Legea 72/2022–diurne

01 Apr 2022 | Legislatie | 152 comentarii43726 vizualizari

Ieri, 31 martie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315, legea 72/2022 – pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Legea intră în vigoare de la data de 3 aprilie 2022.

Prin această lege se introduce o nouă amnistie fiscală pentru aceste diferențe de impozit pe venit și contribuții sociale datorate stabilite de organele de control ca urmare a calificării ulterioare a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țâri, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țâri, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a acestei legi, și neachitate.

Pentru aceste spețe, diurne reîncadrate ca fiind venituri de natură salarială, a mai existat o amnistie, în anul 2015, prin legea 209/2015. Și atunci aceste sume au fost scoase din sfera contribuțiilor salariale și a impozitului pe venit, dar cu toate acestea codul fiscal a rămas neschimbat și în practică organele fiscale, pe fix aceleași prevederi care erau scutite de reclasificare, au continuat controalele prin care au reconsiderat acele sume și au continuat să calculeze diferențe de impozite și contribuții sociale.

Acum, prin Legea 72/2022, nu doar că se acordă această amnistie fiscală, dar se și modifică legislația, codul fiscal mai exact, pentru a se introduce un plafon maximal al sumelor care pot fi tratate ca diurne (indemnizații de delegare).

Așadar orice diferență de impozit sau contribuție socială precum și orice obligația accesorie acestor diferențe, așa cum au stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, se vor anula. De asemenea pentru orice verificare în curs sau situații în care există astfel de spețe începând cu iulie 2015 și până la data intrării în vigoare, organul fiscal nu reîncadrează sumele de această natură și nici nu va mai emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioada iulie 2015 – 2 aprilie 2022.

ANAF va proceda astfel:

– pentru deciziile emise și comunicate deja contribuabilului – ANAF va anula din oficiu acele diferențe emițând în acest sens o decizie de anulare a obligaților fiscale, care se comunică contribuabilului.

– pentru cazul în care ANAF a emis decizie pentru diferențe, dar nu a comunicat acea decizie contribuabilului, ANAF nu o va mai comunica acestuia, iar intern, ANAF, va scădea acele diferențe din evidența sa în baza unui borderou de scădere.

– dacă diferențele de impozite și contribuții și/sau accesoriile au fost stinse deja prin plată (fie plată voluntară, fie prin executare silită) acestea se vor restitui contribuabilului la cerere acestuia.

Așadar contribuabilul va fi obligat să depună o cerere de restituire pentru cazul în care deja a plătit diferențele stabilite în urma controlului.

Termenul de prescripție a dreptului de a solicita restituirea sumelor, de depunere a cererii de restituie, începe să curgă de la data intrării în vigoare a legii, adică de la 3 aprilie 2022. Termenul de prescripție este de 5 ani.

Modificările aduse codului fiscal

Se limitează sumele ce sunt considerate ca fiind venituri scutite de impozit pe venitul din salarii și contribuții sociale, ce pot fi acordate ca indemnizații de delegare, detașare, inclusiv indemnizația detașării transnaționale, sau prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați, potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, la aceste plafoane:

– în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

– în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate

Avem deci, două limite – prima este de 2,5 ori limita stabilită pentru personalul bugetar, iar cea de-a doua este de maxim 3 salarii de bază aferente zilelor de detașare/delegare, cea mai mică sumă dintre cele 2 plafoane și suma acordată efectiv fiind plafonul neimpozabil.

Să nu se înțeleagă că se pot acorda direct diurne de maxim 3 salarii. Nu. Se acordă 2,5 ori limita stabilită pentru instituții publice, dar nu mai mult de echivalentul a 3 salarii de bază a salariatului.

În cazul administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv sau a contractului de administrare/mandat, de către directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum și de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, plafoanele se stabilesc la fel cu deosebirea că limita de 3 salarii există în cazul salariaților se înlocuiește cu o limită de 3 remunerații prevăzute de raportul juridic (contractul de management/administrare, etc).


Exemplu pentru delegații în țară

Un salariat angajat cu normă întreagă și cu salariu de bază egal cu salariul minim pe economie care va merge în deplasare în țară pentru 5 zile în luna mai 2022, va putea beneficia de o diurnă maxim neimpozabilă la următorul nivel:

– diurna stabilită pentru deplasări în țară este de 20 lei/zi pentru personalul bugetar (HG 714/2018), așadar o societate poate acorda 20 lei/zi x 2,5 = 50 lei/zi

– diurna – 50 lei/zi x 5 zile = 250 lei și se va verifica dacă cei 250 lei se încadrează în limita de maxim 3 salarii:

– 2550 lei / 22 zile lucrătoare = 115,91 lei / zi

– 115,91 lei x 5 zile x 3 = 1738,65 lei

se constată că da, așadar se vor putea acorda 250 lei maxim.

Dacă însă luăm în considerare un salariat cu timp parțial, de 2 ore/zi, cu un salariu de bază de 640 lei lunar, calculele se vor face astfel:

– diurna stabilită pentru deplasări în țară este de 20 lei/zi pentru personalul bugetar (HG 714/2018), așadar o societate poate acorda 20 lei/zi x 2,5 = 50 lei/zi

– diurna – 50 lei/zi x 5 zile = 250 lei și se va verifica dacă cei 250 lei se încadrează în limita de maxim 3 salarii:

– 640 lei / 22 zile lucrătoare = 29,09 lei / zi

– 29,09 lei x 5 zile x 3 = 436,36 lei

și aici se încadrează în limita celor 3 salarii așadar nu e o problemă.


Exemplu pentru delegații în străinătate

Un salariat angajat cu normă întreagă și cu salariu de bază egal cu salariul minim pe economie care va merge în deplasare în Germania pentru 5 zile în luna mai 2022, va putea beneficia de o diurnă maxim neimpozabilă la următorul nivel:

– diurna stabilită pentru deplasări în Germania este de 35 EUR/zi pentru personalul bugetar (HG 518/1995), așadar o societate poate acorda 35 EUR/zi x 2,5 = 87,50 EUR/zi

– diurna – 87,50 EUR/zi x 5 zile = 437,5 EUR (calculat în lei la un curs estimat de 5,01 lei/EUR ar însemna 2191,88 lei, pentru care se va verifica dacă se încadrează în limita de maxim 3 salarii:

– 2550 lei / 22 zile lucrătoare = 115,91 lei / zi

– 115,91 lei x 5 zile x 3 = 1738,65 lei

se constată că NU, așadar se vor putea acorda maxim 1738,65 lei ca fiind diurnă neimpozabilă, iar diferența de până la 2191,88 lei va fi tratată ca venit de natură salarială.

Pragul de egalitate este 69,41 EUR în acest caz, mai exact salariul de bază/zi înmulțit cu 3 și împărțit la cursul EUR ((115,91 lei x 3) / 5,01 lei/EUR) = 69,41 EUR.

Adică la o diurnă acordată de 69 EUR, societatea s-ar încadra în plafonul neimpozabil.

Ne putem verifica simplu:

– 35 EUR/zi x 2,5 = 87,5 EUR așadar suma acordată de 69 EUR se încadrează în plafonul maxim zilnic.

– 69 EUR x 5 zile = 345 EUR x 5,01 lei/EUR =1728,45 lei

Plafonul de maxim 3 salarii este 1738,65 lei – așadar diurna acordată se încadrează în plafonul neimpozabil.


Limitarea la 2.5 ori nivelul stabilit pentru personalul bugetar, dar nu mai mult de 3 salarii de bază (remunerații conform raportului juridic) se aplică începând cu veniturile lunii mai 2022.


Baza legală a reîncadrării fiscale a sumelor acordate sub forma indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariați, poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii, prin care se constată situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot afla salariații, după caz, potrivit legii.

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, are obligația să confirme, în baza documentelor prezentate de către angajator, natura veniturilor acordate sub forma indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate:

a) la cererea autorităților și instituțiilor publice, precum și a oricăror alte entități;

b) din oficiu, ca urmare a acțiunilor de control proprii, caz în care, în vederea valorificării, rezultatul constatărilor se comunică organului fiscal competent din cadrul ANAF.

Aici am mai multe mențiuni și observații:

– este necesar un control al ITM care să constate situațiile de delegare, detașare,

– confirmarea ITM se poate face și la cererea angajatorului în opinia mea pentru că “a oricăror alte entități” nu exclude angajatorul

doar în cazul salariaților se poate face o astfel de reîncadrare. În cazul celor care nu au contract de muncă, ITM nu are nici o competență și nici textul de lege nu spune asta.

– rămân uimit în continuare de nonșalanța cu care se aplică art.11 alin.1 în România. Nu de alta, dar statul român uită cu desăvârșire de alin.13 al acelui articol, iar în lipsa procedurii prevăzută de alin.13 orice aplicare a alin.1 este una ce ține exclusiv de opinia personală a celor de la ANAF.

152 comentarii

 1. Buna ziua,
  Am 3 intrebari:
  1. Si celelalte societati cu alt prolfil decat transporturi vor aplica aceste calcule pentru delegatii?
  2. Daca firma acorda 150 lei/zi pentru diurna interna, si salariul brut al directorului este de 15000 se mai aplica calcul asta? Nu se mai impoziteaza pe statul de salarii ca pana acum ce depaseste 50 lei/zi diurna?
  3. Incepand cu luna Aprilie 2022 se aplica sau din luna Mai 2022?

  Multumesc mult!

  1. 1. Da. Legea nu se adresează unor categorii anume de firme. Ci pentru toate cazurile în care se acordă indemnizație de delegare.
   2. Dacă acordă 150 lei/zi deja depășește cu 100 lei/zi plafonul și se impozitează ca venit din salarii. Există o a doua limită maximă.
   3. Mai 2022. Era o scăpare, dar am corectat imediat după publicare.

   1. Decontare diurna administrator fara contract de munca se poate face? si daca da in ce baza a legi? Va multumesc frumos

 2. Buna ziua

  Pentru administratorii care sunt stabiliti conform actului constitutiv dar nu au renumeratie, cum se stabileste plafonul pentru diurna ? mai au dreptul la diurna? Multumesc anticipat

  1. I se poate stabili prin hotărâre AGA, dacă prin actul constitutiv e prevăzut că poate fi remunerat.

 3. Buna ziua. Cand avem de exemplu 2 zile pe tara si 4 pe strainatate se face calculul individual? Mai exact?
  Multumesc

  1. Da. Dar și până acum se făcea la fel. Acum apare o verificare suplimentară legată de încadrarea în plafonul de maxim 3 salarii de bază. Regula este că se poate deduce in limita a 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul instituțiilor publice. Apoi se verifică dacă acea suma se încadrează în plafonul de 3 salarii de bază.

 4. Speta: PFA , cu angajați care au beneficiat de diurna (persoana fizica, nefiind angajata , dar a condus lucrarile) în strainatate,
  ( constructii), ANAF-ul le-a considerat venituri de nat.sal.Ce șanse avem în cazul în care cerem sumele acum? Atunci le-am contestat!

  1. Pentru reîncadrarea diurnei in cazul angajaților se va face automat reglarea de către ANAF. Nu trebuie să cereți asta. După ce reglează ei, dacă ați achitat sumele din decizia de impunere puteți depune cererea de restituire.

 5. Dacă acord diurna de ex 70 euro/zi pt administrator aflat în deplasare in UE, admin nu e angajat pe firma și nu are stabilita vreo indemnizație cf act constitutiv, teoretic as zice ca nu se pune problema cu reconsiderarea. Corect?

  1. Nu este corect. În acest caz e o problemă cu acordarea acelei sume. Pentru că nu există un act între părți care sa permită acordarea sumei respective și poate fi considerat venit al persoanei. Se poate încadra la venituri din alte surse. Ar fi și cheltuială nedeductibilă fiscal.

 6. 1. In cazul administratorilor stabiliti prin actul constitutiv, fara indemnizatie si fara contract de munca, se ia in calcul salariul minim brut?
  2. La delegatiile in strainatate s-a repetat, pentru contractele cu timp partial, exemplul cu diurna interna.

  1. 1. Nu se poate face nici un calcul. Este necesar un act care să stabilească o indemnizație altfel plafonul e zero.
   2. Cred că da :)

 7. Buna ziua,
  1. Pentru un salariat care are luna inteaga in GERMANIA(30 zile calendaristice), calcul va vi 30x diurna pe zi ?
  2. Salarul de baza este salarul minum sau salarul de incadrare ?

  1. 1. Diura se acordă pentru zile calendaristice, conform HG 518/1995.
   2. Este salariul de încadrare conform CIM.

 8. Desi nu este prevazut in Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, sunt de parere ca un salariat cu contract individual de munca cu timp partial, sa presupunem, de 2 ore, nu poate fi trimis in delegatie nici macar in tara, timpul lui de lucru neputand sa depasesca 2 ore.
  Practic, nu se poate norma un salariat incadrat cu 2 ore si el sa fie plecat 2-3 zile in delegatie Ar fi o aberatie.

 9. Ioana Csengeri. Initiator: 31 deputati+senatori, din care:……….
  Asadar, Legea nr.72din 30.03.2022 intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in MO I al Romaniei. Termenul de 3 zile se calculeaza in zile calendaristice incepand cu data publicarii in MO I si expira la ora 24 a celei de-a treia zi de la publicare.
  Prevederile art.II din Legea nr.72/30.03.2022, prin derogare, se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare celei in care intra in vigoare legea ( adica cu veniturile aferente lunii mai 2022).

 10. Un administrator PFA care nu este angajat pe firma si cumuleaza 15 zile de delegatie lunar, primeste diurna in conditiile acestei legi ? Daca da, la ce nivel de salariu?

  1. Nu există administrator PFA.
   O persoană fizică autorizată nu putea avea diurnă nici până acum. Își putea deduce cheltuielile legate de deplasări și cazări în baza documentelor justificative – vedeți art. 68 alin 4 lit.h din codul fiscal.

 11. Daca societatea acorda angajatului un salariu de bază de 5000 lei ,atunci se va calcula diurna ținând cont de acest salariu ?Părerile sunt deja împărțite,unii consideră salariul minim că baza de calcul.Desi legiuitorul preved clar ,salariul de bază.

  1. Părerile nu pot fi împărțit când legea este clară – plafonul se determină in funcție de salariul de bază a salariatului. Dacă in lege scria ca se limitează la 3 salarii minime era altceva.

 12. un sofer incadrat cu 2700 salar de baza .In luna mai va fi 2700:22 zile=122.72 lei .122.72×31 zile =3804.32×3=
  10779.63lei
  87.5×31 =2712.5 eurox5 lei=13562 lei.
  Diurna neimpozabila este 10779.lei ? este bine calculat

 13. Multumesc dl.Cristi pentru raspuns!
  Deci nu s-a schimbat nimic…ca si pana acum tot ce se depasea la diurna interna de exemplu suma de 50 lei/zi se impozita pe stat cu toate contributiile…si de acum in colo va fi la fel, nu?

 14. un sofer incadrat cu 2550 salar de baza .In luna mai va fi 2550:22 zile=115.91 lei .115.91×31 zile =3593.18×3=
  10779.54lei
  69.41×31 =2151.71 eurox5 lei=10759 lei.
  Diurna neimpozabila este 10759.lei ? se incadreaza in cele 3 salarii, este corect? dar cu zilele libere pentru sambete si duminica cum ramane?

 15. Buna ziua,
  Sunt 2 lucruri care se bat cap in cap in aceasta lege:
  1. Diurna se acorda fiecarui angajat care este trimis intr-o misiune de serviciu:
  • La o distanta de minimum 5 km de localitatea in care angajatul isi are locul de munca;
  • Pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
  • Numai daca durata deplasarii este de cel putin 12 ore.

  2.Cine trebuie sa intocmeasca ordinul de deplasare si in cat timp?
  Intocmirea ordinului de depasare este in sarcina angajatului. Legislatia nu prevede un termen limita pentru entitati private, insa de regula acestea stabilesc prin proceduri interne proprii acest lucru.

 16. Dacă un șoferin cadrul unei luni are 22 de zile de detasare, din care 12 zile este pe teritoriul țării Danemarca, unde salariul minim pe oră este de aprox.22.5 eur/h. Care este modul de calcul al indemnizatiei de detașare?
  Societatea ofera ca si cheltuiala de detasare 75eur/zi.
  Trebuie respectate ambele condiții de calcul a indemnizațiilor pentru șoferi?

 17. Buna ziua,

  dar referitor la contractele cu timp partial. Imi pare rau ca trebuie sa va spun , dar cei care lucreaza partial nu au dreptul sa ia diurne pentru ca s-ar considera ore suplimnetare si atunci contractul este lovit de nulitate si se va consider contract pe norma intreaga.

  Deci calculele le facem pentru salariati cu norma intreaga.

  1. Nu există nicăieri o astfel de restricție. Nu există interdicția delegării unei persoane angajate cu timp parțial.

 18. Totul pt 120 de zile într-un an ????? Este deductibila ? Diurna ? In rest se impoziteaza ca si venit salarial ?

 19. În legea veche salariații instituțiilor publice nu beneficiau de 2,5 ori nivelul stabilit prin lege la deplasarea în străinătate……în legea nouă beneficiază?

 20. La sfarsitul lunii aprilie pot plati inca diurna aferenta lunii martie, fara sa fie aplicata noua Lege?
  Multumesc

 21. Pentru un administrator la firma prin actul constitutiv cu remunerație, cu un contract pe 4 ore și este delegat în Germania, după noua lege are dreptul la diurna?

 22. Buna ziua,
  Inteleg ca diurna aferenta lunii martie si neachitata pana la momentul actual nu intra sub incidenta legii. Am dreptate?
  Multumesc

 23. Buna ziua.
  Pentru un salariat din constructii , detasat trasnational in strainatate , in Franta , de exemplu, pentru o perioada de 150 zile, cum se calculeaza diurna? Ce depaseste 3 salarii de 3000 lei, se impoziteaza sau se calculeaza lunar diurna si se verifica plafonul?Acum acord cate 50 euro/zi.Multumesc.

   1. Buna ziua. In cazul detasarii transnationale in Franta,nu trebuie acordat salariul minim din Franta si automat se calculeaza plafonul la acel salariu (mai mare)?

    1. Legea română se referă la salariul de bază corespunzător timpului lucrat. Salariul de bază este cel prevăzut de contractul individual de muncă. Dacă modificați prin act adițional salariul la salariul din Franța atunci, da, veți calcula plafonul raportat la acela.

 24. A ramas limita de 60 zile de deplasare pe an pentru diurna neimpozabila/deductibila?
  ce se intampla cu diurna pentru soferii de tir care stau plecati aproape 300 zile/an pentru perioada ce depasesete 60zile/an ?

 25. Vad ca nimeni nu ia in calcul fatul ca un salariat merge in deplasare din zilele legale libere(ex pleaca duminica si se intoarce sambata),ca nu isi poate recupera acele zile,da pleaca in interesul institutiei si poate deplasarea dureaza 9-12 ore.Daca aceasta deplasare dureaza 9 ore (9*2+16 cf legislatiei se mai plateste o zi de diurna pt o depasire de 12 ore cu transportul) pentru un dus intors mai prim echiv unei zile de diurna.In acest caz acel salariat este in dezavantaj maxim 8 ore de lucru in wk punem minim 100 ron +1 zi libera ca asa spune legislatia cine lucreaza in wk va primi 2 zile consecutiv liber.Eu consider ca ar trebui revizuita putin legislatia cu privire la deplasarile in interes de servici.

 26. Adica un salariat care pleca in deplasare in tara pentru 9 ore pierdute pe drum duminica la dus si 9 ore sambata la intoarcere primeste minunata suma de 50 ron.Din 4 zile legale liber are doar doua .
  facem un calcul:12.5*9*2=225 ron+2 zile recuperare versus doar 50 ron .
  Este cam in dezavantajul salariatului din acest calcul.

 27. zorzonea georgeta
  “Vad ca nimeni nu ia in calcul fatul ca un salariat merge in deplasare din zilele legale libere(ex pleaca duminica si se intoarce sambata),…”

  As completa că, ca si până acum, potrivit Codului muncii, exista prevederi clare privind recuperarea zilelor lucrate în weekend.

 28. Buna ziua , am si eu speta urmatoare pentru diurna externa;
  5100 brut×3=17100 lei/ 22 zile cu diurnă= 777 lei x 5,01 Euro ( 155 euro pe zi ) x 22 zile lucratoare = 3410 euo deductibil?
  Sau toata diurnă acordată pe luna mai sa nu depășească 9644 lei ( 1925 euro ; 87,5 euro x 22 zile )?
  1, depasesc plafonul in străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă ( 87,5 e )
  2. Dar NU depasesc plafonul a 3 salarii brute
  Deci diferenta de 1500 euro este impozabila ( 3410 euro -1925 euro ) ? cu toate ca nu am depasit 3 sal brute?

 29. Buna ziua
  Sa discutat si mobilitatea angajatilor din tara ce nu lucreaza la sediul firmei(agenti vanzari,soferi distributie),avand clauza de mobilitate in CIM beneficiaza de 20ron/zi neimpozabil?

 30. Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o intrebare legata de diurna .Cum se pot retrage banii din diurna/lunar daca salariatul are timp partial de 4 h suma de 1275 lei brut. Este nevoie de 8 h, cu salariu de 2550 lei. Ne raportam la norma de lucru? Salariatul care este si administrator fara sa i se stabilileasca remunertatia in actul constitutiv ,vrea sa retraga 365 zile diurna legala,restul prin dividend. CAUT O SOLUTIE LEGALA.
  Cat poate retrage dupa 120 zile .

 31. Este corect sa retraga diurna 120 zile, iar restul din anul respectiv sa retraga dividend, scopul este sa evite majorarea salariului minim prin delegare in tara respectiva?

 32. Dar daca soferul este in deplasare doar 14 zile din luna mai de ex , cum ii calculez diurna cuvenita ?

  Multumesc anticipat !

 33. Dacă un salariat a primit la inceputul lunii bonuri de masă, apoi a plecat in delegatie 2 zile primeste diurna pentru cele 2 zile?

 34. Daca de la 1 mai se acorda cei 200 lei la salariu neimpozabili cum se face salariul brut? 2550+200 =2750 si la acesta se calculeaza plafonul de diurna?
  acesti 200 lei se trec in revisal? sau se acorda pe stat separat? si cum se inregistreaza in contabilitate?

  1. Este vorba de o majorare de salariu de încadrare cu cei 200 lei, prin act adițional. Bineînțeles că se trimite în revisal modificarea.
   Nu se evidențiază în stat, separat.
   Plafonul diurnei se va determina în funcție de noul salariu, adică 2750 lei dacă se decide majorarea.

 35. Buna ziua. O intrebare. Firma plateste 120 lei diurna/zi. Imi puteti spune care parte este impozabila? (pana acum a fost 70). Va rog

  1. Și acum este implicit impozabil 70 lei, dar și din cei 50 ce erau neimpozabili pot fi o parte impozabili de acum înainte în funcție de salariul persoanei.

 36. Buna ziua,
  este clar cum trebuie impozitata indemnizatia de detasare, ne puteti ajuta cu un raspuns , cum ar trebui sa calculam perioada de 24 ore daca ne referim la un sofer detasat care circula in aceste 24 ore prin trei tari , Germania , Belgia , Franta, calculam 87.5 /zi sau timpul orar , lucrat 5 ore in Germania, 4 in Belgia , 2 in Franta? 5 ore *9.82 Eur/ora minim in Germania, 4*12.58 Eur/ora minim Belgia , 2*10.57 minim/ora Franta.
  Multumesc anticipat pentru raspuns

 37. Buna Seara
  Soferii de Camion vor primi diurna neimpozabila doar 120 zile pe an din ce am inteles , cum va ramane cu restul diurnei pentru zilele de la 120 pana la 300 , cu cat se va impozita restul ? Noi stam cate 30 de zile doar in camion ( Comunitate )
  Salariul brut s a modificat la 3500 lei .

 38. “De ce să I se rețină? Zilele lucrătoare din timpul delegării sunt zile lucrate.”
  NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare,
  Art. 10, al. (1) În cazul tichetelor de masă, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/ transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. În sensul prezentelor norme nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariaţii:
  c) potrivit dispoziţiilor legale, sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie de delegare sau de detaşare;

 39. Bună seara.
  Vă rog , care este formula de calcul CAS , SĂNĂTATE si IMPOZIT pe VENIT pentru
  – 2550 salariu brut și
  – 906 ron diferența impozabila
  diurnă externă ( este venit
  brut/net)
  Mulțumesc

  1. Nu este venit net. Este venit brut. Este ca și cum ați avea salariu brut de 2550+906 adică 3456 lei salariu.
   La această sumă – salariul brut – se aplică 25% CAS (3456 lei x 25% = 864 lei), 10% CASS (3456 lei x 10% = 346 lei). Impozitul este de circa 220 lei, așadar netul ar fi de 2026 lei.

   1. si totusi ar mai fi o interpretare ca avantajele in natura (ex. acei 906 lei in exemplul de mai sus) ar putea fi interpretate ca fiind avantaje nete ( angajatul a primit efectiv in mana suma neta reprezentand acea diurna). In acest caz apreciati ca ar trebui facute calculele de la net la brut tinand cont de toate limitarile ? Si inca o intrebare , diurna impozabila se pune pe statul de plata in venitul brut , dar nu ar trebui sa se scada din salariul net, ea fiind deja platita ?!

    1. Ok, dar la tichete de masă prevăzute ca venituri de natură salarială fix la același articol din codul fiscal, cum este? Net sau brut? Discutăm despre sume plătite salariaților ca avantaje să fie tratate ca venituri de natură salarială ce se impozitează.

 40. Mulțumesc mult pentru raspuns , este exact ceea ce am înțeles și am simulat pe hârtie .
  Seară frumoasă !

 41. Buna ziua.
  In concluzie, administratorului unei firme care nu are stabilita o indemnizatie poate beneficia de diurna in cazul deplasarilor in interesul firmei?
  Va multumesc!

 42. Buna ziua,
  Determinarea bazei de impunere a diurnei impozabile(peste plafon) este clara ,nu inteleg ce se intampla cu restul de plata din statul de salarii !!…..financiar ii platesc efectiv peste plafon 400 eur dar rest de plata este 220 eur…
  Va multumesc!

  1. Fie operați suma ce depășește la sumă netă, dar asta înseamnă că dvs suportați suplimentar toate taxele, fie suma respectivă este venit brut și taxele vor diminua netul cuvenit din salarii.

 43. Multumesc frumos!
  Daca reconstitui brut la net…depasesc pragul de 2.5 reglementat de Lg72 si intru intr-o spirala , iar in cealalta varianta odata dat avans spre decontare care se incadreaza intre cele doua plafoane, nu pot sa cer banii inapoi salariatului, idem cum se procedeaza la tichete cu impozitul retinut sau la un avantaj in natura.
  Asistenta Contribuabili m-a indrumat sa fac o adresa catre Directia Proceduri de la Anaf.

  1. Nu, nu depășiți, pentru că suma respectivă este deja asimilată veniturilor de natură salarială.

 44. Multumesc frumos, daca se poate totusi am sa va exemplific cu un exemplu concret:
  nr.zile lucratoare-22 zile
  -nr zile deplasare -9 zile
  -salariu brut de incadrare -4103 lei
  -diurna acordata 1890 USD
  -plafoane cf.Legea 72/2022 :-3 salarii brute de incadrare-
  4103 lei x 3 =12309 lei
  12309 / 22 zile x 9 zile = 5035.50 lei
  – 2.5 ori diurna la inst.publice, respectiv in cazul nostru 84 usd x 2.5 = 210 usd/zi
  210 usd x 9 zile = 1890 usd x 4.59067 lei/usd = 8676.37 lei
  Dintre cele doua plafoane se alege cel mai mic :
  – diurna neimpozabila = 5035.50
  – diurna impozabila = 8676.37 – 5035.5 = 3640.87 lei- aceasta se adauga la stat ca venit asimilat salariului ,respectiv 4103 lei +3641 lei = 7744 lei
  7744 x 25 % CAS = 1936 LEI
  7744 x 10% CASS= 774 LEI
  7744 -1936-774 = 5034 LEI X 10% impozit salarii = 503 lei
  REST DE PLATA = 7744 -1936 -774 – 503 = 4531 lei
  In mod normal restul de plata este 2400 lei netul de la salariul brut de incadrare +3641 diurna incasata peste plafon = 6041 lei
  Diferenta in minus de 1510 lei (6041-4531) nu are acoperire financiara …pentru ca eu am achitat prin banca 2400 +8676.37 (din care 3641 lei impozabila) = 11076.37
  La veniturile in natura sau tichetele pe care le impozitam salariatului…le introducem inca o data in restul de plata???…asa si aici…din pct.meu de vedere inteleg ca le trecem in stat numai pentru impozitare nu si ca rest de plata.
  Va multumesc pentru rabdare !

  1. Știu calculele. Dar operați la alte venituri. Fie la brut caz în care netul este diminuat, fie la net caz în care costul cu salariile cresc fix cu taxele respective. În acel moment suma ce depășește plafonul maxim deductibil se va regăsi în 641 nu va fi în 625.

 45. Buna ziua, ajutati ma cu un sfat: Suma aferenta diurnei impozibile o voi trece pe stat , la alte venituri , trec suma neta si saga imi calculeaza brutul.aceasta suma o voi regasi in cont 425? iar diferenta pana la cuantumul diurnei primite in cont 625

 46. Bună ziua!
  Dacă sunt titularul unei Intreprinderi Individuale, dar nu sunt angajat, pot să primesc diurnă ? Dacă da, cum pot să calculez plafonul? Dacă nu, ce am de făcut, să pot beneficia? Titularul I.I poate fi angajat propriu ca administrator?
  Mulțumesc pentru ajutor.

  1. Nu. Nu se poate angaja titularul.
   Puteți deconta cheltuieli legate de deplasare, justificate cu documente.

 47. Bună ziua.
  Cu respect , vă solicit câteva lămuriri cu privire la noul Cod Fiscal publicat în data de 15.07.’22 în MO , ptr. plata diurnă sofer. Ce norme sunt referitor
  1. la art. 76 alin. (2) lit. k) care s-a modificat și s-a introdus lit. k^1)
  2. la art.76 alin. (4) s-a introdus alin. (4^1) lit. a) și alin. (4^2)
  3. pe lg.72/ ’22 este legal/corect ca SC să suporte plata contribuțiilor ptr. ,,diferenta impozabila” considerandu-se venit Net – în situația în care șoferul cu CIM este și administrator !?
  Mulțumesc.

  1. Nu este legal să suporte angajatorul. Diurna care depășește limita maxim deductibilă este considerat venit salarial al salariatului. Este irelevant că este sau nu și administrator.

 48. Cum se calculeaza diurna pentru un nesalariat (pensionar) care face parte din conducerea unei asociatii (fara a fi retribuit),dar este delegat de exemplu pentru arhivele nationale Bucuresti , trei zile

 49. Bună ziua.
  Si cum aș putea să corectez această plată suportată de SC , în condițiile în care departamentul HR consideră că este venit Net , vă rog ? Mulțumesc

  1. Acum înțeleg ce ați vrut să spuneți. Adică se consideră suma ca sumă netă. În acest caz, da, sumele reprezentând taxe vor duce la creșterea costurilor cu salariile. Acele sume devenind cheltuieli cu salarii nu diurne.

 50. Bună ziua.
  Diferenta diurna impozabila = Venit Brut .
  Avem
  1. 2550 ron – salariul brut
  249 ron – alte drepturi (dif. impozabila Iunie ’22)
  ‐————
  2779 ron (venit Brut) – taxe = venit Net

  2. salariul brut 2550 ron
  alte drepturi !!! 447 ron (in loc de 249)
  ——————-
  venit Brut 2997 ron – taxe = 1789 ron venit Net ( 1540 sal.+ 249 dif. impozabila ) si S.C. plăteste 198 ron taxe ptr. dif. impozabila de 249 ron încadrată ca venit Net .
  Vă rog 1 / 2 este corect.
  Mulțumesc.

  1. Ambele sunt corecte. Depinde dacă firma își asumă diferența de taxe sau nu. Dacă nu își asumă și consideră diurna impozabilă ca fiind venit brut atunci prima variantă e corectă.
   Eu consider că venitul asimilat salariilor este diurna neimpozabilă – așa că aș alege varianta 1.

   1. Buna ziua dle Cristi,
    Aveti o baza legala in baza careia ati optat pentru varianta 1 (diferenta diurna impozabila = venit brut)?
    Va multumesc anticipat !

    1. Codul fiscal spune clar că ceea ce depășește plafonul deductibil reprezintă venit asimilat salariilor și acea sumă este supusă contribuțiilor sociale și impozitului pe venit. Ori supuse contribuțiilor sociale și/sau impozitului pe venit nu este niciodată suma netă ci, dimpotrivă, suma brută.
     Dacă firma decide să suporte ea taxele și să-și majoreze costurile poate trece suma respectivă pe net.

 51. 1. defalcarea diurnei in indemnizatie de masa si indemnizatie de mobilitate. o inregistram separat in contabilitate, sau este suficient sa tinem cont doar la plata?
  2. indemnizatia de masa, se impoziteaza sau nu, cum se procedeaza la tichetele de masa?

  1. La o instituție publică diurna pentru deplasări în țară este de 20 lei/zi.
   Pentru firme, limita maxim deductibilă este de 2,5 ori limita pentru instituții publice.

 52. Buna ziua,
  Se pare ca in luna iulie 2022, pentru transportatori a fost scoasa perioada de maxim 120 de zile de deplasare in care diurna este neimpozabila.
  1.Este adevarat?
  2.Este corect sa se scoata doar pentru transportatori?
  3.Mai este valabil paragraful in care se specifica,ca celor care depasesc 120 de zile de deplasare li se impoziteaza diurna ca si cum ar fi un salariu?

  Multumesc!

 53. Salariat director cu salariul brut 20000 lei are o deplasare in tara de 2 zile in luna iulie cu diurna de 120 lei/zi.
  20000:21 zile(iulie)=952,38 lei/zi
  952,38 lei/zi*2 zile*3=5714,29 lei
  Diurna primita 120 lei/zi*2 zile=240 lei
  Diurna legala 20*2.5*2 zile= 100 lei
  1. Pe stat se retin contributii ca si pana acum pentru suma impozabila de 240-100=140?
  2. Sau suma de 140 e neimpozabila, ca e mai mica decat plafonul de 5714,29 ?
  Multumesc mult!

  1. Se rețin contribuții ca până acum. Limita maxim permisă este cea mai mică sumă dintre 2,5 ori limita pentru deplasări în țară și plafon.

 54. Daca este ca pana acum, si in toate cazurile unde diurna interna este mai mare de 50 lei/zi se platesc contributii pe stat pentru diferenta de 70 lei/zi * 2 zile (120 lei/zi-50 lei/zi) … calculul plafonului nr.2 in suma de 5714,29 ce inseamna? Nu se tine cont de el in cazul meu?

  Multumesc

  1. Cred că nu ați înțeles esența. Aceea este suma maxim deductibilă lunar dacă i se acordă diurna la un nivel de 2,5 ori nivelul pentru instituții publice. Ceea ce depășește 2,5 ori limita pentru instituții public este oricum asimilat direct veniturilor salariale. Iar dacă diurna la nivelul de 2,5 ori nivelul pentru instituții publice depășește plafonul a 3 salarii, atunci și acea sumă este asimilat veniturilor salariale.

 55. Buna ziua,
  Revin si eu cu nelamurirea , cum ar trebui sa calculam perioada de 24 ore daca ne referim la un sofer detasat care circula in aceste 24 ore prin trei tari , Germania , Belgia , Franta, calculam 87.5 /zi sau timpul orar , lucrat 5 ore in Germania, 4 in Belgia , 2 in Franta? 5 ore *9.82 Eur/ora minim in Germania, 4*12.58 Eur/ora minim Belgia , 2*10.57 minim/ora Franta.
  Multumesc!

  1. Nu înțeleg întrebarea și nici ce relevanță are numărul de ore/țară dacă vorbim despre diurna calculată?

 56. Buna ziua. Membri unui sindicat pot lua diurna? (Normal, ei nu sint salariati ai sindicatului). Care ar fi valoarea?

  1. Nu. Indemnizația de deplasare se poate acorda doar salariaților. Membrii sindicatului pot lua diurnă de la sindicat doar dacă sunt salariați ai sindicatului.

 57. Bună ziua, as dori sa colaborez cu dvs(dl.Cristi) pentru spete privind detașarea. Contra-cost evident. Cum putem lua legătura? Mulțumesc

  1. Vă mulțumesc pentru intenție, dar momentan sunt destul de ocupat pentru a prelua suplimentar și alte colaborări. Dacă aveți întrebări puteți să le postați la articol în comentarii și, în limita timpului disponibil, voi încerca să vă răspund cât mai rapid.

 58. Pt angajatii detasati cu formulare A1, cate zile de diurna li se poate calcula pe luna?
  in afara de lunile in care vin in tara, in concediu, in restul lunilor pot sa le pun toate zilele calendaristice?
  Ma limiteaza vreo lege la nr de zile de diurna in astfel de situatii?
  Multumesc,

 59. Buna seara!
  Pentru un salariat al unei firme cu facilitati in constructii , cu salariul brut de 3100 lei/luna, diurna zilnica de 50 lei/zi, deplasari insumand 15-20 zile/luna, intr-un an aproximativ 190 zile. Intrebarea este daca diurna este deductibila pentru toate aceste zile si se incadreaza in cele doua plafoane legale.
  Multumesc!

 60. La ce curs valutar EUR,USD/RON se face calculul sumei echivalente in RON ? La cursul din ziua platii ? sau un curs mediu al lunii respective ?

 61. Buna ziua , tot legat de diurna , am inteles trecem la alte venituri diurna impozabila se adauga la salar si se calculeaza contributiile automat creste si netul , unde o putem trece pe statul de plata sa retinem suma acordata (diurna) . Creste si netul si s-a acordat si diurna undeva trebuie retinuta .

 62. In cazul in care firma are pentru aceiasi angajati si detasare transnationala ( in acest caz contributiile se platesc in strainatate tot de firma romaneasca, in statul di Ro avand venituri 0 – apare ca si desatat) intr-o luna si delegare externa in alta ( in acest caz veniturile se obtin in statul de plata di Romania) , cele 120 de zile se cumuleaza? Ce parere aveti?

 63. buna ziua,
  legea 72/31.03.2022
  doresc sa acord diurna interna unor salariati , cand trec in stat (rubrica in saga este Diurna impozabila, care este plafonul neimpozabil.
  -am formula de calcul asa: 4000lei brut x 3 : 22zile x 5 zile delegatie= 2727lei , care este suma neimpozabila? ce depaseste plafonul se trece in stat si se impoziteaza? se retine doar CAS ? este f constructii.
  -se intocmeste O deplasare, acord avans spre decontare si acord diurna , nu mai trec nimic prin stat de plata?
  -pot acorda /zi diurna 30 lei sau 50 lei (asa cum este stabilit la nivelul firmei) x 5 zile = 150/250 lei cu ordin deplasare
  Exista o suma anume pe care o pot acorda lunar ca diurna si care nu se impoziteaza pe luna?
  Trebuie sa incunostiintez ANAF sau ITM pt acordarea diurnei?
  multumesc mult pentru lamuriri
  staicu anda

  1. Diurna nu se trece în stat. Se trece o eventuală sumă ce depășește plafonul neimpozabil.
   Suma neimpozabilă este cea mai mică sumă dintre 2,5 ori suma pentru personalul instituțiilor publice x număr de zile și echivalentul a trei salarii de bază corespunzător zilelor de delegație.
   Da, se întocmește ordin de deplasare.
   Pe deplasări în țară se poate acorda orice sumă, cât decide firma intern. Doar că ce depășește suma de 50 lei/zi e direct asimilat venitului salarial.
   Nu trebuie notificat nimeni pentru că acordați diurnă.

 64. Bună ziua ,
  Va rog un exemplu de calcul cu privire la următoarea speță : calcul diurnă externă prin versiunea SAGA , ptr luna AUGUST 2022 de exemplu , avem:
  Nume Vali
  Salariu Inc 2550 ron
  Funcția Sofer
  Ore norma 8
  Zile lucrătoare 22
  DIURNA EXT 80€ / zi
  1. O. deplasare RO-FR-RO din data de
  01.08.’22 Ora 02:40 pana in 15.08.’22 Ora 04:10
  2. O. deplasare RO-FR-RO din data de
  21.08.’22 Ora 23:40 pana in 01.09.’22 Ora 03:55
  Cum arată STATUL de Plată , vă rog ?
  Mulțumesc și respect ptr tot ceea ce faceți !

  1. Diurna ce intră în limitele neimpozabile nu se include în statul de salarii. Așadar statul de salarii va avea doar salariul de bază de 2550 lei plus eventuale sporuri și impozitele și contribuțiile sociale aferente. Doar dacă există diurnă ce depășește plafonul neimpozabil ea ar trebui inclusă în stat și taxată cu toate taxele – CAS, CASS și impozit.
   Pe exemplul dvs dacă ar fi un curs de 4,9 lei/EUR diurna ar depăși cu vreo 4500 lei suma maxim deductibilă așadar s-a calcula taxe la 7050 lei nu la 2550 lei.

 65. Unde se poate introduce in Saga indemnizatia de mobilitate si toate celelalte venituri (contravaloarea hranei, chiriei, etc care intra in plafonul de 33% neimpozabili dpdv al impozitului pe salarii si al contributiilor? Dati posibilitatea introducerii acestora similar diurnelor, precum si posibilitatea calculului automat al plafonului. Multumesc!

 66. Buna ziua! Alocatia pentru cazare stabilita ca suma forfetara fara documente justificative privind cazarea (230 lei/zi in tara si de ex. 150E/noapte in strainatate) pentru angajatii institutiilor publice se poate acorda si angajatilor din domeniul privat? Multumesc!

 67. Buna seara ! Pot acorda c/v chelt.cazare in sume forfetare(fara documente) unui administrator de firma fara CIM si unui titular de II ?
  Multumesc !

  1. Este recomandat ca aceștia să aducă factură pentru cazare. Indemnizațiile respective se pot acorda doar salariaților.

 68. Buna ziua
  Va rog sa ma ajutati in legatura cu diura ne- si impozabila, D112.
  Un salariat primeste diurna : 542=5311 530ron
  3 zile delegatie: 3×50=150 diura neimpozabila + 380ron diurna impozabila partea neta =>diurna impozabila, bruta = 671 ron.
  1. La Diverse/Diurne trec doar diurna neimpozabila, care apare in D112 la 8.4.1 . Am verificat.
  2. La stat salarii la Detalii trec manual diurna impozabila 671ron si calculeaza 380ron net. Pe stat de plata la avans trec 380ron.
  La Deconturi : 425=542 380ron
  In D112 apare la 8.1 Prime 671ron, care am modificat si am trecut la 8.2.1 .
  Cu nota contabila : 625=542 150ron.
  Va rog sa-mi spuneti daca e bine. Va multumesc.

  1. Dacă operați data plății în ecranul diurne, suma neimpozabile o transmite programul în stat, automat.
   Suma plătită care reprezintă drept salarial o scădeți prin 421 sau 425 după cum doriți.

   1. Va multumesc.
    In D112 diurna impozabila trebuie modificat de la 8.1 Prime la 8.2.1 , nu-i asa?

 69. Buna ziua,
  Am citit Ordinul 1235/2023, cum ca diurna interna de 57.50 lei/zi este neimpozabila doar pentru institutiile bugetare. Intrebarea este daca diurna interna neimpozabila pentru societatile private ar fi tot 50 lei/zi, incepand cu 01.04.2023 sau 57.50 lei/zi.
  Va rog frumos, daca este posibil , sa imi oferiti un raspuns argumentat cu articol din lege.
  Multumesc anticipat!

 70. Buna ziua,
  Va rog o parere in urmatoarea speta :
  Membrii CD/Birou Ex. in cadrul ONG/sindicat (functii alese fara CIM), remunerati lunar cu o indemnizatie tratata similar salariului, pot beneficia de diurna ?

  1. Doar salariții și cei care au contract de mandat ori de administrare pot beneficia de indemnizații de deplasare (diurnă) fără ca sumele respective să fie considerate venituri din salarii decât dacă depășesc plafoanele stabilite prin lege.

 71. Buna ziua, daca un salariat pleaca in delegatie joia si se intoarece duminica, pentru cele 2 zile de weekend beneficiaza de diurna, dar i se retin 2 tichete de masa?

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *