Ajutor de stat pentru HORECA. OUG 224/2020.

22 Jun 2021 | Diverse | 15 comentarii3443 vizualizari
Ajutor de stat pentru HORECA

Prin OUG 224/2020 s-a introdus posibilitatea acordării operatorilor economici din domeniul HORECA a unor granturi, ajutoare de stat, în limita a 20% din pierderea din cifra de afaceri, pierdere determinată în funcție de cifra de afaceri realizată în 2020 comparativ cu cifra de afaceri realizată în 2019. Întrucât de curând procedura de acordare, stabilită prin Ordin 991/2021, a fost modificată, mai jos regăsiți o sinteză, la zi, a datelor despre acest ajutor.

Cine sunt beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat?

1.agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,

2. structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,

3. structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630,

4. organizatorii de evenimente care desfășoară activități conform codului CAEN 8230 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României,

5. ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990

Entitățile beneficiare a schemei de ajutor de stat trebuie să fie societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, societăți înființate în baza O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, sau persoane fizice autorizate ca  PFA/Întreprinderi individuale sau familiale în ființate în baza O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Beneficiarii pot fi întreprinderi autonome sau legate și trebuie să dețină următoarele documente:

 • licențe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism;
 • certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare;
 • autorizații de funcționare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică;
 • autorizații emise de către direcțiile sanitar-veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile;
 • certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru organizatorii de evenimente
 • atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru structuri de cazare / structuri de alimentație / agenții de turism, va trebui să dețină certificatele de clasificare/autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru.

Codul/codurile CAEN  pentru care se solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei scheme. În acest sens aplicația informatică va verifica automat istoricul privind autorizarea codurilor CAEN. În situația în care informațiile nu sunt concludente vor fi solicitate clarificări.

Condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite de către beneficiarii eligibili:

1. să nu fie întreprinderi în dificultate și/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.

Din acest punct de vedere întreprinderile în dificultate sunt acele întreprinderi care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

 • în cazul unei societăți cu răspundere limitată, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris.
 • în cazul unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul acestei dispoziții, «o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva nr. 2013/34/UE;
 • atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
 • atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
 • în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

Prin excepție, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență în temeiul legislației naționale și să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.

Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordării ajutorului în temeiul O.U.G. nr. 224/2020, operatorii economici care au primit ajutor pentru salvare să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare.

2. nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza acestei scheme nu depășește echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro;

3. nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente.

4. nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

5. își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.

6. au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate (2019 și 2020), pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, dacă au obligația să întocmească asemenea situații.

Care este valoarea granturilor acordate?

Maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN menționate mai sus și prevăzute de art.3 din O.U.G. nr. 224/2020, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.

Valoric, valoarea maximă a ajutorului de stat la nivel de întreprindere unică, este echivalentul în lei a 800000 euro, iar valoarea maximă cumulată cu alte măsuri de sprijin este echivalentul în lei a maxim 1800000 euro.

Ce reprezintă baza de calcul?

Pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

Pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;

Pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin.5 din Legea contabilității nr. 82/1991, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. De menționat aici este că cei care au activități ce ar putea fi eligibile și sunt PFA/II sau IF, dar sunt impuși la normă de venit, nu pot aplica pentru acest ajutor de stat, pentru că în cazul lor nu există obligația conducerii de evidențe contabile și sunt excluși din art.1 alin.5 din legea contabilității.

Pentru întreprinderile care au activități de agenții de turism, cu licențe de turism valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul pachetele de servicii de călătorie, serviciile de călătorie, serviciile de călătorie asociate, precum și componente ale pachetelor de călătorie, comercializate în scop turistic, astfel cum sunt definite în O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate,, respectiv în O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru întreprinderile care desfășoară activități de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, cu certificate de clasificare valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul, serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și, serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism.

Determinarea și certificarea bazei de calcul

Baza de calcul al ajutorului, este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către beneficiar, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către către beneficiar.

Raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de expertul contabil/societate de expertiză contabilă sau de auditorul financiar/ firmă de audit se va elabora cu respectarea ISAE 3000 (revizuit), alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile, informațiilor financiare istoric emis de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) și cu Manualul privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (ediția 2018), emis de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), din cadrul International Federation of Accountants (FAC), diponibile în limba română la adresa web https://www.codetic-standardeinternationale.ro/. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară respectă totodată și prevederile Standardului profesional nr. 35 emis de către Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportul poate fi întocmit și de către expertul contabil/societatea de expertiză contabilă și în situația în care a ținut si condus contabilitatea solicitantului sau a oferit alte servicii profesionale conform de O.G. nr. 65/1994.

Raportul de expertiză extrajudiciară va fi obligatoriu semnat electronic de către expertul contabil/societatea de expertiză/auditor.

Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul Băncii Naționale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv data deschiderii aplicației electronice pentru etapa a doua și care va fi comunicată pe site-ul instituției la respectiva dată.

CECCAR a pus la dispoziția membrilor săi un model de raport de expertiză extrajudiciară, model disponibil spre descărcare aici.

Etapele de înscriere efectivă și documentele ce se încarcă pe site-ul sunt descrise în procedură.

În principiu:

etapa 1 – presupune crearea contului, dacă nu există deja creat dacă beneficiarii au aplicat și la ajutor conform OUG 130/2020.

etapa 2 – presupune încărcarea documentelor necesare verificării eligibilității beneficiarilor, declarații pe proprie răspundere așa cum sunt stabilite ca model de către procedură. Toți beneficiarii vor încărca obligatoriu în această etapă și certificat constatator cu istoric eliberat de către ONRC, dacă e necesar să prezinte acest document, precum și raportul extrajudiciar de expertiză întocmit de către expert contabil/auditor, semnat electronic, raport pentru determinarea și asumarea bazei de calcul a ajutorului de stat.

15 comentarii

  1. Eu am dat link direct la formularul editabil în format Microsoft Word, pus la dispoziție de către CECCAR.

 1. “cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul Băncii Naționale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv data deschiderii aplicației electronice pentru etapa a doua și care va fi comunicată pe site-ul instituției la respectiva dată.”
  Sa inteleg de aici ca raportul de expertiza poate fi facut (finalizat) doar la data deschiderii aplicatiei, ca doar nu am cum sa stiu azi cat va fi cursul valutar la data deschiderii? sau trec cursul de la data raportului?

 2. Buna ziua, ce parerea aveti despre restituirea unei linii de credit (din acest ajutor primit in decembrie 2021) contractata in anul 2018, pe care nu am reusit sa o inchidem in urmatorii ani (2019 am prelungit, iar in anul 2020 am suspendat activitate pana in 2021)…?

  1. Dacă solicitantul are datorii restante la bugetul de stat, atunci are obligația de a utiliza ajutorul primit pentru plata obligațiilor respective.
   În rest, dacă nu există datorii restante, se poate utiliza suma la orice tip de cheltuială sau plată, neexistând o listă sau o limitare a sumelor ce pot fi plătite.

 3. Buna ziua, va atasez un material Q&A: “Conform Q&A (poate fi consultat aici http://www.economie.gov.ro/procedura-horeca) pus la dispoziție de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, întrucât ajutorul de stat se acordă sub forma unei măsuri compensatorii, nu se justifică introducerea unei astfel de liste. Banii primiți pot fi utilizați pentru orice cheltuială în interesul societății, inclusiv salarii, impozite către bugetul local, cheltuieli indirecte și TVA. În cazul în care facturile se plătesc integral (inclusiv TVA), recomandăm să anunțați contabilul să nu îl deducă.”
  Va rog sa imi spuneti care este punctul dvs. de vedere asupra aspectului privind deducerea tva-ului aferent facturilor platite integral din grant.
  Multumesc anticipat!

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *