Despre modificările codului fiscal

05 Jul 2022 | Legislatie | 125 comentarii23719 vizualizari

A apărut proiectul de modificare a codului fiscal. Publicat pe site-ul MF, disponibil spre consultare aici.

Predictibilitatea – doar în declarații. Consistența declarațiilor oamenilor politici din România dovedindu-se egală cu cea aburilor încă o dată, dacă mai era cazul de o confirmare în acest sens. Predictibilitatea este parțială – nu toate modificările intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2023.

Mai jos regăsiți lista modificărilor propuse. Mă îndoiesc că vor suferi modificări sau dacă vor fi probabil vor fi unele minore nicidecum unele majore.

De la 1 ianuarie 2023 – La impozit pe profit – art.22 legat de scutirea profitului reinvestit se modifică în sensul în care se precizează că intră la scutire acele active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare.


De la 1 august 2022 – se abrogă legea impozitului specific dată de la care se va datora impozit pe venitul microîntreprinderilor pentru acestea.

Regularizarea se va face până la 25 septembrie 2022 prin recalcularea de către contribuabil a impozitului specific datorat pentru semestrul II.

De la 1 august 2022 persoanele care aplicau legea impozitului specific vor datora impozit pe venitul microîntreprinderilor pentru veniturile obținute din activitățile desfășurate pe codurile CAEN corespunzătoare.

Așadar veți fi și plătitori de impozit pe profit și de impozit pe venit, automat, dacă veți avea activitate din domeniul HORECA.

Bine ar fi dacă ar actualiza vectorul fiscal automat.


Impozitul pe dividende – devine 8% în loc de 5% – de la data de 1 ianuarie 2023.


Impozit pe venit microîntreprinderi – se modifică din ianuarie 2023

Condiții cumulative

 • Să realizeze venituri de peste 80% din alte activități decât de consultanță și management
 • Să aibă cel puțin un salariat. Dispar microîntreprinderile fără salariați.
 • Plafonul devine de 500.000 EUR.
 • Se limitează la maxim 3 numărul de microîntreprinderi, care respectă criteriile legate de obiectul de activitate, pondere a veniturilor, salariați, etc, în care o persoană poate deține peste 25% din capitalul social.

Prin excepție – cei care erau supuși impozitului specific – persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – “Baruri și alte activități de servire a băuturilor”, sunt obligate la plata impozitului pe venit microîntreprinderi fără să aplice prevederile art. 52 – adică nu vor putea ieși din acest sistem. Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II „Impozitul pe profit”.

O persoană juridică română care este nou-înființată și are ca obiect de activitate unul din cele enumerate anterior va fi obligată să aplice prevederile prezentului titlu începând cu primul an fiscal.

 

Se exclud din categoria de microîntreprinderi și devin automat plătitori de impozit pe profit  cei care au activități în următoarele domenii:

 • În domeniul bancar.
 • în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii.
 • în domeniul jocurilor de noroc
 • activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

 

Cota de impozit pe venit microîntreprinderi va fi unică – 1%. E și logic câtă vreme nu vor mai putea exista microîntreprinderi fără salariați.

 

Regulile de ieșire din categoria de microîntreprinderi se modifică și ele. Astfel, nu vor mai aplica sistemul de impunere pentru microîntreprinderi acele societăți care:

 • în cursul anului fiscal realizează venituri mai mari decât plafonul de 500.000 EUR sau au venituri din consultanță și/sau management mai mari de 20% din veniturile totale vor datora impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite
 • în cazul în care microîntreprinderea nu mai are nici un salariat aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiție. Prin excepție pentru persoana juridică cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiția  de a avea un salariat se consideră îndeplinită dacă în cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat care trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
 • încep să desfășoare activitățile reintroduse la categoriile exceptate (în domeniul bancar, asigurări, exploatare zăcăminte de petrol și gaze)
 • dacă asociații/acționarii decid care din microîntreprinderile – la care unul sau mai mulți asociați/acționari dețin mai mult de 25% din acțiuni/părți sociale/drept de vot la mai mult de 3 microîntreprinderi – va ieși din acest sistem. Ieșirea este definitivă pentru anul fiscal curent și se comunică organelor fiscale.

Și cei care îndeplineau condițiile de microîntreprinderi, dar prin faptul că aveau capital social de minim 45000 lei și minim doi salariați nu aplicau sistemul de impunere vor trece obligatoriu la sistemul de impunere specific microîntreprinderilor dacă respectă restul criteriilor – plafon, activitate, salariați, etc.

 

Se clarifică, în sfârșit, modul în care se scad deducerile cu sponsorizarea și costul caselor de marcat precum și la ce se aplică reducerea de impozit aplicată conform OUG 153/2020.

 

Ordinea deducerilor va fi următoarea

 • sponsorizări efectuate conform legii 32/1994 pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale sau burse acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011.
 • costul de achiziție al caselor de marcat (inclusiv sumele reportate)

Reducerea, bonificația, acordată conform OUG 153/2020 se va calcula și aplica la impozitul rămas după scăderea celor două elemente – sponsorizări și contravaloarea caselor de marcat.

Termenul de depunere a declarație informative legată de sponsorizări se prelungește și el până la 25 iunie a anului următor, dată la care este scadent impozitul pe venit pentru trimestrul IV.


Impozitul pe venit – persoane fizice

Urmare a abrogării legii impozitului specific, dispare de la 1 august 2022, scutirea de impozit pe salarii în cazul persoanele fizice, pentru veniturile realizate de către acestea din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

 

Scutirile de impozit pe venituri din salarii pentru construcții, agricultură și industrie alimentară se vor acorda doar pentru venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza unui contract individual de muncă. Aici vor fi discriminați membrii cooperatori care sunt salarizați cu convenție individuală de muncă nu cu contract individual de muncă.

 

Cifra de afaceri se va calcula doar pe datele anului curent. Până acum la construcții se luau și datele anului precedent.

 

Textul de mai jos intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea ordonanței:

Indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României. Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România în scopul realizării de produse și prestări de servicii.

 

Plafonul veniturilor scutite de impozit și contribuții sociale va scădea de la un maxim de 30.000 lei la maxim 10.000 lei.

 

În 3 zile de la publicarea ordonanței – vor fi considerate venituri neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit și indemnizațiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.


Venituri din activități independente impuse la normă de venit  – începând cu ianuarie 2023

Persoanele fizice care desfășoară activități independente vor putea opta pentru impunerea la normă de venit doar dacă venitul brut realizat în anul anterior este de maxim 25000 EUR. Cei care depășesc acest plafon vor trece automat la impunerea în sistem real.

Vă reamintesc că și contribuabilii impuși la normă de venit aveau obligația conducerii registrului de evidență fiscală în care erau obligați să înscrie partea legată de veniturile realizate.


Impozitul pe venituri din salarii – începând cu ianuarie 2023

Prestațiile suplimentare acordate salariaților conform art. 25 din codul muncii (Codul Muncii Adnotat – Art. 25. [clauza de mobilitate]) se exclud din plafonul neimpozabil de maxim 3 salarii de bază.

 

Nu vor mai fi considera neimpozabile contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, venituri care acum sunt neimpozabile în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

Se elimină din categoria veniturilor neimpozabile și următoarele:

 • contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană.
 • sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

 

Se instituie un nou plafon maxim neimpozabil, pentru care nu se datorează nici impozit pe venit și nici contribuții sociale, plafon care va fi de maxim 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și care va fi dat de suma cumulată a următoarelor venituri:

 1. prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;
 2. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare.
 3. cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată /lună/persoană, în următoarele condiții:(i) angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea;(ii) spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat de la o terță persoană, în acest scop, prevăzut astfel în contractul de închiriere încheiat în condițiile legii;

  (iii) contractul de închiriere este încheiat în condițiile legii – contractul de închiriere încheiat de angajator cu proprietarul imobilului;

  (iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia. La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii condițiilor se efectuează pe baza documentelor justificative și constituie responsabilitatea angajatorului.

 4. contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;
 5. contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 6. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană; g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Ordinea în care veniturile prevăzute mai sus se includ în plafonul lunar neimpozabil de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, se va stabili de către angajator.

Suma care depășește acest plafon se va supune atât impozitului pe venit cât și contribuțiilor sociale.

 

Deduceri personale

 

Se modifică sistemul de acordare a deducerilor personale. Acestea se vor acorda în funcție de valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată și doar până la un venit brut de maxim 2000 lei peste valoarea salariului minim..

 

Pot fi persoane în întreținere soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția pensiilor de urmaș conform legii, a prestațiilor sociale acordate conform art.58 din Legea 448/2006 și cele prevăzute la art.62 literele o, w și x.

Deducerile pentru persoane în întreținere se acordă unui singur contribuabil, dacă acesta este întreținut de mai mulți contribuabili, conform înțelegerii între părți, iar deducerea pentru copiii minori ai contribuabililor se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.

Se introduc deduceri suplimentare

 1. a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut pentru acordarea deducerilor (salariul minim plus 2000 lei)
 2. b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. Această deducere se acordă unui singur părinte după prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.

Venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Dispare cota forfetară de cheltuieli de 40% în unele cazuri. Venitul brut va fi considerat venit impozabil și se va taxa cu 10%. Excepție de la regula venit brut egal venit impozabil o vor face veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

Se reintroduce obligația înregistrării contractelor de închiriere precum și a modificărilor acestora, la ANAF, în termen de 30 de zile de la încheierea sau modificarea lui. Înregistrarea se va face prin mijloace electronice de transmitere la distanță printr-o procedură care va fi stabilită prin  ordin al președintelui ANAF. Sunt exceptate veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.


De la 1 august 2022 – veniturile din jocuri de noroc vor fi taxate mult mai dur ajungându-se la taxare de 40% din ceea ce depășește suma de 10000 lei. Este vorba de venituri obținute de persoane fizice nu de către organizatorii de jocuri de noroc.


Impozitul pentru transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal  se va determina la valoarea tranzacției fără a se mai deduce vreo sumă din valoarea tranzacției.


Contribuții sociale

Se supun tuturor contribuțiilor sociale veniturile indicate la plafonul maxim de 33% de mai sus, care cumulate depășesc acel plafon.

 

De la 1 august 2022 – se revine la prevederea din 2018 când contribuțiile sociale pentru salarii obținute în baza unui contract individual de muncă, nu pot fi mai mici decât cele datorate pentru un salariu minim garantat în plată. Țineți minte cum guvernul liberal critica acea măsură și au ți eliminat-o? Au trecut vremurile acelea.

 

Așadar dacă o persoană are venituri din unul sau mai multe contracte de muncă, indiferent de norma de venit, cu o valoare cumulată mai mică de un salariu minim pe economie și nu se află în situațiile exceptate de lege, se vor datora contribuții sociale la nivelul unui salariu minim și vor fi suportate de către angajator.

Situații exceptate

 1. contractul de muncă este suspendat
 2. sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
 3. sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
 4. sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
 5. au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
 6. realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară

Pentru cazurile 2-5 angajatorul va solicita documente doveditoare, iar pentru ultimul se va proceda conform unei proceduri ce urmează să fie stabilite. Presimt eu că se va reveni la celebra declarație care a mai existat și în trecut.

 

CAS pentru activități independente își dublează valoarea în unele situații – ceea ce în raport cu alte situații mie mi se pare un abuz.

 

Astfel dacă venitul impozabil al contribuabilului  este între 12 și 24 de salarii minime pe economie, atunci baza de calcul a CAS nu poate fi mai mică de 12 salarii minime, dar dacă venitul este mai mare de 24 de salarii minime atunci se va plăti CAS la echivalentul a 24 de salarii minime pe economie.

 

CASS pentru activități independente

Dacă venitul estimat/realizat va fi de până la echivalentul a 6 salarii minime nu se va datora CASS obligatoriu, dar contribuabilul poate opta pentru plata CASS caz în care o va face la nivelul a cotei de CASS aplicată la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime.

Dacă venitul estimat/realizat va fi de peste echivalentul a 6 salarii minime, dar nu mai mult de echivalentul a 12 salarii minime se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 6 salarii minime.

Dacă venitul estimat/realizat va fi de peste echivalentul a 12 salarii minime, dar nu mai mult de echivalentul a 24 de salarii minime se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 12 salarii minime.

Dacă venitul estimat/realizat va fi de peste echivalentul a 24 salarii minime, se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 24 salarii minime.


TVA

Băuturile nealcoolice de la codurile NC 2202 10 00 (cuprinde apele, inclusiv apele minerale și apele gazificate, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori aromatizate, cu condiția să fie direct consumabile ca băuturi, în starea în care se află. ) și 2202 99 se vor taxa cu 19% nu cu 9%.

Serviciile de restaurant, catering și serviciile hoteliere se vor taxa cu cota de 9% nu se va mai aplica 5% la aceste servicii.

Se introduc la cota de 9% livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale – prevederea se va aplica până la 31 decembrie 2031 inclusiv.

Valoarea locuințelor pentru care se va aplica cota de 5% se majorează la echivalentul a 600000 lei.

Prin excepție și în 2023 se va aplica 5% și în următoarele cazuri:

a) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe;

b) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Tot prin excepție persoana fizică poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de 5%, cu excepția situației prevăzute la lit.a) de mai sus.

Cota redusă de TVA de 5% pentru operațiunile prevăzute mai sus se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Livrarea de lemne de foc se va taxa cu 5% până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.


Accize – cresc accizele la țigări și alte produse.


Impozit pe clădiri

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădiri anexă aferente va fi de 0,1% – 0,2%, iar cel pentru clădiri nerezidențiale și clădiri anexă va fi de 1% – 1,3%.

Impozitul se va aplica asupra valorii cumulate a clădirii, clădirilor anexă și terenurilor ocupate de aceste clădiri. Valorile utilizate pentru determinarea bazei de calcul a impozitului sunt  valorile cuprinse în studiile de piață privind valorile orientative, aferente anului anterior, privind proprietățile imobiliare din România administrate de către Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

Pentru clădiri cu destinație mixtă – rezidențială și nerezidențială impozitul/taxa pe clădiri se va determina în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare (peste 50%) și se va calcula prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii. În acest caz contribuabilii sunt obligați să declare organului fiscal local suprafața folosită în scop nerezidențial însoțită de documente doveditoare, în caz contrar impozitul se va aplica la valoarea întregii clădiri folosindu-se cota pentru clădiri nerezidențiale.

În situația în care Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România nu conțin informații despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unități administrativ-teritoriale, pentru determinarea valorii, se vor folosi datele referitoare la unități administrativ-teritoriale similare și apropiate geografic care dețin informații în aceste Studii, sau prin excepție, ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal, modalități care vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Exemplu: aveți o clădire în care funcționează un cabinet stomatologic, iar partea de clădire ocupată de cabinet este de 40% din totalul suprafeței. Veți plăti impozit ca pentru o clădire rezidențială impozit. Dar dacă partea ocupată de cabinet ar fi de 60% atunci pentru întreaga clădire ați datora impozit ca pentru o clădire nerezidențială.

125 comentarii

 1. Buna ziua, sa inteleg ca din 2023 , practic, diurnele vor fi impozitate aproape integral , conform pct 1 de mai sus , referitor la noul plafon maxim neimpozabil? Ca procentul de 33% din salariu de baza aferent locului de munca este o suma infima, in raport cu valoarea unei diurne externe acordata pt o luna intreaga. Care ar fi consecintele impozitarii pt fiecare salariat a peste 2000 de euro intr- o luna, in afara de salariu ? Clar=faliment. Interpretez gresit?

  1. Nu diurnele. Indemnizațiile de detașare sau delegare nu subt același lucru cu sumele plătite pentru clauza de mobilitate. Găsiți link în articol către articolul din codul muncii care explică ce sunt acele prime de mobilitate.

 2. Plafon neimpozabil de 33% din salariu de baza.
  La 2550 , avem 841,5 suma neimpozabila si 1708.5 suma la care se calculeaza contributii?

 3. Nu am inteles foarte bine de la ce data se revine la prevederea din 2018 când contribuțiile sociale pentru salarii obținute în baza unui contract individual de muncă, nu pot fi mai mici decât cele datorate pentru un salariu minim garantat în plata? Multumesc.

 4. Da. Multumesc! Corect. Neatentie…
  As mai avea o intrebare: contractul de munca al unicului salariat pt incadrarea la microintreprindere,
  din 2023 va putea fi si part-time, nu? Nu va mai exista obligatia de a fi contract de munca cu program de 8 ore/zi, ci doar trebuie sa fie pe durata nedeterminata sau determinata pe cel putin 12 luni. Corect?
  Multumim pentru efortul depus , de fiecare data, pentru sintetizarea tuturor modificarilor fiscale aparute!

  1. Ba da, va fi necesar să fie cu normă întreagă. Și asta încă din decembrie 2022. La 1 ianuarie când se verifică acele condiții ele trebuie îndeplinite la 31 decembrie a anului precedent.

 5. Cota de impozit pe venit microîntreprinderi va fi unică – 1%. E și logic câtă vreme nu vor mai putea exista microîntreprinderi fără salariați. Dar daca avem cazul de angajt cu 4 ore/zi, nu ramine cu 3%?

 6. Buna ziua . In concluzie , in ce se vor transforma microintreprinderile care acum sunt cu 3% avand contracte parttime ? Multumesc anticipat pt raspuns . O zi buna !

    1. Da. Pentru că de la 1 ianuarie 2023 regimul acesta de impunere devine opțional nu rămâne obligatoriu cum este acum.

 7. Buna ziua. Daca pentru un pfa cu norma de venit avem in 2022 venituri peste 25k euro, in anul 2023 trebuie sa trecem in sistem real? Sau avand in vedere ca legea intra in vigoare in 2023 se ia in considerare pentru profiturile din 2023 in colo. Multumesc

 8. “De la 1 august 2022 – se revine la prevederea din 2018 când contribuțiile sociale pentru salarii obținute în baza unui contract individual de muncă, nu pot fi mai mici decât cele datorate pentru un salariu minim garantat în plată.”
  Pana la urma din august 2022 sau ianuarie 2023?
  Multumesc mult!

 9. De la 01.08.2022 pentru cei ce au contracte part time se vor retine contributii la fel ca si la norma intreaga?

  1. Nu scrie nicăieri de normă. Scrie de salariu. Cei care, indiferent de normă, au un salariu realizat în lună, mai mic decât valoarea unui salariu minim vor plăti contribuții sociale la un salariu minim. Pot fi angajați cu 4 ore de exemplu și cu salariu de 2000 lei la o firmă și cu 2 ore și 800 lei salariu la altă firmă, caz în care nu se aplică această prevedere.

 10. In 2018 pentru venituri din salarii mai mici decat salariul minim brut pe tara se retinea de la angajat CAS 25% si CASS 10% aferent venitului lunar realizat, iar diferenta era suportata de angajator. Probabil se va proceda la fel si acum.

 11. Bună ziua. Am si eu o intrebare.De ce ne obliga ca un Srl sa aibă minim un angajat?dacă nu am activitate sau e mica activitatea și nu am cu ce sa plătesc salariatul ce fac?mulțumesc

 12. Buna ziua. Daca se aproba acest proiect de la 1 ian 2023, va rog frumos sa ma ajutati :
  cu raspunsuri in ceea ce priveste urmatoarele situatii:
  a) Aceeasi persoana fizica este:
  1. asociat cu peste 25% din cs la 3 microintreprinderi
  2. doar administrator la a4-a microintreprindere, dar aceasta persoana juridica este asociat la una din persoanele juridice de la pct 1, cu peste 25%din cs
  atunci una din cele 4 microintreprinderi trebuie sa treaca la impozit pe profit incepand cu 01.01.2023?

  b) Si daca o microintreprindere are in trim 4 2022 salariati cu contracte part-time , a caror valoare insumata este egala cu salariul minim pe economie, se considera echivalentul unui salariat cu norma intreaga, deci nu trebuie sa treaca la impozit pe profit de la 1 ianuarie 2023, daca nu depaseste plafonul de 500000euro si nu are activitati de consultanță și management ?
  Multumesc anticipat!

  1. a. Da.
   b. Da, definiția salariatului cu normă întreagă nu este modificată. Problema, când vine vorba de proiect, este o formulare cam neclară de acolo legată de cazul în care în cursul lunii nu mai sunt salariați. Să vedem cum va fi publicat acest proiect.

 13. Să sperăm că dispare prostia asta cu contractele part-time din varianta finală fiindcă nici data trecută nu a avut efecte pozitive notabile asupra încasărilor bugetare.

 14. Buna ziua,
  Pentru angajatii din constructii cu part time care beneficiaza de facilitati fiscale(cas 21.25%, cass 0) cum se aplica calculul contributiilor sociale la salariul minim pe economie cu plata diferentei de catre angajator si care este sal. min. pe ec. luat in calcul ?

 15. Buna ziua,
  Sunt microintreprindere, am un bar (CAEN 5630) in care am si aparate joc (in participatiune). Ce impozite voi plati? Impozit micro pentru bar si impozit profit pentru aparate joc?
  Multumesc

   1. Buna ziua ,
    D-na Gabriela a intrebat :
    Sunt microintreprindere, am un bar (CAEN 5630) in care am si aparate joc (in participatiune). Ce impozite voi plati? Impozit micro pentru bar si impozit profit pentru aparate joc?
    Raspunsul dvs a fost : DA
    Poate nu inteleg ,trece la impozit pe profit , cu toata activitatea ? nu inteleg cum sa platesca doua impozite .Multumesc .
    Daca nu sunt in participatiune si factureaza chiria pentru aparatele aflate in spatiu ,ce regim va aplica de la 01.01.2023 .Multumesc .

    1. Pentru că la cei din HORECA li se permite opțional să plătească micro chiar dacă pentru restul activității au impozit pe profit. La fel cum plăteau impozit specific și impozit pe profit.

   2. Revin referitor la raspunsul dvs:
    Pentru că la cei din HORECA li se permite opțional să plătească micro chiar dacă pentru restul activității au impozit pe profit. La fel cum plăteau impozit specific și impozit pe profit.
    Li se permite sa platesca optional chiar daca sunt microintreprindere ? nu au platit niciodata impozit specific sau doar cei care au platit impozit specific si impozit pe profit,pot sa plateasca optional ? Poate dupa data de 01.01.2023 o sa aflam si modul cum o sa plateasca cele doua impozite .Multumesc .

    1. Îmi cer scuze. Vor putea opta pentru micro dacă vor dori să plătească micro, chiar dacă ar îndeplini criteriile pentru impozit pe profit.

 16. Buna ziua. Dar sunt situatii cand pt un post nu e nevoie norma de 8 ore, ca nu are ce face 8 ore pe zi 20 zile pe lună. Sau nu conteaza! Ei sa primească bani!

 17. Ce ar trebui sa facem noi cetatenii, ca acest proiect sa nu fie aprobat? Oare cat isi mai bat joc prostii de noi??

  1. Din păcate, practica arată că cei de la putere, de regulă, nu ascultă nici de specialiști indiferent ce argumente li se aduc. Unele modificări sunt în regulă, dar sunt unele care nu sunt normale și nici logice.

 18. Asculta,
  In 13.07.2022 pe site-ul MF – Transparenta – Proiecte acte normative, au fost asezate:
  – proiectOrdonantamodifCF_12072022, care-l modifica si completeaza pe cel din 04.07.2022;
  – proiectOG modifoug77_13072022.

 19. Buna ziua, o societate de schimb valutar, cu cod caen 6612, devine din 01.01.2023 platitor de impozit pe profit?

  1. Dacă nu se schimbă nimic și în forma finală rămâne la fel partea legată de activitățile excluse, atunci da, va trece la impozitul pe profit.

 20. Buna ziua,
  daca o societate nu are salariati la 31.12.2022 deci plateste impozit profit din 01.01.2023. Daca va angaja, si dpdv CA ar indeplini conditiile pt micro va putea trece la micro in trimestrul cand va indeplini conditiile?

  1. Doar dacă ar angaja în decembrie astfel ca la data de 31/12/2022 să aibă un salariat activ cu normă întreagă. Altfel nu va trece în 2023 ci doar în 2024.

 21. Buna ziua,

  O microintreprindere care depaseste anul acesta 500.000 euro, va trece la imp pe profit incepand cu 01.01.2023 sau cu trimestrul din 2023 in care va depasi CA 500.000 EURO?

 22. Buna ziua,
  In cazul unei firme microintreprindere, cu asociat unic pensionar care are drept redus de munca, daca luna aceasta sau in august se va angaja la propria firma poate ramane la impozit de 3%?
  Multumesc!

 23. Buna ziua,

  Scutirile pentru agricultura vor fi aplicate doar pentru contractele de munca? Pentru contractele de mandat ale administratorilor se aplica? Multumesc!

 24. Un singur lucru nu imi este clar:
  Cum poate un contabil sa stie daca cel a carui firma (microintreprindere) o pastroreste sa stie daca asociatul mai este sau nu asociat la inca alte 2 microintreprinderi unde detine cel putin 25%?
  Mi se pare nefiresc si impotriva lucrurilor ca un contabil sa intre in astfel de detalii.
  In mod natural Registrul Comertului ar trebui automat sa transmita modificarea de vector fiscal catre ANAF pentru ca Registrul Comertului detine aceste date; sa se procedeze ca in cazul in care sediul social al unei firme expira si Registrul COmertului trimite suspendarea la ANAF iar ANAF te trece inactiv.
  Asa mi se pare natural si are logica.
  Asta mai lipsea acum: contabilul sa faca politie in locul ANAF.

 25. buna ziua,
  -la ce data trebuie sa inceteze Cim cu norma intreaga pentru a trece la impozit profit?la 01.12.2022 sau la 31.12.2022?
  -daca la 31.12.2022 nu se mai indeplinesc conditiile de micro (depasire plafon sau salariat fara norma intreaga)cu data de 01.01.2023 devenim automat platitori imp profit si pana la 31.03.2023 depunem d700?

 26. Ca de obicei o plesnesc așa, în mijlocul lunii, cu două săptămâni înainte de termen, eu văd scenariul asa: agitație maximă, ca apoi sa se dezumfle gogoașa, data trecută era neconstituțional ceea ce doriți sa faceți, încă nu am inteles dacă e deja lege sau nu, până acum înțeleg că e proiect
  nu e prima dată când spun ca trebuiesc școlarizați oamenii, nu termene așa scurte, prevederi constituționale, și nu în ultimul rând respect pentru cetățean, respectarea legii conta, care precizează schimbări la început an fiscal, apoi mai vine sau nu mai vine pandemia, că dată trecută a fost o bălbă. Rezultat final: nu se vor completa orele de muncă, ci vor fi dați oamenii afară, foarte fain, superb, sa vedem ce mai iasă
  Ah da era să uit aspectul principal: oamenii ar revenii în țară, dar cu ce ii stimulați??? Cu 0 barat, atunci poate renunțați la propagandă

 27. Poate spuneți în limba română ceea ce aveți de spus, nu toată lumea știe engleza, nu cred ca am spus ceva greșit că aplicăriile legale ar tb sa se facă de la 01 ianuarie, anunțat cu câteva luni înainte, nu cu câteva zile

  1. Mă certați pe mine că am postat ceva legat de un proiect?
   Între timp e lege. E aprobat prin OUG, cu modificări extrem de mici.

 28. Buna ziua,
  Va rog clarificari. O societate cu CAEN 4322 constructii civile si industriale, cu salariati plecati in delegare in strainatate, pentru care plateam pana acum 21.25% taxe, cu lichidarea lunii iunie achitata la 15.07.2022:
  1. trebuie sa fac rectificativa la D112 luna iunie ?
  2. trebuie sa platesc 45% taxe pentru salariatii delegati in strainatate?… Am inteles bine
  PROCEDURĂ din 29 iunie 2022
  de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor
  ” Articolul 2
  (1) Facilitățile fiscale se acordă pentru activitatea desfășurată în România, inclusiv persoanelor fizice detașate pe teritoriul României, dacă plătitorul de venituri la care sunt detașate desfășoară activități în domeniul construcțiilor și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.
  (2) Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.”

  1. Și până acum era la fel. Pentru salariații detașați nu se aplicau facilități.
   De asemenea acum e mai clar că veniturile obținute în afara României nu se iau în considerare la stabilirea ponderii de 80%.

 29. Casele de schimb valutar devin platitoare de impozit pe profit incepand cu data de 01 ian. 2023 ? Nu-mi este clar ce intelege ANAF prin ” Piata de capital” ptr ca exista si Piata financiara iar ANAF face confuzii. Multumesc !

  1. Da, devin plătitoare de impozit pe profit. Aveți în vedere că excepțiile sunt:
   “f) persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;

   g) persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

   h) persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;

   i) persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.”
   Casele de schimb valutar – sunt la F.

 30. De unde reiese ca societatile cu capital social de 45000 lei si doi salariati trec la impozit specific microintreprinderilor si nu raman la impozit pe profit?

  1. În proiect așa era. La publicarea efectivă a ordonanței, în forma finală, s-a modificat partea aceasta.

 31. Buna seara,

  La societatile cu cod caen agricultura , CAM se reduce incepand cu 01.01.2023? In Ordonanta 16/2022 inteleg ca art.I,pct.27 conform art.IX,lit.d se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

  1. Art.I pct.27 nu are nici o legătură cu CAM. Acesta doar introduce de la 1 ianuarie 2023 o condiționare ce nu există acum. Adică de la 1 ianuarie 2023 doar veniturile din salarii sau asimilate salariilor obținute în baza unui CIM (condiționarea legată de CIM nu există acum), vor beneificia de facilități.

 32. Bună ziua,
  O firmă plătitoare de impozit pe profit are contract de sponsorizare cu o instituție publică care nu este înscrisă în registrul entităților/unităților de cult. Se poate deduce suma respectivă din impozit?
  Mulțumesc

  1. Da, se poate în aceleași condiții – 0,75% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat, cu contract de sponsorizare și dovada plății sponsorizării.

 33. O casa de amanet cu cod CAEN 6492 – Alte activitati de creditare trebuie sa treaca la impozit pe profit din 01.01.2023 ? Se incadreaza la exceptiile pentru plata impozitului micro ?

 34. Buna ziua, daca o microintreprindere are la 31.12.2022 venituri totale zero pe anul 2022, conform OG 16/2022 ,art 47, alin (1), lit f, trece la impozit pe profit din 1.01.2023? Multumesc!

 35. Buna ziua. Colaborez cu o societate care si-a marit (atunci cand a fost posibil) capitalul social la 45000 lei si a avut grija sa aiba, de atunci, cel putin 2 salariati. A trecut deci, atunci, la impozit pe profit ca asa a considerat ca ar fi mai avantajos. Insa nu v-a depasi , cu siguranta, o cifra de afaceri de 500000 euro la 31 decembrie 2022. Intrebare: este obligata de la 1 ianuarie 2023 sa revina la impozit pe microintreprindere?
  Eu nu am gasit o explicatie clara despre acest lucru in OG16/2022.
  Multumesc frumos!

  1. Nu. Aplicarea titlului de impozit pe venit microîntreprinderi este opțională.
   Art.48 alin.1 va fi modificat, la fel și alin.2

 36. Buna seara,
  Am si eu o rugaminte, s-a modificat cumva cota la CAM, pentru industria alimentara , in luna iulie a.c. ?
  Am actualizat cu versiunea saga C 551, am observat ca mi-a modificat creantele , saga a calculat iarasi cu 2,25 %, in loc de 0.27 % ?

  Multumesc anticipat !

 37. “salariul de baza corepunzator locului de munca” – brut ? nu am vazut aceasta mentiune in textul ordonantei. Multumesc.

  1. Textul este acesta:

   “Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 1381 alin. (1) și (2), art. 1382 alin. (1) sau art. 1383 alin. (1), după caz, asupra

    salariului de bază minim brut pe țară

   în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale,

    corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ

   .

 38. Buna ziua am o microintreprindere cu 3 salariati sunt platitoare imozit profit (capital marit 46000lei )am cifra de afaceri 674.370lei pe anul 2021 , va rog frumos sa mi spuneti daca ar trebui sa depun bilant semestrial
  Pot ramane pe profit in 2023 ?
  Multumesc frumos

  1. Nu are relevanță ce fel de impozit plătiți. Contează ce cifră de afaceri ați avut la 31.12.2021. Dacă ea a fost sub plafonul de 1.000.000 EUR nu aveți obligația depunerii raportării semestriale.

 39. Buna ziua,
  Ce coduri Caen intra la microîntreprinderile care realizează venituri din consultanță și/sau management. Eu am 6202 (Activități de consultanta in tehnologia informatiei) – intram la impozitare pe profit 16%?

  multumesc,
  Cristi

  1. La cum este formulat textul codului fiscal – da. Acesta nu spune că intră doar consultanța în afaceri sau doar consultanța financiară sau cea fiscală. Se referă la toate serviciile de consultanță.

 40. Buna ziua,
  O microintreprindere care la 31.12.2022 are 2 salariati, unul cu contract part-time(1 ora/zi), iar celalalt are contractul (cu norma intreaga) suspendat (fiind in concediu crestere copil din septembrie 2022), trebuie sa treaca la impozit pe profit din 01.01.2023 ?

 41. Buna ziua,
  Avand in vedere modificarile aduse la Codul Fiscal prin ORDONANTA Nr. 16/2022, am rugamintea de a ma ajuta in lamurirea a doua aspecte, legate de un PFA norma de venit.
  I.Stabilire venit brut anual
  30.La articolul 69, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: „(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real.
  Intrebare:
  Cum stabilesc acest venit brut: totalul veniturilor facturate sau totalul veniturilor incasate, in anul calendaristic.
  (In cazul veniturilor incasate exista posibilitatea ca un agent economic sa plateasca sume restante anterioare anului curent, ceea ce ar putea duce la riscul depasirii plafonului de 25.000 E).
  II. Stabilire plafon anual contributie de asigurari sociale
  71. Articolul 148 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1)
  Art. 148. – (1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitatile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale la o baza de calcul stabilita potrivit alin. (4), daca estimeaza pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.
  (2) Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara sau de cel putin 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente determinate potrivit art. 68 si 69 care se estimeaza a se realiza in anul curent.

  Intrebare:
  La stabilirea plafonului anual de 12/24 salarii minime brute pe tara iau in calcul norma anuala de venit,asa cum mentioneaza art.148 alin. (2)?
  Multumesc

  1. 1. Veniturile sunt sumele încasate în cazul activităților independente. De altfel, chiar dacă sunteți la normă de venit și deci fără obligații contabile aveți totuși obligația de a conduce evidența fiscală.
   Astfel sunteți obligat să completați partea de ÎNCASĂRI a registrului de evidență fiscală. Și aveți obligația de a întocmi jurnalele de TVA – cele de cumpărări și vânzări.
   Motivul: ele nu sunt evidențe contabile ci fiscale prevăzute de codul fiscal și de cel de procedură fiscală, servesc fiecare pentru scopuri fiscale distincte (registrul de evidență fiscală – completat pe partea de încasări arată dacă ați depășit plafonul de la care aveți obligația de a trece la sistem real, iar jurnalul de vânzări – care conține facturile emise arată dacă ați depășit plafonul de scutire la TVA – cei 300.000 lei).
   2. Da.

 42. Buna ziua,
  La pct.81 din ordonanta 16/2022 cu referire la art.170-baza de calcul al CASS, cred ca se aplica aceleasi plafoane si la “veniturile din dividende”(veniturile prevazute la art.155 alin.1 lit-b)-h)), nu numai la activitati independente…sau inteleg eu gresit ?!
  Multumesc frumos !

  1. Așa este, nu înțelegeți greșit. Se aplică la toate veniturile de la art.155 literele b-h, iar veniturile din investiții sunt la litera g.

 43. Buna ziua,

  Ma confrunt cu o altfel de problema :

  Trebuie sa fac stornare la o factura emisa in luna mai,care are atasat bon de consum pentru materialele consumabile. Cum pot sa reincarc in gestiune aceste materiale date deja in consum ?
  Va multumesc!

  1. Dacă s-au consumat, cum să le reîncărcați în gestiune?
   Eu aș opera factura pe nedefinit și aș utiliza contul de cheltuială nu cel de stoc.

 44. Bună ziua, am o societate unde sunt unic acționar și totodată cu contract de munca pe 4 ore, fiind persoana cu invaliditate am drept de munca jumătate de norma. De la 01.01.2023 trec la impozitul pe profit de 16%?
  Multumesc!

  1. Da dacă nu mai angajați încă cel puțin o persoană cu 4 ore/zi normă. Și asta încă din decembrie în așa fel încât la 31 decembrie să fie deja contract activ.

 45. Buna ziua,
  As dori daca se poate niste lamuriri vis-a-vis de inregistrarile contabile aferente dividendelor interimare.
  Am o microintreprindere si am o parte din profitul pe anul 2021 nerepartizat-se regaseste in contul 1171.As dori sa repartizez acest profit ca si dividende in cursul lunii octombrie precum si profitul existent in ct 121, aferent acestui an. Ati putea va rog sa-mi spuneti care sunt inregistrarile contabile? Ordinul 3067 mi se pare incomplet.Am inteles ca trebuie sa depun si bilant si si declaratia unica-rectificativa presupun pt ca deja am trimis-o la inceput de an cu estimarile pt 2022. Va multumesc frumos

  1. Profitul anului 2022 putea fi repartizat ca dividend interimar doar la 30/09/2022.
   Doar pentru el se depune bilanț interimar. Pentru profitul anului 2021 puteți face repartizare în cursul anului, iar dacă nu plătiți efectiv dividendul nu e nici o problemă – calculați 5% impozit și-l declarați și plătiți până la 25 ianuarie 2023.
   Declarația unică dacă a fost depusă cu CASS calculat la minim 12 salarii minime nu o mai puteți rectifica.

 46. Bună ziua!
  În data de 23.12.2022 se încheie un contract de mandat pt administrator pt a rămâne la micro. Pot sa depun declaratia 700 tot în data de 23.12.2022? Ce trebuie sa atasez la declaratia 700?

  Va mulțumesc mult!

 47. Mai am o întrebare. Activitatea prestata în baza acestui contract de mandat la un srl este considerata activitate independenta? Si daca da, se mai depune declaratia unica pe persoana fizica, se mai plătește cass inca o data?
  Va mulțumesc încă o data!

  1. Nu. Este venit asimilat salariilor și taxat ca orice salariu. Atât că nu i se aplică facilități fiscale ca cele aplicabile salariilor obținute în baza unui contract individual de muncă.

 48. Bună ziua!

  Sunt o micro.fara salariați care o sa aibă începând cu data de 26.12.2022 un salariat cu contract de mandat cu salariul minim.
  Doresc sa rămân micro.si din 01 ianuarie 2023.

  Când se depune D700 se mai bifează, în afara de contribuții, și opțiunea de a rămâne la micro începând cu 01.01.2023 sau nu mai este cazul, deoarece e deja micro și îndeplinește condițiile pt a rămâne la aceasta forma de impozitare?

  Va mulțumesc mult!

 49. Firmă cu cod CAEN 7112 ( Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea ), care obține venituri în procent de 100% din întocmirea documentațiilor cadastrale pentru cărțile funciare, cu salariați, trece de la 1 ianuarie 2023 la impozit pe profit ? În denumirea codului de activitate există cuvântul ” consultanță ” . Unde aș putea găsi efectiv activitățile care pot fi incluse în această categorie ? Mulțumesc frumos !

  1. Nu există o listă de coduri CAEN. Nu contează că există inclus în denumire și cuvântul consultanță, contează ceea ce faceți efectiv.

 50. Bună ziua!
  Sunt o microintreprindere care angajează în data de 27.12.2022 o persoana cu 8 ore pentru a rămâne la acest sistem de impozitare. În declaratia 700, în afara de contribuții, mai trebuie sa bifez și opțiunea ca începând cu 01.01.2023 rămân la microintreprindere sau nu mai este cazul?
  Va mulțumesc mult!

   1. Bună seara!

    Incepând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9%:

    1. băuturile nealcoolice care se încadreaza la codul NC 2202 10 00 si 2202 99:

    2. băuturile nealcoolice care conţin adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate; (art. 291 alin. 2 lit. e din Codul fiscal).

    Întrebarea mea ar fi următoarea:
    Se aplica aceasta precedere și băuturilor aflate în stoc la 31.12.2022?

    Va mulțumesc!

 51. Bună ziua, d-nul Cristi!
  Va rog sa ma ajutati în legătură cu calculul impozitului pe venit în saga C.
  În data de 28.12.2022 am întocmit contract de mandat pt administrator pt a rămâne la micro. Pe trimestrul IV plătesc impozit pe venit de1%. În saga C nu se modifică automat procentul de la 3% la 1%. Dacă îl modific manual nu-mi face nota contabil, nu-l regasesc la închidere cheltuieli. Am introdus contractul de mandat in saga, am facut 112 dar nu-mi calculeaza corect impozitul. Cum sa procedez?
  Va mulțumesc mult!

  1. Refaceți actualizarea programului, iar dacă după ce re-actualizați, tot așa vă apare, am să vă rog să scrieți un mail către SAGA Software pe adresa de mail de contact pentru a semnala problema. Dar schimbarea cotei nu duce implicit la modificarea sau ne-generarea notei contabile.

 52. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati sa-mi clarific urmatoarea situatie in legatura cu bonificatia cf. OUG 153/2020
  La o microintreprindere situatia la 31.12.2022 arata astfel:
  Trim I 2022 impozit datorat 2559 ron, ch. cu sponsorizarea 484 ron
  Trim II 2022 impozit datorat 3486 ron, ch. cu sponsorizarea 600 ron
  Trim III 2022 impozit datorat 4741 ron, ch. cu sponsorizarea 900 ron
  Trim IV 2022 impozit datorat 3659 ron, ch. cu sponsorizarea 700 ron
  Total an 2022 impozit datorat 14445 ron, ch su sponsorizarea 2684 ron
  Pentru anul 2022 bonificatia este de 12 %.
  Intrebarea mea este daca reducerea se aplica la 14445 ron sau la 14445-2684 = 11761 ron, avand in vedere art. 56 din Codul fiscal modificat prin OUG 16/2022
  “(18) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări/cheltuieli conform alin. (22) şi pun în funcţiune aparate de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în următoarea ordine:

  a) sumele aferente sponsorizărilor efectuate conform alin. (11), alin. (15), cheltuieli efectuate conform alin. (22), precum şi sumele reportate, după caz;

  b) costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit alin. (16), şi sumele reportate, după caz.

  (19) Reducerea de impozit, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, se aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după scăderea sumelor menţionate la alin. (18).”
  Va multumesc!

 53. Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie, am o firma de constructii care aplica facilitatile in constructii. Din declaratia 112 inteleg ca nu ma exista obligatia CAM constructii (cod 484) si se declara toata suma pe CAM normal (480). Pana acum am declarat la ANAF, CAM impartit in cele 2 contributii mentionate anterior si le-am achitat fara probleme. Trebuie sa modific vectorul fiscal ?, de la ANAF nu imi raspund la adresa formulata in acest sens. Se declara doar CAM normal (480)? si CAM constructii (cod 484) nu se mai declara in D112?
  Multumesc!

 54. O societate este microintreprindere si neplatitoare de TVA.
  Obiectul principal de activitate este comertul cu amanuntul, cod CAEN 4711.
  Obiectul secundar de activitate este inchirierea bunurilor imobiliare proprii, cod CAEN 6820.
  Daca firma vinde spatiul comercial, care pana la data vanzarii era inchiriat, veniturile din vanzarea acestui imobil intra in plafonul de scutire a TVA (300,000 lei) sau aceasta vanzare este considerata accesorie activitatii de baza? Firma intra la tva sau nu?

 55. Conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal, cifra de afaceri care se ia in considerare la determinarea plafonului de 88.500 euro/300.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si, daca nu sunt accesorii activitatii principale, a operatiunilor scutite fara drept de deducere prevazute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) si f). Prin exceptie, nu se cuprind in cifra de afaceri, daca sunt accesorii activitatii principale, livrarile de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, si livrarile de active necorporale, efectuate de persoana impozabila. In raspunsul oferit cred ca lipseste un NU …sau nu interpretez eu bine. Multumesc!

  1. Nu lipsește nimic. Este corect răspunsul meu. Vedeți și ce scrie în norme. Vorbim despre operațiuni nesemnificative valoric.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *