Despre sponsorizări.

11 Feb 2019 | Legislatie | 41 comentarii3553 vizualizari
Sponsorizari

Una din asociațiile dragi mie, din Beiușul meu drag, m-a rugat să fac o prezentare legată de regimul sponsorizărilor, ca material de suport pentru o întâlnire viitoare cu potențiali sponsori.

Lucrând la acea prezentare mi-am dat seama că ea ar fi utilă și altor persoane și poate ar mai clarifica puțin unele confuzii legate de sponsorizări, donații, etc. Asta și în contextul în care a apărut legea 30/2019 care aduce unele modificări legate de regimul fiscal al sponsorizărilor, obligații în sarcina sponsorilor și a asociațiilor.

Despre sponsorizări și modul de determinare a sumelor deductibile am mai scris aici.

Așadar…


Despre sponsorizări. Cadrul legal.


În România sponsorizările sunt reglementate de Legea 32/1994, lege publicată în M.Of. 129 din 25 mai 1994 și a intrat în vigoare de la data de 1 iunie 1994.

Ce este sponsorizarea? Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

Fiind un act juridic încheiat între două persoane (fie o persoană fizică și una juridică, fie două persoane juridice) sponsorizarea se realizează obligatoriu în baza unui contract în formă scrisă, în care se va specifica obiectul, valoarea și durata sponsorizării, precum și drepturile și obligațiile părților.

Cine poate fi subiect al sponsorizărilor în baza acestei legi?

Orice ONG, asociație non-profit care desfășoară sau urmează să desfășoare, în România, activități în unul din domeniile următoare: cultural, artistic, educativ, învățământ, științific – cercetare științifică, umanitar, religios, filantropic, sportiv, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, asistență și servicii sociale, protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale sau în domeniul întreținerii, restaurării, conservării și punerii în valoare a monumentelor istorice

Orice instituție și autoritate publică pentru activități similare celor arătate anterior la ONG-uri

O televiziune, post de radio, autor de opere scrise – mai exact emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile enumerate mai sus.

Actul prin care unei persoane fizice i se pun la dispoziție în mod gratuit bunuri sau bani, de către o altă persoană fizică sau juridică, se numește mecenat și nu sponsorizare. Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată.

Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul, durata și valoarea acestuia. Chiar dacă în codul civil există o limită de sumă până la care un astfel de act nu e necesar a fi autentificat, pentru a beneficia de deductibilități fiscale el va fi autentificat indiferent de valoarea sa.

Așadar între sponsorizare și mecenat există similitudini, dar și deosebiri esențiale, mai ales în ce privește actele juridice încheiate pentru fiecare act în parte.

Nu se pot efectua activități de sponsorizare sau de mecenat din surse obținute de la buget. De exemplu – dacă o firmă încasează subvenții pentru acoperire de cheltuieli sau pentru investiții nu va putea utiliza acele subvenții pentru a efectua o sponsorizare.

Instituțiile și autoritățile publice, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu pot efectua activități de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice și asociații familiale și nici societăți comerciale private


Limitele sponsorizării


 

Am mai spus-o și în articolul precedent: este frecvent răspândită ideea că nu se poate sponsoriza decât cu sume ce reprezintă 20% din impozit, că există o limitare a acestor sume la un cuantum de maxim 20% din impozit.

Nu este adevărat! Realitatea este alta: puteți sponsoriza, ca persoane juridice, PFA, liber-profesioniști, etc., în condițiile legii, cu orice sumă doriți! Limitarea legată de cuantumul sumei sponsorizate ține de: bugetul alocat acestora, dacă sponsorul are un astfel de buget, de reguli interne ale sponsorului, de capacitatea sa financiară, dar în nici un caz de vreo prevedere legală ce să prevadă explicit o limită minimă sau maximă cuantumului sumei sau valorii bunurilor sponsorizate.

Dacă nu există o limitare, de ce există, totuși, acele discuții legate de procentul de 20% sau alte procente?

Simplu: limitările despre care tot auziți sau citiți sunt limitări pur fiscale. Sunt limite a sumelor ce pot fi maxim deduse ca o cheltuială pentru persoane fizice autorizate ori ca sumă maxim deductibilă din impozitul datorat de persoanele juridice, fie el impozit pe profit sau impozit pe venit al microîntreprinderilor

Limitările de deductibilitate fiscală pentru persoane juridice sunt:

tabel-limite-sponsorizare


Pentru persoane fizice autorizate.


 

Persoanele fizice care obțin venituri din activități autorizate sunt: PFA, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, liber-profesioniștii care obțin venituri din activități comerciale sau liberale. De asemenea se încadrează aici sportivii care obțin venituri din contracte de activitate sportivă.

Limita deductibilității fiscale a sumelor plătite ca sponsorizare, pentru a fi recunoscute ca o cheltuială deductibilă pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și care au obligația de a conduce evidență contabilă este de 5% aplicat la diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

Aceste persoane pot decide și direcționarea către entități non-profit sau instituții de cult a unui procent din impozitul pe venit. Procentul ce poate fi direcționat, din impozit, de către aceste persoane este 2% sau 3,5%, din impozit, după caz, până la data de 31 martie 2019 , respectiv până la 3,5% începând cu data de 1 aprilie 2019.

Direcționarea efectivă din impozit se va face de către ANAF în baza opțiunii exprimate de persoană prin declarația unică depusă la ANAF.

Discutăm așadar de două chestiuni distincte: prima limita de recunoaștere a deductibilității cheltuielii cu sponsorizarea, iar a doua chestiune: cât din impozitul pe venit poate fi direcționat către o asociație non-profit.


Condițiile de exercitare a dreptului de deducere fiscală. Fie că vorbim de persoane juridice fie de persoane fizice autorizate


 

1. Existența contractului în formă scrisă. Forma și conținutul lui trebuie să respecte prevederile legii sponsorizării.

2. Dovada plății efective a sponsorizării. Atenție! Plata sponsorizării nu poate fi anterioară contractului!

3. Până la 31 martie 2019, pentru persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – condiția pentru deducerea sumelor era ca beneficiarul sponsorizării să aibă un serviciu social licențiat. Totodată, până la acea dată PFA puteau direcționa 2% din impozit către ONG fără serviciu social nelicențiat și 3,5% către entități cu cel puțin un serviciu social licențiat.

4. De la 1 aprilie 2019, pentru toate persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate care sponsorizează, condițiile de la punctele 1 și 2 nu mai sunt suficiente. Pentru a deduce fiscal sumele sponsorizate este necesar ca, la data plății, să verifice dacă entitatea sponsorizată este înscrisă în registrul ANAF special înființat în acest sens.

Am văzut că unii au pe facturile de telefon donații. Acelea nu sunt sponsorizări și nu se pot deduce!

Ce se întâmplă cu sumele ce nu se pot deduce într-un an fiscal sau într-un trimestru de către plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe venit microîntreprinderi?

Codul fiscal permite reportarea sumelor ce nu se pot deduce într-un an fiscal la plătitorii de impozit pe profit sau într-un trimestru pentru plătitorii de impozit pe venit, timp de 7 ani fiscali, respectiv 28 de trimestre.

Atenție! În trimestrul I din 2019 se aplică aceleași reguli de deductibilitate fiscală ca în 2018! Abia din 1 aprilie 2019 se schimbă aceste reguli.


Mici exemple de calcul a limitelor deductibilității fiscale la persoane juridice


 

Un plătitor de impozit pe profit are o cifră de afaceri de 50.000.000 lei și un profit de 2.000.000 lei. Impozitul pe profit datorat 16% ar fi de 320.000 lei (2.000.000 lei x 16%). Acesta sponsorizează, în 2018, un ONG cu suma de 75.000 lei.

Cum determină ce sumă va deduce din impozitul pe profit datorat?

Pasul 1 – va calcula limitele posibile de deductibilitate. Adică 0,5% din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat.
În exemplul acesta, limita legată de cifra de afaceri este de 250.000 lei (50.000.000 lei x 0,50%), iar 20% din impozitul datorat este 64.000 lei (320.000 lei x 20%)

Pasul 2 – Face verificarea încadrării în limite și stabilește cea mai mică sumă dintre cele două limite. Ce constată? Că limita minimă de deductibilitate este, în acest caz, suma de 64.000 lei care reprezintă cei 20% din impozitul pe profit.

Care e suma sponsorizată? 75.000 lei.

Ce se întâmplă cu diferența de 11.000 lei (75.000 lei efectiv sponsorizați și 64.000 lei deduși efectiv din impozitul pe profit în 2018)? O va reporta în 2019 și o va putea deduce din impozitul datorat în 2019, în aceleași condiții.


Un plătitor de impozit pe venit al microîntreprinderilor, are o bază de calcul a impozitului, în trimestrul I din 2019, suma de 250.000 lei. Impozitul datorat de 1% este 2.500 lei. Efectuează o sponsorizare în sumă de 1.000 lei către un ONG care nu are nici un serviciu social licențiat.

Poate deduce din impozit vreo sumă? Nu, pentru că în 2019 până la 31 martie 2019 pentru a putea deduce vreo sumă este necesar ca ONG sponsorizat să aibă un serviciu social licențiat.

Dar dacă ar fi sponsorizat în trimestrul II? Și în trimestrul II ar fi avut la fel, 250.000 lei bază de calcul a impozitului pe venit, impozit datorat 1%, adică 2.500 lei. Sponsorizarea 1.000 lei.

Ar putea deduce vreo sumă? Da, poate deduce suma de 500 lei, adică 20% din impozitul datorat, dar va deduce numai și numai dacă ONG-ul sponsorizat va figura în registrul ANAF la data la care se efectuează sponsorizarea.

Dacă ONG nu figurează în registrul ANAF atunci acea societate nu va putea deduce nimic din impozitul datorat.

Dacă însă se respectă toate condițiile pentru deducere, atunci diferența între suma sponsorizată și suma dedusă în trimestrul II (800 lei în acest exemplu) se va putea deduce în trimestrele viitoare.

 


Persoanele Fizice. Sponsorizări și implicații fiscale.


Persoanele fizice care nu au venituri din activități independente, pot sponsoriza, din veniturile proprii, orice ONG, instituție de cult sau persoană. Nu au nici un beneficiu fiscal din aceasta. Este la latitudinea fiecărei persoane dacă alege să sponsorizeze sau nu un ONG sau altul, o activitate sau alta, o carte, o publicație, etc. Beneficiul este de natură socială, morală, dar nu fiscală.

Persoanele fizice care nu au venituri din activități independente pot direcționa din impozitul pe veniturile din salarii un procent de 2% din impozit sau 3,5% , după caz, până la 31 martie 2019 și începând cu data de 1 aprilie 2019, un procent de până la 3,5% din impozitul pe veniturile din salarii. Dacă obțin venituri din alte surse (chirii, drepturi de autor, alte surse) la fel se poate direcționa.

Pentru direcționarea din impozitul pe venitul din salarii se poate alege ca aceasta să fie efectuată de ANAF prin depunerea formularului 230 la ANAF, fie de către angajator prin solicitarea salariatului către angajatorul său ca acesta să rețină și să vireze beneficiarului sponsorizării din impozitul reținut de la angajat suma respectivă, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru direcționarea din impozitul din alte surse decât cele din salarii direcționarea se face prin completarea declarației unice care se depune la ANAF.

Termenul de depunere al formularului 230 este similar celui al declarației unice – 15 martie.

Ofuscarea unora că e termen scurt, că se pun piedici, că mai știu eu ce, nu are o justificare reală în opinia mea. Se știa de ani de zile că formularul 230 se depune la aceleași termene la care se depune declarația de venit. A fost 25 mai termenul, apoi de anul trecut a devenit 15 martie. Nu doar pentru 230 ci și pentru declarația unică.

Atenție! Și eu personal am avut o experiență în familie, dar și în media au existat numeroase situații în care au apărut formulare 230 depuse pe numele unor persoane cu datele lor personale la tot felul de entități, fără ca persoanele respective să fi consimțit sau semnat vreodată formularul 230. Dacă vi se întâmplă, faceți direct plângere penală, pentru că indiferent de motivație, de scop, modul prin care s-a ajuns la așa ceva e unul ilegal și nu trebuie permis.


Registrul ANAF pentru entitățile non-profit pentru care se acordă deduceri fiscale


Cine se va putea înscrie în acest registru?

Orice ONG sau instituție de cult în baza unei cereri scrise.

Care sunt condițiile cumulative pe care un ONG sau unitate de cult trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi înscrise în acest registru?

La data depunerii cererii, să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să desfășoare activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Așadar va depune o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că desfășoară efectiv activitate în scopul pentru care a fost constituită. Asta presupune să aibă venituri din cotizații, taxe de înscriere, să aibă acțiuni sau să fie capabilă să demonstreze că a inițiat acțiuni în concordanță cu scopul său.
Înseamnă că și-a depus toate declarațiile fiscale. Atenție! Trebuie să depună 101 chiar dacă nu au activități economice.
Înseamnă că și-a depus toate bilanțurile de la înființare și până la data cererii.


Obligații legate de acest registru:

Sponsorul, persoană juridică, plătitoare de impozit pe profit sau de impozit pe venit, ori persoană fizică autorizată, va fi obligat să verifice după data de 1 aprilie 2019 dacă sponsorizarea pe care o efectuează este către o entitate înscrisă sau nu în acest registru. Dacă nu este înscrisă în registru nu vor putea deduce sumele sponsorizate chiar dacă există contract și dovada plății sponsorizării.

Dacă persoana fizică optează pentru direcționarea unei sume către o entitate și agreează cu angajatorul său ca acesta să vireze în contul său 3,5% din impozitul pe venituri din salarii, angajatorul va fi obligat să verifice dacă entitatea figurează în acel registru și dacă nu poate refuza reținerea și virarea banilor.

Dacă persoana fizică depune la ANAF formularul 230 și/sau bifează opțiunea de direcționare din impozitul pe venit a 3,5% către o astfel de entitate, ANAF va verifica dacă entitatea respectivă figurează în acel registru. Dacă nu figurează, nu i se va vira nimic.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 comentarii

 1. Multumesc de articol. O mentiune doar, conf L32/94 art.4 ,al.1, lit d, poate si o persoana fizica sa fie beneficiara a sponsorizarii, nu trebuie sa fie doar mecenat, cu conditia sa fie recunoscuta de un ONG in domeniile precizate. Parerea mea..

 2. In aceste conditii se mai pot deduce sponsorizarile facute catre scoli? Se pot inscrie in acest registru si unitatile de invatamant?

  1. Dacă entitatea sponsorizată nu se află înregistrată în acel registru, sponsorul nu-și va putea deduce suma sponsorizată.

 3. Foarte bun articolul si clar1 Multumim mult1
  Pentru deducerea cheltuielilor cu bursele private, nu s-a modificat nimic, sper, in 2019?!

 4. Unde gasesc formularul 163 pentru inscrierea in registru. Am inteles ca se depune prin mijloace electronice.

  1. Încă nu există publicat un pdf în acest sens. Doar formularul, în scop informativ, există publicat pe siteul ANAF.

 5. Cristi :
  Încă nu există publicat un pdf în acest sens. Doar formularul, în scop informativ, există publicat pe siteul ANAF.

  Buna ziua. Am depus joi un 163 banuind ca indeplinesc conditiile ce trebuie indeplinite, dar astazi, luni, ma suna doamna de la Finante sa imi spuna ca ea a inteles ca doare ING-urile care au servicii sociale se pot inscrie acolo. Asa este?

 6. Buna ziua! o societate poate sa sponsorizere un ONG inregistrat la ANAF acum in 2019 cu valoarea de 20% din impozit sau 0.5% din cifra de afaceri realizate pe 2018?

  pana la ce data se poate realiza daca se poate ? cat de mult se poate merge retroactiv cu calculele?

  multumesc frumos!

 7. Am facut mai multe sponsorizari in 2018, la primarie pentru o sarbatoare oraseneasca, la orfelinat si caminul de batrani. Sume mici de circa 1000 lei.
  Contract, chitanta, tot.
  Am declarat sponsorizarile.
  Firma a fost pe pierdere in 2018 si 2017.
  Acum ANAF ma suna si spune ca trebuie sa modific 101 si ca nu aveam voie sa fac sponsorizari, fiind pe pierdere.
  Dar eu puteam sa stiu anul trecut ca o sa fiu pe pierdere?
  Au dreptate?
  Daca da, faptul ca am facut o sponsorizare fiind pe pierdere, au dreptul sa vina in control?
  Asa spuneau.
  Sa imi faca ce?
  Ce am incalcat daca eu am vrut sa ajut niste copii sarmani sa aiba o ciocolata de Craciun si niste batrani sa aiba o mancare calda?

  1. Nu este adevărat. Puteți efectua oricâte sponsorizări doriți, fie că sunteți pe profit, fie că sunteți pe pierdere. Nu există nici o bază legală, în codul fiscal, prin care firmele ce au pierdere să nu efectueze sponsorizări.
   Și dacă vă vin în control nu au ce să facă. Implicit acele cheltuieli sunt nedeductibile fiscal. Deducerile se pot face doar din impozit, iar dacă nu există impozit nu există nici deduceri.
   Dar este posibil să fie completată eronat declarația și acesta să fie motivul pentru care să vă fi sunat. Spre exemplu completarea sumei sponsorizate la rd.27 este ok, dar atunci când societatea se află în pierdere, completarea rândurilor 44, 44.1 și/sau 44.2 este eronată.

 8. Buna ziua!
  La anaf se inregistreaza doar ONG-urile si alte entitati de cult…pentru o sponsorizare acordata direct unui SPITAL, pentru deducerea foscala se mai cer alte justificari in afara de contract si dovada platii? Sau si spitalele se pot inscrie in acest registru?

  Multumesc!

  1. Eu zic că orice entitate care poate fi beneficiar al unei sponsorizări, conform legii sponsorizării, se poate înscrie în acel registru.
   Pe de altă parte, se poate sponsoriza un ONG care, la rândul său, să sponsorizeze acel spital.

 9. AM DEPUS PT O SCOALA FORMULARUL 163 CU SEMNATURA ELECTRONICA PT A NE INSCRIE IN REGISTRUL ENTITATILOR PT A PUTEA PRIMI SPONSORIZARI ,AM ATASAT IN FORMAT ZIP ARHIVA CU CERTIFICATELE FISCALE DE LA ANAF SI PRIMARIE
  RASPUNSUL DE LA ANAF A FOST CA SUNTEM INSTITUTIE PUBLICA SI CA NU NE INCADRAM IN PREVEDERILE ORDINULUI 819/19.03.2019 .CE INSEAMNA ASTA?CA NU PUTEM PRIMI SPONSORIZARE?DE CE NU NE PUTEM INSCRIE IN REGISTRU?

  1. Eu nu știu ca legea să interzică școlilor sau altor entități, care potrivit legii pot obține sponsorizare, să se înscrie în acel registru.

 10. Buna ziua!

  In situatia in care eu, persoana fizica fara implicare in cele 4 domenii doresc s obtin fonduri pentru dezvoltarea unui produs in ce cadru legal ma incadrez? Voi ccolabora cu un imm (deci scop lucrativ)pentru realizare si vanzare (angajatorul meu). Imm-ul este implicat in proiecte de cercetare si managerul are diploma de cercetator
  Cum este mai bine? Sa primesc eu pe pf sponsorizarea, directorul meu pe pf? Si daca eu ca pf nu am obligatia sa platesc impozit pe venit, mai sunt alte taxe pe care ar trebui sa le achit (sanatate, somaj, etc)? Ca beneficiar fe sponsorizare/mecenat pf trebuie sa depun o declaratie? Multumesc mult!

  1. Eu cred că dezvoltarea unui produs presupune cercetare științifică aplicată.
   Dvs ca persoană fizică puteți obține o sponsorizare în baza unui contract de mecenat, dar aici e o chestiune care doar un jurist vi-o poate clarifica: dvs dacă sunteți salariat al unei firme și aveți ca sarcină să dezvoltați acel produs, atunci plata către dvs a unei sume ca o sponsorizare din partea acelei firme poate fi considerată o plată mascată a unui salariu.
   Dacă nu ați fi salariat, da ați putea primi o sponsorizare prin act de mecenat ca persoană fizică. Pentru sumele primite ca sponsorizare nu datorați impozite, taxe sau contribuții.

 11. Buna ziua,o micro care nu a efectuat in anul 2019 nici o sponsorizare,vrea sa faca contract de sponsorizare si plata efectiva in luna dec 2019. Calculam cei 20% din imp micro cumulat pe toate cele 4 trimestre ale anului, este ok,nu?
  multumesc !!!

 12. Buna ziua
  Am o intrebare:
  Daca la sfarsitul unui trimestru o firma are de datorat impozit pe profit 5000 lei iar sponsorizarea facuta catre o organizatie pe acel trimestru este tot de 5000 lei (tanand cont de max 20% din imp./profit si limita din cifra de afaceri),inteleg ca firma nu mai datoreaza catre stat nimic pentru impozitul pe profit? 5000-5000=0 lei?

  Multumesc anticipat

  1. Nu. Este imposibil ca suma dedusă să fie vreodată egală cu impozitul. Se deduce cea mai mică sumă dintre cele două – 20% din impozitul pe profit sau 0,75% din cifra de afaceri.

 13. Buna ziua, am o sponsorizare la o microinteprindere , am contractul emis si inregistrat la 31.12.2020 dar plata efectiva este facuta in ianuarie 2021, intrebarea este daca pot sa deduc aceasta sponsorizare din impozitul micro de plata din dec. 2020.
  Va multumesc pentru eventualele raspunsuri

 14. tin evidenta la un ong. ong a cumparat pentru o primarie un loc de joaca pentru copii.

  locul de joaca a fost instalat in satul respeciv . factura a venit si a fost platita de ong. rog sa-mi spuneti ce documente trebuie sa intocmeasca ong. va multumesc anticipat

 15. o societate poate sa faca donatii la un ONG fiind firme afiliate ( avand aceeasi membrii fondatori) ?

  Va multumesc !

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *