Codul fiscal: Proiect de modificare

22 May 2012 | Legislatie | 5 comentarii542 vizualizari

Sigla - Ministerului FinantelorMinisterul Finanțelor a publicat proiectul de modificare a codului fiscal, modificări ce ar urma să se aplice de la data de 1 iulie 2012.

Modificările sunt impuse printre altele de alinierea României la schimbările legislative europene, precum și la deciziile UE referitoare la solicitările României referitoare la TVA în ceea ce privește plafonul de scutire pentru întreprinderi mici și limitarea dreptului de deducere al TVA.

Sintetic, modificările cele mai importante pentru majoritatea firmelor, se prezintă astfel:

Limitarea dreptului de deducere, la 50% din cheltuieli, nu doar pentru combustibili, ci și a tuturor cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate utilizate de contribuabili, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg sau care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului,  pentru care nu se poate demonstra utilizarea exclusivă în scopul activității economice. Excepție fac de la aceasta cazurile în care contribuabilii utilizează vehiculele în situațiile de mai jos:

– pentru persoane juridice și persoane fizice

 • vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat,
 • vehicule utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, 
 • vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile
  de taximetrie;
 • vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea
  către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 • vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

– exclusiv pentru persoane fizice, ca excepție suplimentară

 • vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul
  unui contract de leasing financiar sau operaţional;

Deja avem prima discrepanță, prima eliminare a neutralității tratamentului fiscal, pentru situații identice în cazul a două categorii de contribuabili.

Au dispărut dintre excepții vehiculele utilizate pentru transportul personalului la și de la locul de desfășurare a activității.

Amortizarea vehiculelor respective nu intră în categoria cheltuielilor deductibile limitat.

Ce e deosebit? Până acum categoriile enumerate mai sus, ca fiind exceptate de la limitare, erau limitate dacă se demonstra utilizarea lor exclusivă în acele scopuri. Acum limitarea, ca utilizare exclusivă pentru categoriile exceptate, apare numai la cei ce utilizează vehiculele doar pentru servicii de urgență, pază și protecție și curierat. Pentru ceilalți nu. Spre exemplu acum o firmă ce are agenți comerciali, pentru a nu i se limita cheltuiala cu combustibilul aferent mijloacelor de transport trebuia să demonstreze că utilizează exclusiv acele vehicule pentru agenții comerciali. De la data de 1 iulie 2012 nu va mai trebui să demonstreze că sunt utilizate exclusiv de agenții comerciali ci, va trebuie să demonstreze că sunt utilizate de către aceștia (dar nu exclusiv de către aceștia).

O altă precizare importantă este cea legată de excluderea de la limitare, în cazul vânzării, doar a acelor vehicule ce reprezintă marfă pentru societatea ce le vinde. Până acum formularea era doar la partea de TVA, nu era limitare la cheltuieli, însă chiar și acolo nu făcea referire la mărfuri ci, la cele utilizate în scop comercial fiind destinate revânzării.

Acum, prin precizarea aceasta, apare o problemă legată de tratamentul fiscal al valorii rămase neamortizate în cazul vânzării unui activ pentru care s-a aplicat limitarea dreptului de deducere. Cheltuială ce, dacă nu va fi exclusă explicit prin norme din categoria “cheltuielilor aferente”, va fi limitată ca deductibilitate. O altă problemă este legată de cheltuielile ce apar la leasing sau a dobânzilor pentru credite de investiții contractate pentru achiziția acestor vehicule. Nu se știe, dacă acestea vor fi limitate sau nu.

O altă diferențiere în tratamentul fiscal aplicabil entităților o constituie precizarea exclusiv pentru persoane fizice, conform căreia: “În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere”.

Bineînțeles, vom aștepta norme pentru a cunoaște exact care sunt acele cheltuieli pentru care se aplică.

Limitarea la 50% a deductibilității cheltuielilor se aplică, explicit, și pentru cheltuielile de întreținere și reparații autoturisme utilizate de către persoane cu funcții de conducere în firmă, pentru cel mult un autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții.


Limitarea dreptului de deducere al TVA cumpărarea, achiziția intracomunitară, importul, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg sau care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa  contribuabilului, precum și a TVA aferent cheltuielilor legate de aceste vehicule fie că sunt în proprietatea sau folosința persoanei impozabile, dacă vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. 

Există și excepții, pentru deducerea TVA. Toate cele de mai sus (cele enumerate anterior la cheltuieli, atât pentru persoane juridice cât și cea exclusiv aplicată persoanelor fizice) se aplică, fără discriminare în cazul TVA indiferent de tipul contribuabilului (persoană juridică sau fizică).

Limitarea se va aplica și pentru facturi, fie ele de avansuri sau de cumpărare, emise anterior datei de 1 iulie 2012 dacă livrarea vehiculelor are loc după această dată.

Noutatea este cea legată de leasing. Dacă până acum limitarea dreptului de deducere apărea la cumpărarea vehiculelor, acum apare și în cazul contractelor și de leasing.

Ce nu s-a corectat și ar fi fost normal să se corecteze: în perioada în care a existat limitare integrală a dreptului de deducere pentru aceste vehicule, vânzarea acestora era considerată operațiune scutită, conform art.141. Ar fi absolut normal, pentru un tratament fiscal echitabil, ca în cazul vânzării unui vehicul pentru care limitarea dreptului de deducere este 50%, să se colecteze la vânzare doar 50% din taxa ce s-ar colecta în mod normal.


Se va modifica plafonul de scutire a TVA, de la 35000 EUR anual, la 65000 EUR anual, calculat tot la cursul de schimb de la data aderării. Astfel, în lei acesta va fi 220,000 lei anual, față de 119,000 lei cât e acum.

Există și niște situații reglementate tranzitoriu, strict pentru anul 2012, pentru aplicarea trecerii la noul plafon:

– persoanele impozabile înființate anterior anului 2012, ce depășesc plafonul de scutire de 119,000 lei în perioada 01/01-30/06/2012 vor depune actele de înregistrare în scopuri de TVA normal, până în 10 a lunii următoare celei în care s-a depășit plafonul de scutire. Dacă nu depășesc acel plafon până la 30/06/2012, după acea dată vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dacă vor atinge plafonul de 220,000 lei.

– persoanele impozabile înființate în perioada ianuarie – iunie 2012, ce depășesc plafonul de 119,000 lei (35000 EUR) calculat proporțional cu restul anului, se vor înregistra în scopuri de TVA, depunând actele până în 10 a lunii următoare celei în care au depășit plafonul. Fracțiunea de lună, se va lua în considerare ca lună întreagă. Dacă o firmă înființată în aprilie 2012 va obține până la 31/05/2012 o cifră de afaceri de 90,000 lei înseamnă că a depășit plafonul de scutire și va fi obligată ca până la 10/06/2012 să depună actele de înregistrare în scopuri de TVA. Dacă nu va depăși plafonul de scutire până la 30/06/2012 va solicita ulterior înregistrarea numai dacă va atinge plafonul de 220,000 lei. Ce e interesant? Ca nu se spune că se va înregistra dacă va atinge plafonul de 220,000 lei (65000 EUR) recalculat corespunzător perioadei ci, dacă va atinge plafonul de 220,000 lei (nerecalculat).

– persoanele impozabile după data de 1 iulie 2012 se vor înregistra în scopuri de TVA numai dacă vor depăși plafonul de 220,000 lei până la 31/12/2012.

– persoanele impozabile ce ar avea obligația înregistrării începând cu 1 iulie 2012, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de până la acea dată, nu se vor mai înregistra în scopuri de TVA decât dacă, ulterior, vor atinge noul plafon de scutire de 220,000 lei

– persoanele impozabile ce au depășit plafonul de scutire în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 și care s-au înregistrat în scopuri de TVA în acest interval, pot solicita scoaterea din evidență și aplicarea regimului de scutire, dacă până la data solicitării nu au realizat cifra de afaceri de 220,000 lei.

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, anterior anului 2012 ce în anul 2011 au realizat o cifră de afaceri mai mică de 119,000 lei și în perioada ianuarie – iunie 2012 o cifră de afaceri mai mică de 220,000 lei vor putea solicita scoaterea din evidență și aplicarea regimului de scutire al TVA, începând cu iulie 2012.

În toate cazurile se permite sau este obligatorie efectuarea ajustărilor de taxă prevăzute de codul fiscal. Și, cu mențiunea că sunt exceptate în 2012 de la ajustare, bunurile și serviciile achiziționate până la 30/09/2011.

La scoaterea din evidență persoana impozabilă va depune decont de TVA pentru ultima lună în care era plătitor, indiferent de perioada fiscală cu care figurează înregistrat în vectorul fiscal, până la 25 a lunii următoare celei în care a fost scos din evidență. În acel decont va reflecta toate ajustările de TVA.


O altă modificare se referă la modalitatea de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile ce nu depun timp de 6 luni consecutiv deconturi de TVA sau fără livrări și achiziții înregistrate în decont.


S-a modificat textul art.156 legat de declarațiile informative 392A, 392B și 094 în contextul schimbării plafonului de scutire.


Alte modificări:

Impozit pe profit

Modificarea art.20^1 referitor la regimul dividendelor primite din statele membre ale UE

Acordarea unor deduceri societăților din sectorul bancar, prin recunoașterea ca deductibile a provizioanelor fiscale pentru creanțe preluate.

Impozit pe venit

Eliminarea obligației contribuabilului de a determina  câștigul/pierderea netă trimestrială din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, precum și a obligației de a calcula  şi vira impozitul reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, pe baza declaraţiei de impunere trimestrială.

Contribuabilul va determina câștigul net/pierderea netă pentru aceste venituri, anual, și, tot anual, va depune pentru aceste venituri declarația privind venitul anual realizat, fără a mai depune trimestrial declarații, ca până acum.

Societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, de:
a) calculare a câştigului/pierderii pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil;
b) calculare a totalului câştigurilor /pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
c) transmitere în formă scrisă  către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, precum  şi impozitul calculat  şi reţinut ca plată anticipată, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

De asemenea aceste societăți vor avea obligația reținerii și virării, lunar până la 25 a lunii următoare celei în care s-a reținut, a unui impozit de 16% aplicat asupra câștigului determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. Impozitul reprezintă plată anticipată în contul impozitului pe venit anual datorat și se va reține la sursă.

Accize

S-a introdus marcarea și colorarea păcurii și a produselor energetice.

5 comentarii

 1. stii ce nu inteleg eu? Cum se va demonstra ca “vehiculele respective sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice ” pentru a se putea deduce integral TVA la leasing ?

  1. Nici eu nu înțeleg exact. Dar, un lucru e sigur. Va veni inspectorul și va începe: “în opinia mea, nu ați utilizat vehiculul exclusiv pentru activitatea economică“. Și combate-l. Că tu trebuie să faci proba verității nu el. Și ajungi să contești. Iar ăia de la contestații au și ei opinii personale. Că le permite codul fiscal să aibă. În loc să fie o lege clară cu reguli clare, fără echivoc, se ajunge aici.
   Și….țineți minte când am spus că îmi doresc cote mari de impozit și reguli clare pentru că e mai preferabil așa decât cotă mică și bază de impunere mare?
   Iată dovada. Parcă văd cum se va lăuda guvernul că a menținut cota redusă de 16%. Și cu ce sacrificii. Și că va reduce impozitul pe venituri salariale. La salariile mici. Da, dar va recupera cu vârf și îndesat reducerile alea de la firme. Cum? Simplu. Impozitând un profit fiscal mai mare, pentru că deși nu le neagă, economic vorbind, cheltuielile, le neagă fiscal și nu le recunoaște ca fiind deductibile. Și lăsând loc de interpretări va recupera chiar și mai mult pentru că va veni inspectorul și va “considera el” că nu sunt deductibile.
   Și cine să înțeleagă asta? Presa? În afară de câteva persoane ce sunt chiar de specialitate, restul habar nu au despre ce scriu și nu pricep noțiuni legate de fiscalitate. Populația? Nici atât. Ei vor pricepe doar că firmele deși au tot 16% se plâng că plătesc mai mult. Și va veni statul cu explicații de alea sforăitoare: combatem evaziunea, eliminăm cheltuielile înregistrate suplimentar, etc. Dar uită că de fapt cheltuiala mea e venitul altuia ce colectează TVA și plătește impozite și taxe la rândul lui.
   Însă e mai simplu să dai tot pe calul care trage. Că ăla e tot timpul prezent și de ocupat ce e nu mai are putere sau timp sau nervi să se dea la o parte, să protesteze sau să fugă din calea loviturilor primite.

 2. De acord Cristi cu tine. Eu zic ca se va preciza totusi in norme , sau in textul ordonantei daca se mai modifica pana la publicarea in M Of , modalitatea in care se va justifica “utilizarea in scopul activitatii economice” .

 3. avem o singura masina in firma , leasing pina in august .Masina o foloseste dir.econ pentru deplasare la si de la locul de munca . Cum o sa fie de la 01.07.2012 TVA DEDUCTIBIL integral sau 50%……dar ultimele 2 rate de leaing ..tot 50 % ???
  va rog sa-mi raspundeti ,

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *