Despre declarația unică. OUG 18/2018 – sumar.

28 Mar 2018 | Legislatie | 258 comentarii2284 vizualizari
anaf-declaratia-unica

După cum știți Guvernul României a modificat codul fiscal zilele acestea, în mod consistent de data aceasta, prin OUG 18/2018.

Modificările sunt pe zona impozitului pe venitul persoanelor fizice și a contribuțiilor sociale datorate de aceștia.

După cum vă amintiți odată cu D600 de la începutul acestui an și modificările aduse codului fiscal prin OUG 79/2017 au existat nenumărate discuții legate despre acea declarație.

Acum lucrurile par mai simple. În unele situații sunt mai simple, dar legislația este la fel de alambicată. Mai mult responsabilitatea este pasată în totalitate contribuabilului. Acesta nu va mai putea acuza ANAF că i-a remis decizii de impunere pe niște date scoase de undeva, nu se știe de unde. Asta pentru că acum el, contribuabilul este cel responsabil de sumele declarate, inclusiv de valoarea impozitului și contribuțiilor sociale stabilite. Și dacă va fi să plătească ceva va fi exact ce a declarat cu mânuța lui.

În domeniul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și a celor din arendarea bunurilor, sistemul de trecere înapoi în D112 a acestora e ok, dar partea de contribuții sociale, transferul către plătitori a responsabilității urmării sumelor datorate CAS și CASS e o complicație care va genera la nivelul plătitorilor birocrație suplimentară.

La fel direcționarea de către angajatori a 2% din impozit în anumite circumstanțe.

Însă postul fiind unul mai lung să vedem, cât se poate de sintetic, despre ce este vorba în această ordonanță, ce modificări s-au adus codului fiscal:

Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de impozit pe venit și pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală (art.60 litera a1 nou introdusă).

Pentru toate categoriile de venit se introduce obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și a contribuțiilor sociale până la data de 15 martie a anului următor, ori în 30 de zile de la începerea/suspendarea/terminarea activității, după caz.

Pentru toate cazurile în care contribuabilii pot opta pentru impunerea în sistem real prin opțiune, opțiunea se va exprima prin declarația unică.

Se elimină obligativitatea depunerii altor declarații, decât declarația unică, de către persoanele ce realizează venituri supuse impozitului și acesta nu se reține la sursă.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70, sunt acum o categorie distinctă de venituri supuse impozitului pe venit, nu mai sunt incluse în venituri din activități independente (art.61 litera a1 nou introdusă). Urmare a acestei modificări a fost modificat, automat, art.67 eliminându-se drepturile de autor din definiția veniturilor din activități independente.

Nu mai există acel impozit de 7% pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Acum impozitul pentru această categorie de venit este de 10% – modificare a art.64 alin.1.

S-a modificat art.69 – cel referitor la stabilirea impozitului pe venit pentru activități independente în baza normelor de venit – prin unele corecții – au fost eliminate referințele la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală din acest articol, a fost corectată sintagma conform căreia codurile CAEN sunt stabilite prin HG ele fiind stabilite prin ordin a președintelui INS, termenul de corecție a normelor a fost înlocuit cu cel de reducere proporțională a normelor.

O modificare importantă a art.69, este modificarea alineatului 6 a acestui articol care are acest text acum: “Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), venitul net din aceste activități se stabilește de către contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.”

De ce este importantă? Pentru că acolo scrie clar că este răspunderea contribuabilului să-și stabilească venitul net pe baza normelor. Până acum o astfel de referință lipsea și stabilirea venitului net se făcea de către ANAF.

Tot la art.69 se modifică alineatul 9 prin eliminarea obligație de a depune până la 31 ianuarie a anului următor a declarației privind venitul estimat și se introduce obligația depunerii declarației unice până la data de 15 martie a anului următor.

Începând cu anul 2019, opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt tratate în capitol distinct.

Calculul, reținerea și plata impozitului se face prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net (din brut se scade cota forfetară de cheltuieli de 40% – cu excepțiile de la art.72 alin.3), de către plătitorii venitului – exceptând cazurile în care plata se face către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

Ca element de noutate, dar care va introduce o sarcină birocratică în spatele plătitorilor de astfel de venituri este introducerea posibilității ca un beneficiar a unor venituri din drepturi de proprietate intelectuală să poată opta în scris ca din impozitul reținut de plătitor la sursă, să i se rețină și să se direcționeze 2% din acesta către un ONG.

În acest sens art.72 are două alineate nou introduse 10 și 11:

10. Prin excepție de la alin. (8) și (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat la momentul plății veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, de către plătitorii de astfel venituri, până la termenul de plată al impozitului.
11. Opțiunea prevăzută la alin. (10) se exercită în scris de către contribuabil și se aplică la momentul plății impozitului de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Opțiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului încheiat între părți, începând cu luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.

De ce introduc o sarcină birocratică? Softurile acestora trebuie modificate în mod corespunzător. Dacă ai mai mulți beneficiari, este necesar să poți defini la fiecare în parte cine este entitatea către care se vor vira acei 2%. Este necesar să centralizezi sumele pe beneficiari și să le virezi acestora. Virarea sumelor respective în contul entităților către care se redirecționează cei 2% presupune costuri cu comisioane bancare suplimentare.

Ce nu este clar? Păi nu e clar care este termenul în care entitatea va vira banii către ONG-uri. E clar că va stabili 2% din impozitul pe venit la fiecare termen de plată a venitului, adică la momentul calculării impozitului, dar nu este stabilit și un termen în care să efectueze viramentul către ONG-uri.

Și beneficiarii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală au posibilitatea de a opta pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza evidenței contabile, opțiune exprimată prin declarația unică.

Se elimină noțiunea de plăți anticipate de la impozitul pe venit – prin abrogarea art.74 și 75.

La fel cu cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, prin modificarea art.79, se introduce posibilitatea, pentru cel mult 2 ani consecutivi, ca salariații să opteze pentru calcularea, reținerea și plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.

Adică același lucru – dacă un angajator are salariați care depun în scris o astfel de opțiune, atunci acel angajator, plătitor de salarii, trebuie să poată determina lunar cât reprezintă cei 2% din impozitul pe venituri din salarii, să știe datele beneficiarului sumei respective și să direcționeze către acesta cei 2%.

În cazul veniturilor din chirii, la fel, se stabilește depunerea declarației unice.

În cazul veniturilor din agricultură – calculul venitului se face de către contribuabil și, implicit, calculul impozitului pe venit se face tot de către acesta.

Pentru venituri din jocuri de noroc la distanță sau on-line, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 – se stabilește că impozitul datorat potrivit prevederilor alin. (2) se determină și se reține la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

Venitul net anual nu se va mai stabili de către ANAF. Pierderile fiscale din anii anteriori nu vor mai fi reportate de către ANAF.

De acum va fi în sarcina contribuabilului, care determină veniturile în sistem real conducând evidențe contabile (așadar exceptând pe cei care sunt impuși la norme de venit), să-și stabilească venitul net și să țină seama de pierderile fiscale din anii anteriori. Venitul net/pierderea fiscală se stabilește pe fiecare sursă de venit în parte.

Se introduce o bonificație pentru plata anticipată a impozitului pe venit, estimat de către contribuabil. Nivelul bonificației și termenele de plată cu anticipație se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Bonificația se va acorda și la definitivare dacă plata sumelor pentru anul anterior a fost realizată integral până la termenul stabilit pentru plata anticipată.

Atenție! Plata anticipată și respectarea termenului de plată anticipată nu este obligatorie. Termenul de plată este 15 martie a anului următor.

Dar legea stabilește un termen de plată anticipată exclusiv pentru situațiile în care contribuabilul dorește să beneficieze de reducerea impozitului, de bonificația acordată.
Dacă spre exemplu pentru 2018 aș avea de plată 10000 lei impozit pe venit și termenul de plată anticipată este 15 martie 2019, iar cel de plată anticipată este 15 decembrie 2018, atunci beneficiez de bonificație dacă achit integral cei 10000 lei până la 15 decembrie 2018.
Dacă aș achita în 2018 suma de 8000 lei și restul de 2000 lei i-aș achita în 31 ianuarie 2019, adică înainte de împlinirea termenului de plată, nu este considerată plată anticipată pentru care să beneficiez de bonificație.

Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabilește de către contribuabil și se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare, iar valoarea acesteia nu este considerată venit impozabil pentru contribuabil.

Dacă impozitul crește, urmare a corectării declarației inițiale depuse, atunci bonificația se menține în aceleași condiții: plata integrală a impozitului până la termenul stabilit de lege pentru plata anticipată a acestuia. Dacă impozitul scade urmare corecției declarației inițiale, atunci sumele achitate în plus se compensează conform art.167 CFP, dar rămâne pe mai departe obligația stingerii integrale a datoriei contribuabilului pentru obținerea bonificației.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile datorate

Este așa numita declarație 7 în 1.

Cine o va depune?

Cei care realizează individual sau în asociere venituri pentru care impunerea se realizează în sistem real și au obligația conducerii de evidențe contabile, venituri din următoarele categorii:

• Activități independente

• Drepturi de proprietate intelectuală

• Cedarea folosinței bunurilor

• Activități agricole, silvicultură și piscicultură

Cine nu va depune această declarație unică?

Cei care realizează venituri impuse la normă de venit sau cu reținere la sursă unde impozitul este final. Mai exact cei care realizează astfel de venituri

a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepția celor care au depus declarația prevăzută la art. 120 (declarația depusă în cazul veniturilor din asociere);
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 72;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8);
d) venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în declarațiile specifice;
e) venituri din investiții, a căror impunere este finală;
f) venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
i) venituri din alte surse, cu excepția celor prevăzute la art. 116.

Termenul de depunere a declarației unice: 15 martie a anului următor.

Contribuabilul este responsabilizat fiind singurul responsabil pentru completarea corectă a declarației și pentru calculul impozitului datorat. Așa că ceea ce își calculează aceea va plăti.

Rămâne pe mai departe posibilitatea direcționării a 2% din impozit și pentru cei care depun această declarație unică, calcului și virarea sumelor fiind realizate de către ANAF.

Termenul de plată a impozitului stabilit în baza declarației unice este același cu termenul de depunere: 15 martie a anului următor.

ANAF nu va mai emite declarații anuale de impunere.

Declarația informativă – 205 – cea pe care plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor o depuneau până la 28 februarie, va trebui depusă de acum până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Nu se vor înscrie în 205 venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care reținerea se va face la sursă, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceste venituri regăsindu-se în declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (în D112).

Impozit pe venit – reguli tranzitorii pentru 2017

Declarația unică are termen de depunere 15 iulie 2018. O vor depune toți cei care, pe legislația anterioară, aveau obligația depunerii D200 dacă deja nu au depus D200.

Calculul impozitului datorat va fi făcut de ANAF, prin decizie de impunere, ca excepție de la regula generală care se va aplic doar din 2019 (cea prin care contribuabilul va stabili impozitul) și tot ANAF va reporta pierderile fiscale anterioare (tot ca excepție).

Estimarea pentru 2018 se realizează de către contribuabili. Estimarea se va înscrie în aceiași declarație unică. Termenul de depunere va fi același: 15 iulie 2018.

Depunerea declarației se va realiza on-line, prin excepție în 2018 fiind permisă și depunerea în formă listată a acesteia.

Bonificații la impozitul pe venit acordate în 2018: 5% din impozitul plătit integral până la data de 15 martie 2019 dacă depunerea declarației se face on-line.

Dacă plata impozitului se face anticipat, integral, până la 15 decembrie 2018, atunci se mai acordă o bonificație de 5% cele două putând fi cumulate.
Așadar dacă depuneți declarația on-line și dacă achitați integral, anticipat, impozitul pentru 2018 până la data de 15 decembrie 2018 beneficiați de o reducere de 10% a acestuia.
Dacă depuneți on-line declarația, dar nu achitați anticipat, integral până la 15 decembrie 2018, însă achitați, integral, suma datorată până la 15 martie 2019 atunci beneficiați doar de 5% bonificație la impozit.

Contribuții sociale

În sfera acestora, cu reținere la sursă, intră și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plătitorii de impozit rețin la sursă și impozitul pe venit exceptând venituri din drepturi de proprietate intelectuală rezultate ca urmare exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată.

Cine datorează CAS pentru activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală?

Cei care realizează astfel de venituri, din una sau mai multe surse și care estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiza în anul curent.

Cine nu se încadrează în aceste estimări, poate opta pentru plata acestei contribuții. Nu este obligat să o plătească, dar poate opta pentru plata ei.

Baza minimă, anuală, de calcul a CAS pentru cei care sunt obligați la plată sau pentru cei care optează pentru plata CAS este echivalentul a 12 salarii minime pe economie în vigoare la data de depunere a declarației unice. A dispărut conceptul de bază de calcul lunară.

De exemplu:

Situația 1 – dacă un contribuabil are venituri nete din activități independente, estimate pentru 2018, la nivelul de 30000 lei și la 15 iulie 2018, salariul minim este de 1900 lei atunci acest contribuabil va fi obligat la plata CAS pentru 2018 pentru că venitul estimat de el – 30000 lei – este mai mare decât plafonul până la care nu era obligat la plată (12 x 1900 lei = 22800 lei). Baza de calcul este cel puțin 22800 lei sau mai mult.

Situația 2 – dacă un contribuabil are venituri nete din activități independente, estimate pentru 2018, la nivelul de 12000 lei și la 15 iulie 2018, salariul minim este de 1900 lei atunci acest contribuabil NU va fi obligat la plata CAS pentru 2018 pentru că venitul estimat de el – 12000 lei – se încadrează în plafonul până la care nu este obligat la plată (12 x 1900 lei = 22800 lei). Dar dacă dorește poate opta să plătească CAS, caz în care baza de calcul este cel puțin 22800 lei sau mai mult.

NU datorează CAS persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sau pensionarii chiar dacă realizează venituri din activități independente ori din drepturi de proprietate intelectuală.

Ca element de noutate: persoanele fizice care sunt salariate și care realizează venituri din salarii nu datorează CAS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Eu tot nu pot să pricep de ce persoanele fizice care sunt salariați și obțin venituri din activități independente, trebuie să plătească pentru acestea din urmă CAS.

Similar impozitului pe venit, contribuabilii obligați la plata CAS sau cei care optează pentru plata acestuia, sunt cei care sunt obligați să determine încadrarea în plafon, să aleagă baza de calcul și să calculeze CAS prin aplicarea procentului legal (25%) asupra bazei anuale de calcul aleasă de el.

Termenul de depunere a declarației 15 martie a anului următor. Acesta este și termenul de plată

În 2018, termenul de depunere este 15 iulie 2018.

Dispoziții speciale pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, privind CAS.

Persoanele fizice care obțin venituri din salarii și din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează CAS pentru acestea din urmă.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente precum și din drepturi de proprietate intelectuală au obligația depunerii declarației unice și pentru contribuții sociale, acestea din urmă nefiind reținute la sursă de către plătitorii de venit.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

S-a modificat art.150 – lista persoanelor ce nu datorează CASS.

În categoria studenților (art.150 alin.1 litera a) au fost introduși și studenții- doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână.

În cazul pensionarilor sunt exceptate de la plata CASS și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Acum e clar textul de lege conform căruia pentru toate situațiile de concediu medical nu se datorează CASS.

Dacă persoanele de la art.154 literele d-p chiar dacă sunt exceptate de la plata CASS, datorează această contribuție pentru venituri realizate conform art.155.

Care sunt veniturile supuse CASS – indiferent că sunt realizate de persoane exceptate de la plata CASS (încadrate la art.154 literele d-p) sau de persoane scutite de impozit pe venit (art.60 CF)?

a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din activități independente, definite conform art. 67;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;
f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;
g) venituri din investiții, definite conform art. 91;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.

Dacă o persoană obține din una sau mai multe surse de venituri din categoriile b-h de mai sus, datorează CASS dacă valoarea cumulată a acestora este estimată ca fiind una mai mare de 12 salarii minime.

ATENȚIE! Spre deosebire de CAS unde contează la estimare doar veniturile din activități independente și cele din drepturi de proprietate intelectuală, aici contează toate veniturile nu doar cele din activități independente.

De exemplu: dacă o persoană estimează, în 2018, din activități independente un venit anual de 12000 lei, nu are obligația plății CAS, însă dacă are și venituri nete din chirii de 10000 lei anual și mai are un depozit bancare pentru care primește 1200 lei anual atunci din punct de vedere al CASS are venituri nete estimate de 12000 lei +10000 lei +1200 lei = 23200 lei adică mai mult decât 22800 lei cât ar fi echivalentul a 12 salarii minime și chiar dacă nu ar datora CAS pentru că din activități independente ar avea venituri sub plafonul de 22800 lei, ar datora CASS pentru că veniturile totale cumulate depășesc plafonul.

Baza de calcul a CASS devine una anuală similar celei a CAS și a impozitului pe venit.

În cazul CASS veniturile din arendă se vor declara și ele împreună cu veniturile din drepturi de autor (pentru care nu există obligația depunerii declarației unice) în declarația nominală depusă de plătitorii de venit (D112).

Cei care estimează venituri mai mici decât plafonul de 12 salarii minime sau care nu realizează venituri și nici nu sunt exceptați de la plata CASS pot opta pentru plata CASS, depunând în acest sens declarația unică. Baza de calcul a CASS pentru cei care realizează venituri dar estimează venituri mai mici decât plafonul este dependentă de data la care se depune declarația.

Dacă declarația este depusă până la termenul legal de depunere – 15 martie, atunci baza de calcul este echivalentul a 6 salarii minime pe economie valabile la data depunerii declarației

Dacă declarația este depusă după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației, inclusiv luna în care se depune declarația.

De exemplu: o persoană care realizează exclusiv venituri din activități independente estimează pentru 2019 un venit net de 15000 lei. Presupunând că salariul minim pentru 2019 ar fi de 2000 lei/lună, plafonul până care nu ar datora CAS și CASS este de 12 x 2000 lei = 24000 lei. În situația dată persoana respectivă nu ar datora nici CAS și nici CASS. Dar nici nu ar fi asigurată din punct de vedere al CASS. O astfel de persoană dacă ar opta pentru plata CASS și ar depune declarația unică în acest sens până la data de 15 martie 2019, ar plăti CASS la o bază de calcul de 6 salarii minime pe economie adică 6 x 2000 lei la o bază de calcul de 12000 lei. Dacă nu ar depune declarația până la 15 martie 2019 și realizează ulterior că, de fapt, dorește să se asigure din punct de vedere al CASS și depune declarația în mai 2019 ar datora CASS la o bază de calcul egală cu numărul de luni calculat din mai 2019 până în martie 2020 înmulțit cu salariul minim din luna depunerii declarației – adică 2000 lei x 11 luni = 22000 lei.

Persoanele fizice care nu realizează venituri, dar doresc să fie asigurate din punct de vedere a CASS pot achita CASS plătind această contribuție. Baza de calcul a CASS datorată de aceste persoane este de 6 salarii minime valabile în luna depunerii declarației unice.

Reguli comune specifice CAS și CASS pentru cazurile în care veniturile sunt realizate cu plata impozitului prin reținere la sursă pentru drepturi de proprietate intelectuală și venituri din arendă sau asocieri cu persoane juridice

Persoanele fizice care obțin exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care reținerea impozitului se face la sursă sau venituri din arendă sau asocieri cu persoane juridice:

– dacă obțin astfel de venituri de la un singur plătitor de venit și dacă nivelul net estimat pentru anul curent este de cel puțin 12 salarii minime pe economie, trebuie să înscrie clauze speciale în contractul încheiat cu plătitorul de venit:

   1. să desemneze clar plătitorul de venit ca fiind cel care va calcula, reține și plăti în numele său, CAS, prin reținere la sursă
2. să indice clar nivelul venitului pentru care datorează contribuția
3. să indice clar, dacă sumele se achită fracționat, cuantumul CAS și/sau CASS ce se reține la fiecare plată

În această situație plătitorul venitului va calcula la fiecare plată a venitului și CAS și a CASS în limitele stabilite prin contract. La fiecare plată a venitului, plătitorul va reține CAS și CASS în limitele stabilite prin contract, dar nu mai mult decât nivelul maxim al declarației.

Simplificarea adusă aici persoanelor fizice duce la o complicare maximă a plătitorilor. Aceștia vor fi împovărați cu găsirea unor mecanisme automate de verificare și gestionare nu doar a veniturilor, dar și a contribuțiilor sociale

Plătitorii acestor venituri vor declara sumele plătite și CAS/CASS reținut în declarația 112.

De exemplu: o persoană fizică încheie un contract de drepturi de autor cu o firmă. Firma se obligă să-i plătească în anul 2018 suma de 50000 lei. Persoana respectivă nu este salariată și nici nu are venituri din activități independente. Venitul net este de 30000 lei așadar persoana este obligată la plata CAS și a CASS. Prin contract persoana poate opta pentru plata CAS/CASS la nivelul minim de 22800 lei. În acest fel firma va fi obligată ca la fiecare termen de plată să țină seama de baza de calcul aleasă a contribuțiilor sociale – 22800 lei și să rețină contribuții sociale (CAS și CASS) proporțional cu sumele totale datorate la aceste contribuții.

– dacă obțin venituri nete de la mai mulți plătitori, iar venitul net estimat de la cel puțin unul singur sunt cel puțin egale cu 12 salarii minime pe economie, atunci se procedează similar cu cazul anterior singurul obligat la reținerea și plata contribuțiilor sociale fiind plătitorul de la care se estimează a se primit venituri nete de cel puțin 12 salarii minime. Restul plătitorilor nu vor reține contribuții sociale din venitul persoanei.
Plătitorul desemnat să calculeze și reține contribuții sociale din veniturile persoanei va declara, sumele plătite și contribuțiile sociale reținute, în declarația 112.

În toate cazurile în care sumele privind contribuțiile sociale sunt declarate de plătitori prin D112, beneficiarii nu sunt obligați să depună declarația unică.

– dacă se obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori de venit, dar de la nici un plătitor nu se obțin venituri nete de cel puțin 12 salarii minime, atunci nici un plătitor de venit nu va reține contribuții sociale de la persoana respectivă. În acest caz plătitorii nu vor completa 112 pe partea de contribuții sociale. Beneficiarii de venit vor depune declarația unică și dacă venitul cumulat va fi de cel puțin 12 salarii minime vor fi obligați la plata contribuțiilor sociale.

Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligați să depună declarația prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului și să declare venitul ales pentru care datorează contribuția. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declarației. Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.

Persoanele care realizează venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală care încep o activitate în luna decembrie depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului – nu în 30 de zile cum este regula generală.

Dacă în cursul anului intervine un eveniment prin care persoana obligată la plata contribuțiilor sociale ajunge într-o categorie exceptată de la plata acestuia (de exemplu se pensionează sau beneficiarul venitului din drepturi de autor obține și venituri din salarii), ori dacă apare o suspendare temporară de activitate sau chiar încetarea activității, persoana respectivă va depune declarația unică la ANAF în termen de 30 de zile de la apariția evenimentului respectiv și își va recalcula contribuția declarată și datorată.

Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (1) -12 salarii minime pe economie- își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declarației unice, oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a acesteia. Contribuția datorată, recalculată, se evidențiază în declarația unică.

Dacă estimarea venitului a fost la un nivel mai mic decât venitul efectiv realizat și acesta din urmă este mai mare decât plafonul de 12 salarii minime, atunci acele persoane care și-au subestimat venitul, datoriră realizării unui venit mai mare datorează contribuția de asigurări sociale și au obligația depunerii declarației unice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale. În declarație se completează venitul ales, care trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

Dacă, dimpotrivă, estimarea venitului a fost la un nivel mai mare de 12 salarii minime, iar venitul realizat a fost mai mic decât acest plafon, atunci persoana respectivă nu ar datora CAS decât dacă a optat pentru plata lui. CAS plătit în acest caz nu se restituie. În cazul CASS dacă venitul net realizat din toate sursele supuse CASS este mai mic decât venitul estimat și este mai mic decât plafonul pentru care se datorează CASS, persoanele fizice vor fi oricum obligate la plata CASS datorând contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară.

Nu este clar ce se întâmplă cu cazul celor care ies din categoria celor exceptați de la plata CAS dar pentru care plătitorul de venit este cel care calculează și plătește CAS. Probabil vor face dovada ieșirii din categoria persoanelor ce nu mai datorează CAS și aceștia nu-i vor mai reține. Dar persoanele fizice beneficiare vor trebui să consemneze situația în acte – contracte ori să prezinte documente doveditoare (decizie de pensionare sau adeverință de salariat ori o declarație pe proprie răspundere).

Termenele de plată a contribuțiilor sociale: pentru cele datorate în baza declarației unice – 15 martie a anului următor. Pentru cei care au reținere la sursă – 25 a lunii următoare plății venitului.

Bonificațiile pentru depunere on-line cu plată integrală și plata anticipată la termen anticipat se acordă și pentru contribuții sociale în aceleași condiții ca cele de la impozitul pe venit.

Rectificarea declarației inițiale se poate face oricând până la termenul de depunere – 15 martie a anului următor.

Reguli tranzitorii privind calculul venitului din drepturi de proprietate intelectuală și declarațiile depuse.

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aplică următoarele reguli:

a) contribuabilii au obligația efectuării calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem real, a determinării și a plății impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15 martie 2019 inclusiv;

b) plățile anticipate reținute la sursă pentru drepturile de proprietate intelectuală vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018;

Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile, iar pentru regularizarea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate sunt aplicabile reglementările legale în vigoare în respectiva perioadă

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care contribuția de asigurări sociale și, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate, se rețin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligația ca până la data de 15 martie 2019 inclusiv să stabilească, să rețină, să plătească și să declare contribuțiile anuale datorate de beneficiarul de venit pentru anul 2018. În cazul în care contractele încheiat de beneficiarii acestui tip de venituri au încetat până la data intrării în vigoare a ordonanței, aceștia sunt obligați să depună declarația unică.

Cine a depus D200 până la data intrării în vigoare a ordonanței nu va mai depune declarația unică, datele din D200 fiind utilizate de ANAF pentru definitivarea anului 2017 a acestor date.

Cine a depus D220, D221 sau D600 a făcut-o degeaba. Aceștia vor trebui să depună declarația unică până la data de 15 iulie 2018.

Cine a depus formularul 604 – persoane care nu realizează venituri, dar doresc să fie asigurate din punct de vedere al asigurărilor sociale de sănătate plătind CASS și care își mențin opțiunea de a plăti CASS, la fel, nu au obligația de a mai depune declarația unică.

ANAF va asigura asistență contribuabililor atât pentru completarea cât pentru trimiterea declarației fiscale prin mijloace electronice.

258 comentarii

 1. Multumim frumos pentru sinteza ! Acum, punctual, am un PFA (CAEN 6202 – norma venit 27.000 lei) pentru care am depus in ian. 2018 D600. 1) am inteles bine ca nu trebuie sa depun declaratia unica pentru el in 2018 sau in anii urmatori ? 2) am de plata pana pe 15.03.2019 (pt. 2018) impozit 2.700 lei, CAS 6.750 lei si CASS 2.700 lei ? Este corect ? Bafta !

  1. 1. Ba da. Trebuie.
   2. Impozit, da, 2700 lei. Dar la CAS și CASS contează ce bază alegeți. Poate fi 22800 lei pentru ambele caz în care valorile indicate de dvs sunt corecte. Dacă alegeți o bază de calcul mai mare atunci nu mai sunt aceleași valori.

 2. Inteleg ca pentru 2017 se va depune 212 pentru definitivarea impozitului , urmand apoi ca anaf sa emite decizii de impunere finale, ca si pana acum. Practic 212 tine loc de vechiul 200, in ce priveste anul 2017. Tot anaf la decizia de impunere finala pentru 2017 va tine cont de contributiile achitate (cas si cass) si le va scadea . Apoi , in 2018, pana la 15.06.2018 se depune 212, asa cum depuneam 220 pana acum si noi estimam, noi platim . Apoi probabil ca in 2019 vom depune iar 212 cu sumele definitive pe 2018. Am mai observat in proiectul declaratiei 212 ca are o anexa, care mie imi pare identica cu declaratia insasi. De ce este totusi aceasta anexa ? Pot sa afirm ca de fapt dupa toata comasarea, principiul de impunere a ramas la fel : adica declaram un anticipat , platim si definitivam in anul urmator, deosebirea fiind doar simbolul/ codul declaratiilor si asa acum spuneati mai sus lipsa deciziilor de impunere ? Imi pare extrem de greoaie citirea acestei oug 18; e alambicat formulata… parca mai rau ca de obicei

 3. Multumim mult pentru informatii !!! Ca intotdeauna pe baricada cu informatii utile actuale si de mare interes si structurate f bine. Multumim inca o data.
  Am si eu o nedumerire – de unde scot aberatiile astea astia din guvern?
  De exemplu:
  “Adică același lucru – dacă un angajator are salariați care depun în scris o astfel de opțiune, atunci acel angajator, plătitor de salarii, trebuie să poată determina lunar cât reprezintă cei 2% din impozitul pe venituri din salarii, să știe datele beneficiarului sumei respective și să direcționeze către acesta cei 2%.”
  Pentru angajator o sa fie o adevarata nebunie … Chiar si pt acele categorii de salariati care au salarii bune si un impozit pe salar cat de cat mai consistent , cat reprezinta 2% din acel impozit? Acopera oare comisionul bancar pt efectuarea respectivei plati? Si iarasi intrebt : astia din guvern sunt normali? Intreb si eu pentru un prieten :)

  1. Nu acoperă evident.
   Dar cum lipsește un termen de plată pentru virarea banilor către ONG, eu ca firmă pot ține banii ăia până se adună o sumă mai mare și să virez cumulat.
   Teoretic. Pentru că poate venim cu norme sau altă OUG și se stabilește că am termen de virare către ONG data la care plătesc la stat.

 4. Buna ziua. Multumesc pentru sinteza. Am niste nelamuriri, legate de veniturile din dividende. Daca am depus declaratia 600 pentru venituri din dividende, cu baza de calcul dividendele ridicate in 2017, ce fac acum? Depun declaratia unica, pentru CASS, cu venitul estimat din dividende, pentru 2018? Precizez ca deja s-au ridicat dividendele in 2018, in suma de peste 22800 lei. Multumesc.

 5. Referitor la veniturile din arenda, platitorul retine impozit 10% si CASS de 10 % si declara in 112?Vad ca SAGA nu a actualizat modul de calcul al arendei.

  1. Încă nu e actualizat. Urmează. Așa cum am detaliat sunt unele aspecte ce necesită modificări mai ample și ridică unele probleme destul de serioase.

 6. Buna ziua, va rog sa ma lamuriti:
  1. in 2017 am incasat dividende peste 22800. Mai tb sa depun 600 sau 212 daca in 2018 nu voi avea ven din dividende?
  2. daca in 2018 voi incasa dividende peste 22800, depun estimativa sau doar in 2019 voi depune. Iar daca sunt si salariat voi plati CASS pt dividendele din 2018?

 7. @Cristi
  Multumesc pentru raspuns. Si as vrea sa profit de discutia asta sa imi arat admiratia pentru ceea ce face echipa saga. Revenind: va rog sa imi dati, daca nu deranjez prea mult, temeiul legal unde scrie ca cas si cass sunt deductibile. Am ametit citind codul dupa og 18 si nu am gasit niciunde …

  1. A fost abrogat art.75 care spunea că acele contribuții sociale se deduc de către organul fiscal.
   Și este și logic să fie deductibile dacă eu, contribuabil, fac și calculul final.

 8. Buna ziua. Multumim pentru prezentare am inteles ceva mai bine OUG18 fiindca tot am o intrebare pentru un PFA care aplica norma de venit. Daca are norma mai mare de 22.800 lei, fiind si salariat, mai plateste CAS, CASS? Multumesc

 9. @Cristi
  Da, dar a fost abrogat si aliniat 5 lit l de la art 68. De asta zic ca poate nu mai sunt deductibile . Asa e logic, sa fie deductibile pentru ca au caracter obligatoriu , dar …

  1. Așa este, dar textul de la 68 litera l indica exact deducerea de către ANAF:
   “cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabil potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual și/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75”

 10. Buna ziua, confrom art 118 alin 3 daca inchei cu o persoana fizica un contract de cesiune drept de autorpe 5000 lei cu durata de 1 luna, si acea persoana fizica nu mai are altfel de venituri in acel an, se considera venit anual si nu trebuie sa ii retin impozit si contributii, eu asa inteleg, este ok? Multumesc!

 11. @Cristi
  Cu riscul de a va enerva cu insistenta :) uitati cum citesc acest 68 lit l:
  (5)Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

  l)cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere.

  adica aici imi spune ca cas si cass sunt deductubile, daaar….
  —-
  nu le scad eu , contribuabil , ci le scade anaf-ul …
  Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;

  Daca lit l este abrogata , e abrogata si deductibilitatea .

  Multumesc,

  1. Nu mă enervați. E opinia dumneavoastră :)
   Dar pe logica asta eu spun că nu mai au deductibilitate limitată și nici nu sunt cuprinse în lista cheltuielilor nedeductibile de la art.68 alin.7

 12. Buna ziua
  Eu nu am inteles regulile tranzitorii la drepturile e proprietate intelectuala.
  pentru veniturile din drepturile de autor obtinute in ianuarie si februarie ( sumele lunare fiind de 6000 lei / luna si tot anul vor fi asa , deci >22.800 / an venitul net anual ) platitorul de venit a retinut doar impozit 10 %.Din martie se va face act aditional si se va retine la sursa CAS si CASS la o baza de calcul aleasa si se vor declara in 112.
  Beneficiarii persoane fizice a drepturilor de autor vor trebui sa depuna 212 pana in 15.03.2019 cu venitul net realizatIN 2018 si atunci se va face regularizarea CAS si CASS – pt sumele incasate in ian si februarie la care nu s-a retinut CAS si CASS ?

  1.Ulterior din anul 2020 , ei nu vor mai avea obligatia depunerii declaratiei unice – daca venitul din DA estimat e mai mare decat 12* sal minim pe economie , retinerea fiind la sursa si e unica sursa de venit realizata…este corect ?

 13. scuzati , dubla postare.
  Am mai citit intre timp ordonanta si am vazut ca baza aleasa este anuala .Deci daca obtin exclusiv venit din drepturi de autor , si venitul net anual estimat este mai mare decat 12* salarii minime pe economie , nu depun declaratia unica .

 14. Daca o pers.fizica obține 25000 venituri din cesiune drepturi autor cu o societate, dividende de 30000 Ron ca asociat intr-o firma si 10000 ron venit act.independende, depune Declaratia unica? Sau se reține la sursa de plătitorul de venit din drepturi autor Cas si Cass?

  1. Da, trebuie. Pentru simplu motiv că obțineți venituri din activități independente.
   Însă veniturile din drepturi de autor și din activități independente sunt venituri nete sau brute? Dacă sunt nete atunci aveți obligația plății CAS, altfel nu. Pentru CASS este necesar să depuneți declarația unică pentru că doar din dividende depășiți plafonul de venituri.

 15. Neata.
  Am un PFA la norma de venit care s-a radiat pe 28.03.2018.
  Declaratia unica va cuprinde impozitul de 10% proportional pt cele 3 luni pana la radiere (28280/12*10% x 3 luni=707 lei) , CAS si CASS tot proportional? Adica 475*3 luni si 190*3 luni?
  Sau trebuie sa plateasca pt intregul an CAS SI CASS ? Este si salariat cu minimul pe economie inca de la 01.01.2018.
  Multumesc

  1. Norma de venit pentru salariați poate fi redusă dacă aceștia fac dovada faptului că sunt salariați.
   Legat de întrebare: da se calculează proporțional cu numărul de luni.

 16. Buna ziua,
  Va rog daca am obtinut in 2017 venituri din dividende mai mari de 22800 lei (e.:32500 lei )CASS SI CAS se calculeaza la 9700 lei(32500-22800)multumesc mult!!Sarbatori Fericite!!

  1. Nu. La dividende nu se datorează CAS. Se datorează doar CASS. Baza minimă de calcul este echivalentul a 12 salarii minime pe economie, adică 22800 lei. Nu diferența între venitul realizat și acest plafon.

 17. Pentru un angajat in sistem de stat care are si venit dintr-o activitate independenta care vor fi a cum darile catre stat daca venitul din pfa (CMI) nu depaseste plafonul de 12 salarii?
  Multumesc

  1. Dacă impunerea este în sistem real și dacă venitul net este inferior plafonului de 12 salarii minime pe economie, atunci nu datorează CAS. Nu datorează nici CASS dacă în afara veniturilor din activități independente nu are și alte venituri decât cele din salarii, care cumulate cu veniturile din activități independente să ducă la depășirea plafonului.
   Nu este relevant că este sau nu salariat și dacă este salariat că este salariat la stat sau la privat.

 18. Buna ziua

  Am inteles ca daca am depus D200 privind venitul estimat la un PFA nu mai trebuie sa depun aceasta declaratie unica pentru anul 2018. Corect ?

 19. Buna ziua,cum trebuie sa platesc CAS si CASS daca am doua activitati idependente si realizez un venit mai mare de 22800 lei la fiecare activitate Multumesc pentru raspuns!

 20. Buna,
  Poate cineva prezenta un calcul exact(site web, tabela excel, ceva) cum va fi calculat de acum incolo toate obligatiile fiscale(sistem real PFA)?
  De exemplu daca o sa am un venit brut de 40.000 lei in 2018 atunci cat trebuie sa platesc in cifre? Trebuie sa platesc CAS(25%) si CASS(10%) pe tot venitul brut de 40.000 lei sau numai pentru cumulativul de salariu minim pe an adica 22.800 lei? Scazand CAS+CASS din venitul brut pe rest trebuie sa platesc oricum 10% impozit, asta-i singurul lucru care e clar pentru mine.
  Dar sincer nu e egal sa platesc ~42% sau ~25% in total la stat. Din pacate nu am vazut inca nici un calculator exact pe tema asta.
  Mersi anticipat pentru raspuns.

  1. Exact ca până acum. Nu e nevoie de nici un tabel.
   Nu venitul brut contează la PFA. Contează venitul net. Dacă diferența între brutul generat de venituri impozabile și cheltuielile deductibile este mai mare decât 22800 lei atunci se va plăti impozit, CAS – obligatoriu și CASS.
   Dacă venitul net este mai mic decât 22800 lei atunci nu se datorează CAS. Se va plăti doar impozit și CASS dar acesta din urmă nu la 12 salarii minime ci la 6 salarii minime.

 21. salariat
  +contract cesiune drepturi de autor pe perioada determinata cu venit lunar fix.
  Platesc cass/cas pe veniturile din urma?

 22. 1.la incadrarea in plafon de 22800 pt plata CASS se ia in calcul dividendul net sau brut(inainte de impozitare)

  2.daca am 3 contracte de inchirire cum depun declaratia adunat cele 3 chirii, sau 3 decl.212

 23. @Cristi
  Multumesc. Veniturile menționate sunt nete, am dat ca referinta baza de calcul Cas si Cass. Însă pt. ca ctr. DA depășește 22800 se va reține la sursa de către platitor, corect?

 24. buna ziua;salariat cu 5000 ron/an chirie si 22000 ron/an contract prestari servicii ca persoana fizica ( nu PFA) cu retinere la sursa a impozitului.Ce datorez sau ce trebuie sa fac?multumesc

 25. Buna ziua,
  Am activitate independenta cu venit net anual peste 22800 .Intrebarea este daca platesc CAS si CASS obligatoriu la intregul venit net sau la o cota stabilita de mine, dar mai mare de 22800?

  1. Datorați obligatoriu CAS și CASS, dar baza de calcul o alegeți dvs pornind de la minim 22800 lei. Acea sumă este baza minimă. Mai mare de atât poate fi oricât. Mai mică nu poate fi.

 26. Buna ziua, daca am inteles corect, pentru veniturile din divid, nu ne mai raportam deloc la anul 2017….. iar in 2018 nu se depune declaratia unica daca avem venituri din divid si venituri din salarii,pt un asociat, respectiv divid si pensii pt celalalt asociat. Se depunde declaratia unica pt anul 2018, pana la data de 15.03.2019? Multumesc…

 27. Buna ziua,
  referitor la recalcularea CASS-ului, inteleg ca cei care au venituri sub plafonul de scutire vor plati totusi contributie la nivelul a 6 salarii min pe ec daca in anul precedent nu au avut si calitatea de salariat?!
  Nu sunt chiar scutiti de CASS.
  Dar daca au avut venituri din drepturi de autor, contracte care se continua si anul asta?

  Multumesc!

  1. Așa este legat de CASS, dar nu dacă sunt venituri din drepturi de autor care dacă se continuă și se plătesc și în acest an depind de suma estimată a fi realizată. Dacă suma estimată este mai mare decât plafonul de 22800 lei atunci se va reține la sursă și CAS și CASS. Asta dacă nu cumva cel care obține venituri din drepturi de autor e și salariat caz în care se reține doar impozit.

 28. Buna ziua,
  1. Daca in 2017 s-au distribuit dividende cu venit net peste 22800, impozitul s-a retinut la sursa si a fost declarat venitul in 205 mai trebuie depusa declaratia unica? Pentru plata CASS o sa trimita ANAF decizie de impunere?
  2. Pentru dividendele care urmeaza a fi distribuite in 2018 se depune declaratia unica doar daca suma depaseste 22800?
  Multumesc.

 29. Buna ziua,
  1.daca in luna martie 2018, am ridicat dividende aferente anului 2017 ce depasesc 22800 lei, va trebui sa depun declaratia unica pana la 15 iulie 2018 sau in 2019?
  2. am depus d 600 si am optat pentru plata cass. Voi depune declaratia unica si voi plati cass la nivelul a 6 salarii minime ?
  Multumesc.

  1. 1. 15 iulie. Puteți apoi să o depuneți până la 15 martie 2019 dacă apar și alte venituri.
   2. Da se depune declarația unică. De ce la 6 salarii minime? Spuneați că ați depășit plafonul de 22800 lei.

 30. Cum interpretati art. 170 al. (4)? In cazul unei persoane cu 10 lei venituri anuale din dobanzi si niciun alt tip de venit.

  1. Că se încadrează sub venitul care ar constitui baza de calcul pentru CASS. Și nu datorează CASS.

 31. Imi cer scuze ca nu am fost mai explicita….
  1. Este pentru un asociat la o firma care a ridicat dividende
  2. Este pentru mine care nu am depasit plafonul ,dar totusi am optat sa platesc CASS.
  Multumesc frumos.

 32. La incadrarea in plafon de 22800 pt DDA, se ia in considerare venitul net incasat sau baza de calcul? De ex. am un contract DDA, suma neta lunara fiind de 2000 lei. Dar baza de calcul este 60% (se aplica deducerea de 40%).

 33. Firma mea a încheiat acum câteva zile un contract de cesiune drepturi de autor cu o persoană fizică ce are și calitatea de salariat în altă parte. Ce obligații de plată are firma mea?

 34. buna ziua,
  pentru dividendele ridicate in 2017, mai mari decât 22800 lei, declarate in 205,ce obligații declarative avem? trebuie sa plătim cass?
  multumesc

 35. Si inca o nelamurire :-)… PFA cu norma de venit trebuie sa depuna DU? La art. 69 2 alin. 1 spune ca da, iar la art. 122 (4) a) spune ca nu.

  1. Aici trebuie făcută o mică nuanțare: se depune și de către cei care sunt impuși la normă de venit, dar în aceleași situații în care aceștia anterior depuneau 220. Dacă schimbau sistemul de impunere de la real la normă, dacă e prima declarație pe care o depun, dacă adaugă o activitate pentru care tot pe baza normei de venit se face impunerea.
   Nu o depun în 2018 cei care în 2017 erau impuși la normă și în 2018 tot așa rămân.

 36. buna ziua,
  pensionarii care realizează venituri din chirii și dobânzi sub 22800 lei, trebuie sa plătească cass la nivelul a șase salarii?
  nu îmi este clar dacă sunt exceptați de la plata cass conform art.154,doar pentru venituri din pensii și drepturi de proprietate intelectuala,sau și pentru alte venituri;adică dacă obțin 100 lei venituri din dobânzi ,ar trebui sa plătească cass la nivelul a șase salarii minime?

  multumesc

  1. Nu, nu trebuie.
   Art.174 alin.18 spune că datorează CASS la 6 salarii minime doar acele persoane ce realizează venituri de natura celor enumerate, doar dacă nu au fost salariați sau dacă nu fac parte din categoriile de persoane exceptate de la plata CASS.

 37. Bună ziua,

  Dacă în anul 2017 am încasat dividende de la o societate comercială în valoare de 30.000 lei net, ce am de plătit în anul 2018? Menționez că sunt angajată cu normă întreagă, deci plătesc contribuțiile la stat lunar. Trebuie să depun declarația unică sau nu?!

 38. Sunt pensionar cu pfa la care veniturile sunt cu mult sub 22800.cas nu am platit Dar cass da.Dupa oug 18 mai platesc ?

 39. Cum procedam daca depunem d212 si ulterior, tot in cursul anului 2018, apare un nou tip de venit, de exemplu un venit din chirii?

 40. Buna seara.

  daca depasesc plafonul de 12 salarii din cedare folosinta bunuri, nu sunt salariata, sunt obligata sa platesc CAS ?
  …ca de CASS stiu ca da.
  Multumesc.

 41. Buna ziua, revin cu intrebarea:
  1-daca in 2017 s-au ridicat dividende peste 22800 de catre fiecare din cei 2 asociati(unul salariat si celalalt pensionar) nu depun decl unica pt aceste venituri, nu?
  2-unitatea a repartizat in febr 2018 dividende de 100.000, ron aferente anului 2017,care vor fi ridicate de aceeasi 2 asociati, dar nu stim cand vor putea fi ridicate efectiv….se depune dec unica pt aceste venituri? pana la 15 iulie?
  Multumesc anticipat….

 42. Am o mare nedumerire?In 2017 ca pfa am avut venituri de circa 10000 ron ,platind 1600 impozit si 304 cass.Dupa oug 18 la acelasi venit ,1000 impozit iar cass 1140 ?Din cate am inteles cass ti-l deduce anaf dupa ce ai platit si impozitul si cass ? Luminati-ma cum se poate rezolva situatia ?Multumesc

 43. Buna ziua

  Noile reguli de calcul pentru drepturile de autor se aplica incepand cu martie/aprilie 2018? Sau de la inceputul anului? Daca am platit deja pe primele trei luni drepturi de autor, acum ar trebui sa fac un calcul/regularizare ?
  Multumesc

  1. Ordonanța a intrat în vigoare cu data de 23 martie. Se aplică pentru veniturile achitate de la acea dată. Dar momentan nu există nici declarație 112 cu suport pentru așa ceva.

 44. De ce sa depuna DU pentru venituri din dividende, ca doar sunt cu retinere la sursa si astea nu se declara. Eventual doar pentru baza de calcul CASS daca le estimeaza mai mari de 22.800 lei.

 45. Buna ziua ,
  La programul PS de ce nu este implementat D.700.
  Ultima actualizare ver. 3.0.276

  Multumesc !

 46. Buna ziua! Am urmatoarea situatie: un SRL are contracte de cesiune drepturi de autor cu mai multe persoane fizice. SRL este platitorul acestor drepturi de autor. In contracte este stipulat asa “cesionarul va retine si va plati catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale toate taxele si impozitele pe care legea le prevede a fi retinute la sursa si virate de catre platitorul de venituri si drepturi de autor. Impozit final”. Contractul de cesiune nu prevede un venit brut fix pe luna, ci un procent de 50-90% din sumele incasate de cesionar in urma valorificarii drepturilor. Deci sunt luni in care se realizeaza venituri si luni in care nu se realizeaza venituri, iar cunatumul lor nu poate fi cunoscut dinainte. In ianuarie, februarie si martie 2018, platitorul de venituri a retinut la sursa impozitul de 10% aplicat venitului net (venit brut-40% deducere), a declarat impozitul in declaratia 100 si l-a platit.
  Incepand cu aprilie 2018 cum va proceda?
  Ce retine la sursa si plateste firma pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor: impozit, CAS, CASS?
  Platirorul (firma) declara in declaratia 112 impozitul si contributiile retinute?
  Care este baza de calcul a CAS si CASS, in cazul in care platitorul le retine la sursa si le plateste si le declara in D112?

  Va rog mult sa ma ajutati si va multumesc anticipat!
  Contribuabilul (persoana fizica care a cedat drepturile autor, firmei) depune declaratia unica si pentru ce (impozit, CAS, CASS)?

  1. Sfatul meu este să rețineți doar impozit. Și să așteptați apariția normelor de aplicare a codului fiscal.

 47. Buna ziua. Am 2 cazuri :
  1. Un pensionar, cu pensie impozitata, care incaseaza dividende si dobanda aport societate depune declaratie ? Plateste CASS? Impozitul este achitat de societate
  2. Un pensionar cu pensie minima, neimpozitata, care incaseaza dividende, dobanda aport si are un apartament pe care il inchiriaza ca persoana fizica depune declaratie ? Plateste CASS?
  Declaratiile le face societatea sau persoana in cauza?
  Multumesc anticipat.

  1. 1. Da, plătește CASS dacă dividendele și dobânda cumulată au valoare mai mare decât plafonul a 12 salarii minime.
   2. Da, plătește CASS.
   Declarațiile le depune persoana pentru veniturile realizate. Firma depune declarații numai dacă are obligații de reținere la sursă.

 48. Buna ziua,
  Am intrat in concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani. Va rog sa imi spuneti ce se considera venituri impozabile, fără să-mi fie suspendată plata indemnizaţiei. Nu stiu daca in aceasta categorie intra de exemplu sume incasate in cont de la parinti care lucreaza in afara tarii,
  dacă acestea depășesc într-un an calendaristic 3.750 de lei (1.250 lei x 3).
  Multumesc.

 49. Buna ziua ! Pentru 2017 CAS si CASS nu erau considerate cheltuieli deductibile cind depun D 212 ptr 2017, tin cont de acest lucru sau le consider ca fiind deductibile urmind sa fie scazute de ANAF prin deciziia emisa .

  1. La fel sunt și acum. Pentru 2017 sunt tot nedeductibile și deducerea se va acorda de către organul fiscal.
   În 2018 CAS va fi nedeductibil. Se va ține seama de suma datorată la stabilirea venitului impozabil.
   CASS în opinia mea este cheltuială deductibilă în 2018.

 50. Buna seara.
  Daca pfa-ul obtine venituri mai mici de 22.800 lei , ce trebuie sa plateasca la stat?

 51. Buna ziua !
  Daca am depus declaratia 200 , pentru anul 2017 , inseamna ca am pierdut bonificatia de 5 % pentru depunerea electronica !?

  1. Ați depus-o la ghișeu – da. Ați depus-o online nu. Dar bonificația nu este numai pentru depunere online, ea depinde și de plata impozitului pentru 2018, anticipat până la 15/12/2018

 52. Buna seara,
  Va rog daca puteti sa ma ajutati !!!!
  Am un PFA impus pe norma de venit (agricultura)
  Venit net anual 32741 lei
  impozit 10 % 3274 lei
  Cum calculez CASS in declaratia 212 ?????
  Multumesc,

 53. Buna ziua,

  Am rugămintea să îmi răspundeți la 2 întrebări.
  1. Dacă în 2017 s-au încasat dividende peste 22800 lei și în 2018 nu voi mai repartiza dividendele către încasare și le voi distribui la alte rezerve trebuie sa depun declarația unica?
  2. Mama mea e in următoarea situatie: este pensionara, lucrează cu norma redusă conform legii, venitul net anual depășește 22800 lei. In 2017 a încasat dividende de la Transelectrica de 40 lei. Trebuie să depună declarația unica?

  Multumesc anticipat și o zi frumoasa va doresc,
  Irina

 54. Buna seara,

  Sunt beneficiarul unui contract de drepturi de autor in valoare de 22.000 lei din data de 30.04.2018. Sunt si salariat la o alta societate , dar nici plafonul de 22.800 lei nu este depasit. Impozitul este final si specificat in contract.
  Am cateva intrebari :
  – Societatea e obligata sa-mi retina la sursa doar impozitul pe DA , nu ? CAS si CASS nu trebuie sa platesc avand in vedere ca sunt salariat.
  – Societatea in ce declaratie declara acest venit impreuna cu impozitul ? Mie contabila imi spune ca va declara in D100 si ca va trebui sa merg depun eu la anu in calitate de persoana fizica D212 pentru a se stinge acest impozit. Eu din cate am inteles , nu ar trebui sa mai am nicio obligatie , iar ei ar trebui sa declare venituri in D112 , conform OUG 18/2018. Ce trebuie sa depuna societatea ?

  Multumesc anticipat,
  George

  1. 1. Da, dar numai de la OUG 18/2018.
   2. În D112. Dar abia au emis ordinul nou și pdf-ul aferent încă nu. Probabil zilele acestea.

 55. @George

  Mai era si o a3-a intrebare :)
  Pentru stabilirea impozitului , e obligatorie aplicarea cotei de 40% pentru cheltuieli forfetare ?
  Ma intereseaza daca se poate declara venitul si impozitul aferent , adica 22.000 suma bruta si 2.200 impozitul pe venit. Deasemenea , plata se va face conform celor declarate.

  Multumesc,
  George

 56. buna ziua,
  pentru dobânzile aferente depozitelor bancare, mai mici de 22800 lei ( fără alte venituri) trebuie sa depunem declarația unica in 2018?
  multumesc

  1. Dacă nu vă încadrați în persoanele exceptate de la plata CASS atunci vi se aplică acest text:
   “18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.”
   Adică veți depune declarația unică și dacă venitul estimat este mai mic decât plafonul de 12 salarii minime, atunci datorați CASS calculat la 6 salarii minime.

 57. buna ziua,
  contract de închiriere 01.07.2017-30.06.2018, in lei, sub 22800 lei,cota forfetară, sub 5 contracte, reziliat in 01.05.2018; am depus contractul la anaf și am plătit taxele pentru 2017.
  1)depun declarația unica pana pe 31.05.2018, estimat pentru 2018 ?
  2)depun in 2019 declarația unica pentru realizat 2018?
  3)pentru anul 2017 nu mai depun nimic.
  multumesc

  1. 1. până la 15 iulie 2018
   2. da
   3. depinde. dacă a fost contract în valută atunci depuneți și cu realizatul pe 2017 calculând chiria prin cumularea sumelor lunare convertite în lei la cursul ultimei zile din fiecare lună.

 58. Inchiriere locuinta proprietate particulara in regim turistic
  -2 camere
  -15000 ron norma de venit
  -sotii-unul pensionar celalalt salariat
  Intrebari:
  Depun amandoi declaratia pe cate o camera
  2-care sunt contributiile ce trebuiesc platite pe fiecare dintre soti.
  Multumesc

  1. 1. Da, dar poate depune și unul singur declarația cu condiția să existe un act notarial prin care celălalt proprietar renunță la venitul corespunzător părții sale. Eu aș recomanda să depună salariatul caz în care nu mai datorează CASS decât dacă venitul din normă este mai mare decât echivalentul a 12 salarii minime.
   2. CASS dacă depun ambii și dacă nu persoanele nu se încadrează la excepții și nici nu sunt salariați.

 59. Buna ziua!
  Persoana fizica obține venituri din inchiriere sub 5 camere ,norma venit 2.533 lei/camera =7600 lei pe o luna de vara
  Are o intreprindere individuală ,norma venit anuală de 17.400 lei
  Are calitatea de salariat lunile Ianuarie si Februarie 2018
  A depus declaratia 220 in Ianuarie
  Venituri nete estimate =7.600+17.400=18100 lei (corective de reducere si majorare)rezulta ca plătește CASS de 1140 lei ,daca depune declaratia pana pe 15 Iulie?!
  Nu datorează CAs întrucât veniturile din activități independente 17.400 lei sunt sub plafonul de 22800 lei?!
  Corect?
  Depune declaratia unica?
  Multumesc mult

 60. Buna ziua! Pentru o I.I. radiata in 30.01.2018 am depus D200 pt 2017 si D220 pe zero pt 2018 – in 31.01.2018. Am atasat si copie a radierii. Neleamuriri:
  1. Depun D212?
  2. Decizia de impunere aferenta anului 2017 astept sa fie emisa tot de Anaf?
  3. In ian 2019 depun D212 pe zero pt 2018 si 2019?
  Va multumesc anticipat!

  1. 1. Da, dar fără a completa ceva la realizat pe 2017. Completați doar pe 2018 estimativ și data încetării.
   2. Da
   3. Da dar numai pentru 2018 nu și pentru 2019 odată ce e radiată în 2018 acea II

 61. Buna ziua,
  Rugaminte:
  1- sunt PFA si am depus declaratiile: 200 pt. anul 2017, 220 estimat pt. 2018 si 600 in ianuarie 2018. Trebuie sa mai depun declaratia unica pana la 15 iulie 2018?
  2.- sunt pensionar si am ridicat dividende in 2017 pentru anul 2016 iar in 2018 pentru anul 2017. Depun declaratia unica numai pentru estimat 2018 CASS?
  Multumesc anticipat.

  1. 1. da, dar fără a completa datele pentru 2018. veți completa estimatul pentru 2018 și partea de contribuții sociale. Adică ceea ce ați declarat deja prin 200 nu mai declarați prin declarația unică, dar veți declara ceea ce ați declarat deja prin 220 și 600, declarații pe care ANAF nu le mai prelucrează.
   2. da, dacă venitul încasat sau estimat a se încasa este de cel puțin 22800 lei

 62. Mentionez ca valoarea dividendelor ridicate depaseste cuantumul a 12 salarii minime pe economie.

 63. Am o nelămurire cu dividendele încasate în 2018!În D.U. nu apare la venituri estimate rubrica venituri din investiții, iar dacă se estimează dividende încasate >22.800 ron și se achită cass-ul de 2.280 ron, de unde știe ANAF pentru care venituri s-a achitat?Sau va apărea rubrica în D.U. pentru anul 2019, când se face definitivarea pentru 2018?

  1. :)
   Nu. Nici nu are de ce să apară.
   Se bifează opțiunea 2.2.2 de la secțiunea 2. Se completează secțiunea 2.2.2.1 la total venit estimat și la opțiunea “A”. Completați numărul de luni.

 64. Buna ziua,

  Am si eu 3 intrebari:

  1. In cazul unui cabinet individual avocat cu activitatea suspendata din 2016, trebuie sa depuna declaratia unica pe zero?
  2. In cazul unei persoane fizice salariat care a avut un contract de drepturi autor in feb.2018 cu valoare <2000 lei trebuie sa depuna declaratia unica cu estimativ pe 2018?
  3. Daca salariatii NU opteaza pentru redirectionarea lunara a 2% din impozitul pe salarii, mai pot depune singuri D230 in anul 2019?

  Multumesc anticipat!

 65. Daca asociatul unic al unui Srl,isi vinde singur produsele in magazin,si numai are contract de munca aici, din 31.03.2018,este obligat sa depuna DCL unica si sa plateasca CASS 95X12 luni?Mentionez ca in 2018 nu incaseaza nici dividente si nu are alte venituri.Va multumesc pt.raspuns.

 66. Buna ziua,

  Realizez venituri din profesii libere, am depus in luna martie D200 pentru veniturile anului 2017.
  Trebuie sa mai depun declaratia unica pana in 15.07.2018 pentru a declara estimatul pentru 2018? nu realizez venituri peste 22.800 lei si sunt si salariat.

  Multumesc mult.

 67. 1.In cazul unui pfa, sistem real, infiintat in mai2018, la un venit net estimat de 4500 lei ,se mai calculeaza si cass?
  2.Angajatorul plateste arenda suma de 230 lei; la acesata suma saga calculeaza pe langa impozitul normal si sanatatea, e corect?
  Multumesc anticipat!

  1. 1. da, dacă persoana nu intră în categoria persoanelor exceptate sau nu este salariat. dar plătește la echivalentul a 6 salarii minime.
   2. da, dacă persoana estimează că va realiza de la acel plătitor echivalentul a 12 salarii minime și dacă în configurarea lui s-a setat să i se calculeze și sănătate.

 68. Va multumesc mult pt.raspuns,dl.Cristi.Asa ma gandeam si eu,dar ma mai intreb,sa nu ma ia ,,de freza,,ca lucrez in magazin si nu platesc darile,cel putin sanatatea,si sa nu ma trezesc ca-mi vine din urma de plata,chiar daca sunt asociat unic si am avut si ,,carte,,de munca,tot aici pana la 31martie 2018.

  1. Puteți depune declarația unică pentru a fi asigurat la sănătate bifând opțiunea pentru persoane fără venituri. Și plătiți sănătate la 6 salarii minime pe economie. Adică 1140 lei.

 69. In martie 2018 am luat dividende > 22800 lei aferente bilantului depus pt 2017. Sunt asociat si salariat cu norma intreaga la societatea respectiva. Depun declaratia unica pentru CASS la 15.07.2018 sau la 15.03.2019? Cum se completeaza nr de luni aferente pt CASS – de exemplu daca depun la 15.07 trec 6 luni si voi plati 1140 lei? Multumesc anticipat!

  1. La 15/07/2018 bifând la venituri estimate pe 2018. Se calculează CASS la 12 salarii minime fiind o sumă peste plafon.

 70. O persoana fizica (nu PFA) a inceput sa obtina venituri din chirii incepand cu aprilie 2018 in baza unui contract de inchiriere, contract care nu se mai inregistreaza la Anaf (asa i-a spus Anaf-ul).

  Intrebare: cand trebuie sa depuna declaratia unica referitor la veniturile din chirii?

  multumesc!

 71. Sunt pensionara si in anul 2017 am obtinut venituri din inchirierea unui spatiu in suma neta de 20744 lei si din titluri de participare detinute in portofoliu in suma de 1428 lei.Va rog sa imi spuneti daca sunt obligata la declararea si plata CASS si daca da,la ce valoare.
  Va multumesc!

 72. Buna ziua,

  pentru dividende incasate in aprilie 2018 in valoare de 60.000 lei, trebuie sa depunem Declaratia Unica pentru CASS datorat? In formular nu am gasit la categoria de venit, veniturile din investitii. Unde ar trebui selectata categoria corecta pentru dividende? Asociatul, beneficiar al dividendelor este si salariat.
  Se datoreaza CASS 10% la 60.000 lei? scadent in 31.03.2019?

  Multumesc mult.

  1. Categoria de venit se regăsește numai pentru partea de impozit. Declarația se poate depune și doar pentru contribuții sociale fără a se completa partea de venituri realizate la capitolul impozit pe venit.
   CASS se datorează la 12 salarii minime. Nu la venitul brut realizat.

 73. In cazul uniu pfa cu 10 contracte de inchiriere -cote forfetare ,venitul net depaseste 22.800 lei(titularul pfa-ului nu este salariat) pt. 2018 se calculeaza si CAS si CASS?

 74. Buna ziua, o unitate II, are venit net in 2017, 2600 ron, iar pt 2018 estimeaza venit net de 2500 ron, persoana titulara intreprinderii individuale are si venituri din chirii pt un apartament, venit net 2017, 3600 ron, estimat 2018 aceeasi suma.In dec unica se bifeaza sectiunea 2.1.1 cu venitul estimat 2018, iar sectiunea 2.2.Date privind contribuția de asigurări sociale și
  contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018, nu o bifez. Corect? Multumesc anticipat…

  1. Dacă nu are și alte venituri și nu este salariat sau regăsit între persoanele exceptate de la plata CASS, datorează CASS la 6 salarii minime pe economie.

 75. O societate, in calitate de arendas, are incheiate contracte de arenda cu persoane fizice. Unele sunt cu venitul mai mare de 22. 800 lei iar altele cu venitul mai mic de 22.800 lei. Care este procedura de retinere la sursa a impozitului pe venit si CASS si care este modul de declarare pentru fiecare dintre partile contractante?

  1. Contează venitul net. Adică din suma brută se scade cota forfetară de cheltuieli. Abia după aceea se poate discuta despre încadrarea în plafonul de 22800 lei sau nu.
   Dacă venitul net depășește plafonul de 22800 lei atunci se calculează contribuții sociale la o bază aleasă, la fiecare plată de arendă, bază a cărei sumă nu poate fi mai mică de 22800 lei.
   Sumele reprezentând impozit și contribuții sociale se declară în D112.

 76. Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu un raspuns: asociat unic al unei societati, estimeaza ca va ridica in august 2018 dividende mai mari de 12 salarii minime. Depune declaratia unica la 15 iulie 2018? La nr de luni se trec 12 luni in formular? Conteaza sau nu luna ridicarii dividendelor sau se achita pt 12 luni indiferent de luna ridicarii? Multumesc anticipat!

  1. Da, depune.
   Nu contează câtă vreme se face plata dividendelor în 2018 și câtă vreme raportat la plafonul anual, suma achitată depășește acel plafon.

 77. pana la urma care este situatia azi in ceeace priveste deductibilitatea CAS si CASS ptr, PFA real in 2018. cand completez D unica le scad din venitul brut? inteleg ca sunt opinii diferite.multumesc

  1. Plățile de CAS sunt cheltuieli nedeductibile, nu se scad din venitul brut. Se va deduce din venitul net la CAS la nivelul sumei datorate.
   CASS e discutabil, dar eu zic că e deductibil la nivelul sumelor achitate efectiv. Nu se deduce din net.

 78. Buna ziua
  Am citit mai sus dar nu sunt lamurita ,un ajutor va rog.
  Pentru activitati independente :
  Daca venitul net estimat cumulat pentru anul 2018 este mai mic de 22.800 lei – persoana fizica poate opta pentru plata CASS astfel:
  daca isi exercita optiunea prin Declaratia unica pana la termenul de depunere (15 Iulie 2018), plateste CASS la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni;
  Nu mi se pare corect sa platesti pentru 6 luni si sa ai asigurare tot anul , eu cred ca aceasta optiune este doar pentru cei care nu au venituri , textul de lege este interpretabil …..
  Multumesc

 79. Buna ziua,
  Am doua contracte de inchiriere pe anul 2018, unul a fost incheiat in ian 2018 iar cel de al doilea a fost incheiat in mai 2018.Cele doua contracte cumulate depasesc 22800 lei .La calcul CASS , nr de luni in care am depasit suma de 22800 lei am ales 8 luni, primele patru luni am avut un singur contract care era in suma de 1000 lei/luna.Este corecta analiza mea?
  Multumesc

 80. buna ziua,
  am depus declarația unica pentru un contract de închiriere reziliat in mai 2018.In iunie am încheiat un nou contract și am completat o noua declarație , dar nu am reușit sa o transmit și am primit mesajul: “ ati depus deja o declarație unica pentru 2018”.
  Am mers pe declarația inițială pe care am rectificat-o , adică am adăugat al doilea contract de chirie și am transmis-o.
  Dacă o sa mai am de declarat alt venit ( de ex.dividende) trebuie sa rectific prima declarație ?
  ce părere aveți ?
  multumesc

  1. Dividendele nu se declară prin declarația unică.
   Dar dacă apare un venit care influențează o declarație unică deja depusă, atunci, da, veți depune declarație rectificativă.

 81. Multumesc mult de raspuns Cristi,
  dar sunt nelamurita pentru ca in forumularul declaratiei unice NU apare nicaieri ”Data suspendarii” ci numai ”Data inceperii activitatii” si “Data incetarii activitatii”si nu stiu unde sa completez asta!!

  Suspendarea activitatii s-a declarat in 2016, in termenul legal de 30 zile.
  Daca si in 2018 si 2019 cabinetul va ramane cu activitate suspendata de ce sa declar acum?

  @Cristi
  1. In cazul unui cabinet individual avocat cu activitatea suspendata din 2016, trebuie sa depuna declaratia unica pe zero?
  1. da

  1. Solicitați un punct de vedere de la serviciul de asistență al ANAF.
   Declarația unică sau cea de venit realizat (D200 de până acum) nu au data suspendării.
   La suspendare se depunea D220 și la revenire în activitate la fel.
   Eu vă recomand acum depunerea declarației unice cu venituri realizate zero pe 2017 și estimate tot la zero pe 2018. Și fără a avea bifă la capitolul 2 pentru contribuții sociale.

 82. Bună ziua
  Vă rog să mi spuneți dacă trebuie să depun DU până pe 15 iulie 2018, dacă în anul 2017 am încasat dividende aferente anului 2016 peste plafonul de 22800 și am fost și sunt în continuare și salariată iar pentru anul 2017 trebuie să incasez dividende sub plafonul de 22800.

 83. Buna ziua,
  1. Ajustarile normei de venit pentru diverse categorii(salariati, persoane cu handicap, etc) le fac direct contribubilii si trec norma de venit ajustata la rubrica “norma de venit ajustata conform codului fiscal”?
  2. Ce inseamna concret “data inceperii activitatii”? E data cand se infiinteaza PFA ul sau ce?
  Spre exemplu, un PFA(instructor auto) infiintat in 2000, care nu a desfasurat pana in mai 2018 activitate(deoarece nu a obtint pana atunci autorizatie ARR), dar nu a solicitat suspendarea activitatii pe toata aceasta perioada, poate completat in declaratia unica, la estimarea veniturilor, ca data inceperii activitatii mai 2018 si sa ajusteze norma de venit pentru timpul cat va lucra efectiv in 2018?

  1. 1.Da
   2.Data la care începe activitatea. Da, dacă nu a putut obiectiv să înceapă activitatea decât în mai 2018, atunci în 2018 impunerea la normă se va face de la data la care începe activitatea iar venitul se va ajusta proporțional.

 84. Ma alatur si eu la cea mai completa explicatie gasita pana acum in cautari. Pentru un contract de chirie incheiat in lei dupa 15.07.2018 pentru care se plateste doar impozit trebuie depusa DU in 30 de zile sau in martie 2019 se depune si plateste ? Multumesc.

  1. În 30 de zile de la data contractului. Vedeți art.118 alin.6 din codul fiscal. Vedeți și alin.7 pentru situațiile de reziliere sau recalculare a sumelor.

 85. Am sunat mai devreme la Anaf, si raspunsul lor a fost ca NU se depune declaratia pe 0.
  Am sa depun cu venituri realizate 0 si pe 2017 si pe 2018 cum mi-ai sugerat…cu toate ca am mesaje de avertizare.

  Multumesc mult!

  1. ANAF nu are o procedură clară, din păcate, pentru profesiile liberale care își suspendă activitatea. Nedepunerea declarației, poate duce, culmea, la emiterea unor decizii de impunere prin estimare de către ANAF. Ei pot considera, în lipsa informațiilor despre suspendare, că nu am declarat veniturile, nu că mi-am suspendat activitatea.

 86. buna ziua
  Am urmatoarea intrebare: daca o persoana fizica obtine doar venituri din dividende in luna august 2018 peste plafonul de 22.800lei, va datora CASS astfel:
  1900lei*12luni*10% sau
  1900lei * 4 luni (septembrie – decembrie 2018) * 10%?
  La ce se refera recalcularea CASS?

 87. Buna ziua,
  1. Se distribuie dividende aferente anului 2017 mai mari de 22800 in luna august 2018. Persoana este pensionar. Depun declaratia doar bifand plata CASS?

  2. Am o persoana care are calitatea de angajat dar este si asociat unic . In anul 2018 primeste dividende de 12000. Persoana respectiva mai realizeaza venituri din participarea in comisii de examen pe baza unor contracte civile sau antrepriza, in valoare estimata de 5000 lei. Impozitul se retine la sursa. Trebuie sa depuna declaratia unica.
  Va multumec anticipat.

 88. O persoana fizica are urmatoarele venituri:
  1. Este salariat
  2. Are venituri din dividende ridicate in 2017 (peste 22800) si ridicate in 2018 (peste 22800)
  3. Obtine venituri din chirii de 15.000 lei
  4. Incaseaza si o indemnizatie pe legi speciale (de revolutionar) pentru care i se retine CASS lunar
  Fata de cele de mai sus – daca se depune DU si ce sectiuni se completeaza ? Daca mai plateste CASS, avand in vedere ca i se retine din indemnizatia de revolutionar.

 89. Buna ziua.Asociat unic care nu este angajat,a avut dividende in 2016 peste 22800, a ridicat in 2017 doar 10000,are si in 2017 dividende peste 22800 pe care nu le-a ridicat,depune declarația unica?Multumesc

  1. Nu. Doar dacă va realiza în 2018, prin încasarea efectivă a dividendelor, un venit mai mare de 22800 lei.

 90. Daca s-a depus declaratia 600 si s a optat pentru plati cas si cass desi venitul estimat este sub plafonul de 22800 in declaratia unica se poate renunta la optiune plati cas si cass? Multumesc.

  1. D600 nu se ia în considerare. Declarația unică este cea în funcție de care se vor stabili obligațiile de plată.

 91. buna ziua,
  pf obtine venituri din drepturi autor pe 2017 de la credidam/ucmr ada care ii si elibereaza adeverinta de venit cu venit brut 365 lei impozit retinut 30 lei cas+cass 36 comision adm 52 lei si venit net 247 lei.
  Pf a fost salariata in anul 2017 precum si in anul 2018 obtine venituri din salarii.
  Intrebare:
  depune declaratia unica pentru venitul realizat in anul 2017 cu venitul obtinut iar pe 2018 nu bifeaza estimat deoarece este angajata?
  Multumesc

  1. Depinde cum i s-a reținut impozit în 2017. Dacă a optat pentru impunere cu 16% nu mai depune nimic. Dacă i s-a impus venitul cu 10% atunci depune declarație unică pentru venitul realizat în 2017.
   Pentru 2018 depinde de venitul realizat în primele 3 luni. Abia din aprilie dacă e salariat nu mai datorează CAS și nici CASS.

 92. Buna ziua,
  Societate in calitate de arendas are incheiate contracte de arenda cu persoane fizice.Venitul net este mai mic de 22.800 lei,persoana fizica nu este salariata,venitul din arenda fiind singurul venit.Am retinut impozit pe venit de 10%. Se datoreaza si CASS ? Multumesc.

 93. Buna ziua,
  Acum, in al 12-lea ceas, am si eu rugamintea sa ma lamuriti.
  Sunt angajat al unei companii private si din salariul meu se retin si platesc contributiile la sanatate, somaj, pensii, etc.
  In acelasi timp fiind si actionar al aceleasi companii primesc dividente anuale peste limita de 22800 ron.
  Trebuie sa depun declaratia 212 ?
  Multumesc.

 94. Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns. Profesie liberala, obtine venituri din activitati juridice si din dividente de peste 22.800 lei; de asemenea are venituri din arenda, pentru care se retine la sursa impozit si cass. Va completa declaratia unica pentru partea de activitati juridice si dividente. Mai datoreaza cass, daca se retine si vireaza pentru arenda?
  Multumesc frumos!

 95. Buna ziua. Poate cineva sa imi spuna daca cei cu drepturi de autor beneficiaza de indemnizație, ca sa fiu mai explicita inca nu sunt insarcinata dar ma interesez pentru viitor.

 96. In cazul unei asocieri intre doi medici – SCPP, ce se bifeaza la sectiunea 1-venituri realizate? Mai exact, 1-profesii liberale si 2-sistem real si 3-asociere fara personalitate juridica/entitati supuse regimului transparentei fiscale, nu se poate! Nu se pot completa datele in formula aceasta.

 97. Buna ziua,mai am doua nelamuriri si anume :
  1. In cazul situatiei prezentate mai sus,CASS datorat va fi pentru 6 salarii minime ?
  In situatia in care venitul net este mai mic de 22.800 lei,iar persoana fizica este salariata,se datoreaza CASS ? Persoana are obligatia depunerii declaratiei unice ?

  Multumesc foarte mult pentru ajutorul acordat !

  1. Dacă este salariată nu datorează CASS decât dacă netul este cel puțin echivalentul a 12 salarii minime.

 98. Buna ziua,
  Societate in calitate de arendas are incheiate contracte de arenda cu persoane fizice.Venitul net este mai mic de 22.800 lei,persoana fizica nu este salariata,venitul din arenda fiind singurul venit.Am retinut impozit pe venit de 10%. Se datoreaza si CASS ? Multumesc.

  1. In cazul situatiei prezentate mai sus,CASS datorat va fi pentru 6 salarii minime ?
  In situatia in care venitul net este mai mic de 22.800 lei,iar persoana fizica este salariata,se datoreaza CASS ? Persoana are obligatia depunerii declaratiei unice ?
  Multumesc foarte mult pentru ajutorul acordat !

 99. Legat de pct.1,mentionez ca persoana in cauza a realizat venituri in anul precedent.

 100. Buna seara. Va rog sa ma lamuriti in 2 situatii:
  1. O intreprindere individuala care este la norma de venit cu obiect de activitate “cultivarea legumelor” si vinde, ocazional, la persoane fizice produsele obtinute, intra la exceptiile privind utilizarea casei de marcat?. Si daca da, cum inregistreaza vanzarea legumelor?
  2. Daca norma de venit este peste 22800 lei, plateste impozit, sanatate si pensie sau doar impozit si sanatate?

  1. 1. nu intră. în registrul de evidență fiscală doar partea de venituri.
   2. tot – și cas și cass și impozit.

 101. Ma scuzati ca insist dar vreau sa fiu sigura ca am inteles.
  La punctul 1)…trebuie casa de marcat, nu se incadreaza la art 2 alin 1, lit a) din oug 28/1999 iar veniturile le inregistrez pe baza zeturilor zilnice chiar daca este la norma de venit.
  La punctul 2)…veniturile sunt din activitate agricola, deci plateste si pensie?

  1. 1. Da. Acolo vorbește de comerț ocazional. Din păcate legea nu definește bine ce înseamnă ocazional. Și sunt scutiți numai dacă se vând în piețe, târguri, oboare sau alte locuri PUBLICE autorizate. Așa că dacă vinde acasă de exemplu nu se încadrează la așa ceva pentru că acasă la el nu e nici piață, nici târg, nici obor și nici loc public autorizat.
   2. Nu, fără CAS într-adevăr dacă are doar venituri din activități agricole.

 102. Buna seara!
  O situatie mai speciala…nu am venituri (deci PFV) dar cotizez benevol pentru serviciile medicale (chiar card european) de cativa ani buni.
  Nu am mai depus declaratii de venit din 2013 deoarece nu am mai avut “venituri” de declarat…dar acum, nu mai este de ajuns chitanta platii, invocand (cei de la CNAS) neincadrarea intr-o categorie deoarece nu am depus declaratia unica.
  Se pare ca am nevoie de o declaratie depusa la Anaf, pe care sa o prezint la CNAS pentru ca ei sa imi actualizeze categoria (PFV)…

  1. Ca si persoana fara venit trebuie sa depun declaratia unica sau doar declaratia 604 conform careia cer sa platesc asigurare de sanatate?

  2. In declaratia 604 exista doua optiuni…luand in calcul valoarea salariului brut minim pe luna, si plata lunara a acestei sume pt minim 12 luni de la data depunerii, sau calcul cu valoarea a 7 salarii minime brute. ( Mai exact art 180 alin 1 lit a si art 180 alin 1 lit b) – intrebarea aici este: am de ales intre aceste doua variante sau varianta de plata lunara pe minim 12 luni este valabila doar pentru persoanele ce realizeaza venituri sub plafonul de 22.800?

  3. Care este diferenta (pachetului medical oferit) dintre cele doua optiuni…lunar 190ron sau 1330ron ( procent din 7 salarii minime brute)?
  Exista niste limite ale serviciilor medicale oferite sau este vorba doar de posibilitatea de a plati in rate lunare fata de tot banii odata?

  Multumesc mult!

  1. 1. Declarația unică. În care după ce vă completați datele personale veți bifa ca în exemplu acesta https://imgur.com/a/kthQ07D
   2. Nu mai există declarația 604. Suma de plată pentru cei fără venituri este 1140 lei adică echivalentul a 10% aplicat la valoarea a 6 salarii minime pe economie
   3. Întrebați asta pe cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar în principiu, în România, nu contează valoarea cotizației. Dacă se cotizează la minim sau la o bază echivalentă cu de 10 ori minimul, calitatea de asigurat oferă acces la aceleași servicii.

 103. Multumesc pentru raspunsuri. Totusi,de unde reiese ca activitatile agricole nu platesc pensie. Intradevar, aceasta activitate nu apare la …”cei care trebuie sa plateasca CAS”, dar nici la “Persoanele care nu trebuie sa plateasca CAS”

 104. Buna seara. Pe baza la ce documente inregistrez legumele recoltate de pe camp la o intreprindere individuala pentru a le putea vinde la persoane fizice?
  1.Fac bon de recoltare si pe baza lui nota de receptie
  2. este suficient doar bonul de recoltare.
  3. daca fac NIR, la pretul de aprovizionare trec 0?
  Si daca vand la o persoana juridica, dau factura si chitanta sau factura si bon fiscal ( asa se aude acum de cand cu aceste case de marcat electronice)
  Multumesc anticipat!

  1. Bonul de recoltare este suficient.
   Nu se face NIR. Persoanele carte obțin venituri din agricultură și sunt impuse în funcție de suprafețele de teren deținute/utilizate cultivate, fiind impuse la normă de venit, nu au obligații contabile.
   Trebuie condusă evidența fiscală nu cea contabilă. Nu li se aplică legea contabilității și nici OMFP 170/2015.
   Dați factură și chitanță. Casa de marcat se folosește dacă se fac livrări către populație.

 105. Buna seara. Nu stiu daca postez unde trebuie, dar simt ca inebunesc cu legislatia asta. Va rog din suflet sa-mi spuneti cum se interpreteaza acest text:
  Potrivit art. 126 alin. (3) lit.b) din Codul Fiscal, in cazul in care orice persoana (persoana juridica inregistrata sau neinregistrata in RO in scopuri de TVA sau persoana fizica) achizitioneaza un autoturism nou (indiferent de valoare) dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana respectiva va datora 19% TVA in Romania.
  Persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA nu va plati efectiv TVA deoarece va aplica TVA prin mecanismul taxarii inverse, astfel TVA se inregistreaza numai in contabilitate.
  Deci….firma ( care este inregistrata in scopuri de tva) plateste sau nu tva?
  Am avut o achizitie in mai 2018 la care bineinteles am aplicat taxarea inversa, dar de atunci tot citind am aflat prima data ca trebuia sa deduc doar 50% din tva, iar acum pt ca autoturismul are 220 km ( este nou) aflu ca trebuie sa platesc tot tva-ul? Va rog din suflet ajutati-ma sa inteleg.
  Multumesc!

  1. Depinde: dacă e înregistrată în scopuri de TVA pe art.3107 CF – adică numai pentru achiziții intracomunitare, plătește TVA. Depune 301 și plătește. Și dacă nu ar fi plătitoare de TVA ar plăti.
   Dacă e plătitoare de TVA în RO atunci aplică taxare inversă operațiunea fiind impozabilă în RO. Plata prin decont se realizează prin taxare inversă. Dacă puteți sau nu deduce integral e o altă poveste

 106. Buna ziua!
  Pentru un bon fisical de 10.000 lei dat unei persoane fizice trebuie obligatoriu sa se emita si factura?
  Multumesc, din nou, pentru raspunsuri.

 107. Buna ziua!
  Daca am cod caen 0113 – cultivarea legumelor, sunt la norma de venit si vand aceste legume si la persoane fizice, trebuie sa am si alt cod caen referitor la comert cu amanuntul?
  Multumesc!

 108. Se vinde si de la sediu, si din camp ,si din piete..casa de marcat este trecuta”ambulant”. Asta inseamna ca imi trebuie cod caen de comert? Si daca da, trebuie cumva ca partea asta de activitate sa fie in sistem real sau se poate merge tot pe norma de venit?
  Multumesc!

  1. CAEN de comerț este necesar pentru activități de comerț: adică atunci când cumpărați marfă de la cineva și o vindeți mai departe. Asta înseamnă comerț.

 109. Buna ziua,
  Obtin venituri din doua surse:
  1. PFA cu norma de venit pentru care am depus declaratia unica si am platit impozit, CAS si CASS utilizand ca referinta norma de venit care depaseste plafonul celor 12 salarii minime.

  2. Dividende. In 2018 am incasat dividende aferente 2017. Impozitul de 5% s-a oprit la sursa. Mentionez ca totalul dividendelor incasate in 2018 depaseste plafonul celor 12 salarii minime.

  Intrebari:
  1. Veniturile din dividende trebuiau declarate in DU de anul acesta sau vor trebui declarate in DU de anul viitor?

  2. Se plateste inca odata CASS pentru dividende? separat de CASS-ul platit pe PFA?

  Multumesc!

  1. 1. Veniturile din dividende nu se declară prin declarația unică.
   2. Nu. Dacă suma cumulată a veniturilor pentru care se datorează CASS depășește plafonul și prin declarația unică am declarat deja că am venituri peste plafon și datorez CASS pentru aceasta, un venit suplimentar față de cele care depășeau plafonul la data depunerii declarației unice nu va duce la modificarea sumei de plată pentru CASS.

 110. de unde reiese ca nu se mai depun contractele de inchiriere la ANAF? pentun chiriasul care primeste bani de chirie de la angajator, este suficient contractul incheiat cu proprietarul, fara viza ANAF? eventual o declaratie a proprietarului ca a depus declaratia unica? Va multumesc frumos pentru un eventual raspuns

  1. Cum se poate înregistra la ANAF contractul de închiriere dacă un contribuabil depune on-line declarația?

 111. Bună seara! Sunt PFI. Am venituri pe 2017 in valoare de 14800. Sunt obligată să plătesc cas și cass? Am văzut că nu, că am sub plafonul minim. Dar cei de la ANAF spun că plafonul pentru care se calculează veniturile din 2017 este în jur de 13500, adică nu se schimbă. Nu mai înțeleg nimic……..

 112. Buna ziua, sunt salariata la o firma unde mi se retine CAS si CASS dar am si venituri din PFA in sistem real, in cazul in care veniturile pe PFA depasesc 22800(pe 2018) inteleg ca trebuie sa platesc CASS dar si CAS?

 113. Buna ziua, am depus in iulie 2018 declaratia unica cu optiunea “Sunt persoana fara venituri si optez pentru plata CASS”.In decembrie am si achitat obligatia de plata. De asemenea, in decembrie m-am angajat si acum ar trebui sa depun rectificativa (deoarece CASS-ul va fi platit din salariu ). Va rog sa ma indrumati cum trebuie completata declaratia rectificativa ( exact ce campuri trebuie bifate/completate.

  Va multumesc mult.

  1. În această situație se aplică prevederile art.183 CF și se recalculează contribuția pentru 11 luni astfel: 11400 lei – (6 salarii minime pe economie) / 12 luni = 950 lei/lună bază pentru CASS. 950 lei/lună x 11 luni = 10450 lei bază de calcul și 1045 lei contribuție la CASS. Acum pentru a completa:
   – bifați opțiunea “Declarație rectificativă privind capitolul II ”
   – la secțiunea 2 bifați la subsecțiunea 2 – 2.2.2 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată”
   – la 2.2.2.1 – “Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS” lăsați zero
   – puneți bifă la “C.Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS”
   – modificați valoarea de la 2.2.2.2 CASS = 10% x 6 x salariul minim din 1140 în 1045. Apăsați ENTER și pdf-ul vă va întreba dacă doriți să modificați valoarea acelui câmp. Confirmați.
   Puteți valida și depune declarația.

 114. @Cristi
  Buna seara,
  Va multumesc mult pentru raspunsul prompt, insa sunt nevoit sa revin cu alte informatii pentru a putea intelege mai bine situatia:

  -01.01-01.03.2018 am avut contract de munca
  -12.03.2018 am depus D604 inregistrata
  -am achitat pt lunile martie si aprilie
  -m-am angajat cu CM in data de 23.04.2018
  -am depus D605 in data de 02.05.2018
  -in 23.06.2018 a incetat al doilea CM
  -am depus declaratia unica cu nr de inregistare INTERNT-146414378-2018 in data de 11.07.2018 avand bifata Sectiunea 2 subsectiunea 2 C “sunt persoana fara venituri si optez pentru plata CASS”
  -m-am angajat cu CM in data de 11.12.2018 ( cu data de incepere 12.12.2018)
  -am achitat integral contributia conform declaratiei unice in 10.12.2018

  Avand in vedere aceste noi informatii, cum as putea proceda?

  Multumesc mult.

  1. Așa cum v-am indicat. Normele de aplicare a art.183 CF indică exact ce v-am scris eu. Suma de acolo este modificabilă. Dacă din 12 luni ați fost angajat în 4 luni puteți calcula 950 lei x 8 luni = 7600 lei x 10% = 760 lei, în loc de 1045 lei.
   Sau luați legătura cu ANAF la serviciul lor de asistență pentru mai multe detalii.

 115. Bună seara.Sunt PFA și urmează să stabilesc venitul net pentru anul 2018. Nu sunt lămurit dacă eu am dreptul să deduc regularizările pentru CASS anii 2012 și 2013, plătite în anul 2018, sau această operație o va face Administrația Fiscală?. Mulțumesc mult.

 116. Buna ziua,
  Poate ma puteti ajuta cu un sfat…nu pot accesa SPV pe site-ul ANAF…sunt inregistrata cu certificat calificat…imi apar suprapuse partial (in partea din dreapa sus) “SPATIUL PRIVAT VIRTUAL” si “Autentificare certificat”
  Va multumesc.

 117. Buna ziua,
  Incerc sa completez Declaratia Unica pe 2019 pentru Activitatea de productie, comert, prestari servicii(am cod CAEN 8552) in sistem real, individual. Nu regasesc aceasta activitate in lista de activitati, este corect sa selectez Activitati independente?
  La cap. I.1.1.B Datele privind impozitul anual datorat pentru 2018 la rd.9 nu calculeaza nici o suma.
  In acest caz nu pot completa bonificatia.
  Am estimat si am platit o suma in plus, inainte de 15.12.2018.

  1. Da, este corect.
   Codul CAEN respectiv există în lista de coduri. Asigurați-vă că folosiți ultima versiune de pdf.
   Tastați-l.

 118. Buna ziua,

  O persoana fizica care e si salariat a obtinut in 2018 si venituri din drepturi de autor sub plafon (cu retinere la sursa de 10%) este obligat sa depuna declaratia unica pe 2018?
  Daca da, se completeza cu 0 peste tot?

  Cu multumiri!

  1. Persoanele fizice ce obțin venituri din drepturi de autor cu reținere la sursă și sunt și salariați nu au obligații de plată pentru CAS și CASS fiind exceptați și nici nu au obligația depunerii declarației unice pentru aceste venituri.

 119. Buna ziua,

  Cand am depus DU pe 2018 in 15.06.2018, nu am completat nimic pentru anul 2017 deoarece am depus D 200 in 05.02.2018 cu realizatul pe 2017. Stiam ca ANAF va face regularizarea pe 2017.
  Ar trebui sa rectific DU depusa in 15.06.2018 cu completarea capitolului referitor la anul 2017?

  Va multumesc.

  1. Ați primit decizie de impunere de la ANAF pentru 2017? Dacă da, atunci nu mai aveți nimic de făcut. Nu ați primit? Ați primit notificare de nedepunere declarație, atunci, da se depune declarația unică.

 120. Buna seara.

  In anul 2018 am depus declaratia unica cu optiunea “Sunt persoana fara venituri si optez pentru plata CASS” ulterior m-am angajat si am depus, in termenul legal, declaratia rectificativa cu contributia recalculata in functie de numarul de luni in care nu am intregistrat venituri. In momentul de fata inregistrez doar venituri din salarii. In acest caz este necesar sa depun acum declaratia unica si daca da va rog sa ma indrumati cum anume trebuie completata aceasta.

  Va multumesc anticipat!

  1. Nu aveți această obligație dacă ați depus-o exclusiv pentru a fi asigurat din punct de vedere al asigurării de sănătate.

 121. Buna seara. Am o masina personala, pe care doresc sa o vand, si vreau sa fiu sigura daca trebuie sa platesc ceva la stat. Din cate am citit,impozit nu se plateste decat de la a 3-a masina vanduta intr-un an calendaristic, dar nu sunt sigura de sanatate si pensie.

 122. Buna ziua,
  Pf angajata in 2018 cu norma intreaga obtine si venituri in anul 2018 din drepturi de autor.
  Credidam a eliberat o adeverinta in care am remuneratie brut 721lei – 64 lei(cota adm)-51(impozit remuneratie)-12lei(tva retinut cf hg 354/2018)=594 lei remuneratie neta + dobanda bruta 1 leu-0(impozit dobanda)=1 leu dobanda neta Total venit net 595 lei .
  Persoana in cauza nu stie sa imi spuna daca a optat pentru impozitarea finala sau nu la Credidam.
  Imi reiese din adeverinta ca s-a retinut 7%*721 lei=51 lei.
  In acest caz depune declaratia unica pentru anul 2018 ?
  In anul 2018 a depus declaratia unica pentru venituri in sistem real venituri drepturi de autor.
  Daca depune plateste impozit 10%*595 lei=60 lei din care se scad cei 51 platiti de Credidam?
  Multumesc

  1. Este discutabil. Depinde de data la care i s-a plătit venitul în 2018.
   Dacă a fost realizat în primele 3 luni ale anului, până în 22 martie 2018, mai exact, atunci da, era 7% impozit și nu era impozit final. Altfel, din aprilie 2018 impozitul era 10% și era final.
   Dacă venitul a fost realizat până la 22 martie 2018, atunci da, depune declarația unică și cei 7% sunt considerați plată anticipată în contul impozitului, persoana plătind diferența.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *