Cesiunea părților sociale

09 Jun 2016 | Diverse | 34 comentarii5393 vizualizari

cesiunepsMai jos aveți prezentată, pe scurt, o analiză a unei operațiuni de cesiune de părți sociale. Datele  (sume, eventuale nume, denumiri, etc) sunt ipotetice, date cu titlu de exemplu.

Să presupunem că asociatul unic al unei societăți comerciale dorește să cesioneze părțile sale sociale către o terță persoană fizică pentru că el nu mai dorește continuarea afacerii. Societatea are activitate de ceva ani și are în patrimoniu bunuri imobile cât și mobile, are datorii față de furnizori, dar și față de asociatul unic.

Analiza pornește de la prezumția că societatea comercială ABC XYZ SRL are un capital social de 200 lei și că prețul convenit între părți – asociatul actual și potențialul cumpărător, beneficiar al cesiunii părților sociale, este de 2,000,000 lei. De asemenea societatea are o datorie față de asociați.

 

Ce ar trebui să fac?

În primul rând o analiză documentară a situației patrimoniale a firmei pornind de la o analiză a ultimului bilanț contabil și a balanței de verificare întocmită pentru ultima lună, anterioară lunii în care are lor cesiunea.

Părțile pot și este recomandabil să convină la efectuarea unei inventarieri, inventariere care să stabilească clar patrimoniul existent la data preluării. De ce? Pentru că așa cumpărătorul se asigură că va prelua un patrimoniu existent, asumat clar și nu unul care să prezinte diferențe ulterioare între scriptic și situația faptică.

Este necesară stabilirea clară și fără echivoc a situație juridice a bunurilor imobile (clădiri și terenuri), stabilirea exactă a situației lor:

– dacă sunt sau nu în proprietatea societății a cărei acționar cesionează părțile sociale.
– dacă sunt sau nu libere de sarcini și dacă sunt sau nu ipotecate

În cazul în care societatea comercială înregistrează datorii față de asociatul unic (asociații existenți) atunci trebuie prezentate documentele respective și convenit ce se întâmplă cu acele împrumuturi.

Dacă societatea are profit nerepartizat și se dorește ridicarea de dividende în viitor atunci pentru ca noul asociat să le poată ridica este nevoie ca părțile să convină explicit cu privire la ele și în actul de cesiune să scrie clar cui i se cuvin acele dividende: vechiului sau noului asociat unic (sau asociați).

Ce înseamnă cesiunea părților sociale?

În esență că cel/cei care dețin părțile sociale le pot ceda la valoarea lor nominală sau la un preț convenit între părți. Prețul e stabilit de părți la liberă înțelegere, evaluarea valorii afacerii putând fi făcută de părți sau de experți contabili cu abilități pe evaluarea întreprinderii. Dacă părțile doresc pot opta ca numite bunuri deținute de societate să fie evaluate anterior de evaluatori autorizați (spre exemplu evaluarea clădirilor și terenurilor). Dar o evaluare nu este o chestiune obligatorie, ea este recomandată. În oricare din cazuri, patrimoniul societății va trece în posesia celui care cumpără părțile sociale.

Patrimoniul însă nu înseamnă doar bunuri. Înseamnă atât bunuri și drepturi cât și obligații (datorii). De aceea cesiunea părților sociale duce la preluarea atât a bunurilor și drepturilor deținute de societate, dar și la preluarea datoriilor acesteia.

Pentru justificarea datoriei este extrem de important ca în documentele firmei să existe dovada lor: facturi, contracte de împrumut bancar, un contract de împrumut pentru suma/sumele ce compun datoria față de asociați, declarații fiscale (certificat de atestare fiscală). În cazul contractului de împrumut încheiat cu asociatul/asociații ce au creditat societatea, acesta trebuie să conțină cuantumul sumei împrumutate și clauze clare legate de termene și condiții de plată.

Dacă se cesionează părțile sociale la valoarea lor nominală, cel/cei care le preiau prin cesiune trebuie să plătească vechilor acționari capitalul social existent 200 lei, dar și datoria firmei față de aceștia dacă nu convin altfel.

Dacă însă cesiunea se face la un preț convenit între părți, atunci pe câștigul generat de această tranzacție, persoana care cedează – cea care obține venitul – este obligată să achite un impozit pe venit de 16% aplicat la câștigul realizat din această tranzacție.
Câștigul realizat de cesiunea părților sociale e un venit din investiții conform art.91 alineatul 1 litera c din Codul Fiscal.

Cum se stabilește câștigul din cesiunea părților sociale?

Codul fiscal e clar și aici – art.94 alin.1 se spune:

“Câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate și cele reglementate la alin. (2) – (6), reprezintă diferența pozitivă/negativă realizată între valoarea de înstrăinare/prețul de vânzare și valoarea lor fiscală, după caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzacției și costuri legate de transferul de proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative”

Asta înseamnă că dacă am un preț prezumtiv de vânzare de 2,000,000 lei pentru părți sociale cu o valoare nominală de 200 lei, câștigul va fi stabilit la 1,999,800 lei. Dacă am și cheltuieli legate de tranzacție – se scad și acestea din suma respectivă.
Câștigurile din veniturile obținute ca urmare a cesiunii părților sociale se impozitează cu 16%.

Cine calculează și reține impozitul?

Acest impozit a fost unul cu reținere la sursă.

Începând cu anul 2016 e un impozit ce se determină de ANAF în baza declarației anuale depuse de către beneficiarul de venit.

Termenul de plată al impozitului – este stabilit prin decizia de impunere comunicată de ANAF.

Câștigul din tranzacție se va declara nominal, pe beneficiar de venit, în D205.

Dacă plata se va face în rate, eșalonat, cum se calculează impozitul?

Impozitul se calculează integral pe câștigul realizat indiferent că acesta a fost încasat sau nu. Determinarea câștigului se face la data tranzacției și nu contează că plata se va face integral sau în rate.

În acest context se pune problema: cum se poate optimiza tranzacția?

Dacă datoria societății față de asociatul actual rămâne în evidența societății fără ca părțile să prevadă ceva în legătură cu ea, cel care preia părțile sociale pe lângă prețul achitat pentru preluarea lor va trebui să o achite și pe aceasta.

Pentru a înțelege exemplificăm mai jos situația în care suma respectivă nu se tratează defel, rămâne în evidența societății și prețul prezumtiv al tranzacției este de 2,000,000 lei.

În această situație, cel care preia prin cesiune părțile sociale va datora un impozit de 319,968 lei ((2,000,000 prețul tranzacției-200 lei valoarea actuală a capitalului social) x 16%). Sumele de achitat însă față de acționarul vechi vor fi în cuantum total de 2,791,032 lei (2,000,000 lei prețul tranzacției – 319,968 lei impozit + 1,111,000 lei datoria pe contratul de împrumut).

După cum se vede impozitul este mare dar și suma de achita ar depăși nivelul prețului stabilit de părți pentru cesiune.

Există două variante de lucru referitoare la această datorie și anume:

a. Includerea în capitalul social anterior cesionării părților sociale.

Asta presupune majorarea capitalului social de la suma de 200 lei la suma de 1,111,200 lei.

Costurile asociate de această operație ar fi taxele datorate registrului comerțului.

În acest caz, tranzacția – cesiunea părților sociale se va face la o dată ulterioară majorării capitalului social.

Exemplificând: la o valoare a tranzacției de 2,000,000 lei câștigul va fi de 2,000,000 lei prețul tranzacției -1,111,200 lei valoarea noului capital social – a părților sociale ce se vor cesiona = 888,800 lei câștig din cesiunea părților sociale, la care impozitul ar fi de 142,208 lei (888,800 * 16%).

Suma ce se va achita efectiv acționarului/acționarilor care cesionează părțile sociale va fi 2,000,000 lei – 142,208 lei = 1,857,792 lei

b. Suma să nu se includă în capitalul social al firmei.

În acest din urmă caz, ar trebui să intervină un contract de cesiune de creanță. Contractul de cesiune de creanță va trebui încheiat între persoana fizică – acționar ce a împrumutat firma cu suma de 1,111,000 lei și persoana fizică ce va prelua prin cesiune părțile sociale.

Contractul de cesiune de creanță presupune ca cel care va prelua creanța îi va achita celui ce i-o cesionează suma convenită pentru preluare.

Această tranzacție, dacă se face la o valoare egală cu valoarea cesionată nu este supusă impozitului pe venit. Costurile asociate ei vor fi onorariile plătite notarului pentru autentificare.

Practic va fi o înțelegere între două persoane fizice.

Din momentul cesionării creanței, societatea va datora suma de 1,111,000 lei persoanei care a preluat creanța de la asociatul ce a împrumutat firma inițial.
În acest context suma convenită pentru cesiunea părților sociale va fi necesar să fie diminuată cu valoarea datoriei cesionate. Practic prețul cesiunii va fi împărțit – o parte va fi achitat de persoana fizică ca preț al unei creanțe preluate și o parte va fi achitată de firmă ca preț al cesiunii creanței.

Dacă preluăm același preț prezumtiv de 2,000,000 lei al tranzacției în vederea exemplificării, am avea situația următoare:

i. Suma convenită pentru tranzacție s-ar diminua cu 1,111,000 lei și prețul cesiunii va fi 889,000 lei (2,000,000 lei prețul convenit – 1,111,000 lei valoarea datoriei cesionate).

ii. Câștigul din cesiune ar fi de 888,800 lei. Adică exact ca în cazul includerii datoriei în capitalul social ar firmei. Suma netă din cesiune ar fi de 746,792 lei.

Oricare din cele două variante duc la același impozit.

Diferența între cele două variante este că în cazul de la punctul b de mai sus, apar două contracte prin care se face plata și ca urmare riscuri pe ambele contracte. Avantajul variantei a este că se majorează capitalul social cu o sumă ce nu poate fi pusă la îndoială de cel care preia părțile sociale.

Alte aspecte ce trebuie avute în vedere: pe lângă tratamentul fiscal va trebui să se ia în considerare aspectul legat de plata contractelor. Indiferent cum se va proceda – prin majorarea capitalului social inițial sau prin cesiunea de creanță combinată cu cesiunea părților sociale, vor trebui avute în vedere aspectele legate de respectarea disciplinei financiare introduse de Legea 70/2015. Acestea țin de faptul că societatea nu va putea achita numerar sumele datorate decât în limitele și condițiile stabilite de legea respectivă.

Nu uitați de analiza fiscală: asigurați-vă că declarațiile fiscale sunt depuse la zi, că dacă e plătitor de TVA are depuse deconturi la zi, cu sume și că nu există riscul anulării codului de TVA. Verificați ca firma să nu fi avut anulat codul de TVA sau să nu fi fost declarată inactivă. Verificați dacă are eșalonări la plata obligațiilor fiscale sau dacă a avut așa ceva. Dacă le-a respectat.

 

Dacă aveți observații, corecții sau întrebări legate de cele scrise anterior, vă rog să le postați în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc.

34 comentarii

 1. Scuze ca tot carcotesc, dar e corect “În această situație, cel care preia prin cesiune părțile sociale va datora un impozit de 319,968 lei”?

 2. As face o mica remarca si anume, impozitul cred ca ramane cu retinere la sursa pentru ca Registrul Comertului nu opereaza schimbarea asociatilor daca nu faci dovada platii impozitului. Astfel, cred ca trebuie aplicat art. 114 alin. (2) lit. j)

  1. Înainte de 2016 textul era clar și interdicția exista în codul fiscal. Din 2016 nu mai există. Textul de la art.114 nu are treabă cu cesiunea de părți sociale.

 3. Ma puteti lamuri care ar fi obligatiile declarative si de catre cine trebuie intocmite? Inteleg din art. 122 Cf ca se face D 200 in anul urmator. Se mai face D 100 si D 205, de catre societate pentru retinere la sursa?

  1. Nu. Nu mai există obligația reținerii la sursă a acestui impozit.
   Se depune D200 de către persoana fizică. Este posibil ca în D205 să fie înscrise persoanele ce au obținut astfel de venituri, în suma lor brută și fără impozit pentru ca fiscul să știe de la cine ar trebui să ia impozit pe acele tranzacții.

 4. Daca beneficiarul de venit este nerezident ,
  in ce declaratie o sa declar venitul?
  se retine si CASS?

 5. inteleg ca se datoreaza cass doar in anumite situatii. daca cel care cesioneaza este angajat chiar la compania respectiva si tranzactia se face in 2016, se datoreaza cass? . multumesc

 6. Buna seara,la cesiune parti sociale(unul din asociati iese si preia celalalt asociat intreg capitalul firmei), trebuie neaparat evaluator inainte de a depune documentatia la ONRC?(ei au convenit asupra unei sume) La cesiune cel ce ramine poate avea surpriza unui control de fond?-firma are declaratiile depuse si taxele si contributiile achitate la zi.Multumesc.

  1. Nu, nu este obligatoriu un raport de evaluare. Acesta poate exista dacă părțile doresc așa ceva.
   Controlul de fond poate apărea oricând nu ca urmare a cesiunii părților sociale. Se poate stipula în actul de cesiune că persoana ce a cesionat, dacă a fost și administrator are și își păstrează răspunderea pentru toaste documentele și acțiunile de până la data cesiunii.

 7. In cazul vanzarii partilor sociale catre o persoana juridica straina este necesar plata CASS pentru suma impozitabila primita ? Daca da, cat la % ?
  Multumesc anticipat!

 8. Buna, am cumparat toate partile sociale dintr-o societate devenind asociat unic. Pot deduce pe societate plata partilor sociale achizitionate ?

 9. Buna Cristi
  Cautam niste raspunsuri pentru o problema si sper sa ma ajuti tu.
  Nu sunt specializata pe drept comercial si am urmatoarea problema:
  SRL cu 2 asociati. Capital social in natura -imobile.Un asociat are o creanta rezultata din contracte de finantare si isi vrea banii.Ne gandisem la o dare in plata, dar cum facem cu bunurile care sunt in capital?

  1. Adică? Nu contează că sunt bunuri aduse aport. Capitalul social nu e legat de ele. La o reevaluare a bunurilor, cu pierderi de valoare, nu se diminuează capitalul social. Sau dacă am capital social exprimat doar în bani, cheltuirea lor nu înseamnă că reduc capitalul social.

 10. Preiau o societate care imi datoreaza o suma f mare , care depaseste capitalu social si vreau sa inchei CONTRACT DE CESIUNE PARTI SOCIALE CU TITLTU GRATUIT, care sunt costurile sau care e solutia mai buna pentru mine, in sensul sa nu plataesc taxe mari la notar de ex.
  va multumesc!

  1. Cesiunea de părți sociale se poate face la valoarea nominală a părților sociale cesionate.
   Adică vi se cesionează părți sociale de 200 lei, la valoarea nominală.

 11. VALOAREA NOMINALA A PARTILOR SOCIALE E FOARTE MARE.
  SUNT PESTE 70.000 PARTI SOCIALE, VAL PER PARTE SOCIALA DE DE 10 LEI
  DECI, CUM PROCEDEZ SA NU MAI PLATESC VALOAREA PARTI SOCIALE DEAORECE FIRMA ARE MARI DATORII SI ASA M AS INDATORA SI MAI MULT SI NU SE MERITA
  CUM PROCEDEZ?

 12. Buna dimineata!
  Suntem un Colegiu National din Buzau, care intra in reabilitare.Ca urmare, ne-a mutat intr-un nou sediu in care a fost inainte alta scoala.aVEM HOTARARE DE cONSILIU lOCAL, dar se pare ca odata cu cladirile preluam si datoriile.Datorii care constau intr-un contract de lucrari de reparatii neachitate.Primaria ne da bani sa-l platim.E vreo problema de care trebuie sa am grija?

 13. M-am sfatuit cu un jurist si ne concepe un act aditional prin care descrie situatia de fapt si pe care sa-l semnam.Eu am inteles situatia ca fiind justa dar contabila liceului nu o intelege.Am solicitat ca acel contract sa fie insotit de anexe situatii de plati, achizitie pe SEAP, etc.Ma poate impinge intr-o zona penala?Contabila asa zice si se teme de continuarea demersurilor

  1. Exact asta mă pregăteam să vă răspund: este cel mai indicat să consultați un jurist.
   Mie mi se pare cumva ciudat însă să vi se acorde folosința unui imobil, dar să fiți condiționați de preluarea unei datorii. La instituții publice nu știu cum se poate face asta.
   Preluarea datoriei se face de la cine? Cine vă predă acea datorie? Școala poate prelua, legal, datoria? Dacă da atunci, în contabilitate, dacă există actul de preluare și acordul de finanțare a ei de către primărie s-ar înregistra prin debitori sau echivalentul lui în contabilitatea instituțiilor publice în corespondență cu contul de datorii în care s-ar înregistra acele sume.
   În rest dacă fapta ar fi sau nu faptă penală, îmi pare rău, dar nu vă pot răspunde. Expertiza mea este îndreptată către societăți comerciale sau activități independente și nu către probleme specifice instituțiilor publice.

 14. Deci sa inteleg ca o hotarare de Consiliu Local prin care ni se dau in administrare spatiile nu ne obliga sa preluam un contract de lucrari de curatenie neachitat.E foarte importanta informatia.Multumesc\

 15. Buna ziua, va rog frumos sa ma ajutati:
  1. daca societatea plateste pt un asociat pretul partilor sociale catre asociatul cedent, aceasta suma este tratata ca dividend pt asociatul care cumpara partile sociale?
  2.societatea plateste si declara acest impozit (5%procent corect in acest caz?), pt toata suma odata, conform pretului stabilit in contractul de cesiune, chiar daca s-a stabilit plata esalonata a acestei sume?Sau face acest lucru tot esalonat, in functie de platile efectuate?
  3.firma declara impozitul in D100 si in D205, bifand exact ca la dividende, chiar daca societatea nu are dividende de distribuit ? sau impozit pe venit din alte surse?
  4.castigul realizat de persoana fizica din vanzarea partilor sociale trebuie si poate fi declarat in D205 de catre societate? daca da, cum? bifand castiguri din transferul titlurilor de valoare si trecand toata suma sau doar cea incasata , iar in linia 2 peste tot cu zero, tinand cont ca nu este impozit cu retinere la sursa?
  Multumesc anticipat!

  1. 1. Nu. Nici nu are cum să plătească societatea decât dacă societatea este ea însăși acționar, altfel nu are cum plăti societate. Plata o face cumpărătorul, cel care preia părțile sociale. Pentru persoana care vinde este un venit din cesiune de părți sociale, taxat conform art.119, cu 10% aplicat la diferența între prețul încasat și valoarea nominală a părților sociale, pe care cel care în încasează îl declară prin declarația unică. Dacă persoana vinde părți sociale cu valoarea de 10.000 lei și valoarea lor nominală a fost de 100 lei, câștigul este 9900 lei.
   2. Nu.
   3. Nu.
   4. Nu.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *