare de BF prin casa de marcat in suma mai mare de 5000 lei/persoana, ex 7000lei este voie,conf. leg. 70/2015, se considera depasire de plafon?
  multumesc

 47. Daca am incasat de la o persoana fizica in aprilie 8000 lei avans.Acum i-a sosit marfa si trebuie sa mai achite 15.000lei-avans=7000 lei. Se poate incasa acum prin numerar?

 48. Ma ocup de un amanet in care avem contract si de 20000 ,cum mai pot încasa valoarea împrumutata plus comisionul,nu detinem cont bancar(sau este alta lege pt amanet?).Multumesc!!!!

  1. Nu este o altă lege. Este aceiași. Citiți-o. Pentru contracte încheiate înainte de aplicarea legii nu se aplică limitarea plăților/încasărilor. Dar din câte văd eu acordarea unui împrumut către o persoană, în baza unui contract de amanet, nu pare să fie limitată.

 49. @Cristi
  In cazul in care VASILE SI GICU nu detin cont in banca, si fac o achizitie >10.000 lei, trebuie sa scrie o declaratie pe propria raspundere ca nu detin cont bancar, sau este valabil doar pt returnarea bunurilor?

 50. Se considera “fragmentarea tranzactiei”, achizitia unor vitei de la VASILE astfel: 14.05.2015 valoare 9000 lei si 15.05.2015 8000 lei?

  1. Teoretic nu. Sunt în zile diferite și omul poate nu s-a gândit în 14 că mai vrea să vândă ceva. Dacă ar exista un contract de vânzare cumpărare cu el pentru întreaga cantitate atunci achiziția în 2 zile ar fi permisă dar plata ar trebui să fie făcută cu respectarea regulilor de plată de numerar.

 51. Buna ziua.
  Suntem o firma de prestari servicii instalatii (centrale termice, gaze, scurgeri).
  Lucram foarte mult cu persoanele fizice.
  Cu aceste incheiem contract pe:
  9000 instalatie termica
  3000 instalatie gaze
  2100 canalizare

  La inceput scriem o factura de avans la contract, sa zicem 6000 lei.
  intrebarea 1
  Persoana fizica poate sa dea maxim 5000 in numerar si restul prin banca?

  Dupa o saptamana mai scriem o facura de avans de 3000 lei.
  intrebarea 2
  Se considera fragmentare, faptul ca scri mai multe facturi la aceiasi lucrare ?

  La sfarsit se storneaza toate facturile de avans si se factureaza toata lucrare (rezultand ca la sfarsit mai are de dat 5100 lei)
  intrebarea 3
  acum mai poate sa plateasca numerar 5000 lei si 100 lei prin banca ?(tinand cont de faptul ca la inceput a mai platit 5000 numerar)

  Multumesc anticipat de ajutor si de raspunsurile la :
  intrebarea 1
  intrebarea 2
  intrebarea 3

  1. Pentru persoane fizice limitarea nu este la 5000 lei/zi. Este la 10000 lei/zi/persoană.
   Și cu interzicerea fracționării tranzacțiilor dacă scopul fracționării este evitarea limitării de plăți în numerar.
   De aceea, având un contract semnat, puteți emite facturi și pentru avansuri, dar în opinia mea puteți încasa numerar o singură dată în limita a 10000 lei, iar restul doar prin bancă.
   Pe exemplul dat, puteți încasa prima factură integral numerar, dar restul numai prin bancă.

 52. “Și cu interzicerea fracționării tranzacțiilor dacă scopul fracționării este evitarea limitării de plăți în numerar.”
  sCOPUL FRACTIONARII nu este acela de a evita “ceva” ci pentru ca asa se lucreza. Omul da un avans eu cumpar materialele si fac ceva treaba dupa care mai face o plata partiala eu platesc oamenii iar la sfarsit ne reglam. Asta e “viata” in pestari de servicii.

  Facturile de avansuri sunt considerate “fracționării tranzacțiilor”

  ATENTIE!
  Eu nu fractionez o factura ci un contract !!!

  Eu am citit la inceput urmatoarea explicatie :
  “Ca element de noutate: se interzice fragmentarea facturilor pentru livrări de bunuri/servicii a căror valorare depășește plafonul de 5000 lei/10000 lei.”

  O alta parere ???

  1. Un contract este considerat o tranzacție, o lucrare și ANAF interpretează asta ca fiind o fragmentare a tranzacției dacă se emit facturi multiple – lucru care nu este interzis dacă nu se încasează numerar.

 53. Deci daca se vinde un apartament cu valoarea de 100000ron avansul este de 50000ron deci este ok daca cumparatorul va depune in contul vanzatorului cei 50000ron ?

 54. Multumesc de ajutor Cristi.
  Mai am o intrebare :
  Daca emit o factura de 10.000 lei la acest contract catre o persoana fizica, aceasta poate sa o plateasca in numerar, fractionat (prima data 6.000 lei a doua zi 3.000 a treia zi 1.000) ?

  1. Eu spun că nu, din păcate. Pentru că se limitează și fracționarea plăților. La fel funcționează la societăți. Vedeți la începutul comentariilor o discuție pe aceiași temă – doar că legată de societăți.

 55. sa inteleg ca eu platesc la pers.fizica 5000 lei la factura lumina 3000 la motorina 3000/ intr-o zi am depasit plafonul deci primesc amenda, dar daca fac achizitii de la pers.fizice cit pot sa platesc pe zi in total? cumpar cereale de la mai multe persoane intr-o zi care este plafonul per persoana.multumesc

  1. Nu ați înțeles bine. Către persoane juridice, PFA, II, liber-profesioniști puteți plăti maxim 10000 lei/zi, din care unei singure persoane de acest fel doar 5000 lei.
   Plăți către populație (persoane fizice neautorizate ca PFA sau II) se pot face oricâte într-o zi în limita a 10000 lei/persoană/zi.

 56. Buna! Am citit cu mare atenție comentariile Dvs si sincer mai înveți câte ceva sau mai bine zis încerci sa faci vinzi sau sa cumperi ceva conform legii. Am si eu o întrebare:cum pot cumpara un teren de la o persoana fizica pe societate astfel încât sa nu încalc noile prevederi fiscale? Persoana in cauza dorește ca plata sa se facă prin banca.,iar societatea nu dispune de suma respectiva in cont.Cum putem face? Mulțumesc !

  1. Să înțeg că dispune de bani dar nu în cont? Dacă da, are două variante:
   1. depune banii în contul său și apoi îi virează persoanei fizice
   2. depune banii direct în contul persoanei fizice – modalitate asimilată plății bancare.

 57. Deci :
  “Ca element de noutate: se interzice fragmentarea facturilor pentru livrări de bunuri/servicii a căror valorare depășește plafonul de 5000 lei/10000 lei.”
  -intrebarea 1
  Fctura emisa catre o singura “entitate” trebuie sa fie maxim 5000 lei pe zi ?
  -intrebarea 2
  aceasta factura se poate plati in numerar in mai multe transe (prima 3000 si a doua 2000) ?
  -intrebarea 3
  catre aceiasi “entitate” pot sa emit mai multe facturi (3 bucati) de 6000 lei, in zile diferite, aferente aceluiasi contract (lucrare), daca acea “entitate” plateste TOATE, facturile prin banca?
  intrebarea 4
  -daca o “entitate” se duce la seiul bancii mele si depune bani in contul meu (asfel nu mai este necesar sa isi dechida cont) se considera plata in numerar sau prin banca ?

  Multumesc foarte mult de ajutor si sper ca lamurinduma pe mine veti lamuri cat mai multi oameni. O zi buna sa aveti si multa sanatate.

  1. 1. Nu. Factura poate depăși oricând 5000 lei. Nu se acceptă emiterea mai multor facturi cu valori de până în 5000 lei pentru aceiași tranzacție (același contract) a căror încasare să se facă numerar.
   2. O factură de până în 5000 lei poate fi încasată/plătită în oricâte tranșe numerar. Condiția de bază este să nu fie parte a unei tranzacții pentru care sunt întocmite mai multe astfel de facturi.
   3. Da. Se pot emite oricâte facturi către un client. Iar dacă încasarea lor se face exclusiv prin virament nu se consideră fragmentare de tranzacții. Noțiunea de interdicție a fragmentării tranzacției sau a plăților/încasărilor apare doar la operațiuni cu numerar.
   4. Se consideră plată prin bancă. Este asimilată viramentului.

 58. Eu am saloane de ev.(nunti).daca am contractele semnate pana pe 9 mai,la acestea nu se aplica legea?si inca o intrebare…..clientul poate depune banii la tonomatele speciale de la banca?pentru ca Duminica dimineata nu este nici o banca deschisa…?mersi

 59. Pentru ca la depunerea in tonomate nu apare numele depunatorului….dar se poate compara extrasul de la banca cu facturile emise…

  1. Nu știu cum funcționează acea depunere, dar nu e nevoie de un card pe numele firmei pentru a se putea depune în contul său o sumă de bani prin acel automat?
   La o adică depune lunea nu duminica.
   Dacă în contract se prevede plata în numerar cu sume exacte și date concrete de plată nu e o problemă.

 60. Ba da.am facut card pe numele firmei si a depus clientul dimineata duminica.eu nu il pot lasa sa plece si sa astept sa mi vireze banii in cont luni sau marti…stau sa ma rog de el sa mi bage banii,pana il dau in judecata….Dar daca stipulez in contract ca plata se va face cash si in rate bine stabilite inainte de eveniment este ok?

  1. Asta vă spuneam și eu: că fără un card pe numele firmei nu se poate utiliza acel acceptator automat de bancnote. O astfel de depunere nu prea poate fi justificată ca o încasare a clientului.
   Puteți întocmi contrat de prestări servicii ce să prevadă plata în rate, caz în care conform art.4 alin.3, nu se aplică interdicția de fragmentare a încasărilor.

  1. Da, dacă plata se efectuează pe teritoriul României. Echivalentul a 5000 lei/furnizor și interdicția plăților numerar peste acest plafon. Dar, repet, numai dacă plata se face în România.

 61. Buna ziua.
  O firma vrea sa imi vanda prin contract un bun in valoare de 30.000 ron eu fiind persoana fizica.
  Vreau sa ii dau cash banii. Nu mai am cont in tara.
  Cum pot face asta? Cand a intrat in vigoare legea aceasta?
  Sa inteleg ca inainte sa fie publicata ii puteam plati firmei respective banii si acum nu.
  Am facut contractul inainte de 9 aprilie … Ce fac acum?
  Se ia in calcul data facturii sa data contractului?
  Multumesc

  1. Puteți să achitați numerar fără probleme în următoarele situații:
   – plata se face anterior zilei de 8 mai, dată de la care intră în vigoare legea (e tardiv acum :) ) indiferent că există sau nu contrat.
   – plata se face în rate în baza unui contract de vânzare cumpărare în rate
   – plata se face prin depunerea în contul furnizorului caz în care se asimilează unei plăți prin bancă
   – plata se face integral în numerar cu chitanță, indiferent de sumă, dacă există un contract încheiat între părți anterior zilei de 8 mai, contract ce să prevadă explicit acest lucru, întrucât contractelor încheiate anterior zilei de 8 mai nu li se aplică limitările introduse de această lege.

 62. Nu am gasit nimic legat de avansul de 5% pentru Prima Casa. Eu, ca persoana fizica, pot face plata in numerar catre alta persoana fizica o suma ce nu depaseste 10000 RON? Ce am inteles dupa ce am citit legea nu ar fi probleme, dar am primit o informatie de la un notar ca toate tranzactiile ce tin de creditul Prima Casa, printre care si avansul de 5%, trebuie facute prin virament bancar. In schimb nu gasesc aceasta informare legala in lege. Ma poate lamuri careva care este adevarul?

  1. Nici nu aveți cum să găsiți ceva specific. O persoană fizică poate achita numerar altei persoane fizice maxim 50000 lei/zi. Plata fragmentată sau tranzacțiile fragmentate sunt interzise dacă scopul lor este evitarea acestui plafon.
   Dacă în contract este stipulată obligația de a plăti un avans de 5% din valoarea de achiziție către proprietar și ambele părți sunt persoane fizice, puteți efectua plata în numerar cu condiția ca cei 5% să fie sub 50,000 lei.

 63. Art.4-(4) Operațiunile de plăți în numerar efectuate de persoanele
  prevăzute la art. 1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând
  contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de
  servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și
  restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu
  încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt
  interzise plățile fragmentate în numerar către o persoană, pentru
  tranzacțiile mai mari de 10.000 lei.”

  imi da dreptul sa platesc mai multe persoane cu 10.000lei intr-o zi, insa

  Art.5
  Plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele operaţiuni:
  d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (4);

  ma limiteaza (sau nu) sa ridic peste 10.000lei pe zi pentru a face plata catre persoanele fizice.

  Este un alt articol care da posibilitatea de a ridica mai mult de 10.000lei/zi pentru plati catre persoane fizice

  Multumesc deosebit!

  1. Legea este extrem de ambiguu formulată. Și are niște prevederi ce, la prima vedere, sunt contrare. De exemplu, pot plăti către persoane fizice 10,000 lei/persoană/zi. Deci, dacă am 10 persoane fizice cărora trebuie să le plătesc pe borderou de achiziții câte 8500 lei fiecăreia, eu pot plăti legal 8500 lei x 10 adică 85000 lei.
   Dar dacă nu am banii în casierie mă limitează articolul 11 și articolul 5. Cum se face limitarea? Simplu. Băncilor li se interzice eliberarea de numerar peste plafonul de la art. 3 litera c (adică maxim 10,000 lei/zi). Asta deși, acel plafon este stric către plăți către alți comercianți nu și către persoane fizice.
   Mai mult, excepția de la art.5 spune că banca îmi poate elibera numerar, dar numai pentru alte tipuri de plăți către persoane fizice nu cele de la art.4 alin.4. – adică cele reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.
   Pur și simplu banca este limitată de lege. Pentru bancă eliberarea de numerar în vederea efectuării plăților către persoane fizice, care deși teoretic nu are o limită maximă totală pe zi pentru comerciantul care plătește, nu este posibilă decât în limita plafonului de plăți către persoane juridice.
   În opinia mea o astfel de prevedere legislativă este contrară spiritului legii. Legea este evident imperfectă. Și sunt situații în care apar probleme. Mai ales la fructe de pădure, ciuperci și la alte achiziții de la producători agricoli.

 64. Un contract de prestari servicii poate fi numit contract de vanzare-cumparare,deci daca s-ar stipula plata in rate a valorii contractului se poate incasa numerar oricat?

  1. Nu este contract de vânzare cumpărare. Este contract de servicii. Dar clauza legată de plată trebuie să prevadă plata în rate a serviciului prestat de dvs.

 65. Multumesc.iar ratele acelea trebuie sa fie in plafonul de 10000 ron pe zi sau poate sa fie oricat pentru plata in numerar….mersi

  1. La modul în care este formulată legea, nu contează mărimea ratelor și nici numărul lor.

 66. Am un sofer care are chitantierul cu el si incaseaza in valuta, in UE. Sunt plafonate aceste incasariin valuta dupa 8mai? Am citit ca ar fi plafonate doar daca sumele in valuta sunt incasate pe teritoriul Romaniei, chiar daca e client extern. In cazul acesta cum pot demonstra ca nu au fost incasate pe teritoriul Romaniei?
  Multumesc!

  1. Prin ordinul deplasare. Și prin orice alte documente. Spre exemplu: comanda de transport în care se scrie cum se achită și unde.

 67. Buna,

  Am o factura de 15000 cu tva,se poate plati in urmatorul mod:

  4000 cu chitanta,numerar
  restul- in transe prin banca?

  Ms frumos

 68. La art.4, alin(4) sunt sau nu sunt incluse platile salariale? Pot plati salarii in numerar peste 5000 lei sau nu?

 69. Daca un client persoana fizica sau juridica imi depune o suma direct in contul firmei se considera incasare in numerar sau prin banca?Intra in plafon sau nu?

  1. Este asimilată plății prin bancă. Întotdeauna a fost. Nu intră în plafonul de plăți/încasări numerar.

 70. Multumesc.Acum nu mai sunt sigura de nimic.Mai bine intreb.Va multumim de ajutorul pe care ni-l acordati.

 71. O agentie de turism depune numerar in strainatate in conturile bancare furnizorilor straini cv plata facturilor peste cv.5000 lei, se considera plata plafonata sau poate plati oricat?
  Si daca depune numerar in conturile bancare unor furnizori din Romania, avand in vedere ca trebuie sa deplaseze intr-o alta localitate fiind-ca in localitatea sediului agentiei de turism nu sunt deschise banci in care furnizorul are cont deschis, cum poate ridica din casieria proprie numerarul? Se considera avans spre decontare, nu poate ridica din casierie mai mult de 5.000 lei?

  1. 1. Poate. Nu este plată plafonată. Plățile în valută sunt limitate pe teritoriul României
   2. Ridică banii pentru depunere la bancă, nu ca avans spre decontare. Plata prin depunere de bani în contul furnizorului este asimilată plății prin bancă.

 72. Buna ziua! O societate (obiect de activiatate baruri) a incheiat, in calitate de proprietar un contract de inchiriere in 2013 cu o firma de pariuri sportive(pentru amplasarea acesteia din urma a unui terminal de pariuri sportive). In contract se prevede ca pretul chiriei reprezinta un anumit procent din incasarile realizate prin acel terminal in luna respectiva. Astel barul emitea factura in baza contactului,cu valoarea chiriei care diferea de la luna la luna si incasa cash prin chitanta contravaloarea facturii. Este considerata aceasta tranzactie fragmentata? Multumesc.

 73. Buna ziua! Ma confrunt cu urmatoarea situatie. Suntem o firma care organizeaza nunti. Nu mai spun ca la 2 noaptea sambata nu este nicio banca deschisa, asta am rezolvat-o vin si platesc lunea in banca. Azi am primit telefon de la banca si imi spun ca persoanele fizice nu mai pot achita direct in contul firmei plata facturii aferente serviciului prestat, mai intai trebuie sa isi deschida ei cont si sa imi faca viramentul in cont prin ordin de plata. Asta deja imi creeaza probleme pentru ca nu pot obliga un client persoana fizica sa faca asa ceva, nu mai pun la socoteala faptul ca timpul de incasare a banilor deja se prelungeste prea mult si costurile aferente la fel. Credeti ca este o corecta interpretare a legii din partea bancii? Multumesc!

  1. Legea permite astfel de plăți. Dar băncile ar mai câștiga niște bani de aici. O taxă pentru deschidere cont, un comision de plată, poate unul la depunere, poate își face omul un card la ei…
   Schimbaţi banca, ce să zic.

 74. @Cristi
  Multumesc! Asta incerc sa fac, m-am dus catre alta banca care mi-a spus sa sun la serviciul lor juridic, am sunat dar tinea de serviciul juridic de operatiuni si inca astept raspuns!

 75. @Cristi
  Multumes! Dar pentru societatea de pariuri sportive care plateste zilnic cash la mai multi(pentru ca are terminale amplasate in mai multe baruri) chiria respectiva, depasind plafonul de 10.000lei/zi nu cred ca este ok. NU?

 76. Buna ziua,
  Sunt distribuitorul unei firme importatoare.Intr-o zi pot avea 5 comenzi de livrare de bunuri la ore diferite ,astfel ca la randul meu achizitonez marfa in baza a 5 facturi cu produse diferite, cu date de achitare diferite.Aceste 5 facturi de achizitie cumulate depasesc 5000 ron si doresc sa fac plata cash.Care este modalitatea legala.Multumnesc anticipat pentru raspunsuri.

  1. Mă tem că până la apariția unor eventuale norme de aplicare a acestei legi, orice organ de control ar putea interpreta aceasta ca o fragmentare a tranzacției. Deși fragmentarea tranzacției pentru a evita limitarea plăților numerar e ceva mai nuanțată decât existența a mai multor facturi în aceiași zi. Fragmentarea tranzacției ar trebui analizată din mai multe puncte de vedere. Eu vă recomand să faceți plata prin bancă.

 77. Buna ziua.Transferul de numerar dintr-o casierie in alta trebuie sa se incadreze in plafonul de plati totale de 10.000lei/zi? Multumesc anticipat.

 78. Daca am constituit un depozit in numerar acum 6 luni in valoare de 80 de mii de euro iar acum vreau sa-i schimb in lei si sa-i retrag pe toti, ii pot retrage intr-o transa ? Daca nu de ce ?

  1. Ca persoană fizică? Da, îi puteți retrage. Nu merită din punct de vedere al comisionului. Ce, probabil, va fi mai mare decât dobânda primită la depozit.

 79. Avansurile spre decontare sunt limitate la 5,000 ron / pers.
  Angajatul pleaca in strainatate si va avea nevoie la el de cash aprox 2,500 euro = 11,000 ron.

  Sa inteleg ca ar trebui sa ii dau 5,000 ron cash iar restul sa plateasaca dintr-un card al societatii sau card personal ? Dar daca el nu are card bancar, si nici firma?

  Daca ar cheltui din banii lui proprii 11,000 ron, i-am dat deja avans 5,000 ron, diferenta de 6,000 ron trebuie sa i-o achit doar prin banca?
  In lege vad ca sunt limitate platile reprezentand avans spre decontare, pe cand platile de cheltuielie de deplasare nu sunt.

  1. Avansul spre decontare este limitat la 5000 lei numai dacă scopul avansului este plata facturilor furnizorilor societății. Altfel nu e limitat.

 80. Din avans voi plati cheltuieli specifice deplasarii: hotel, transport local, protocol, diurne, etc.

  Ii pot da oricat avans cash, chiar si 11.000 ron ?
  Adica m-as incadra la exceptiile de la art.5, lit. b? in loc de art. 3), alin 1, lit. e ?

  Acum sa vad cum conving si banca sa imi dea banii acestia..ca astia sunt mai catolici …

 81. @Mihaela
  Plata unei facturi de 6000 direct in contul furnozorului(PJ-PJ)cu foaie de varsamant.S-a raspuns deja ca nu intra in sfera limitarii.Legat de nota contabila faceam 401=5311 si vroiam sa stiu daca e corect asa, sau trebuia sa-i duc cu 581 in banca si de acolo plata chiar daca nu e contul meu si nu am extras.

  Multumesc

  1. Este corect. Nu este necesar să treceți suma prin 581 pentru că nu este un virament intern.

 82. O persoana fizica (populatie) achizitioneaza de la o societate comerciala un autoturism in valoare de 40000 lei. Se intocmeste o factura de avans de 30000 lei in data de 07.05.2015 care se incaseaza prin casa. In data de 22.05.2015 se storneaza avansul si se face factura finala. Diferenta de plata de 10000 se incaseaza prin casa. Este corect? Societatea a incalcat vreo prevedere legala?

  Multumesc!

  1. Da. Legea 70/2015, dacă nu există un contract de vânzare-cumpărare în care să scrie cum se facturează și încasează, contract anterior zilei de 8 mai 2015

 83. Multumesc pt raspuns! Sa inteleg ca solutia este sa avem acel contract datat inainte de 8 mai si astfel totul e legal?

 84. Buna ziua,

  Am si eu o intrebare:

  Urmea sa achizitionez o casa prin programul Prima casa , valoare finala 70.000euro.
  Plata unui avans de 5%( 3500 euro ) cash, se considera fragmentare?

 85. Buna ziua,
  Pentru plata facturilor externe este valabila limitarea? De exemplu, cumpar produse din bulgaria in valoare de 4oooS pot sa ii platesc cash, adica sa ma duc la banca in bulgaria si sa ii virez direct in contul furnizorului?(pt ca la tarzactiile in valuta, mai exact in dolari, comisioanele sunt foarte mari!)
  Multumesc!

  1. Plata facturilor externe este limitată dacă plata se face în România. Dacă plata se face în altă țară nu se limitează nimic.

 86. Buna ziua!
  1.Cum ar trebui sa procedez daca banca imi da in numerar 50000 lei pt achizitii animale?
  2si la achizitor cat poat sa ii dau avans, adica in 542 daca numai 5000pot pe zi?achizitorul nu poate cumpara din piata numnai de 5000lei/zi?
  3 Cum cumpar atunci, sau trebuie sa vina cu fila din carnetul de comercializare sa fac plata din casa?
  4.cat pot sa tin banii in casa daca nu i-am cheltuit pe toti in prima ZI?

  1. 1. Să-i operați în registrul de casă ca ridicare de numerar
   2. Puteți să-i dați avans și 50000 lei. Limitarea la 5000 lei se face exclusiv pentru cazul în care are de efectuat plăți către persoane juridice.
   3. Fie direct la firmă, caz în care producătorul vine cu animalul la dv, fie prin achizitor ce va trebui să justifice avansul primit prin prezentarea unui decont de cheltuieli la care anexează chitanța primită de la producător. Achizitorul va trebui să respecte regula limitării plății la maxim 10000 lei/persoană/zi
   4. Nu există un termen limită pentru așa ceva

 87. Salut! Daca ma poate ajuta cineva sunt tare recunoscator. Am 2 facturi catre o firma pe care trebuie sa le platesc prin banca eu acum am contul firmei mele blocat administratorul de la firma respectiva spune sa ma duc la banca lui si sa fac plata catre firma lui adica sa ma duc cu suma de 5200 la banca lui eu ca reprezentatnt al firme mele si sa fac plata in contul lui vreau sa stiu daca este legal sau nu. Multumesc!

 88. Cum este cu limitarea plati de 50000 ron la persoana fizica daca cumpără o casa cu valoare mai mare de la o pers fizica si acea persoana nu are cont este in varsta si nu are incredere in banci ce se intampla nu mai pot cumpara

  1. Să întrebe chestia asta la Parlament.
   Limitarea e limitare, nu ține seama de vârstă sau de încrederea în bănci. E ca și cum ați întreba de ce nu se poate trece strada pe oriunde vrei pentru că nu ai încredere în faptul că unii nu țin seama de faptul că ești pe trecerea de pietoni.

 89. Salut,
  Pantru plata salariilor , pt care sumele nu le retrag de la banca,
  ci le platesc din incasari de la clienti, ma incadrez la vreo exceptie?

 90. Unii nu asculta, asa ca m-am trezit cu o factura de cca 11.000 lei incasata, cum altfel decat cash. Ma gandesc sa anulez chitanta si sa mearga clientul impreuna cu administratorul furnizorului la banca sa depuna suma de 11.000 lei direct in contul nostru. O fi bine? O fi rau? Ce alta solutie ar mai fi, alta decat plata amenzii ?

 91. @Cristi
  revin cu problema sumei data avans spre decontare. De la Asistenta contribuabili mi s-a spus ca nu pot sa ii dau avans decat 5000 lei/zi achizitorului, nicidecum 50000 ; unde exista baza legala la acordarea avansului mai mare de 5000 lei? Multumesc.

  1. În legea 70/2015. Textul de lege este clar:

   Art. 1.(1) Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.
   Art. 3. (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, în următoarele condiții:
   c) plăți către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
   d) plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
   e) plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
   (4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz.

   Deci se interzic plăți din avansuri spre decontare către persoanele de la art.1 alin.1. într-o valoare mai mare de 5000 lei/persoană ce a primit avansul. Contează destinația sumei avansului, pentru că limitarea plăților de avansuri, respectiv a celor din avansuri, la 5000 lei/persoană, se face numai dacă beneficiarul plății efectuate din acele avansuri este persoană juridică sau persoană fizică autorizată (adică acele persoane de la art.1 alin.1)
   Dacă, dimpotrivă scopul avansului spre decontare este pentru efectuarea de plăți către persoane fizice art.3 alin.1 lit.e și alin.4 nu mai sunt aplicabile.

 92. Va rog mult poate ma lamureste cineva!
  Sunt persoana juridica, si am luat un imprumut in 22 aprilie 2015 de la o persoana fizica, pentru a plati datoriile la finante, ceea ce am si facut. Suma este de 15,292 lei si pentru inregistrarea in contabilitate , nu cred ca intru sub incidenta prezentei legi. Eu am luat numerar, gandindu-ma ca pot face 2 contracte: 10000 si 5292, cu incasare in registrul de casa in 2 zile, dar nu cred ca e corect. Cum ar fi trebuit sa fac? Multumesc!

  1. E corect. Puteți restitui și întreaga sumă. Contractelor încheiate anterior datei de 9 mai nu li se aplică această lege.

 93. Eram ingrijorata ca in conformitate cu vechea lege puteam face incasari in casierie de la persoane fizice, reprezentand imprumut, de maxim 5000 lei.

  1. Nu erau limitate operațiunile cu numerar efectuate cu persoane fizice, pe vechea lege. Abia acum sunt.

 94. O societate are organizate mai multe casierii. Poate acorda administratorului avansuri de trezorerie pentru plati furnizori din fiecare casierie, in aceeasi zi in limita a 5 000 lei? Care sunt plafoanele stabilite de L70/2015 pentru plati in cazul societatilor care au organizate mai multe casierii?

  1. Plafoanele, în acest caz, sunt cele din această lege, dar stabilite pe fiecare casierie în parte. Fiecare casierie va respecta acele plafoane în mod independent.

  1. Nu. Chiar dacă nu era vorba de persoane fizice. Se poate depune numerar de către cumpărător în contul vânzătorului dacă cel care cumpără nu are cont bancar deschis.

 95. Cristi :
  Nu erau limitate operațiunile cu numerar efectuate cu persoane fizice, pe vechea lege. Abia acum sunt.

  @Cristi

  @Cristi
  Platile de peste 50.000 lei, in sensul art. 10 din Lg 70, pot fi facute prin depunerea banilor in contul vanzatorului, de catre cumparatorul care nu are cont bancar, adica o simpla depunere? Daca da, insemna ca acesta depunere, facuta de o persoana ce nu detine cont bancar ar fi un instrument de plata fara numerar in sensul art. 1 din Lg. 70. Opinia mea, este ca tranzactiile (vanzarile) de peste 50.000 lei, fara a fi fragmentate, se fac doar intre platitorul si beneficiarul posesori de conturi bancare, in acest mod respectandu-se si prevederile legii privind spalarea banilor.
  Daca se poate, va rog sa-mi spuneti ce opinie aveti legat de depunerea in contul vanzatorului, de catre cumparatorul ce nu detine cont bancar, a unei sume mai mari de 50.000 lei, ca pret al unei vanzari? Este sau nu legala?

 96. Buna ziua

  Eu SRL… cumpar din Germania de la Herr Wilhelm persoana fizica un camion cu 8000€ (herr vrea numai cash). E legal daca s-a platit suma in Germania?

 97. Buna ziua!

  In contabilitatea firmei apare pe rezultat suma de 200.000 lei. Daca asociatul unic decide, intr-o saptamana, in fiecare zi (de exenplu), repartizarea sumei de 10000 lei pe dividende este corect sa fie achitata cu numerar? Mai exact avem o hotarare o asociatului pentru fiecare zi din saptamana, iar fiecare prevede repartizare pe dividende suma de 100000 lei.
  Poate fi si o data pe saptamana, ideea este daca se considera suma de 200.000 ca se fractioneaza.
  Eu zic ca este legal sa am cate o hotarare a asociatului unic, chiar si in fiecare zi.

 98. Corectez, vroiam sa scriu o hotarare a asociatului unic,chiar si in fiecare zi, cu repartizarea pe dividende a sumei de 10.000 lei.

 99. Buna ziua.Societatea avand 2 casierii(casa1 si casa2), in cazul platilor trebuie sa ma incadrez intr-un plafon pe casierie de 10.000 lei/zi total plati(atat persoane juridice cat si fizice, adica nu pot sa am plata pers.juridica 5000 lei/casa1+10.000 lei/casa1)?Multumesc anticipat.

  1. Plafoanele sunt distincte pe fiecare casierie în parte.
   Total plăți/zi maxim 10000 lei către persoane juridice. Total plăți /zi/persoană juridică – 5000 lei.
   Nu există plafon maxim al plăților totale efectuate zilnic către persoane fizice (populație), ci un plafon maxim de plăți efectuate către o persoană fizică. Plafon maxim zilnic de plăți/persoană – 10000 lei. Puteți plăti într-o singură zi numerar și către 100 de persoane, cu condiția ca fiecărei dintre ele să-i achitați în numerar maxim 10000 lei.
   Plafoanele de plăți către persoane juridice (aici intrând și PFA, ÎI, ÎF, liber-profesioniști) sunt distincte de cele către populație și nu se cumulează.
   Fiecare casierie va respecta aceste reguli.

 100. In conditiile in care cumpar cu carnet ce comercializarea producelor agricole cereale sau fructe de la producatori persoane fizice, intr-o zi 5 tone prune in valoare 9800 lei si in alta zi alte 5 tone in valoare de 9800 , se considera fragnemtare?

  1. Nu. Tranzacție fragmentată ar fi achiziția de la aceiași persoană pe mai multe carnete de comercializare distincte în zile succesive de exemplu în vederea evitării plafonului de plăți zilnice de 10000 lei/persoană/zi.

 101. Buna. Va rog sa mă lămuriți și pe mine. La prestări de servicii direct catre persoana fizica (populație ) se poate incasa cu bon fiscal de ex 6000 ron?
  Mulțumesc.

  1. Da. Și peste 6000 lei se poate. Oricât dacă se încasează cu card. Numerar până la 10000 lei/persoană/zi.

 102. Am cumparat un autoturism in 2011 de la o persoana fizica si mai am in sold suma de 40.000 lei. Intrebarea mea este daca pot sa achit suma respectiva in numerar, contractul fiind din 2011?

  1. Da. Ar fi indicat ca în contract să fie stipulat că plata se face în numerar la date ulterioare. E cam ciudat să existe un contract din 2011 neachitat nici azi. Tehnic vorbind este o datorie prescrisă.

 103. Buna,

  Am prin casa, plati catre furnizori (conform legii), avansuri salarii si restituire creditare (conform legii), care impreuna depasesc insa plafonul de numerar de 10.000 lei. Este in regula, fiind vorba de salarii si restuire creditare?

  1. Da. Plățile de salarii nu intră în calculul plafonului de plăți. Plafonul de 10.000 lei este pentru plăți către persoane juridice.

 104. Buna ziua,
  Va rog si eu o lamurire , la ridicarile de numerar din banca , intr-o zi plafonul este 5000 lei sau se pot ridica 10000 lei.
  Pentru o zi oarecare , separat de ziua de salarii.
  Multumesc.

 105. Buna ziua,
  va cer ajutorul in urmatoarea situatie:
  -administratorul merge in Germania cu banii lui personali si cumpara de acolo masini SH.Acolo el spune ca poate plati cash la firme oricat, de multe ori mentiunea ca s-a achitat cash apare pe factura(nu se eliberaza nici un alt document ca de exemplu o chitanta), cum credeti ca e corect sa se procedeze?
  -am inteles bine din postarile anterioare ca plafonul platilor cash de 10000 lei catre p.j.se insumeaza si la casa in lei si cea in valuta?
  Multumesc!

  1. Are dreptate. Da, ați înțeles bine că plafonul de plăți se calculează și în funcție de plățile în valută. Dar legea limitează doar plăți/încasări în valută efectuate pe teritoriul României. Ca urmare plățile efectuate pe teritoriul altor state nu intră în calculul acelui plafon.

 106. Bună ziua.eu,persoana fizica cu un cont deschis la cec.bank valoare 1000 euro în iunie 2015.vreau sa cumpăr un apartament valoare 30000 euro la sfârșitul anului cum ar trebui sa procedez. Pot retrage banii inchid contul.pot vira banii toți odată in contul propietarului cash,dacă nu are Cont trebuie sa-și deschidă unul.pot da numerar in zile diferite .Mulțumesc.

  1. Puteți să-i achitați proprietarului, cash, suma de 50000 lei sau echivalentul ei în valută. Diferența doar prin bancă. Nu puteți face mai multe plăți numerar pentru această achiziție numai dacă contractul de vânzare cumpărare prevede plata în rate a contractului. Prin bancă puteți face plăți oricât de multe doriți și în orice cuantum doriți.

 107. Buna ziua.Daca in urma unei depuneri eronate tb sa imprumut firma cu 40.500 lei , cum procedez ? Tb sa fac in fiecare zi contract de 10000 si apoi sa restitui pe baza contractului cand am excedent in casa ?

 108. sunt persoana fizica si doresc sa vand o mostenire cu suma de 150000 ron.doresc sa primesc toata suma de la cumparator persoana fizica.se poate?daca nu care este forma prin care o pot optine conform legilor in vigoare.p.s.am citit raspunsul de mai sus si nu inteleg de ce trebuie sa primesc plata banilor in rate sau toti odata cu achitarea comisioanelor catre banca?eu mai ridic intreaga suma de 150000?

  1. Se poate primi suma integral, dar numai prin încasarea ei într-un cont deschis la o bancă. Nu în numerar. Pentru a-i încasa integral numerar singura soluție este să întocmiți un contract de vânzare cumpărare ce să prevadă plata în rate a bunului respectiv.

 109. sigur este corect? daca eu, persoana juridica, vand un autoturism de 70.000 lei, clientul poate merge direct la banca mea sa depuna in contul firmei contravavaloarea facturii de achizitie? legea zice de virament bancar, nu depunere. va multumesc anticipat.
  oare este corect sa limitezi incasarile cash ale persoanelor juridice la 10,000 de lei si sa lasi persoanele fizice cu plafon de cash 50,000 de lei?

 110. E legal daca vand o masina unei persoane fizice cu 20.000 lei astfel
  – 25 august factura de avans=10000 lei pe care-i incasez prin casa in lei
  – 02 septembrie ii facturez factura finala de 20000 in care o pozitie cu storno avans -10.000lei?
  O alta intrebare e daca eu pj romana pot factura in valuta si cui?
  Multumesc!

  1. Nu. E fragmentare de tranzacții în vederea evitării plafonului de plăți numerar. Un contract de vânzare cumpărare cu plata în rate ar rezolva problema.
   În valută se poate factura către oricine – vedeți art.155 CF. Cu condiția ca valoarea TVA să fie exprimată în lei făcându-se conversia la cursul BNR sau cel comercial (în condițiile art.139 CF). Nu veți putea încasa însă în valută decât cu respectarea regulamentului valutar emis de BNR.
   De asemenea trebuie să luați în considerare că și în cazul în care norma BNR permite efectuarea de încasări în valută între rezidenți, sumele în valută convertite în lei se iau în considerare în stabilirea plafoanelor de încasări și plăți stabilite de Legea 70/2015

 111. Cele 2 plafoane, unul catre juridice si unul catre fizice, sunt sau nu sunt independente ?

  Am plati catre juridice 8.000 lei (se respecta legea) si restituit imprumut catre administrator 4.000 lei (respecta legea). In total am efectuat plati de 12.000 lei,….este corect sau nu ??. M-a bagat cineva in ceata sustinand cu tarie ca indiferent ce si cum, nu este voie sa depasesti 10.000 lei (plafon maxim al platilor, indiferent catre cine )

  Multumesc mult

  1. Da, sunt independente. Plafonul de plăți către persoane juridice este stabilit ca un maxim total pe zi, iar cel către persoane fizice este stabilit ca maxim pe persoană fizică pe zi. Plafoanele sunt stabilite de articole distincte ale legii.

 112. Dar daca fac mai multe hotarari AGA de distribuire in luni diferite se considera fractionare? Luna asta am distribuit 10.000, am platit ceva prin casa si diferenta prin banca. Luna viitoare mai distribui 15.000. Mai pot face plata cash catre asociati sau se considera fractionare?
  Multumesc,

  1. Nu se consideră fragmentare de tranzacții. Sunt hotărâri diferite ce se execută distinct. Doar că e recomandabil ca o dividendele distribuite în baza unei hotărâri să fie achitate până la data următoarei hotărâri.

 113. Buna ziua!
  Eu, SRL vreau sa vandut unei persoane fizice o marfa in valoare de 1800 lei TVA inclus.
  Cum pot incasa banii daca nu am casa de marcat?

  Va multumesc!

  1. Aici e o problemă legată de interpretarea legislației, problemă pe care ANAF nu se grăbește să o clarifice.
   Dacă nu aveți ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul și dacă livrarea nu se face cu amănuntul, ci cu ridicata direct din depozit, atunci normal puteți să-i emiteți factură și chitanță. Problema este însă că ANAF, în practică, “simplifică” lucrurile și afirmă că orice livrare către persoane fizice este una cu amănuntul și, ca urmare, se face numai prin emiterea unui bon de casă de marcat.
   Totuși dacă vânzarea se face ca urmare a unei comenzi plasate on-line și aveți ca obiect de activitate comerțul prin internet, atunci nu e nevoie de casă de marcat o astfel de activitate fiind una exceptată de la utilizarea caselor de marcat.

 114. Buna ziua!
  Daca firma desemneaza o persoana sa acorde avansurile pentru deplasari interne(in lei) si externe(in euro) si ii da acesteia o suma de bani din casierie pentru a acorda mai departe avansuri soferilor aceasta suma intra in plafon? Dar sumele acordate de persoana desemnata ca avans soferilor?
  Ce inregistrare se face cand ii dau banii din casa?
  Va multumesc!

  1. Persoana respectivă are o funcție: casier. Doar casierul poate face plăți în numerar. Sau o persoană căruia i se deleagă o astfel de funcție. Plățile se fac dintr-o casierie. Nu v-aș recomanda să procedați așa. Da, avansurile intră în calculul plafonului dacă sunt acordate cu scopul clar de a se efectua plăți către alte persoane juridice. Avansul acordat ca diurnă nu se ia în considerare. În cazul avansurilor contează și scopul acordării sale nu doar cuantumul său.

 115. daca firma cumpara produse agricole(grau ,porumb)de la persoane fizice
  cu carnet de comercializare + atestat,poate sa emita chit.fiscala ?
  sau dispozitie de plata? contra valoarea produselor. Multumesc

 116. Buna ziua, are dreptul un SRL din Romania sa cumpere un automobil in suma de 10.000 euro direct de la furnizorul din Germania, cash, pe teritoriul Germaniei.

 117. Buna ziua, am urmatoarea situatie pe societate:
  – contract de lucrare incheiat cu persoana fizica valoare 12570 RON
  – conform contract plata se face esalonat: avans 50% pe baza de factura si bon fiscal: avans lucrare conf. contract – 6285 RON; restul de 50% la finalizarea lucrarii pe baza de factura si bon fiscal:contravaloare lucrare conf. contract – 12570 RON storno avans conf. factura nr….- 6285).
  Este in regula, sau se considera fractionare
  Multumesc

  1. Ca observație – dacă e vorba de lucrări de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuinței sau despre servicii de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului nu aveți nevoie de casă de marcat.
   În opinia mea nu este fragmentare de tranzacții în acest caz. Fragmentarea tranzacțiilor este interzisă atunci când scopul ei, evident, este ocolirea limitării plăților în numerar. Dovada că scopul fragmentării nu este ocolirea limitării de plăți se poate face cu orice înscris: contract, contracte similare cu alți clienți, acte din care să rezulte că toate lucrările sau majoritatea lor sunt făcute cu încasarea unui avans și restul la finalizarea lucrării, etc. Contractul trebuie să fie explicit în ceea ce privește prețul și termenele și modalitățile sale de plată.

 118. @Cristi
  Aceasta lege 70 vorbeste despre plafoanele de incasari si plati, dar nu spune nimic despre soldul maxim din registrul de casa.Cat este acest plafon?

  1. Așa e. Nu vorbește. De ce ar menționa ceva legat de plafon al soldului. Nu mai există un plafon al soldului de ani de zile.

 119. Daca achizitionez o masina de la o persoana fizica(eu fiinnd SRL) cum fac contractul astfel incat sa-i pot plati doar cash (acesta neavind cont in banca)?
  Sunteti de apreciat ca va rapiti atat din timpul dvs. pt a aduce lamuriri tuturor-toata stima

  1. Făcând un contract de vânzare cumpărare cu plata în rate. Și plătind în rate acea mașină. Sau ajutându-l să-și deschidă un cont la bancă și apoi plătindu-i prin virament (ceea ce vă recomand).

 120. Avem urmatorul text:
  “Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.”

  Din punct de vedere al dividendelor, ce considerati va rog, ca ar putea fi incadrata ca “fragmentare”? Pot sa repartizez dividende aferente profitului nerepartizat din anii anteriori 10.000 lei intr-o zi si 10.000 a doua zi sau peste cateva zile fara nici o problema?

  1. Fragmentarea plății dividendelor apare atunci când am o hotărâre de repartizare pe o sumă mare și apoi o achit fragmentat.
   Dacă am hotărâri pe sume distincte cu o valoare mai mică de 10,000 lei nu se mai pune problema de fragmentare. Adică se poate pune, dar trebuie dovedit că scopul hotărârilor multiple este de a evita plafonul de plăți în numerar.

 121. Buna ziua,
  Domnule Cristi, va rog sa ma ajutati intr-o problema.
  Care este plafonul in valuta pentru plati furnizori externi pe baza de numerar?Va rog sa-mi spuneti si baza legala?
  Va multumesc.
  O zi buna

  1. Pentru plăți în valută, efectuate în afara României, nu există plafon. Doar pentru acele plăți în valută efectuate pe teritoriul României se aplică aceleași reguli ca pentru plăți/încasări în lei. Baza legală este exact legea 70/2015 despre care e vorba în acest articol.

 122. buna ziua.
  Rog clarificarea urmatoarelor spete, extrem de importante!

  PF romana aflata pe teritoriul Germaniei cumpar un auto de 25.000 EUR, de la o PF romana, de asemenea aflata in Germ. Platesc casch. Am probleme cu plafonul ?

  Administrator PJ romana, aflat pe teritoriul Germaniei, cumpar un auto de 25.000 EUR de la PF romana aflata in Germ plata cash. Am probleme cu plafonul sau cu Regulamentul Valutar ?

  1. 1. Presupun că vorbim despre persoane fizice neautorizate. Dacă da, ele pot efectua tranzacții între ele și în valută și dacă e să respectăm litera legii, plata efectuată în afara României nu se supune restricțiilor legii. Dar va trebui făcută dovada că tranzacția a avut loc în altă țară și că plata a avut loc în altă țară decât România. Cu un simplu act de vânzare cumpărare nu cred că veți putea dovedi acest lucru.
   2. Aceiași situație. Mai mult, aici apare o problemă la persoana juridică. Aceasta nu are casierie proprie în străinătate de aceea plata o va face un salariat sau administratorul. Ori avansurile pentru achiziții de bunuri sunt limitate, nu se pot acorda avansuri spre decontare mai mult decât suma maximă ce se poate achita unei persoane fizice.

   Nu există documente anume, suplimentare. Dacă mă întrebați pe mine, astfel de operațiuni sunt operațiuni evident concepute pentru a eluda legea și eu nu vă recomand să le efectuați. Dimpotrivă.

 123. Pe data de 15.01.2016 am salarii acordate 3939, plati catre furnizori 520 si achizitie autoturism de la persoana fizica 9.900.Plafonul de 10.000/zi maxim plati se refera si la achizitii PF si achitat salar?
  Am incalcat legea sau nu?
  Multumesc!

 124. Buna ziua,

  Se poate incasa in Euro o factura emisa de o firma din RO (neplatitoare de TVA) pt un serviciu de publicitate pt o PJ din Grecia? Precizez ca incasarea va avea loc in Grecia.

  1. Da, chiar și atunci. Citiți cu atenție ce scrie în lege. Plățile/încasările efectuate numerar în valută sunt limitate numai dacă se efectuează pe teritoriul României.

 125. Buna ziua.Va rog foarte mult sa ma ajutati cu urmatoarea problema.Am repartizat in luna ianuarie 2016 profitul din anii precedenti la dividende.Declaratia a fost depusa pana pe 25.02.2016.Impozitul l-am calculat cu 5%.Suma repartizata corespunde cu suma din contul 461.Va rog sa-mi spuneti cum trebuie facut coret.Inregistrez in februarie cate 10.000 lei in fiecare zi cu DI din ct.461 in registrul de casa, si concomitent plata dividende cate 10.000 lei conform statului de plata, sau sau compensare: 457=461 ?
  Cum spuneti dvs.ca ar fi corect conform legii 70?
  Va multumesc,
  O zi buna.

  1. Așa cum ați procedat puteți plăti doar 10000 lei numerar, restul prin bancă. Pentru a fi respectat prevederile legale trebuia să aveți mai multe repartizări de câte 10000 lei și să le plătiți pe rând. Așa cum ați făcut acum, e o problemă. Aveți o singură repartizare, iar plata în mai multe tranșe presupune fragmentarea plăților adică nerespectarea legii.

 126. Buna ziua. Ati spus mai sus ca casele de amanet IFN-uri care fac contracte de imprumut cu persoanele fizice nu se supun plafonului. Nu inteleg cum a fi scutite, si va rog sa ma lamuriti daca puteti, cand in lege scrie asa: Art .4 alin 1 Operatiunile de incasari/plati in numerar efectuate de persoanele prev la art 1 alin 1 de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, PRIMIRI DE IMPRUMUTURI SAU ALTE FINANTARI , precum si contravalaorea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza IN LIMITA UNUI PLAFON ZILNIC DE 10.000 LEI DE LA O ALTA PERSOANA. Va multumesc frumos! Sunt intr o mare dilema.

  1. Nu am spus chiar așa. Am spus că pe contractele întocmite anterior legii nu se aplică regulile legii. Și că în cazul contractelor de amanet nu văd să se aplice legea.
   Nu știu de unde citați. Eu văd că la art.4 alin.1 scrie numai de încasări nu și de plăți. Despre plăți scrie la art.4 alin.4.
   Dar legea spune clar că nu se aplică IFN – la art.1 alin.2.

 127. Ca o completare..intr-adevar prevederile nu se aplica INSTITUTIILOR FINANCIARE NEBANCARE si entitatilor si entitatilor care efectueaza operatiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operatiunile specifice activitatii pentru care acestea au fost autorizate , precum si operatorilor din domeniul jocurilor de noroc. Problema mea este ca eu lucrez la o casa de amanet, un IFN dar care nu efectueaza operatiuni de schimb valutar, si nu stiu daca ma incadrez sau nu. Astept un raspuns, multumesc !

  1. Acolo sunt entități distincte. E vorba de IFN și casele de schimb valutar. Asta înseamnă ce scrie acolo.

 128. Apropo de retragerea de numerar. Inteleg ca daca esti SRL/PFA nu ai voie sa retragi mai mult de 10000 lei avand motivul “vreau sa tin banii in seiful firmei pentru ca nu am incredere in banci”? Deci practic esti obligat sa faci un drum in fiecare zi la banca pentru a retrage 10k lei pana retragi tot? Pai plateste statul abonamentul la RATB/taxi?

 129. Buna ziua,recent am schimbat contabilul si am cateva nelamuriri,contabilul cel vechi a citit legile din doi in doi si nu ne poate lamuri ,cel nou are o alta variant,am imprumutat firma ca aport administrator in 2014 – decembrie ,in asa fel incat la intrare in vigoare legea 70 aveam de restituit suma de 30.000lei,acesti bani au fost introdusi fara contract,cum se pot restitui?? 10.000lei pe zi si restul prin banca si trebuie facut un cont persoana fizica sau se pot restitui doar cu 10.000lei/zi.
  Va rog sa ma lamuriti…multumesc frumos

  1. În mod normal ar trebui să aveți un contract de împrumut care să prevadă și termene și modalități de rambursare. Prevederile Legii 70/2015 nu se aplică contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a legii.
   Dacă nu aveți contract atunci puteți rambursa numai 10,000 lei numerar, iar restul prin bancă. Prin bancă se pot vira orice sume în oricâte rate, fără a se aplica vreo limitare.

 130. buna seara,cum se poate achita un ap.intre persoane fizice cumparatorul nu are cont bancar dar poate depune in contul vanzatorului suma 200000lei.Este corect asa?

  1. Da, depunerea de numerar în contul vânzătorului este echivalentul unei plăți prin bancă. La explicații trebuie să apară scopul plății.

 131. Buna seara!

  Am o intrebare referitor la platile in valuta efectuate de catre o firma in afara teritoriului tarii noastre,si pentru care nu exista un plafon.E corect ca administratorul sa imprumute succesiv societatea in baza mai multor contracte de credit care in total sa insumeze sa zicem suma de 10.000 EUR iar apoi sa acorde avansuri de trezorerie in mai multe zile pana la aceasta suma cu respectarea plafonului de incasari/plati zilnic?Nu pot fi considerate aceste operatiuni ca fiind plati/incasari fractionate?
  Multumesc!

  1. Sunt interzise plăți sau încasări fracționate, ori tranzacții fracționate, acele operațiuni care sunt realizate astfel pentru evitarea plafonului, ori dacă nu există plafon pentru anumite operațiuni, nu cred că putem vorbi de operațiuni realizate în scopul evitării plafonului.

 132. Pot incasa cu chitante sume mai mari de 10.000 ron/zi?
  Exemplu: chit client x 4000 ron + chit client y x 4500 ron + client z x 3000 ron. Total incasari de la persoane juridice 11.500 ron/zi.
  Multumesc,

  1. Dacă vorbim despre clienți diferiți, nu e o problemă. Dacă e același client e o problemă.

 133. Buna ziua!

  Ca persoana fizica doresc sa cumpar un apartament de la o alta persoana fizica la pretul de 120000 lei…as fi vrut sa achit cash dar vad ca nu se mai poate datorita legii 70…cum se poate proceda in acest caz?
  1. Se poate achita 45000 lei numerar, iar diferenta prin depunere in contul bancar al vanzatorului (sau virament bancar)? Este legal?
  2. Sau trebuie trecuta intreaga suma de 120000 lei prin banca?
  3. Este posibil un contract de vanzare cumparare in rate mai mici de 50000 lei in acest caz?

  Va multumesc!

  1. 1. da, este legal. puteți și altcumva – să depuneți suma integral în contul vânzătorului
   2. nu, vedeți răspunsul de la pct.1
   3. nu.

 134. Buna ziua,
  o factura de 9000 lei se poate achita cu bon fiscal de 2000 lei iar restul de 7000 cu ordin de plata?

  1. De către un client persoană fizică (ne-autorizată)? Dacă da, se poate achita integral numerar. Dar se poate și numerar 2000 iar restul cu OP. Dar bon fiscal se emite pentru întreaga valoare. Închiderea bonului se va face numerar și prin virament.

 135. Trebuie sa incasez conform unei hotarari judecatoresti,suma putin peste 10000 de euro reprezentand sulta.-
  Vreau banii toti,in euro daca se poate(sau in lei la cursul zilei).NU vreau in cont bancar,vreau sa-mi dea cash.
  Am intrebat un notar daca face un act in sensul acesta,si mi-a raspuns sec”nu”. Trebuie sa vin la el cu un document bancar pe care il autentifica cu referire la plata sultei conform hotatrarii…

  1. Legea 70 prevede interdicția plăților numerar între persoane fizice dacă sumele sunt mai mari de 50,000 lei. Sub acea sumă se poate achita numerar. problema notarului probabil că este alta: el consideră că nu se poate face dovada plății fără documentul solicitat de el. Ca persoană fizică nu puteți emite chitanță, iar notarul dacă nu se face plata în prezența lui probabil consideră că nu i se face dovada plății.

 136. Cristi, am citit… tot ce s-a scris aici. Revin cu intrebarea. In momentul de fata livrez marfa in Germania cu transportator terta persoana. Practic, soferul respectivei firme de transport incaseaza banii mei in Germania si mi-i aduce la urmatoarea incarcare. Momentan emit factura de avans anterioara livrarii si factura finala, la momentul livrarii, ca sa ma incadrez in plafon. La delegat, pe ambele facturi, il trec pe soferul care incarca si incaseaza.
  As putea renunta la facturarea de avans, avand in vedere ca incaseaza soferul pe teritoriul Germaniei?
  Practic, soferul este delegatul meu sau delegatul lui?
  Mentionez ca si transportatorul factureaza clientului meu.

  1. Nici fracționarea tranzacției nu este permisă dacă scopul fracționării este cel de a se încadra în plafon. Cel mai simplu este să specificați în comandă modalitatea de plată și: numerar, valuta în care se face plata și faptul că plata se face la livrare la sediul beneficiarului. Caz în care este clar că încasarea nu e efectuată în România.

 137. Un ONG poate face o donație de 7000 lei, cash, către o persoană fizică, pe baza unui proces verbal de donatie? Dacă nu, care ar fi soluția?

  1. Nu există proces verbal de donație. Ceea ce spuneți dvs este descrierea unui act de mecenat. O persoană juridică poate face acte de mecenat însă actul trebuie încheiat în formă autentică.
   Da, se poate plăti numerar suma de 7000 lei. De asemenea un act de mecenat poate fi efectuat în numerar indiferent de sumă pentru că nu se regăsește între operațiunile descrise la art.4 alin.4 din Legea 70/2015.

 138. daca o societate are mai multe puncte de lucru in acelasi oras, fiecare pct de lucru are casierie organizata separat, poate sa plateasca cate 10.000 de lei /casierie? la art 7 de ce invoca doar articolele cu incasari ?(art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi la art. 4 alin. (1)
  Art. 7.
  În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi la art. 4 alin. (1) sunt aplicabile pe fiecare casierie în parte.
  Art. 8.

  Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit aplică în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.

  1. În opinia mea, da. Nu poți plafona doar încasările/casierie. Logic ar fi să se plafoneze și plățile.

 139. ONG-ul donează banii unui copil bolnav pe baza unui contract de donatie (nu PV, m-am exprimat greșit). Fiind o suma mai mica de 25000 lei nu este încheiat în forma autentica. Este bine așa? Poate dona cei 7000 lei în numerar? În acest caz există un plafon? Mulțumesc anticipat!

  1. Legea 32/1994, din câte știu eu, nu are limită de sumă pentru forma autentică. Cere doar ca orice act de mecenat să fie încheiat în formă autentică.
   Legat de plata numerar v-am răspuns deja că se poate. Și în opinia mea se putea și dacă suma era mai mare de 10,000 lei.

 140. Buna Ziua, e un pic off- topic, dar poate ma puteti ajuta.
  Daca fac un export in SUA pot sa incasez cash de la reprezentatul firmei 250 usd (cv export)? Sau trebuie neaparat prin banca?
  Multumesc anticipat!

 141. Imi cer scuze ca insist, dar nu prea inteleg. De ce nu se poate face donatie?
  Donația, conform Codului Civil, este un contract “prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun către o alta persoana, donatar, care îl accepta si nu implica existenta unor beneficii”. Donația este un act gratuit, unilateral, iar beneficiarul unei donații are obligația sa folosească bunurile exclusiv in scopul declarat, în cazul nostru, pentru îngrijirea copilului bolnav.
  Tot în noul Cod Civil, în capitolul II “Donația”, secțiunea 1 “Încheierea contractului”, art. 1001 “Forma donaţiei”, este precizat:
  (1) Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute.
  (2) Nu sunt supuse dispoziţiei alin. (1) donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale.
  (3) Bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei.
  (4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al părţilor, însoţit de tradiţiunea bunului.
  Cum considerati faptul ca donatia nu s-a incheiat in forma autentica?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns si pentru rabdare!

  1. Citiți Legea 32/1994. Acolo se definește actul de mecenat și acolo e pusă condiția autentificării actului de mecenat pentru a fi considerat din punct de vedere legal o donație.

 142. Buna ziua
  Pot incasa cu chitante sume mai mari de 5000/zi
  Am incasat cu chitanta de la firma x 3500 lei si firma y 3000 lei se poate incasa 10.000 lei/zi (SRL )

 143. Buna ziua,va rog sa-mi spuneti, daca am achizitionat marfa (haine second-hand)de la o firma din Germania in valoare de 1900 eur(8.533 ron),pot efectua plata integral in euro,sau sunt limitata la suma de 5.000 ron?Sunt intreprindere individuala,iar furnizorul este persoana juridica cu sediul in Germania.Multumesc frumos!

  1. Dacă plata este efectuată în Germania, da, puteți. Plățile în numerar în valută sunt limitate pe teritoriul României.

 144. Buna ziua,
  AM o situatie si nu stiu cum se procedeaza: Dividende de incasat de catre un asociat 25.000 lei aferente anilor 2012-2015. Pot sa fac mai multe repartizari si plati de dividende (cate o repartizare/plata lunara: sept-10.000, oct – 10.000 si nov – 5000) si sa depun declaratia 100 in luna urmatoare (oct, nov si dec pana pe 25)? Intrebarea e: pot sa fac aceste plati in numerar, daca sunt repartizari diferite, in luni diferite? SAu doar prima plata numerar, restul prin banca. Multumesc pentru raspuns.

 145. Buna ziua

  Am si eu o intrebare. Aceasta lege se aplica si pentru ridicarile de salarii in numerar? Intreb asta pentru ca in urma unor hotarari judecatoresti trebuie sa se dea diferente salariale pentru o persoana de 100.000 lei (1 miliard vechi). Putem sa-i dam toti banii in numerar, odata, daca persoana nu are cont deschis la vreo banca (e pensionara).
  Multumesc mult.

 146. Buna ziua,
  Am urmatoarea speta: sunt SRL desfasor servcii de brocheraj bancar, fetele cu care colaborez care cauta si aduc clienti sunt persoane fizice , care este modalitatea de plata legala catre aceste, nu sunt angajatele mele, sunt imputernicite sa desfasoare servicii in numele socetatii. Cum pot sa justific in contabilitate sumele achitate catre acestea?
  Multumes.

 147. Buna ziua,
  Am urmatoarea speta : Un SRL are organizate mai multe casierii periodic face transferul de numerar in casieria centrala Aceasata operatiune este supusa prevederilor Legii 70/2015 ?
  Sa spunem gestiunea 1 are la data de 27.10.2016 in sold 12500 lei, gestiunea 2 are la data de 27.10.2016 in sold 25000 lei , aceste sume sunt transferate in casieria centrala in data de 27.10.2016 , in acest caz sunt incalcate prevederile Legii70/2015

  @Cristi

  1. Nu. Aceste operațiuni sunt simple transferuri în cadrul entității nu sunt încasări de la terți sau plăți către terți. Doar acestea sunt supuse limitării.

 148. buna seara . o factura de 2500 lei poate fi platita in decursului lunii fractionat ? pot avea mai multe chitante pt. aceasta factura ? multumesc . din ce am inteles nu pot plati numerar facturile mai mari de 5000 lei .

 149. Buna ziua

  Am in contul 117.1 Rzultatul reportat suna de 100.000 lei, care umeaza si fie distributi in TOTALITATE in dividende.
  Firma are 2 asociati : asociatul A are 50% din parti sociale, asociatul B are 50% din parti sociale

  Vreau sa procedz asfel :
  1- pe 1 martie se face hotararea AGA prin care se distribuie din contu 117.1 dividende in valoare de 20.000
  2 – se declara in declaratia 100
  3 – se plateste impozitul de 5% (20.000 x 5% =1.000)
  4 – se declara in declaratia 205
  5 – se dau fiecarui asociat 9.500 lei prin casa cu dispozitie de plata

  1- pe 1 aprilie se face hotararea AGA prin care se distribuie din contu 117.1 dividende in valoare de 20.000
  2 – se declara in declaratia 100
  3 – se plateste impozitul de 5% (20.000 x 5% =1.000)
  4 – se declara in declaratia 205
  5 – se dau fiecarui asociat 9.500 lei prin casa cu dispozitie de plata

  si tot asa pana la terminarea sumei din contul 117.1

  ESTE CONSIDERAT ACEST MOD DE LUCRU PLATA FRAGMENTATA ?

  1. Am o observație – declararea prin D100, reținerea efectivă se face în luna plății dividendului.
   Nu se consideră fragmentare în opinia mea. Pentru că sunt decizii independente nu una singură.

 150. Buna ziua,
  Administratorul unui srl din Romania merge in Germania sa cumpere pe firma un autoturism. Pentru ca furnizorul din Germania refuza plata cu op, se achita integral cash in Germania cval. autoturismului (adica 13400 euro). Achitarea se face din banii personali ai administratorului. Pot sa fac contract de creditare pt. suma de 13.400 euro incheiat in Germania in ziua platii. Inteleg ca incasarile si platile in valuta efectuate in afara Romaniei nu intra sub incidenta Legii 70??
  Multumesc mult!

 151. Buna ziua,

  Am un colaborator caruia ii plateam in numerar contravaloarea facturilor. Nu mai am aprobarea pentru astfel de plati si am solicitat acceptul partenerului de a vira banii in cont. M-am lovit de refuz si explicatia a fost ca are contul blocat. Am insistat si mi s-a dat alt numar de cont, dar nu al societatii respective ci al alteia si sa ii trec in referinte ca plata este pentru “x”. Vreau sa stiu daca este in regula sau cum ar trebui sa procedez?
  Va multumesc!

  Cu stima,

  Mirela

  1. Eu i-aș solicita, în scris, un cont în care să-i virez banii. Și dacă mi-ar da în scris i-aș mai cere să îmi confirme fiecare plată sau i-aș solicita confirmare de sold la fiecare 3 luni.

 152. buna ziua, sunt srl, execut prestari servicii cu valoare totala a serviciului sub 5000 ron. Lucrez doar cu persoane fizice. Incasez in numerar la plasarea comenzii un avans din valoarea totala iar la finalizarea lucrarii incasez diferenta. Totul pe baza unui bon de comanda. Aceasta diferenta, incasata ulterior, trebuie incasata prin banca sau e ok in numerar, suma totala fiind sub 5000 ron?

  1. Plafonul de operațiuni cu numerar în relația cu persoane fizice este de 10,000 lei/persoană/tranzacție/zi. Până la acel plafon fragmentarea plăților nu este o problemă. Și nici fragmentarea tranzacțiilor. Doar dacă valoarea lucrării ar depăși 10.000 lei fragmentarea plăților și/sau tranzacțiilor ar fi o problemă.

 153. Buna ziua,
  Distribui in 2017 dividende aferente anului 2016. Pe langa impozitul de 5% pe dividende trebuie platita si contributia la sanatate in cazul in care am venituri si din alte surse ( pensii)?

  Multumesc mult,

  1. Nu, nu mai trebuie. Vedeți art.176 alin.7 din codul fiscal care exclude de la plata acestei contribuții veniturile de la art.155 alin.1 literele a-d (veniturile din pensii fiind la art.155 alin.1, litera b)

 154. Buna ziua,
  Plata numerar, intre persoane fizice, ca urmare a unei cesiuni de parti sociale, este plafonata la 50000 lei?

  1. Sunt limitate la 50,000 lei/tranzacție. Vedeți Legea 70/2015. Cesiunea de părți sociale e un transfer de proprietate asupra unor drepturi.

 155. Buna ziua,

  O firma are unitate de productie in care face mancare- gastro-, paine, patiserie si cofetarie, deci 4 linii de productie. Are locatii gen impinge tava in care se mananca si are magazine in care desface produsele proprii de panificatie, patiserie si cofetarie, mai vinde si cafea, sucuri etc. Magazinele au cateva masute unde se poate sta pt servirea cofetariei, cafelei, patiseriei etc. Se aplica impozit forfetar pentru magazine sau doar pentru locatiile” impinge tava”, avand in vedere ca firma are code CAEN “restaurante”?
  Multumesc anticipat pentru raspuns

  1. Doar pentru locațiile unde este autorizată să desfășoare activități ce sunt în lista de coduri CAEN din legea impozitului specific.

 156. Am o factura proforma de 17.000 ron de la un furnizor. Se poate face depunerea banilor direct in contul lui bancar, sau trebuie sa fac transfer bancar din contul meu? Multumesc

  1. Se poate face depunere direct în contul său, operațiunea fiind asimilată unei plăți prin bancă.

 157. Buna ziua,daca am dividende brute in suma de 103011 ron (net 97860 ron) pot plati aceste dividende din casierie sau se considera plata fragmentata?Multumesc.

 158. Revin la postarea anterioara,suma este in cont 1171 Profit nerepartizat,pot emite mai multe Hotarari AGA doar in limita a 10.000 ron si sa ridice banii din casierie?

 159. Daca vreau sa cumpar o masina de la o firma care tranzactioneaza masini, cu banii in mana (6500 euro), din ce inteleg eu aici, este imposibil, datorita plafonului impus, sau nu.

  Va rog raspuns urgent. Multumesc.

  1. Exact. Plată se poate face prin depunerea direct în contul vânzătorului caz în care e operațiune asimilată plății prin bancă.

 160. Buna ziua,

  Desi s-a mai discutat aspectul acesta, daca ma puteti ajuta si pe mine cu raspunsul.

  1. Am o lucrare ( gen montare tamplarie) unei persoane juridice cu suma pana in 5000 lei. daca emit factura de avans de 2000 lei de ex la momentul semnarii contractului, iar diferenta o facturez ca si livrare marfa – avans = rezulta rest de plata 3000 lei, e gresit? Se considera fractionare?

  2. Acelasi lucru dar la persoana fizica? Lucrare pana in 10000 lei, avans o parte la semnarea contractului, iar diferenta facturata la momentul montajului? Se considera fractionare?

  Si daca am valoare totala contract peste 10000 lei – persoana fizica – plateste un avans pana in 10000 lei iar diferenta pe o factura la momentul montajului – se considera fractionare?
  M-ar acoperi in sensul acesta un contract care stipuleaza plata in rate?

  Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  1. 1-2 – fiind sume ce se încadrează în plafonul de plăți se pot face oricâte facturi și oricâte decontări numerar. În nici una din situații nu se consideră fragmentare de plăți sau facturi.
   3. Se poate considera fragmentare dacă se poate face dovada că scopul emiterii facturii de avans este ocolirea interdicției de a face plăți/încasări numerar mai mari decât plafonul maxim permis.

 161. Buna ziua,

  In legatura cu disciplina financiara la PFA, activitati indepenedente, se respecta si in ceea ce priveste retragerea venitului net otinut din activitatea independenta? Stiu ca persoana fizica poate folosi banii in timpul anului , dar exista cumva restrictii, adica sa fie considerate ca plati si sa nu depaseasaca 10000 lei numerar si restul prin banca?

  Multumesc

 162. Buna ziua ,

  Asociatii firmei platesc cu cardurile personale sau din banii personali diverse facturi , la sfarsitul lunii le aduc si se face un decont prin care banii li se dau cash. Care este suma maxima care se poate deconta ?Intra aceasta suma in plafonul de plati de 10.000lei/zi? Multumesc

 163. Buna ziua,
  Se poate incheia un contract de prestari servicii (intre 2 pers. juridice) pe termen lung(ani) cu o valoare lunara aprox 13000 si sa se specifice in contract ca pt aceasta suma se vor intocmi 4 facturi (in fiecare luna) la intervale egale de timp, date calendaristice diferite? Plata lor sa se faca numerar. (Pot inregistra intr-o luna mai multe facturi emise de acelasi furnizor pentru un serviciu pe motiv ca asa s-a prevazut in contract???)
  Multumesc

  1. Da, puteți, dar plata lor numerar poate fi o problemă.
   Dacă această modalitate de facturare este una ce are ca scop evitarea plafonului de plăți, este o problemă.

 164. Buna ziua,
  Daca incasez in aceeasi zi de la 3 clienti numerar in limita a 5000 de lei/zi/client, cu chitanta, insemana ca pot incasa 5000*3= 15.000 lei ? sau se considera plafonul de 10.000 de lei si pentru incasari?
  Multumesc!

  1. Se poate. Plafonul maxim este la plăți/zi. Nu la încasări. La încasări plafonul este limitat la 5000 lei/client persoană juridică.

 165. Bună ziua,
  O rugăminte vis a vis de următoarea speta: o întreprindere individuala are de plata către o firma o factura mai mare de 5000 lei, II nu are cont, poată sa depună suma in contul firmei fără sa fie o încălcare a legii?
  Mulțumesc anticipat!

  1. Da, poate. Depunerea de numerar în contul altei firme este asimilată plății prin bancă și nu este considerată plată numerar. Doar dacă plata s-ar efectua direct la firmă și acea firmă ar elibera chitanță ar fi o problemă.

 166. Buna ziua. NU inteleg avansurile spre decontare cont 542 nu inteleg prea bine legea nu ai voie mai mult pe persoana in limita a 5000 lei pe zi pe persoana dar plafon maxim 10000 pe zi
  daca eu acord dau un exemplu 8000 de lei pe zi dar nu depasesc plafonul de 10000 este gresit inregistrat in casa in ziua respectiva.
  va multimesc

  1. Depinde. Dacă avansurile sunt pentru achiziții de la persoane fizice nu e o problemă nici dacă depășesc suma de 10000 lei/zi. Dacă sunt pentru achiziții de la persoane juridice atunci e o problemă.

 167. Un client mi-a adus niste facturi pe care el le-a platit prin depunere directa in contul furnizorului sau, in valoare de Zeci mii ron. Provin din vreo 3 luni, dar a … uitat sa mi le dea.
  Daca eu le pun pe toate in registrul de casa intr-o singura zi, e vreo problema?

 168. Buna ziua! Societatea la care lucrez intentioneaza sa faca un contract de
  mecenat cu plati numerar in rate,saptamanal cate 10.000lei catre o persoana fizica grav bonava. Valoarea totala ar fi de 120.000 lei, in 12 rate egale. Se pot aceste plati considera plati fragmentare? Daca da, cum pot face sa evit o eventuala neregula, tinand cont si de faptul ca persoana respectiva doreste numerar, si nici nu poate sta pe drumuri, la notar in fiecare saptamana daca ar fi sa facem 12 contracte diferite. Multumesc!

  1. Nu se pot face toate plățile în numerar în această situație. Se poate face doar prima tranșă de 10000 lei numerar, iar restul doar prin virament bancar.
   Situația expusă arată că se dorește fragmentarea unei tranzacții fapt interzis de lege.

 169. va rog sa_mi dati un raspuns.un srl va emite o factura pe un bun in val 34.500 lei catre o pf.
  pf vrea sa dea avans de 9000 lei in numerar.pot sa emit 2 facturi de avans in zile diferite de 4500 fiecare?
  Multumesc

  1. Nu. Încasarea a 9000 lei de la o persoană fizică, în numerar, nu este o problemă decât dacă vorbim despre un PFA ce vă furnizează cod fiscal. Dacă e livrare către populație, atunci se pot face încasări limitate la 10.000 lei/zi/persoană.

 170. Buna ziua. Societatea comerciala poate incasa cv, marfuri de la persoane fizice ( fara cod fiscal ) prin cont bancar depunere sau virament? Poate fi si situatia trimiterii marfurilor prin curier. Multumesc!

 171. Buna ziua. Un SRL cumpara de la alt SRL, pe baza de contract de vanzare-cumparare, in rate, un utilaj in valoare totala de 43.300 lei. Achita un avans direct in contul furnizorului in valoare de 8.000 lei (cu factura de avans), restul sumei platindu-se in rate de 5.000 lei (cu factura de rate), cash, pe parcursul unui an, asa cum este stipulat in contract. La finalul platilor se va emite factura pt utilaj, pe intreaga suma minus ratele.
  Situatia expusa reprezinta fragmentarea unei tranzactii ?
  Multumesc

  1. Da. Excepție prevăzută în mod explicit este pentru vânzarea cu plata în rate către persoane fizice.

 172. buna ziua
  am urm speta si as dori o opinie
  SRL l vinde catre CNP un imobil, prin contract de vanzare cumparare cu pata in rate, 12 luni.
  srl -ul emite pe fiecare luna factura de rata in cuantum de 9000 de ron urmand ca in a 12 luna sa emita factura cu valoarea integrala si stornarea facturilor de rate ( 11 la nr ) in val de 120.000 ron ( soldul facturii finale fiind de 21000 ron) din care incaseaza in numerar 10000 si dif de 11.000 ron ii incaseaza in banca
  ESTE CORECT SA INCASEZE IN NUMERAR facturile de rate ? DE LA PERS FIZICA
  fara sanctiune.

 173. Buna ziua, Sunt PFA la norma de venit si prestez servicii ( fotografiere nunti) numai catre persoane fizice (populatie). In acest domeniu se practica plata unui avans la semnarea contractului, apoi restul de plata se face in doua transe: una la finalul evenimentului (nuntii) si a doua transa dupa 2 luni(termenul de livrare stabilit in contract) la predarea fotografiilor catre client. Pentru avans si cele doua transe eliberez bon fiscal. Intrebarea este : daca valoarea unui contract de prestari servicii catre o persoana fizica este de 6500 lei iar suma se plateste numerar (avans, transa1 si transa 3 ) este considerata plata fragmentata? daca da, restul de plata se poate face prin banca dar tot in doua transe? Multumesc!

  1. Nu, fiind sub plafonul de 10000 lei/persoană.
   Sumele sub 10000 lei pot fi fragmentate dacă beneficiarul este persoană fizică. Plafonul de 5000 lei este aplicabil tranzacțiilor cu persoane juridice sau PFA/II/IF/Liber-profesioniști (adică persoane ce furnizează cod fiscal către cel care le emite factura).

 174. Buna ziua,
  Sunt agent de vânzări la o firmă de distributie si lucrez cu o societate care are mai multe puncte de lucru.Ii pot incasa mai mult de 5000 cash într-o zi pe toate punctele de lucru?

 175. Buna dimineața,
  Sunt persoană fizică, pensionar. Vreau sa achiziționez un autoturism nou de la o firmă specializată în acest domeniu, prin oferta rabla(i-a venit și ei vremea să o duc pe ultimul ei drum!). O parte a sumei se achită printr-un credit bancar obținut cu ajutorul firmei de la care fac achiziția iar diferența 65.000 lei ca și avans. Avansul îl am în Euro, și va trebui sa achit valoarea autoturismului în Euro dar în lei la cursul (Euro) BNR + 1% la primirea acestuia. Nu am cont.
  1.Ce mă sfătuiți să fac pentru a ieși cât mai avantajat?
  2.Pot sa plătesc numerar avansul în contul firmei vânzătoare având în vedere ca am și credit adică voi plăti rate pentru achiziția autoturismului?
  3.Această plată în numerar în contul firmei implică asupra mea și alte costuri înafara de valoarea autoturismului?
  4.Ce formă de plată mă avantajează cel mai bine, numerar, prin virament bancar, transfer bancar, prin ghișeu sau prin internet banking? Nu mă pricep pentru că nu am mai făcut așa ceva până acum dar îmi place să învăț chiar dacă au mai trecut anii peste noi. Mulțumesc!

  1. Din start afirmația “nu am cont” combinată cu “am credit”, este o afirmație falsă. Dacă aveți credit bancar, automat aveți și cont curent.
   1. Să obțineți o rată de schimb avantajoasă pentru dvs, când schimbați EUR pe care-i dețineți pentru a achita avansul.
   2. Puteți plăti numerar în limita a 10000 lei o singură dată pentru care să primiți o chitanță de la firmă. Puteți depune numerar, direct în contul firmei respective, orice sumă, plata fiind asimilată unei plăți prin bancă în acest caz. Dar cum aveți cont cel mai simplu este să depuneți banii în contul personal și de acolo să achitați.
   3. Plata în numerar, nu implică nici un cost adițional în sarcina plătitorului, doar că acea plată este limitată conform legii la un anumit plafon valoric.
   4. Numerar înseamnă fără comisioane, dar, repet, plățile numerar sunt limitate la maxim 10.000 lei/zi. Nu doar că plata este limitată, dar este și fragmentarea plății limitată – adică dacă firma vă emite o factură cu o valoare de 50000 lei nu veți putea achitat numerar în 5 tranșe de câte 10000 lei. Mai mult dacă se va achiziționa cu credit bancar, banca nu vă va elibera numerar suma creditată ci va plăti furnizorului dvs suma în mod direct. Plata în numerar prin depunerea de numerar în contul firmei furnizoare, direct la ghișeu, la casieria băncii, este posibilă, dar sunt unele bănci care nu agreează astfel de plăți. Transfer bancar, virament bancar – înseamnă același lucru. Plata prin internet banking este același lucru cu viramentul bancar, doar că nu implică prezența fizică a dvs la ghișeu. Unele bănci au comisioane mai mici la plățile prin internet banking. Unele bănci nu au comisioane pentru plăți efectuate către beneficiari ce au contul deschis la aceiași bancă. De exemplu dacă aveți cont la BT și furnizorul mașinii are cont tot la BT, plata din contul dvs în contul furnizorului este fără comision.

 176. Buna ziua,
  suntem o firma de instalatii care factureaza la persoane fizice factura mai mare de 10000 ron ,persoana fizica nu are acces la banca ,banii fiind depusi in contul firmei de administrator in numele persoane fizice , este corect ? este cosiderata incasare prin banca?

  multumesc

  1. Nu. Depunerea trebuie făcută de persoana fizică în sine. Nu de administrator.
   O astfel de încasare este asimilată uneia prin bancă.

 177. Buna ziua, Va rog foarte mult sa-mi spuneti, daca, la sediul social ( un apartament la bloc ) al unei firme se pot deconta anumite cheltuieli ( ex. detergenti si alte materiale consumabile ) . Impozitul la Primarie se achita pt. spatiu rezidential. La sediul social firma nu desfasoara nici un fel de activitate, isi tine doar documentele firmei. Cum se procedeaza ? Temei legal . Multumesc

  1. Este riscant să decontați cheltuieli pe un spațiu unde nu aveți înregistrată activitate nici măcar activitate de birouri.

 178. Buna ziua,
  Un PFA care activeaza in Romania executa o lucrare pentru o institutie din Ungaria, plata se face in forinti, prin transfer bancar. Pentru executarea lucrarii, PFA-ul colaboreaza si cu persoane autorizate rezidente in Ungaria, care emit facturi pentru lucrarile executate. Plata lucrarilor prestate se poate face numerar, in forinti, in limita a 5000 lei/zi?
  Va multumesc.

  1. Plățile în valută efectuate în afara României nu sunt supuse limitărilor stabilite prin legea 70/2015.

 179. Buna seara,
  As putea sa fac un transfer de numerar intre doua caserii ale aceleasi societati dar situate in localitati diferite, caserie Bucuresti-sediul firmei si caserie Constanta-punct de lucru?
  Imi puteti indica si o baza legala?
  Multumesc anticipat!

 180. Buna ziua. Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea nuanta.
  Ce inseamna “Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.” ?
  Vreau sa achizitionez un teren de 30.000 Eur cu contract de v-c pe 30000Eur si vreau sa dau avans 8.000 Eur CASH (<50.000 Lei) pe baza unei Promisiuni de V-C incheiata la notar pana la acordarea creditului si restul prin transfer bancar (sume proprii + credit).
  Nu se considera "fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei." ? Este legal? Vor fi toate etapele trecute pe Promisiunea de V-C.
  Multumesc.

  1. Înseamnă că orice tranzacție ce are o valoare mai mare de 50000 lei nu poate fi fragmentată.
   Adică nu pot vinde un teren cu 3 contracte de vânzare cumpărare.
   Și înseamnă că nu pot face mai multe plăți, în numerar, pentru o tranzacție ce are o valoare mai mare de 50000 lei.
   Sunt permise plăți numerar în limita maximă admisă. Adică o singură plată până la 50000 lei se poate face numerar pentru o tranzacție mai mare de 50000 lei, dar restul sumei se va achita doar prin bancă.
   În situația dvs nu este nici o problemă. Modul acesta de tranzacționare și plată este legal.

 181. Bună ziua lucrez ca șofer de camion și sunt pus sã iau bani de la firme pe avize ce nu sunt însoțite de un bon fiscal într-o zi chiar am luat de la vreo 2,3 firme chiar și 36000 de Ron am voie acest lucru legal ?

  1. Pentru încasări se eliberează chitanțe. Dacă încasați cu chitanță sume de până la 5000 lei/firmă și dacă aveți și atribuții de casier/agent comercial este legal.
   Oricum pentru o eventuală încălcare a legii 70 nu răspunde casierul ci firma.

 182. am o factura de 7000 emisa catre un cient, iar clientul achita cate 2333 in trei zile diferite…este corect?

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *